• No results found

Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (1)

Datum Vår beteckning

2020-04-16 5300-2020

Socialdepartementet 103 33 Stockholm

Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning

med anledning av covid-19

(S2020/03216/SF)

Försäkringskassan tillstyrker förslaget men lämnar följande synpunkter.

5 § förslag till förordning om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19

Försäkringskassan uppmärksammar att skrivningen i 5 § i förordningen lämnar ett visst tolkningsutrymme. Det behöver tydligt framgå av bestämmelsen om tidigare fattade förhandsbeslut ska gälla för tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 2 § förordningen.

Påverkan på övriga förmåner

Försäkringskassan vill även lyfta fram att personer som deltar i

arbetsmarknadspolitiska program och får förmåner (4 kap. 1 § förordning [2017:819] om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) inte kommer att ha rätt till fortsatt förmån, om de är frånvarande från insats på grund av tillfällig vård av barn under sådana förutsättningar som anges i den föreslagna förordningen. Konsekvenser

Den potentiellt höga volymen medför att Försäkringskassan inte kommer att kunna kontrollera ärenden på sedvanligt sätt.

Gällande kostnader instämmer Försäkringskassan i att det i dagsläget inte går att bedöma hur höga dessa kommer att bli. Men det kommer med säkerhet att medföra ökade kostnader gällande bland annat IT-utveckling och administration.

Slutligen noterar Försäkringskassan att det i andra stycket på sidan 11, finns en hänvisning till 13 kap. 33 § socialförsäkringsbalken (SFB), men tolkar texten som att det är 13 kap. 22 § SFB som avses.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av rättschef Mikael Erliksson, avdelningschef Alexandra Wallin och verksamhetsutvecklare Linda Marklund, den senare som föredragande.

Nils Öberg Linda Marklund W im i F K14007_0 05_W

References

Related documents

Det som däremot kan vara en praktisk väg i riktning mot en väl fungerande marknad är att ställa frågan om det finns exempel på alternativa aktörer som skulle kunna bidra till

Efter 30 dagar riskerar programdeltagaren att stå utan ersättning eftersom tillfällig föräldrapenning endast betalas ut till den som avstår från förvärvsarbete eller går

Remiss 2020-04-14 S2020/03216/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Efter 30 dagar riskerar programdeltagaren att stå utan ersättning eftersom tillfällig föräldrapenning endast betalas ut till den som avstår från förvärvsarbete eller går

Såväl möjligheten att överlåta den utvidgade tillfälliga föräldrapenningen till en annan försäkrad, som att den kan utges på olika förmånsnivåer underlättar

I arbetet med remissvaret har även verksjuristerna Sara Ljung och Annika Åhlin samt utredaren Henrik Strömberg Croné deltagit..

ESV:s bedömning är att de tillfälliga bestämmelserna troligen är nödvändiga i denna extraordinära situation som pandemin covid-19 innebär.. ESV vill samtidigt peka på

Den aktuella måltypen utgör endast en mycket begränsad del av antalet överklagade mål till de allmänna förvaltningsdomstolarna och, trots att rätten till ersättning genom

Den finns heller ingenting i den lagens lydelse – och inte heller i de förslagna bestämmelserna – som tydligt begränsar de utvidgade möjligheterna till tillfällig

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-15 ERT DATUM 2020-04-14 DIARIENR 2020/85-4 ER BETECKNING S2020/03216/SF Regeringskansliet

Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 daterad

För det fall det krävs anpassningar i a-kassornas IT-system för att kunna ta emot uppgifter om den föreslagna tillfälliga föräldrapenningen kommer detta att medföra kostnader

För att undvika godtycke samt risken att samhällsviktig verksamhet trots undantaget belastas bör förordningen ta ställning till hur det särskilda vård- eller tillsynsbehovet

Däremot kan vi inte tillstyrka förslaget att det särskilda vård- eller tillsynsbehovet som krävs för rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 22§ SFB ska kunna

Samtidigt vill vi betona att det är en brist att det i promemorian inte anges några skäl till att ersättningsnivån ska vara lägre än den normalt är vid tillfällig

Om en sjukperiod börjar inom fem kalenderdagar från det att en tidigare sjukperiod har avslutats ska bestämmelsen i första stycket tillämpas som om den senare sjukperioden är

Regeringen föreskriver att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmel- serna till förordningen (2020:223) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare

2 a § Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får inte lämnas till programdeltagaren för en tidsperiod för vilken deltagaren får

1 § Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får lämnas till den som är anvisad till ett arbetsmarknadspolitiskt program, även om personen

4 § 2 Till den som inte har fyllt 25 år och som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om

Detta gäller dock inte om det finns särskilda skäl för att ersättning ändå bör lämnas. På regeringens vägnar

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet bedriver studier inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss

5 § förordningen (2017:819) om ersätt- ning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser ska ha följande lydelse. Andra beslut av Arbetsförmedlingen än beslut enligt 3 §