Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamheten för personskydd

Download (0)

Full text

(1)

YTTRANDE Vårt ärendenr: 19/01485

2020-01-13 Ert dnr:

Ju2019/00054/L4

Sveriges Kommuner och Regioner

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se

Avdelningen för juridik

Anna Åberg Justitiedepartementet

10333 STOCKHOLM

Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information

i verksamheten för personskydd

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker förslagen i promemorian. När det gäller den föreslagna ändringen i 6 kap. 15 § patientsäkerhetslagen (PSL) vill förbundet understryka att en begäran från Säkerhetspolisen inte med automatik inne-bär att samtliga uppgifter om patienten ska lämnas ut, utan att det enbart är sådana uppgifter om patientens hälsotillstånd och andra personliga förhållanden som har bety-delse för personskyddet som omfattas av uppgiftsskyldigheten.

Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter

I promemorian föreslås ändringar i 6 kap. 15 § PSL så att den uppgiftsskyldighet för hälso- och sjukvården som regleras där utvidgas till att gälla även utlämnande av upp-gifter som behövs för personskydd i samband med statsbesök och liknande händelser samt för personskydd som Säkerhetspolisen i enskilda fall har beslutat om. Med nuva-rande lydelse i 6 kap. 15 § PSL är uppgiftsskyldigheten begränsad till att gälla endast viss del av Säkerhetspolisens personskyddsverksamhet, nämligen den som avser den centrala statsledningen och medlemmar i kungahuset. Om den föreslagna ändringen genomförs kommer bestämmelsen att omfatta uppgifter av betydelse för allt person-skydd som faller inom Säkerhetspolisens ansvarsområde.

I promemorian föreslås också att Säkerhetspolisen ska kunna få ta del av uppgifter från Kriminalvården samt utlåtanden över rättspsykiatriska undersökningar och para-graf 7-intyg från Rättsmedicinalverket i sitt personskyddsarbete inte bara när uppgif-terna behövs för personskyddet för den centrala statsledningen och medlemmar av kungahuset, vilket är fallet idag, utan också om det behövs för annat personskydd som faller inom Säkerhetspolisens uppdrag.

SKR anser att det är rimligt att Säkerhetspolisen har samma förutsättningar för att ut-föra sitt personskyddsuppdrag när det gäller alla skyddspersonskategorier och tillstyr-ker därför förslagen i promemorian. Av betydelse för förbundets ställningstagande är att utlämnande uppgifter kommer att omfattas av ett starkt sekretesskydd hos Säker-hetspolisen.

När det gäller den föreslagna ändringen i 6 kap. 15 § PSL vill förbundet understryka att en begäran från Säkerhetspolisen inte med automatik innebär att samtliga uppgifter om patienten ska lämnas ut, utan att det enbart är sådana uppgifter om patientens

(2)

2020-01-13 Vårt dnr: 19/01485

2 (2)

Ert dnr:

Ju2019/00054/L4 hälsotillstånd och andra personliga förhållanden som har betydelse för personskyddet som omfattas av uppgiftsskyldigheten. Att så är fallet stöds av tidigare förarbetsutta-landen – se prop. 2005/06:54 s. 13 och 14 f.

Sveriges Kommuner och Regioner Staffan Isling

Figure

Updating...

References

Related subjects :