• No results found

Nämnden för psykiatri och habilitering kallas till sammanträde

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nämnden för psykiatri och habilitering kallas till sammanträde"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

1 (4)

Nämnden för psykiatri och habilitering Kallelse/föredragningslista 2018-02-20

Postadress: 371 81 Karlskrona •Besöksadress: Wämö center Postadress: 371 85 Karlskrona. Besökadress: Blekingesjukhset Telefon: 0455-73 10 00

Telefon: 0455-731000•Organisationsnummer: 232100-0081 • www.ltblekinge.se E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Nämnden för psykiatri och habilitering kallas till sammanträde

Tid: Torsdag den 1 mars 2018, klockan 09.00 Plats: Martinsonsalen

Ordförande: Ann-Christin Denebo

Sekreterare: Martina Leinvall, kanslienheten Ledamöter: Ann-Christin Denebo (S)

Ally Karlsson (V) Peter Christensen (L) Hampus Engqvist (S) Agneta Wildros (S) Olle Hilborn (MP) Gustav Nilsson (M) Silke Jacob (C) Camilla Karlman (SD) Ersättare: Shirin Sahebjamee (S)

Lena Klintefors (S)

Tamam Abou Hamidan (S) Bertil Måbrink (V) Anitha Fredriksson (MP) Sigrid Johansson (M) Ylva Särnmark (L) Erik Lindborg (KD) Tommy Strannemalm (SD)

(2)

Nämnden för psykiatri och habilitering Kallelse/föredragningslista 2 (4) 2018-02-20

Tjänstemän: Bodil Sundlöf, förvaltningschef psykiatri och habilitering Martina Leinvall, beredningssekreterare

(3)

Nämnden för psykiatri och habilitering Kallelse/föredragningslista 3 (4) 2018-02-20

Föredragningslista

1. Val av justerare och tid för justering

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Anmälan om protokolljustering

Information

4. Ny verksamhetschef BUP - Petra Norberg 09.05 – 09.15

Petra Norberg 5. Verksamhetsberättelse 2017 09.15 – 10.10 Bodil Sundlöf Anne Nilsson Charlotta Lunn Britt-Inger Österlind Kaffe 10.15 – 10.35 6. Verksamhetsinformation 10.35 – 10.50 Bodil Sundlöf 7. Patientnämnden 10.50 – 11.20 Cecilia Frih Klüft 8. Hyrläkarsituationen 11.20 – 11.40 Britt-Inger Österlind

Ärenden för beslut Ärendenummer

9. Verksamhetsberättelse 2017, psykiatri och

habilitering 2018/00306

10. Svar på motion - Brukarstyrd inskrivning för patienter i psykiatrin

(4)

Nämnden för psykiatri och habilitering Kallelse/föredragningslista 4 (4) 2018-02-20

12. Sommarpaket 2018 psykiatri och habilitering 2018/00308 13. Anmälningsskyldighet för delegationsbeslut

psykiatri och habilitering 2018/00307

14. Delegationsbeslut

15. Beslutslogg

16. Anmälningsärenden

17. Nästa sammanträde

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta

omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare kan kallas till sammanträdet.

Karlskrona den 20 februari 2018

Martina Leinvall Beredningssekreterare

References

Related documents

Nämnden fastställer föreliggande förslag till yttrande över remissen Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne och överlämnar till kulturnämnden.. Samtliga

Betänkandet borde dock på ett tydligare sätt synliggöra betydelsen av ekonomiska styrmedel till organisationer, exempelvis för brukarrevisioner... Datum 2019-10-01

Enligt vårdgarantin har nysökande patienter rättighet att få ett första besök inom vuxenpsykiatrin eller habiliteringen inom 90 dagar, medan det för barn- och ungdomspsykiatrin är

Förslag till sammanträdesplan för nämnden för psykiatri och habilitering: 25 februari 14 april 16 juni 25 augusti 29 september 20 oktober 15

att förordna Peter Valverius som chefläkare för psykiatri- och habiliterings- förvaltningen under tiden 2016-04-01--2018-12-31 på deltid motsvarande 50%. Bodil Sundlöf

Peter Valverius har under perioden 2013-03-10--2016-03-31 haft ett förordnande som chefläkare på 50 % för psykiatri- och habiliteringsförvaltningen. Nämnden för psykiatri

Psykiatri och habiliteringsförvaltningen föreslår nämnden för psykiatri och habiliteringen besluta att anta sommarpaket för 2016. Bodil Sundlöf

Förslag till sammanträdesplan för nämnden för psykiatri och habilitering: 26 januari 2 mars 27 april 15 juni 24 augusti 12 oktober 9 november 14 december. Förslag

Psykiatri och habiliteringsförvaltningen föreslår nämnden för psykiatri och habiliteringen besluta Att ge förvaltningschef mandat att under arbetets gång vid behov revidera

Tjänstemän: Bodil Sundlöf, förvaltningschef psykiatri och habilitering Martina Leinvall,

Psykiatri och habiliteringsförvaltningen föreslår nämnden för psykiatri och habilitering besluta att anta lokal åtgärdsplan för psykologförsörjning. Bodil Sundlöf

Vid förhinder för ordinarie ledamot att deltaga i sammanträdet anmäls detta. omgående till Martina

Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 09.05 – 09.30 Peter Lilja Anne Nilsson 7.. Överenskommelse mellan

Att godkänna förslaget till patientavgifter för Landstinget Blekinge 2018 för de delar som berör psykiatri och habiliteringens patienter. Bodil Sundlöf

Tjänstemän: Bodil Sundlöf, förvaltningschef psykiatri och habilitering Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten.2. Val av justerare och tid

Enligt den nya kommunallagen (2017:725) som träder i kraft den 1 januari 2018, ska nämnden besluta i vilken utsträckning som beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare kan

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Revisorerna tillstyrker att nämnden för psykiatri och habilitering beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret