• No results found

REMISSVAR (Fi2019/02950/S1) Utvidgad tidsgräns för expertskatt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "REMISSVAR (Fi2019/02950/S1) Utvidgad tidsgräns för expertskatt"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2020-08-18 Rnr 51.20 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Sveriges akademikers centralorganisation Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax: 08-24 77 01 E-post: kansli@saco.se www.saco.se

REMISSVAR (Fi2019/02950/S1)

Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Förslaget i sammandrag

Gällande regler innebär att utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner ges en viss skattelättnad i Sverige under förutsättning att de uppfyller vissa kvalifikationer. Om kvalifikationsvillkoren uppfylls enligt 11 kap. 22 och 23 §§ IL innebär skattelättnaderna att följande inte ska tas upp till beskattning:

1. 25 procent av lön, arvode eller liknande ersättning eller förmån av arbete, och

2. Ersättningar för utgifter som arbetstagaren på grund av vistelsen i Sverige har haft för flyttning till eller från Sverige, egna och familjemedlemmars resor mellan Sverige och tidigare hemland, dock högst två resor per person och kalenderår, och avgifter för barns skolgång i grundskolan och gymnasieskolan eller liknande. Förslaget innebär att skattelättnaderna utvidgas från att gälla de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att i stället gälla

under de fem första åren av den tidsbegränsade vistelsen.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Sacos ställningstagande

För att i högre grad kunna attrahera utländska forskare men även andra nyckelpersoner till svenskt arbetsliv har Sverige i likhet med flera andra länder en särskild skattelättnad för detta ändamål, den så kallade expertskatten.

Kriterierna för skatten varierar stort mellan olika länder, vilket också är fallet mellan de nordiska länderna. Utvärderingar som gjorts visar att utformningen av dessa kriterier har en påverkan på antalet rekryteringar. Skillnaden i utnyttjandet mellan Sverige och Danmark är ett ofta förekommande exempel, där antalet rekryteringar är många gånger fler i Danmark än i Sverige, trots Sveriges större befolkning. Reglerna skiljer sig i flera viktiga avseenden. Ett önskemål som många företagare framför är att skattelättnadernas giltighetstid borde förlängas, vilket detta förslag nu tar fasta på.

(2)

2

En viktig förutsättning för Sveriges framtida konkurrenskraft kommer att vara landets förmåga att attrahera utländska experter och forskare. De tillför och sprider kompetens till det svenska samhället och bidrar genom detta till att långsiktigt stärka Sveriges styrkepositioner inom företagande, teknik, innovationer och forskning. Det är därför viktigt att Sverige får mer konkurrenskraftiga expertskatteregler. Saco tillstyrker

förslaget.

Sveriges akademikers centralorganisation Med vänliga hälsningar

Lena Granqvist Thomas Andrén

References

Related documents

anställningar ingåtts med den förutsebarhet att expertskatten endast kan erhållas under maximalt tre år, gör sig samma skäl som för den föreslagna förändringen gällande

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall och enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

Stadsledningskontoret vill också betona vikten av att kontinuerligt följa, mäta och säkerställa Sveriges konkurrenskraft gentemot andra länder vad gäller att attrahera

Stockholms universitet har av Regeringskansliet (Finansdepartementet) anmodats att inkomma med synpunkter på promemorian Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Dock anser NSD, med hänsyn till den aktuella ekonomiska utvecklingen, att det inte är tillräckligt att förlänga tiden till fem år utan förespråkar att perioden för

SUHF ställer sig bakom promemorians förslag att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla de tre första åren av den tidsbegränsade

I promemorian föreslås att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckel-personer utvidgas från att gälla de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige

TCO anser att internationell konkurrenskraft avseende lokalisering av huvudkontor, FOU- och andra specialistverksamheter såväl som svensk forskning är centralt för fler och