TECKNAS SENAST 24 AUGUSTI 2018

Download (0)

Full text

(1)

CERTIFIKAT

AUTOCALL ARTIFICIAL INTELLIGENCE

1806D

VILLKOR I SAMMANDRAG

KATEGORI: CERTIFIKAT

LÖPTID: 1-5 ÅR (FÖRTIDA FÖRFALL)

ACKUMULERANDE KUPONG: 3,70% (INDIKATIVT, LÄGST 3,0%) PER KVARTAL INLÖSENBARRIÄR: 85 % AV STARTKURS

KUPONGBARRIÄR: 70 % AV STARTKURS RISKBARRIÄR EFTER 5 ÅR: 50 % AV STARTKURS

INRIKTNING: CRAY, NUTANIX, NVIDIA & PURE STORAGE NOMINELLT BELOPP: 10 000 KR PER CERTIFIKAT

COURTAGE: 200 KR PER CERTIFIKAT

EMITTENT: CREDIT SUISSE AG, LONDON BRANCH EMITTENTRATING: S&P: A / MOODY’S: A1

ERBJUDS AV: EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ISIN: SE0011413756

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 AUGUSTI 2018

• MÖJLIGHET TILL 3,70 % (INDIKATIVT) KVAR- TALSVIS ACKUMULERANDE KUPONG

• MÖJLIGHET TILL FÖRTIDA FÖRFALL VEM PASSAR PLACERINGEN?

Certifikat Autocall Artificial Intelligence passar en investerare med en relativt positiv grundsyn på bolag som är nischade mot artificiell intelligens, utan förväntningar på kraftiga börsuppgångar. Investe- raren föredrar en god möjlighet till fast avkastning (kupong), med ett visst utrymme för nedgångar, framför att följa aktiemarknadens eventuella uppgång fullt ut.

VAD UTMÄRKER PLACERINGEN?

Placeringen är kopplad till fyra underliggande tillgångar. Möjlig- het finns till en kupong som kan betalas ut kvartalsvis. Det finns tre gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet. För att kunna ta ställning till placeringen behöver investeraren sätta sig in i hur dessa tre barriärer fungerar. Investeraren undviker ett nega- tivt utfall så länge ingen av de fyra underliggande tillgångarna fallit under den nedersta barriären, så kallade riskbarriär, på slutdagen.

VILKA RISKER TAR INVESTERAREN?

Placeringen har två huvudsakliga risker. Den ena är en kreditrisk, i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna full- göra sina åtaganden. Således riskerar investeraren att förlora hela el- ler stora delar av sin investering oavsett hur placeringen har utveck- lats under löptiden. Den andra risken är kopplad till marknaden.

Om den sämst utvecklade underliggande tillgången på slutdagen hamnar under barriären (riskbarriären) drabbas investeraren fullt ut av nedgången i den sämst utvecklade underliggande tillgången.

Observera! att erbjudandet är volym- och tidsbegränsat och att Exceed Capital Sverige AB kan komma att stänga erbjudandet i förtid vid fullteckning eller om marknadsförutsättningarna ändras så att lägsta villkor ej kan hållas.

INFORMATIONSBL AD (MARKNADSFÖRINGSMATERIAL)

TECKNAS SENAST 24 AUGUSTI 2018

Marknadsföringsmaterial

Lägre risk Högre risk

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Risknivån fastställs inför teckningsperioden och gäller under förutsättning att du behåller placeringen till förfall.

Förändringar i placeringens marknadsvärde under löptiden kan bli större än vad som reflekteras av den ovan angivna risknivån. Det kan få betydelse om du väljer att sälja placeringen i förtid. I vissa fall är förtida försäljning ej möjlig. En förtida försäljning kan medföra extra kostnader.

Risknivå (SRI)

Grundläggande Informerad Avancerad

Denna placering ska distribueras inom ramen för investeringrådgivning eller portföljförvaltning och passar en målgrupp med risktolerans motsvarande placeringens risknivå. Rekommenderad innehavsperiod motsvarar placeringens löptid. Placeringen är lämplig för icke-professionella kunder vars profil överensstämmer med ovan målgruppsbestämning.

Målgrupp

0% 0% - x% 0% - 100%

Tillväxt Kassaflöde Hedge Hävstång Kapitalbevarande

Kort (<3 år) Medel (<5 år) Lång (>5 år) Mycket kort (<1 år)

Placeringshorisont Investeringsmål Förmåga att bära förlust Kunskap och erfarenhet

Positiv Målgrupp Neutral Målgrupp Negativ Målgrupp

Övrig

(2)

FORTSATT GLOBAL TILLVÄXT

DEN NYA EKONOMIN

Automatisering, robotteknik och artificiell intelligens (AI) anses vara nästa ekonomiska revolution, och kommer att ha samma in- verkan som införandet av elektricitet. Den senaste undersökningen från PwC som publicerades 2017 beräknar att AI kommer addera 15,7 biljoner dollar till världsekonomin före 2030 (dvs. 21 % av värl- dens BNP år 2016). Sannorlikt den största kommersiella möjlighe- ten i dagens snabbväxande ekonomi.

De största vinsterna från AI kommer sannolikt att vara i Kina (ök- ning upp till 26 % av BNP år 2030) och Nordamerika (potentiellt 14 % ökning av BNP). Med störst vinster inom detaljhandel, finan- siella tjänster och hälso- och sjukvård, eftersom AI ökar produkti- viteten (6,6 biljoner dollar), produktkvalitet och konsumtion (9,1 biljoner dollar). Ett exempel på ökad produktivitet och minskning av arbetskraftskostnaderna kan ses vid svetsning, där en svetsare tjänar i genomsnitt 25 dollar/timme, när en robot endast kostar 8 dollar/timme (inkl. installations-, underhålls- och driftskostnader).

I genomsnitt kan de globala arbetskostnadsbesparingarna uppnå ungefär 16 % år 2025, enligt en undersökning från Boston Consul- ting Group som publicerades 2015.

Under det senaste årtiondet har nästan alla aspekter av hur vi job- bar och hur vi lever, allt från detaljhandel, tillverkning och vård blivit alltmer digitaliserade. Internet- och mobilteknik drev den första vågen av digitaliseringen mer känd som Internet för männ- iskor. Enligt PwCs analys genomförd av AI-specialister, förutser emellertid att data som genereras från Internet av saker (IoT) kom- mer överträffa data som genereras av Internet av människor många gånger över. Ökad datagenerering resulterar i standardisering, vil- ket leder till automatisering och personifiering av produkter och tjänster. Detta kommer i sin tur sätta igång nästa våg av digitalise- ring. AI kommer att utnyttja digitala data från människor och saker att automatisera och hjälpa till med det vi gör idag, samt hitta nya sätt att göra saker som vi inte har föreställt oss tidigare.

McKinsey uppskattar att cirka 60 % av arbetsmomenten innehåller minst 30 % av delmoment som redan idag kan automatiseras. Detta ligger i linje med prognosen från PwC, som visar att upp till 30 % av arbetstillfällena i Storbritannien kan vara mottagliga för robot- teknik och AI år 2030.

KÄLL A: EXCEED PER JUNI 2018

Tillväxten i den globala ekonomin är intakt, även om det var en tillfällig svaghet i början av året. Sencykliska drivkrafter som t.ex. en stark arbetsmarknad och stigande investeringar talar för en fortsatt god tillväxt i år och det kommande året.

Geopolitiska risker oroar de finansiella marknaderna, allt från Brexit-processen, upptrappade handelskriget samt president Trumps påverkan på de internationella relatio- nerna. De hittills annonserade importtullar från USA och Kina bedöms i dagsläget få små effekter på världshandeln och den globala BNP-tillväxten. Tillväxtkrafterna i form av privat konsumtion och investeringar har historiskt haft en förmåga att överraska i både styrka och längd. Nuvarande konjunkturuppgång är på väg att bli den längsta i modern tid och ur ett makroekonomiskt perspektiv ser framtiden fortsatt bra ut, men det är sent i den ekonomiska cykeln och frågan kvartsår hur länge tillväten kan fortsätta. Denna diskussion kan bidra till oro på de finansiella marknaderna.

Den sencykliska bilden är tydligast i USA, arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas starkt, arbetslösheten är nere på 3,9

% och man räknar med att den kommer att falla ytterligare.

Detta kommer även att driva fram löneökningar och infla- tion, trots att arbetslösheten har fallit under en längre tid har löneökningarna ökat marginellt. Stark arbetsmarknad i kombination med stigande börser och högre huspriser talar för en god utveckling för privatkonsumtionen, detta gäller både USA och Europa. Dock har förtroendet bland hushål- len och företagen i euroområdet minskat något de senaste månaderna, men ligger fortsatt på en hög nivå. Tillväxten i Storbritannien har dämpats succesivt de senaste åren i spåren av Brexit, den kraftiga försvagningen av det brit- tiska pundet i samband med folkomröstningen har förvisso gynnat exporten men detta har motverkats av en svagare in- hemsk tillväxt samt dämpad konsumtion och investeringar.

Inköpschefsindex på global nivå indikerar en fortsatt tillväxt i den globala ekonomin, detta trots att index har kommit ned något. Tillväxten är fortfarande hög i de asiatiska län- derna. I Kina uppgick tillväxten till nästan 7 % i fjol vilket ligger i paritet med den kinesiska regeringens mål på 6,5%

, ombalanseringen mot en mer konsumtions- och tjänste-

driven tillväxt fortgår. Tillväxten förväntas gradvis lägre

framöver och uppgå till ca 6 % år 2020.

(3)

HISTORISK UTVECKLING FÖR UNDERLIGGANDE TILLGÅNGAR*

I graferna till vänster visas den historiska kurs- utvecklingen för respektive underliggande tillgång där den röda linjen visar var riskbarriären på 50 % skulle ha legat med utgångspunkt från kursnivåerna per den 13 juni 2018. För att risken i certifikatet ska aktualiseras måste kursen för den sämsta under- liggande tillgången falla kraftigt och på slutdagen om 5 år ha fallit med mer än 50 % från startkursen.

Om detta skulle ske innebär det en stor förlust för investeraren. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

PLACERINGENS FÖRDELAR

>

Möjlighet till kupong vid positiv, oförändrad eller till viss del negativ utveckling av underliggande till- gångar

> Bolag nischade mot artificiell intelligens bör gynnas av ökad tillväxt och digitalisering av tjänster

PLACERINGENS NACKDELAR

>

Ej kapitalskyddad. Delar av eller hela det nominella beloppet kan därigenom

gå förlorat

>

Avkastningen beräknas på den underliggande till- gången som har utvecklats sämst av de fyra

HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR - UNDERLIGGANDE TILLGÅNGAR*

HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR - PURE STORAGE*

HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR - CRAY*

HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR - NVIDIA*

HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR - NUTANIX*

2014-06-13 2015-06-13 2016-06-13 2017-06-13 2018-06-13

0%

40%

120%

160%

200%

240%

50 % Riskbarriär Cray

80%

2014-06-13 2015-06-13 2016-06-13 2017-06-13 2018-06-13

0%

350%

1050%

1400%

1750%

2100%

50 % Riskbarriär Nvidia

700%

2014-06-13 2015-06-13 2016-06-13 2017-06-13 2018-06-13

0%

30%

90%

120%

150%

180%

50 % Riskbarriär Pure Storage

60%

Källa: Bloomberg (per 2018-06-13)

2014-06-13 2015-06-13 2016-06-13 2017-06-13 2018-06-13

1750%

0%

350%

700%

1050%

1400%

Nutanix Pure Storage

Nvidia 2100%

Cray

2014-06-13 2015-06-13 2016-06-13 2017-06-13 2018-06-13

0%

70%

210%

280%

350%

420%

50 % Riskbarriär Nutanix

140%

Notera att Pure Storage börsnoterades oktober månad 2015 och Nutanix börsnoterades september månad 2016, varvida 5 års his- torik ej finns tillgänglig för dessa bolag.

(4)

CERTIFIKAT AUTOCALL ARTIFICIAL INTELLIGENCE

MÖJLIGHET OCH VISS TRYGGHET

Placeringen erbjuder en möjlig ackumulerande kupong om indikativt 3,70 % (lägst 3,0 %) av det nominella beloppet per kvartal. Placeringens riskbarriär uppgår till 50 % av startkurs på slutdagen för den underliggande tillgången som utvecklats sämst, vilket sammantaget skapar förutsättningar för både god avkastning och viss trygghet i samma placering.

MÖJLIGHET TILL FÖRTIDA FÖRFALL

Om samtliga underliggande tillgångar uppgår till eller överstiger 85 % av respektive startkurs vid ett kvartalsvis observationsdatum (dock tidigast efter 1

år) förfaller placeringen i förtid. Vid förtida förfall återbetalas det nominella beloppet plus en acku- mulerad kupong samt eventuellt tidigare uteblivna ackumulerad(e) kupong(er). Om förtida förfall uteblir ges fortfarande möjlighet till god avkastning på återbetalningsdagen om nivån för den sämsta underliggande tillgången är lika med eller överstiger kupongbarriären på slutdagen.

INTRESSANT UNDERLIGGANDE

Underliggande tillgångar är fyra aktier nischade mot artificiell intelligens: Cray, Nutanix, Nvidia och Pure Storage.

CRAY

Cray (Bloomberg-kod: ”CRAY UW Equity”) är en amerikansk tillverkare av högpresterande datorer, datalagring och analysverktyg för artificiell intel- ligens. Bolagets produkter används av flera företag inom IT-säkerhetsbranschen, sjukvården, finans- branschen, tillverkningsindustrin och offentlig sek- tor. Cray har mer än 1 200 anställda. Intäkterna för år 2017 uppgick till 392,5 miljoner dollar. För mer information se: www.cray.com.

NUTANIX

Nutanix (Bloomberg-kod: ”NTNX UW Equity”) är en amerikansk leverantör av datalagringstjäns- ter och tillhörande infrastruktur. Bolaget har till- sammans med IBM inlett ett sammarbete för att utveckla systeminfrastruktur för artificiell intelli- gens och maskininlärning. Nutanix har över 3 000 anställda och år 2017 uppgick intäkterna till 1,07 miljarder dollar. För mer information se: www.nu- tanix.com.

UNDERLIGGANDE TILLGÅNGAR

NVIDIA

Nvidia (Bloomberg-kod: ”NVDA UW Equity”) är ett amerikanskt företag som är världsledande inom forskning och tillverkning av halvledare, grafikkort, artificiell intelligens och superdatorer. Bolaget grundades 1993 i Kalifornien och har över 10 000 anställda. Nvidias produkter återfinns i bilar (Tes- la), drönare, industrirobotar, persondatorer, smart- phones och superdatorer. För mer information se:

www.nvidia.com.

PURE STORAGE

Pure Storage (Bloomberg-kod: ”PSTG UN Equi- ty”) är ett amerikanskt bolag som tillhandahåller cloudtjänster och datalagringstjänster, speciellt applikationer till artificiell intelligens. Företaget har välkända partners som till exempel Cisco, Micro- soft, Nvidia, Oracle, SAP och VMware. Intäkterna för år 2016 uppgick till 1,92 miljarder dollar. För mer information se: www.purestorage.com.

KRITERIER FÖR ÅR 1- 5 AV LÖPTIDEN

a) Om nivån för samtliga underliggande tillgångar uppgår till eller överstiger 85 % av startkursen (inlösenbarriär) på ett kvartalsvis observa- tionsdatum från och med år 1 (observation 4) förfaller certifikatet i förtid. Vid förtida för- fall utbetalas det nominella beloppet plus en ackumulerande kupong om indikativt 3,70 % (lägst 3,0 %) samt de ej utbetalda ackumulerande kupongerna från tidigare observationsdatum.

b) Om nivån för den underliggande tillgången som har utvecklats sämst understiger 85 % av startkur- sen (inlösenbarriären) men uppgår till eller över- stiger 70 % av startkursen (kupongbarriär) på ett kvartalsvis observationsdatum erhåller investera- ren en ackumulerande kupong om indikativt 3,70 % (lägst 3,0 %) samt eventuellt ej utbetalda acku- mulerande kuponger från tidigare observations- datum och certifikatet löper vidare till nästa ob- servationsdatum.

c) Om nivån för den underliggande tillgången som

HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN?

har utvecklats sämst understiger 70 % av start- kursen (kupongbarriär) på ett kvartalsvis obser- vationsdatum utbetalas ingen kupong och certi- fikatet löper vidare till nästa observationsdatum.

KRITERIER PÅ SLUTDAGEN (ÅR 5 )

a) Om nivån för samtliga underliggande tillgångar uppgår till eller överstiger 85 % av startkursen (inlösenbarriär) på det sista observationsdatumet utbetalas det nominella beloppet plus en ackumu- lerande kupong samt tidigare uteblivna ackumu- lerade kuponger.

b) Om nivån för samtliga underliggande tillgångar uppgår till eller överstiger 70 % startkursen (ku- pongbarriär) fast understiger 85 % av startkursen (inlösenbarriär) på det sista observationsdatu- met utbetalas det nominella beloppet plus en en ackumulerande kupong om indikativt 3,70 % (lägst 3,0 %) samt eventuellt ej utbetalda acku- mulerande kuponger från tidigare observations- datum.

85 % AV STARTKURSEN

INLÖSENBARRIÄR (KVARTALSVIS FRÅN ÅR 1).

Placeringen avslutas genom en auto- matisk inlösen efter 1–5 år, vilket sker om samtliga underliggande tillgångar vid ett kvartalsvis observationsdatum står på el- ler över 85 % av startkursen. Då erhålls det nominella beloppet plus en ackumulerande kupong om indikativt 3,70 % samt eventuellt ej utbetalda ackumulerande kuponger från tidigare observationsdatum.

70 % AV STARTKURSEN KUPONGBARRIÄR (KVARTALSVIS).

Om den sämsta underliggande tillgången på ett observationsdatum stänger på eller över 70 % men under 85 % av sin startkurs utbetalas det en ackumulerande kupong om indikativt 3,70 % samt eventuellt ej utbetalda ackumulerande kuponger från tidigare obser- vationsdatum och placeringen löper vidare.

50 % AV STARTKURSEN RISKBARRIÄR (5-ÅRSDAGEN).

Om placeringen inte löses in i för- tid och om den sämsta underliggande tillgången på slutdagen efter 5 år un- derstiger 50 % av startkurs (riskbarriär) återbetalar emittenten det nominella be- loppet minskat med nedgången i den sämsta underliggande tillgången. Om nivån för den underliggande tillgången som har utvecklats sämst är på eller överstiger 50 % av startkur- sen (riskbarriären) men understiger 70 % av startkursen (kupongbarriär) erhåller inves- teraren det nominella beloppet. I övriga fall betalas det nominella beloppet och eventu- ella ackumulerande kuponger enligt ovan.

HUR FUNGERAR PLACERINGEN? ***

Tabellen nedan visar analytikerrekommendationer för aktierna i underliggande tillgång. För mer information om aktierna vänligen se avsnittet ”underliggande till- gångar”.

ANALY TIKERREKOMMENDATIONER

Källa: Bloomberg (per 2018-06-13)

1Definieras som det högsta riktpriset bland analytikerna, subtraherat med aktiepriset och slutligen dividerat med aktiepriset.

Aktie Bransch Andel Köp &

Behåll/Total Avkastnings- potential

1

Cray Hårdvara & lagring 100 % 29,1 % Nutanix Hårdvara & lagring 95 % 18,1 %

Nvidia Halvledare 95 % 23,8 %

Pure Storage Hårdvara & lagring 96 % 19,2 %

(5)

RISKBARRIÄR PÅ SLUTDAGEN (ÅR 5 )

Om nivån för den underliggande tillgången som har utvecklats sämst på slutdagen är på eller överstiger 50 % av startkursen (riskbarriären) men understiger 70 % av startkursen (kupongbarriär) erhåller investeraren det nominella beloppet. Om nivån för den underliggande tillgången som har utvecklats sämst på slutdagen understiger 50 % av startkursen utbetalas ingen ackumulerande kupong och certifikatet förfaller. Avkastningen på certifikatet kan då likställas med en direktinvestering (exklusive utdelningar) i den underliggande tillgången som har utvecklats sämst. Hela det nominella beloppet kan således gå förlorat.

RISKER I AVKASTNINGSSTRUKTUREN

Om den underliggande tillgången som utvecklats sämst är lägre än kupongbarriären vid ett observationsdatum så betalas ingen ackumulerande kupong. Placeringen löper då vidare med möjlighet till ackumulerande kupong(er) vid nästa observationsdatum. Under löptidens gång är certifikatets utveckling begränsad till potentiella ackumu- lerande kuponger vilket innebär att investeraren inte får ytterligare del av uppgången i de underliggande tillgångarna vid förtida förfall eller ordinarie förfall. Investerare tar inte del av eventuella utdelningar från de underliggande tillgångarna och dessa beaktas inte heller vid bedömningen av om en barriär har passerats eller ej.

Vid ordinarie förfall erhåller investeraren dennes nominella belopp så länge samtliga av de underliggande tillgångarna stänger på eller över riskbarriären på 50 % av start- kurs. Om någon av de underliggande tillgångarna är lägre än riskbarriären utbetalas ingen ackumulerande kupong och certifikatet förfaller. Avkastningen i certifikatet kan då likställas med en direktinvestering (exklusive utdelningar) i den underliggande tillgången som har utvecklats sämst. Hela nominella beloppet kan således gå förlorat.

EXEMPEL: HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN? ***

RÄKNEEXEMPEL : CERTIFIKAT AUTOCALL ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Grafen visar utvecklingen för den sämsta underlig- gande tillgången vid varje given tidpunkt. Räkne- exemplet är baserat på en indikativ kvartalsvis ackumu- lerande kupong om 3,70 % samt inkluderar ett courtage om 2 %.

EXEMPEL 1:

Det sker ett förtida förfall i placeringen år 1 och in- vesteraren erhåller det nominella beloppet samt en kvartalsvis kupong om 3,70 %. I detta exempel har det betalats ut 4 kvartalsvisa ackumulerade kuponger (d.v.s 4 x 3,70 % = 14,8 %).

Investerat belopp (inkl. courtage) 102 000 kr Totalt återbetalningsbelopp

2

114 800 kr

Effektiv årsavkastning

3

12,5 %

EXEMPEL 2:

Det sker ett förtida förfall i placeringen år 2 och investeraren erhåller det nominella beloppet samt 8 kvartalsvisa ackumulerade kuponger om 3,70 % (d.v.s 8 x 3,70 % = 29,6 %).

Investerat belopp (inkl. courtage) 102 000 kr Totalt återbetalningsbelopp

2

129 600 kr

Effektiv årsavkastning

3

12,7 %

EXEMPEL 3:

På slutdagen har den sämst utvecklade under- liggande tillgången fallit med 55 % från startkursen.

Investeraren erhåller således det nominella beloppet minskat med 55 % vid förfall. I detta exempel har det betalats ut 13 kvartalsvisa ackumulerade kuponger (d.v.s 13 x 3,70 % = 48,1 %).

Investerat belopp (inkl. courtage) 102 000 kr Totalt återbetalningsbelopp

2

93 100 kr Effektiv årsavkastning

3

-1,8 %

EXEMPEL 4:

På slutdagen har den sämst utvecklade under- liggande tillgången fallit med 60 % från startkursen.

Investeraren erhåller således det nominella beloppet minskat med 60 % vid förfall. I detta exempel har det inte heller betalats ut några kuponger tidigare under löptiden.

Investerat belopp (inkl. courtage) 102 000 kr Totalt återbetalningsbelopp

2

40 000 kr Effektiv årsavkastning

3

-17,1 %

ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5

50 % Riskbarriär (Riskbarriären observeras enbart på Slutdagen)

1 2

50%

3

85 % Inlösenbarriär 85%

4

70%

70 % Kupongbarriär

2Totalt återbetalningsbelopp definieras som det nominella beloppet tillsammans med samtliga utbetalda kuponger (oavsett utbetalningstillfälle). I de fall den sämsta underliggande tillgången understiger riskbar- riären på slutdagen likställs totalt återbetalningsbelopp med eventuellt tidigare utbetalda kuponger samt nominellt belopp minskat med nedgången i den sämsta underliggande tillgången.

3Årlig effektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning i relation till nominellt belopp inkl. 2 % courtage samt löptid från respektive exempel.

(6)

VIKTIGA DATUM

SÄLJPERIODEN STARTAR : 25 JUNI 2018

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 AUGUSTI 2018

LIKVIDDAG: 24 AUGUSTI 2018

STARTKURSER FASTSTÄLLS: 4 SEPTEMBER 2018

LEVERANSDAG: 11 SEPTEMBER 2018

SISTA DAG PÅ EXPONERINGSTIDEN: 5 SEPTEMBER 2023 ÅTERBETALNINGSDAG: 19 SEPTEMBER 2023

ANMÄLAN OCH BETALNING

MINSTA TECKNINGSBELOPP

10 000 kr och därutöver i poster om 10 000 kr.

ANMÄLAN & BETALNING

Anmälan är bindande och ska vara Exceed tillhanda per post eller fax senast under den sista anmälningsdagen. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota och betalningen ska vara Exceed till- handa senast på Likviddagen. Betalning kan också göras i förskott.

BANKGIRO

BG: 5091-8176. Som meddelande på inbetalningen kan något av följande anges: depånummer, personnummer, organisationsnum- mer eller försäkringsnummer. Detta är extra viktigt när betalning sker över internet eller via bankkontor.

”A C K U M U L E R A N D E K U P O N G ” avser storleken på den möjliga kvartalsvisa avkastningen i relation till det nominella beloppet om nivån för alla underliggande tillgångar uppgår till 70 % eller mer av startkursen på något av observationsdatumen. Ackumulerande kupong är indikativt 3,70 %. Erbjudandet kommer att återkallas om ackumulerande kupong understiger 3,0 %.

”AFFÄRSDAG” avser en affärsdag såsom detta begrepp definierats i prospektet.

”ANMÄLNINGSPERIOD” avser perioden, från och med 25 juni 2018 till och med 24 augusti 2018, då investerare kan anmäla sig för in- vestering i erbjudandet.

”C E R T I F I K AT ” , ” P L A C E R I N G E N ” eller ”CERTIFIKAT AUTOCALL A R T I F I C I A L I N T E L L I G E N C E ”avser denna strukturerade place- ringsprodukt.

”COURTAGE” avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 2 % som tillkommer på det nominella beloppet.

”EMIT TENT ” avser Credit Suisse AG, London Branch, dess efter- följare och övertagare.

”ERBJUDANDET ” avser försäljning av certifikaten av Exceed.

”EXCEED” avser Exceed Capital Sverige AB med hemsida på in- ternet www.exceed.se

”EXPONERINGSTID” avser perioden från och med den 4 septem- ber 2018 till och med den 5 spetember 2023 och avser perioden när certifikatet har en exponering mot underliggande tillgångar.

”FÖRTIDA FÖRFALL” avser förtida inlösen av certifikatet på någon av de förtida återbetalningsdagarna villkorat av att nivån för alla underliggande tillgångar uppgår till 85 % eller mer av startkursen på något av de kvartalsvisa observationsdatumen. I händelse av förtida förfall erhåller investeraren en kvartalsvis ackumule- rande kupong plus eventuella tidigare kvartalsvisa ackumulerade kuponger från tidigare löptidsår, samt 100 % av det nominella beloppet. Förtida förfall är tidigast möjligt från och med år 1 (ob- servation 4).

”FÖRTIDA ÅTERBETALNINGSDAGAR” avser den tidigaste tidpunk- ten för återbetalning av det nominella beloppet samt kuponger vid ett förtida förfall. En förtida återbetalningsdag inträffar 10 bankdagar efter respektive observationsdatum vid ett förtida

förfall. Denna tidsperiod tar i beaktande av sådan tillkommande tidsperiod för utbetalning enligt Euroclear Sverige AB:s och, i förekommande fall, annan sådan central värdepappersförvarares och/eller clearinginstituts betalningsrutiner.

” I N F O R M AT I O N S B L A D ( M A R K N A D S F Ö R I N G S M AT E R I A L ) ” avser detta dokument.

”INLÖSENBARRIÄR” avser 85 % av startkurs på respektive kvartals- visa observationsdatum från och med år 1 (observation 4) för den underliggande tillgång som utvecklats sämst.

”INVESTERARE” är den som investerar i erbjudandet.

”KUPONGBARRIÄR” avser 70 % av startkurs på respektive kvar- talsvisa observationsdatum för den underliggande tillgång som utvecklats sämst.

” L E V E R A N S DAG ” avser den dag då certifikaten registreras på investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 11 september 2018.

”LIKVIDDAG” avser den 24 augusti 2018 och är det datum då no- minellt belopp plus courtage senast ska erläggas av investerare.

”NEDGÅNG” avser 100 % minus nivå.

”NIVÅ” avser den aktuella nivån för en underliggande tillgång, med beaktande av relevant startkurs, observationsdatum och uttryckt i procent.

”NOMINELLT BELOPP ” avser 10 000 kr per certifikat.

”OBSERVATIONSDATUM” avser, som närmare beskrivits i prospek- tet, den 4:e dagen varje kvartal under löptiden eller om något av dessa datum inte är en bankdag, närmast efterföljande bankdag.

”ORDINARIE FÖRFALL” avser inlösen av certifikatet på återbetal- ningsdagen.

”PROSPEKT ”avser emittentens prospekt med tillhörande slutliga villkor avseende certifikaten samt de handlingarna som införlivats däri genom hänvisning. Detta hålls tillgängligt hos Exceed och via Exceeds hemsida på internet www.exceed.se eller hos emittenten.

”RISKBARRIÄR” avser 50 % av startkurs på det sista observations- datumet för den underliggande tillgång som utvecklats sämst och ger endast ett begränsat skydd. Hela nominella beloppet kan gå förlorat på återbetalningsdagen. Vid försäljning före återbetal- ningsdagen kan dock delar av nominellt belopp och/eller avkast-

ningen utebli.

”SLUTDAG” avser 5 september 2023.

”SLUTKURS” avser stängningskursen för respektive underliggande tillgång på relevant slutdag (eller om detta datum inte är en bank- dag, närmast följande bankdag).

”STARTDAG” avser den 4 september 2018.

”STARTKURS” avser stängningskurs på startdagen för en under- liggande tillgång eller om detta datum inte är en bankdag, närmast följande bankdag.

”STÄNGNINGSKURS” avser den kurs som emittenten nyttjar som bankdagens officiella stängningskurs respektive underliggande tillgång på en bankdag.

” TECKNINGSANMÄL AN” avser den teckningsanmälan som krävs för deltagande i erbjudandet.

” TECKNINGSKURS (EMISSIONSKURS)” avser det pris i % av det nominella beloppet som investeraren betalar för placeringen (exklu- sive courtage). Teckningskurs är 100 % av det nominella beloppet.

”UNDERLIGGANDE TILLGÅNGAR” beskrivs närmare i avsnittet ”un- derliggande tillgångar” och i prospektet.

”Å T E R B E T A L N I N G S D A G / K U P O N G U T B E T A L N I N G S D A G ” med återbetalningsdag/kupongutbetalningsdag avses tidigaste tidpunkt för återbetalningsdag/ kupongutbetalningsdag en- ligt emittentens grundprospekt och tillämpliga slutliga vill- kor, med beaktande av sådan tillkommande tidsperiod för utbetalning enligt Euroclear Sverige AB eller Euroclear Clearstream och, i förekommande fall, annan sådan central värdepappersförvarares och/eller clearinginstituts betalnings- rutiner. Förtida inlösen/återbetalning kan tidigast ske efter 1 år.

Återbetalningsdag avser 19 september 2023 vid ej förtida förfall.

DEFINITIONER

VIKTIGT OM RISKER

En investering i certifikatet är förenad med ett antal riskfaktorer.

Nedan sammanfattas några av de viktigaste riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa samt övriga riskfaktorer, vänli- gen ta del av emittentens prospekt.

ICKE KAPITALSKYDDAD PLACERING

Certifikatet är inte kapitalskyddat. Återbetalning av det nomi- nella beloppet är beroende av utvecklingen i underliggande till- gångar. Investeraren riskerar att förlora hela nominella beloppet i händelse av en negativ utveckling i den sämst utvecklade underlig- gande tillgången.

KREDITRISK

Vid ett köp av certifikatet tar investeraren en kreditrisk på emit- tenten. Återbetalningen av certifikatet är beroende av emitten- tens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbe- talningsdagen. Om emittenten skulle hamna i obestånd, riskerar investeraren att förlora hela eller stora delar av sin investering oavsett hur placeringen har utvecklats under löptiden. Ett sätt att bedöma kreditvärdigheten hos Credit Suisse AG, London Branch är att studera dess kreditvärdighetsbetyg som var A per den 13 juni 2018 enligt kreditinstitutet Standard & Poor’s (AAA represente- rar högsta möjliga kreditbetyg medan D är lägsta kreditbetyg) och A1 enligt Moody’s (Aaa representerar högsta möjliga kreditbetyg medan C är lägsta kreditbetyg). För mer information vänligen se

www.standardandpoors.com samt www.moodys.com. Emitentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning.

Investeraren tar ingen risk på Exceed under dess löptid. Investe- ringen omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Under vissa omständigheter kan en behörig resolutionsmyndighet fatta beslut om nedskrivning eller konvertering av emittentens respektive ga- rantens skulder, vilket kan resultera i att investerare förlorar hela eller delar av sin investering.

LIKVIDITETSRISK (ANDRAHANDSMARKNAD)

Placeringen har som längst en löptid på 5 år och ska i första hand ses som en investering under dess hela livslängd. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på Nordic Derivatives Exchange och/eller Nasdaq där Exceed ställer dagliga köpkurser. Exceed kan i vissa fall ställa säljkurser. Om investeraren väljer att sälja certifikatet före återbe- talningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl högre som lägre än det ursprungliga nominella beloppet. Un- der onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid vilket innebär att det kan vara svårt eller omöj- ligt att sälja certifikatet. Exempel på när detta kan inträffa är vid kraftiga kursrörelser, om handel på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid samt tekniska fel.

Vid vissa begränsade situationer så kan även emittenten komma att lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösningsbeloppet kan då vara såväl lägre som högre än det ursprungliga nominella

beloppet.

VALUTARISK

Placeringen och dess underliggande tillgångar är noterade eller valutasäkrade i svenska kronor och valutakursförändringar påver- kar således ej avkastningen eller nominellt belopp som är knutet till placeringen.

EXPONERINGSRISK

Utvecklingen för de underliggande tillgångarna är avgörande för beräkningen av avkastning och återbetalning på certifikatet.

Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av ett flertal olika faktorer och innefattar ett flertal komplexa risker såsom aktiekursrisker, kreditrisker, politiska ris- ker, råvaruprisrisker, ränterisker och valutarisker. En investering i certifikatet kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. En investering i certifikatet kan också innebära att hela nominella beloppet förloras.

KONSTRUKTIONSRISK

Investeringen kan inte ge någon avkastning utöver kupongen. Om en eller flera underliggande tillgångar utvecklas i ännu mer för- månlig riktning, tar investeraren således inte del av den ”överskju- tande” uppgången. Om riskbarriären har passerats av den sämsta underliggande tillgången på slutdagen exponeras investeraren uteslutande mot kursutvecklingen för den sämsta underliggande

EMITTENT

Credit Suisse är en ledande schweizisk investmentbank, grundad 1856. Banken har verksamhet över hela världen och har sitt högkvar- ter i Zurich. Credit Suisse är indelade i två affärsdivisioner, Private Banking & Wealth Management och Investment Banking för att erbjuda sina klienter bästa möjliga rådgivning. För mer detaljerad beskrivning av emittenten vänligen se prospektet. Emittenten Cre- dit Suisse AG, London Branch, var vid denna broschyrs framstäl- lande ”A” enligt Standard & Poor’s Rating Services, en affärsenhet inom The McGraw-Hill Companies, och kreditbetyg ”A1” enligt Moody’s Investor Service. För en mer detaljerad beskrivning av emittenten vänligen se prospektet.

(7)

ÖVRIGT

tillgången och investeraren kan därmed riskera att förlora stora delar eller hela nominella beloppet.

RÄNTERISK

Ränteförändringar under löptiden påverkar placeringen och kan medföra att placeringens marknadsvärde ändras positivt eller negativt. Detta kan medföra att marknadsvärdet avviker från ett förväntat värde av investeraren baserat på utvecklingen i underlig- gande tillgångar.

KOMPLEXITET I PLACERINGEN

Avkastningen i strukturerade placeringen bestäms ibland av kom- plicerade samband som kan vara svåra att förstå för investeraren och som därmed gör det svårt att jämföra investeringen med andra investeringsalternativ. Många aktörer ger ut olika certifikat. Även om dessa certifikat kan ha likartade namn kan de vara konstruera- de på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jäm- förbarheten mellan olika certifikat, inklusive prissättning av dessa, ofta är begränsad. Innan investeraren köper en viss strukturerad placering så bör denne sätta sig in i hur den specifika placeringen fungerar och ta del av emittentens prospekt.

MARKNADSAVBROT T OCH SÄRSKILDA HÄNDELSER

Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan emittenten behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut någon eller samtliga av de underliggande tillgångarna mot en annan. Det är viktigt att investeraren läser mer om detta i det slutgilltiga villkoren samt i emittentens prospekt.

MARKNADSFÖRING

Detta marknadsföringsmaterial utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och certifika- tet. Emittentens prospekt innehåller en komplett beskriv- ning av emittenten, de bindande villkoren för certifikatet och Exceeds erbjudande. Innan beslut tas om investering uppma- nas investerare att ta del av emittentens fullständiga prospekt och i förekommande fall, slutgilltiga villkor samt faktabla- det avseende certifikatet. Information finns tillgänglig på www.exceed.se. Exceed reserverar sig för eventuella skriv- och

räknefel i detta marknadsföringsmaterial. Emittenten har inte producerat innehållet i denna broschyr och tar inget ansvar för dess innehåll.

INDIKATIVA VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för certifikatet understiger 20 000 000 kr. Angivna villkor är indikativa och kan bli både högre eller lägre än vad som anges. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på aktie-, ränte- och valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs senast på startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att villkoren inte understiger en förutbestämd nivå. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte enligt Exceed eller emit- tentens bedömning helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Exceed eller emittenten äger även rätt att förkorta teckningstiden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om Exceed bedömer att marknadsförutsätt- ningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Er- bjudandet kommer att återkallas om lägsta nivå på den ackumule- rande kupongen understiger 3,0 %. Den indikativa kupongen som anges i detta marknadsföringsdokument överensstämmer med kupongen som anges i faktabladet (”KID”). Denna nivå är endast vägledande och kan variera nedåt eller uppåt.

EVENTUELL KREDITFÖRÄNDRING ELLER ANNAN VÄSENTLIG NY INFORMATION OM EMIT TENTEN

I de fall emittenten under anmälningsperioden informerar Exceed om en förändring av sitt kreditbetyg eller annan ny väsentlig in- formation kommer Exceed att på emittentens begäran publicera sådan information på www.exceed.se. Det är mycket viktigt att investeraren tar del av denna information i syfte att skaffa sig kun- skap om varför kreditbetyget (eller annan väsentlig information) har ändrats samt för att erhålla ett eventuellt besked kring hu- ruvida investeraren erbjuds att dra tillbaka sin teckningsanmälan.

Erbjuds investeraren att dra tillbaka sin teckningsanmälan måste investeraren aktivt kontakta Exceed för att utnyttja denna rättig- het inom den begränsade tidsperiod som står till buds.

HISTORISK ELLER SIMULERAD HISTORISK UTVECKLING Information markerad med * avser historisk information och eventuell information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Exceeds eller Emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktiskt eller simulerad historisk utveckling är en garanti för el- ler en indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att certifikatets löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i detta marknadsföringsmaterial.

RÄKNEEXEMPEL

Information markerad med *** utgör endast exempel för att un- derlätta förståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsni- våer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning.

RÅDGIVNING

Om det aktuella certifikatet är en lämplig respektive passande in- vestering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken detta marknadsföringsmaterial el- ler emittentens prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i certifikatet ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i certifikatet är endast pas- sande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella certifikatets exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Exceed eller utvald emittent tar inget ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. För samtlig distribution kommer Exceed att agera för egen räkning och inte som något ombud för eller anställd hos emittenten.

UTVECKLING- & FÖRVALTNINGSARVODE

Till Exceed: Vid en investering i en strukturerad placering som distribueras av Exceed betalar investeraren ett courtage som nor- malt uppgår till 2 % av det nominella beloppet. Courtage kan även tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden under place- ringens löptid. Utöver courtage erhåller Exceed ett arvode från emittenten av den strukturerade placeringen. Utveckling- och förvaltningsarvodet beräknas som en procentsats på det nominella beloppet, eller skillnaden mellan kursen som distributören köper från emittenten och emissionskursen, och uppgår till mellan 0,5%

- 1,2 % per år med antagandet att den strukturerade placeringen innehas till ordinarie förfall.

TILL ÅTNA ERSÄT TNINGAR TILL OCH FRÅN TREDJE PART

Till förmedlare: Förmedlingen eller marknadsföringen av den strukturerad placeringen utförs av olika förmedlare eller mark- nadsförare. För dessa tjänster betalar Exceed en ersättning till förmedlaren eller marknadsföraren. Ersättningen utgörs av upp till 100 % av courtaget som kunden betalar till Exceed samt upp till cirka 60 % av maximalt utveckling- och förvaltningsarvode som är skillnaden mellan kursen som distributören köper från emittenten och emissionskursen.

Till försäkringsbolag: Vid teckning av en strukturerad placering som förvaltas i en försäkringsdepå utgår ersättning till försäk- ringsbolaget som tillhandahåller försäkringsdepån. Ersättningen utgörs av upp till 100 % av courtaget som kunden betalar till Exceed samt upp till cirka 60 % av maximalt utveckling- och för- valtningsarvode som är skillnaden mellan kursen som distributören köper från emittenten och emissionskursen.

Total ersättning: Den sammanlagda ersättningen som kunden betalar vid teckning av en strukturerad placering är summan av courtaget och utveckling- och förvaltningsarvodet. Observera att hela ersättningen tas ut vid teckningstillfället och att ersättningen inte återbetalas vid avyttring i förtid eller vid förfall. Courtaget tas ut som en ersättning utöver emissionskursen men utveckling- och förvaltningsarvodet är inräknat i det investerade beloppet.

EXEMPEL : vid ett nominellt belopp på 10 000 kr i denna strukturerade placering med 5 års löptid:

Courtage: 2,0 % på det investerade beloppet 200 kr (Betalas utöver det nominella beloppet)

Maximalt utveckling- och förvaltningsarvode:(1,20 % x 5 år) 600 kr (Inkluderat i det nominella beloppet, beräknas på det nominella beloppet)

Totalt 800 kr

BESKAT TNING

För enskilda innehavare kan skattekonsekvenser till följd av att

äga en strukturerad placering, och med anledning av svensk eller utländsk gällande skattelagstiftning, vara beroende av speciella omständigheter. Varje investerare rekommenderas därför att in- hämta råd från skatteexpertis till följd av de skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med ägandet av en placering. Ytter- ligare information finns i prospektet som finns tillgängligt på www.exceed.se.

MARKNADSNOTERING OCH HANDEL

Ansökan om upptagande av placeringen för handel vid Nordic Growth Market NGM AB och/eller Nasdaq OMX kommer att inlämnas men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kom- mer att bifallas. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på Nordic Deri- vatives Exchange där Exceed ställer dagliga köpkurser. Exceed kan i vissa fall ställa säljkurser.

ÅTERBETALNINGSDAG

Med återbetalningsdag avses tidigaste dag för återbetalning. Tidi- gaste dag för återbetalning framgår av emittentens prospekt och slutgiltiga villkor. Återbetalningen är beroende av den centrala värdepappersförvaltarens och/eller en eller flera clearinginstituts betalningsrutiner vilket kan leda till att återbetalningen sker se- nare än tidigaste dag.

INFORMATION FÖR UTLANDSBOENDE

Informationen i denna broschyr riktar sig inte till och är inte avsedd för personer, oavsett medborgarskap, som befinner sig i USA. Den är inte heller avsedd för personer bosatta i USA, handelsbolag, juridiska personer eller företag som har hemvist i USA eller som är registrerade under amerikansk lag eller någon annan U.S.

person (såsom definieras i Regulation S i US Securities Act från 1933), och informationen i denna broschyr skall inte anses utgöra ett erbjudande om att köpa eller sälja eller en uppmaning om att förvärva eller köpa produkter eller tjänster inom USA:s gränser, i synnerhet inte till sådana personer, invånare, juridiska personer, eller företag som omnämns ovan. Sådana personer, invånare, juri- diska personer eller företag som omnämns ovan får inte förvärva eller köpa produkter eller tjänster som avses i denna broschyr och inget erbjudande om att förvärva eller köpa produkter eller tjäns- ter från sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som lämnas avseende produkter häri kommer att godkännas eller accepteras.

The information in this material is not directed at and is not in- tended for persons, whatever their citizenship, who currently are in the territory of the United States, nor is it intended for U.S.

residents, partnerships or corporations organized or incorpora- ted under U.S. law or other U.S. persons (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended), and shall

not be deemed an offer to provide or sell, or the solicitation of an offer to acquire or purchase products or services in the terri- tory of the United States, in particular to such persons, residents, partnerships or corporations mentioned above. No such persons, residents, partnerships or corporations may acquire or purchase products or services as set out in this material, and no offers to acquire or purchase products or services made by such persons, residents, partnerships or corporations will be acknowledges or accepted.

SELLING RESTRICTIONS

The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law require- ments. Subject to certain exceptions, securities may not be offe- red, sold or delivered within the United States or to U.S. persons.

Exceed has agreed that neither itself nor any subsidiary of Exceed will offer, sell or deliver any securities within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commence- ment of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DI- RECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RE- SIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S.

PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HERE OF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JU- RISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. THIS APP- LIES IN PARTICULAR TO RESIDENTS IN AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN.

STRUKTURERADE PLACERINGAR I SVERIGE - BRANSCHKOD Exceed Capital Sverige AB är ansluten till Strukturerade Place- ringar i Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i mark- nadsföringsmaterialet. Branschkod och tillhörande ordlista finns på www.strukt.se.

RISKKL ASSIFICERING

Riskindikatorn på framsidan syftar till att illustrera risk på inves- terat belopp utifrån PRIIPS (Packaged Retail Insurance-based Investment Products). Riskmåttet gäller för alla strukturerade placeringar i EU och benämns som SRI (Summary Risk Indica- tor). Med utgångspunkt i en sjugradig skala (1-7) beräknas SRI utifrån två underliggande mått: emittentens kreditrisk (CRM – Credit Risk Measure) och volatiliteten i underliggande marknad (MRM – Market Risk Measure).

(8)

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

2014 års sammanslagning mellan Exceed och SGP innebär att vi tillsammans blivit en starkare aktör med större kompetens och ett bredare erbjudande. Allt under samma varumärke, Exceed.

Sammanslagningen innebär även att vi erbjuder våra produkter och tjänster till privatper- soner, företag, institutioner och fristående förmedlare. Att vara tillgängliga och nytänkande finns i vår ryggrad, varför vi arbetar proaktivt med att erbjuda produkter och tjänster som är anpassade för dina specifika behov och din riskbenägenhet.

I och med samgåendet bildas ett finanshus med över 20 000 kunder, lång erfarenhet av analys och förvaltning för såväl institutioner som privatpersoner och företag samt långa relationer med många av världens ledande investmentbanker.

Exceed är ett privatägt aktiebolag och ägs alltså inte av något försäkringsbolag eller någon bank. Att vi är fristående gör att vi kan agera utefter en långsiktigt hållbar plan där du som kund kan vara säker på att de råd vi ger är de bästa utifrån din situation. Fristående innebär också att det står Exceed fritt att välja de produkt- och tjänsteleverantörer vi anser vara bäst för tillfället. Vi utvärderar ständigt bankernas, försäkrings- och produktbolagens utbud för att kunna säkerställa att de lösningarna vi erbjuder är trygga, kvalitativa och prisvärda.

Exceed Capital Sverige AB

Vasagatan 40 111 20 Stockholm Telefon: 0200-388 883 info@exceed.se www.exceed.se Org. nr: 556550-3116

MÅLGRUPPSBEDÖMNING

På framsidan av detta marknadsföringsmaterial finns en beskriv- ning av placeringens målgrupp. En strukturerad placering ska i första hand distribueras till den målgrupp som definieras som positiv. För det fall placeringen distribueras inom ramen för inves- teringsrådgivning eller portföljförvaltning, och har ett diversifie- rande syfte, kan placeringen distribueras till en neutral målgrupp.

Investerare som inte fångas upp av vare sig positiv eller neutral målgrupp befinner sig i en negativ målgrupp vilket innebär att en investering inte är lämplig.

Målgruppsbestämningen bestäms utifrån följande kriterier:

INVESTERINGSMÅL

• Kapitalbevarande – Kapitalet skall vara skyddat mot nedgång.

• Tillväxt – Kapitalet skall ha potential att växa.

• Kassaflöde – Kapitalet skall generera kontinuerliga utbetal- ningar.

• Hedge – Kapitalet skall kunna växa oberoende av marknadsut- vecklingen.

• Hävstång – Kapitalet skall ge en hög avkastning i förhållande till investerat belopp.

• Övrig– Kapitalet skall uppfylla övrigt definerat mål som inte beskrivs ovan.

INVESTERART YP

• Icke-professionell

• Professionell

• Jämbördig motpart

Exceed kategoriserar samtliga kunder som ”Icke-profes- sionella”, ”Professionella” eller ”Jämbördiga motparter”.

Som ”Icke-professionell” kund omfattas du av det högsta kundskyddet. Som kund finns möjlighet att ansöka om att byta kundkategori till ”Professionell”. Som ”Profes- sionell” kund förloras det högre kundskyddet.

KUNSKAP OCH ERFARENHET

• Grundläggande – Ingen kunskap om, eller erfarenhet av, investeringar i värdepapper.

• Informerad – Kunskap om, och erfarenhet av, investe- ringar i värdepapper.

• Avancerad – Hög kunskap om, och stor erfarenhet av, investeringar i värdepapper.

FÖRMÅGA AT T BÄRA FÖRLUST

• 0% – Investeraren har ingen förmåga att bära förlust.

• 0%-X% – Investeraren har begränsad förmåga att bära förlust.

• 0%-100% – Investeraren har förmåga att bära förlust.

RISKTOLERANS

Placeringens positiva målgrupp utgörs av investerare med en risktolerans motsvarande placeringens risknivå, dvs riskklassificeringen.

Har investeraren en annan risktolerans än pla- ceringens risknivå är investeraren i en neutral målgrupp.

DISTRIBUTIONSSTRATEGI

• Orderutförande utan passandeprövning

• Orderutförande med passandeprövning

• Investeringsrådgivning

• Portföljförvaltning

Distribution sker genom investeringsrådgiv- ning eller portföljförvaltning samt via utvalda samarbetspartners.

PLACERINGSHORISONT

• Mycket kort (<1 år)

• Kort (<3 år)

• Medel (<5 år)

• Lång (>5 år)

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :