• No results found

Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE Vårt ärendenr: 19/00752

2019-08-26 Ert dnr:

Ku2019/00736/CSM

Sveriges Kommuner och Landsting

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

Sektionen för demokrati och styrning

Björn Kullander Kulturdepartementet

10333 STOCKHOLM

Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja

fler samiska språk

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beretts tillfälle att yttra sig över

Sametingets promemoria med förslag om att inrätta två nya språkcentrum inom nord- och lule/pitesamiskt område. SKL:s synpunkter lämnas med fokus på de delar som handlar om kommuner och regioner. SKL är positiva till förslaget att inrätta två nya språkcentrum men ifrågasätter förslaget om att ge kommunerna ytterligare

ålägganden.

Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter

Frågan om språkrevitaliserande insatser har behandlats i tidigare utredningar. Till exempel i delbetänkandet ”Nästa steg? Förslag om en stärkt minoritetspolitik” (SOU 2017/60), i betänkandet ”Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade

förutsättningar till undervisning och revitalisering” (SOU 2017:91) och i Institutets för språk och folkminnens delrapport ”Språkcentrum för nationella minoritetsspråk”. I utredningarna har behovet av språkrevitaliserande insatser för de nationella

minoritetsspråken lyfts fram och SKL har delat uppfattningen att såväl förskolan som skolan bör ge barn som tillhör de nationella minoriteterna stöd att utveckla och revitalisera sitt nationella minoritetsspråk. SKL har också, i likhet med respektive utredare, konstaterat att det kan vara svårt att rekrytera personal som behärskar de aktuella språken. SKL har därför ställt sig bakom förslagen om språkcentrum och förslag som handlat om att stärka aktuella högskoleutbildningar och olika former av insatser när det gäller fortbildning av personal för att främja språkrevitaliseringen. Mot denna bakgrund är SKL även positiv till att inrätta två nya språkcentrum inom nord- och lule/pitesamiskt område men saknar i likhet med tidigare förslag om språkcentrum kopplingen till lärosätena. Den kopplingen bör förtydligas för att de språkrevitaliserande insatser centrumen ska ansvara för ska få genomslag och ge resultat. Genom att staten tar ett större ansvar för att revitalisera de aktuella minoritetsspråken kan kommunernas och regionernas förutsättningar för att kunna rekrytera personal som behärskar språken öka.

(2)

Klicka här för att ange datum. Vårt dnr: 19/00752

2 (2)

Ert dnr:

Ku2019/00736/CSM

Sametinget förslås vara huvudman för de nya språkcentrumen och därmed samordna verksamheten. SKL har inga invändningar mot det eller de förslag som rör bemanning eller budget. Det är viktigt att förslagen inte innebär att nya myndigheter inrättas. Sametinget skriver om kommunernas ansvar och de anser att Sameskolstyrelsen och kommunerna ska åläggas att utforma undervisning i sådana utbildningsmodeller som gagnar språklig utveckling. Sametinget föreslår vidare att samiska

förvaltningskommuner ska åläggas att arbeta mer aktivt för att revitalisera de samiska språken. SKL vill betona att kommuner och regioner redan idag arbetar för att främja språkrevitaliseringen och ifrågasätter därför förslaget om ytterligare ålägganden gentemot kommunerna. Eventuellt ytterligare ålägganden måste dessutom beskrivas tydligare och även föregås av utredningar om vad som eventuellt behöver förbättras. Om kommuner och regioner ska få ytterligare ålägganden måste också en

konsekvensanalys genomföras. Därtill ska eventuella ökade åtaganden för kommuner och regioner finansieras fullt ut enligt finansieringsprincipen.

Sveriges Kommuner och Landsting

Annika Wallenskog Chefsekonom

References

Related documents

språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk där fler språkcentrum med placering i Giron/Kiruna och Jåhkåmåhkke/Jokkmokk förslås, särskilt efter

I Sorsele har vi tre olika samiska språk och det medför att statsbidraget inte täcker alla merkostnader för att tillgodose behovet i förskolor och äldreomsorg, dessutom är Sorsele

Skolverket delar rapportens syn på att ett aktivt arbete med undervisning i försko- lor och skolor är en framgångsfaktor i revitaliseringsarbetet och har inga syn- punkter på

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2019-09-06 ERT DATUM 2019-05-13 DIARIENR 2019/101-4 ER BETECKNING Ku2019/00736/CSM Regeringskansliet

Där ” Samrådsgruppen understry- ker att ett utvecklat Samiskt språkcentrum med stöd till flera samiska språk kan bli en verk- ningsfull resurs för utvecklingen av stadens

Det måste i så fall åtföljas av både ytterligare finansiering till förvaltnings- kommunerna, en strategi och stöd för att klara bemanningen för dessa lä- rarkompetenser,

Vindelns kommun ställer sig bakom Sametingets förslag att samiska förvaltningskommuner ska åläggas att arbeta mer aktivt för att revitalisera. samiska språken och arbeta mer

Örnsköldsviks kommun anser att kopplingen mellan språk och kultur saknas i förslaget om språkcentrum för finska och ska infogas i de uttalade arbetsuppgifterna för språkcentrum