• No results found

Handlingsplan för förtroendevalda vid hot, våld och trakasserier i Landstinget Blekinge

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Handlingsplan för förtroendevalda vid hot, våld och trakasserier i Landstinget Blekinge"

Copied!
1
1
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Landstingsdirektörens stab Planeringsavdelningen Sten Eklund 2016-02-03 Ärendenummer: 2016/00143 Dokumentnummer: 2016/00143-1 Landstingsstyrelsen

Handlingsplan för förtroendevalda vid hot, våld och

trakasserier i Landstinget Blekinge

Bakgrund

Att förtroendevalda utsätts för hot och våld eller trakasserier på grund av sitt politiska uppdrag är ett hot mot det demokratiska systemet på flera sätt. Dels kan det bli svårare att rekrytera och behålla politiker och dels kan vårt öppna samhälle påverkas om för många skyddsåtgärder måste sättas in. I slutändan kan även den demokratiska beslutsprocessen påverkas.

En viktig utgångspunkt i arbetet med att förebygga hot och våld mot förtroendevalda är att göra detta systematiskt. Denna handlingsplan ska utgöra ett stöd i det systematiska arbetet för att minimera eller eliminera risker och effekter av risker.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna handlingsplan för förtroendevalda vid hot, våld och trakasserier i Landstinget Blekinge.

Karlskrona enligt ovan

Landstingsdirektör

References

Related documents

Dessa riktlinjer tillämpas vid olika former av otillåten påverkan såsom hot, våld, trakasserier och skadegörelse mot förtroendevalda med koppling till deras offentliga uppdrag

Ansvarig för att hantera hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Skurups kommun är

Förslag till Riktlinjer vid hot, våld, hat och trakasserier som riktas mot förtroendevalda i SDN Östra Göteborg har tagits fram för beslut av stadsdelsnämnden.. Förslag

Kontakta snarast (på kontorstid) kommunens säkerhetsenhet SKA och (efter kontorstid) kommunchefen för samråd om du blir utsatt för otillåten påverkan.. Otillåten påverkan ska

rättsprocess skall detta kunna lämnas av rektor, facklig representant eller annan person på arbetsplatsen som den drabbade känner förtroende för.. I vissa fall skall anmälan

 Rektor ansvarar för information om vad som hänt till personalen.. Ge utrymme

• Arbetsledaren har ansvar för att vid behov kontakta företagshälsovården för medicinskt eller psykosocialt stöd. • Vid behov kontaktas den fackliga företrädaren/de

 Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personal och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas!. Rektor avgör huruvida

• Blanketten ”Registrering av skada eller tillbud för elever” skrivs av närvarande perso- nal/lärare för vidare befordran till rektor och skolsköterska.. Rektor lämnar kopia

• Rektor och/eller personal ur elevhälsoteamet dokumenterar beskriven orsak till händelse, förslag och plan för åtgärder samt beslut om åtgärder. • (Beroende på

 Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personal och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas!. Rektor avgör huruvida

Nybro kommun har genom denna riktlinje tagit beslut om att det för de förtroendevalda, trots att de inte är anställda och därför inte omfattas av kommunens interna rutiner

Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns resurser för att planera genomförandet av strategin för arbetet mot hot, våld och trakasserier på övergripandenivå. Kommunstyrelsen

Detta gör att fallstudien lämpar sig bra, då fokus i den här undersökningen inte enbart är att redogöra för vilka erfarenheter som de förtroendevalda på lokal nivå har av hot,

Predicerar källorna av socialt stöd (närmsta chef, kollegor och närstående), de beroende variabler (intentionen att sluta på sitt arbete, arbetstillfredsställelse

Däremot uppgav några sjuksköterskor att de efter våldshändelser klarar av att hålla samma arbetstempo och ge en säker samt kompetent vård, även om de

Samtliga politiska ledare har hört, läst eller känner till att politiker blir utsatta för hot, våld eller trakasserier med koppling till sitt politiska uppdrag.. Somliga av

Förtroendevalda ansvarar för att följa riktlinjerna och rapportera eventuell incidenten till gruppledare och till Härnösands kommuns säkerhetsansvarige via telefon

Torsås kommun har genom denna riktlinje tagit beslut om att det för de förtroendevalda, trots att de inte är anställda och därför inte omfattas av kommunens interna rutiner

De brottsliga handlingarna måste bestå av någon eller några av följande brott: misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott eller olaga intrång, ofredande, sexuellt

Denna handlingsplan utgör ett stöd för agerande och åtgärder som bör vidtas av och för politiker som riskerar att drabbas eller har drabbats av olika former av hot, våld,

Att förtroendevalda utsätts för hot och våld eller trakasserier på grund av sitt politiska uppdrag är ett hot mot det demokratiska systemet på flera sätt.. Delas kan det bli

Det är viktigt att eventuell information till medierna efter en incident med hot, våld eller trakasserier inte sker förrän den drabbade, polismyndigheten (förundersökningsledare)