• No results found

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Datum 2020-09-01 Upprättad av Josef Lannemyr 1(2)

Remissvar

Ändringar i högskolelagen för att främja den

akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för

det livslånga lärandet

Dnr Ä 2020-977:01

Er referens/dnr: U2020/03053/UH

Tillvä xtverket ärbetär fö r ätt stä rkä fö retägens könkurrenskräft. Det gö r myndigheten genöm ätt skäpä bä ttre fö rutsä ttningär fö r fö retägände öch ätträktivä regiönälä miljö er dä r fö retäg utveckläs.

Remissväret ä r skrivet utifrä n dessä utgä ngspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande

• Tillvä xtverket änser det pösitivt ätt det i hö gskölelägen fästslä s ätt lä rösä tenä skä frä mjä öch vä rnä den äkädemiskä friheten.

• Tillvä xtverket änser det ä r pösitivt ätt lä rösä tenäs änsvär fö r det livslä ngä lä rändet tydliggö rs i hö gskölelägen.

Fö rslägen i prömemöriän bäseräs pä de reförmer söm fö reslög i den tidigäre Styr- öch resursutredningens fö rsläg i betä nkändet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad

styrning av högskolan (SOU 2019:6)1. Tillvä xtverket instä mmer i prömemöriäns

slutsätser öm ätt tilltägände digitälisering, äutömätisering öch glöbälisering leder till snäbbt fö rä ndräde kömpetenskräv i ärbetslivet öch ätt det livslä ngä lä rändet dä rmed fä r ö kände betydelse fö r individens mö jligheter ätt hä ngä med i utvecklingen pä ärbetsmärknäden. Ett fö rtydligände i lägen stä rker, söm prömemöriän ärgumenterär, dennä utveckling. Fö r ätt ytterligäre underlä ttä det livslä ngä lä rändet behö ver lä rösä tenäs utbud:

• Bli mer flexibelt (väd tex gä ller äntägningsperiöd), mer tillgä ngligt (digitält), i hö gre gräd änpässät (mödulbäserät) fö r yrkesverksämmäs behöv äv kömpetensutveckling öch en mer sämläd införmätiön öm utbudet i helä ländet.

(2)

2(2)

• Inkluderä fler änstä lldä pä smä öch medelstörä fö retäg, söm generellt tär del äv förtbildning i mindre utsträ ckning ä n änstä lldä pä stö rre fö retäg.

• Erbjudä releväntä öch änpässäde kurser fö r yrkesverksämmä, änpässäde utifrä n bränschernäs kräv öch fö rutsä ttningär.

• En fö rutsä ttning fö r änpässning ä r en fö rbä tträd sämverkän mellän nä ringsliv öch lä rösä tenä.

• Fö r ätt det livslä ngä lä rändet skä bli mer utbrett behö ver det öcksä bli mer fö rmä nligt fö r fö retäg ätt kömpetensutvecklä sin persönäl sämt privätekönömiskt genömfö rbärt fö r den enskilde.

I Styr- öch resursutredningen presenteräs en lä ng räd ä tgä rder söm skulle underlä ttä fö r ärbetet med det livslä ngä lä rändet öch Tillvä xtverket ser främ emöt fler fö rä ndringär pä ömrä det. Ängelä get i kömmände reförmer ä r ätt ge lä rösä tenä ekönömiskä fö rutsä ttningär fö r förtbildning fö r yrkesverksämmä2. Utän tydligä ekönömiskä

styrmedel riskerär effekternä äv ä ndringärnä äv hö gskölelägen bli äv märginell betydelse. Fler öch stä rktä incitäment till sämverkän mellän nä ringsliv öch lä rösä ten ä r öcksä en fö rutsä ttning fö r ätt det livslä ngä lä rändet skäll bli relevänt öch mätchä ärbetslivets behöv.

Fö r ätt fler skä tä del äv lä rösä tenäs utbildningsutbud behö vs en pörtäl söm ger en sämläd öch nätiönell bild äv utbildningsutbudet fö r yrkesverksämmä3. Dettä ä r nä göt söm skulle

underlä ttä det livslä ngä lä rändet öch gö r utbildningärnä tillgä ngligä fö r fler.

I täkt med de störä fö rä ndringärnä pä ärbetsmärknäden ö kär behövet äv ett nätiönellt rä d, eller en myndighet, söm tär helhetsgrepp pä kömpetensfö rsö rjningspölitiken. Ett sämlät änsvär fö r utbildningsdimensiönering- öch kömpetensfö rsö rjningsfrä gör skulle ledä till en mer sämmänhä llen öch effektiv pölitik pä bä dä ömrä denä öch gynnä det livslä ngä lä rändet.

Beslut i dettä ä rende här fättäts äv Generäldirektö r Gunillä Nördlö f. Fö redrägände här värit Jösef Lännemyr.

Gunillä Nördlö f

Jösef Lännemyr

2 Strut-utredningens fö rsläg öm ätt resurser ges per helä rsstudent, istä llet fö r 50% vid

äntägning öch 50% vid exämen, stä rker lä rösä tenäs incitäment ätt ärbetä fö r livslä ngt lä rände eftersöm yrkesverksämmä studenter träditiönellt häft en lä gre genömströ mning.

3 Ett exempel pä fö rsö k till en sä dän nätiönell lä röpörtäl, riktäd till industrifö retäg, utveckläs

inöm rämen fö r ett ESF-pröjekt:

https://tillväxtverket.se/ämnesömräden/kömpetensförsörjning/lärpörtäl-för-industriföretäg.html

References

Related documents

Utbildningsdepartementet; att det i högskolelagen ska slås fast att lärosätena ska främja och värna den akademiska friheten samt att lärosätenas ansvar för det livslånga

verksamhet främja ett livslångt lärande.” i 5 § och ”I högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas.” i 6

Det andra skälet är principiellt: regeringen säger sig (i departementets förslag) – genom ändring i högskolelagen – vilja stärka, värna och vidta förebyggande åtgärder

Region Västerbotten tackar för möjligheten att lämna synpunkter på remissen ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas

Lärosätena spelar här en viktig roll, men för att på allvar främja livslångt lärande och ta helhetsgrepp i frågan krävs en övergripande nationell strategi

För att tydliggöra både arbetsgivares och arbetstagares ansvar för läkarnas fortbildning krävs en föreskrift som tydligt reglerar en systematiserad fortbildning, med en

• Saco anser inte att promemorians förslag medför några förändringar såvida det inte följs av resurser för att högskolan ska genomföra ytterligare satsningar på

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-05-29 ERT DATUM 2020-05-06 DIARIENR 2020/99-4 ER BETECKNING U2020/03053/UH Regeringskansliet