• No results found

Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Diarienr 1 (1) 2020-03-31 DI-2020-3579

Ert diarienr

S2020/02592/SF

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Regeringskansliet, Socialdepartementet

Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till

arbetsgivare för kostnader för sjuklön

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen har inget att erinra mot förslaget.

References

Related documents

Dessa förslag innebär att skyldigheten att styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom genom läkarintyg ska gälla först från och med den 14: e dagen

Det kan ske genom att det i den nya förordningen läggs till en bestämmelse om att Försäkringskassan vid beslut om ersättning ska avräkna det stöd som Arbetsförmedlingen

- Företagarna tillstyrker förslaget att arbetsgivaren ska ersättas fullt ut för sina sjuklönekostnader för april och maj 2020 med tillägget att kostnaderna för mars månad

Försäkringskassan föreslår därför att det föreskrivs att om den försäkrade först har beviljats sjukpenning enligt 2 § ska han eller hon inte senare kunna beviljas

belastningen på de allmänna förvaltningsdomstolarna också förväntas begränsas, jämfört med om Försäkringskassan skulle pröva nedsatt arbetsförmåga eller om

Med beaktande av att uppgiftslämnandet får anses vara av tillfällig karaktär, avsett för extraordinära händelser såsom nuvarande pandemi, bedömer emellertid Skatteverket

Svenskt Näringsliv anser att bestämmelserna om ersättning för kostnader för sjuklön i 8 och 9 §§ - i likhet med bestämmelserna om ersättning för karensavdrag, karens

När karensavdraget nu föreslås ersättas med en dag med sjukpenning uppstår fråga om normalarbetstiden ska beräknas utifrån både tiden med sjuklön och den sjukpenning som