• No results found

Remissyttrande: Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande: Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida 1 (1) Datum Diarienummer 2020-11-27 Af-2020/0066 0439 Avsändarens referens Ju2020/04275 Justitiedepartementet ju.remissvar@regeringskansliet.se Arbetsförmedlingen

113 99 Stockholm Besöksadress Elektrogatan 4 Telefon vxl 0771-60 00 00 E-post registrator@arbetsformedlingen.se

Remissyttrande: Krav på tidsbegränsade

anställningars varaktighet för att permanent

uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt

den tillfälliga lagen

Arbetsförmedlingen har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på ovan rubricerad promemoria. Arbetsförmedlingen har inget att erinra mot förslaget. På Arbetsförmedlingens vägnar Maria Mindhammar Generaldirektör Mathilda Hagvall Verksjurist

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar. Ärendet har föredragits av verksjurist Mathilda Hagvall och i den slutliga handläggningen har rättschef Anna Middelman deltagit. Detta beslut har fastställts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till

References

Related documents

innebär att en viss form av subventionerad anställning – en yrkesintroduktionsanställning – ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd enligt lagen (2017:353) om

Victoria Bäckström

Förvaltningsrätten noterar dock att det i promemorian inte förs något resonemang kring vilka typer av anställningar som i praktiken kan komma att omfattas av den i

Förvaltningsrätten anser att detta är särskilt angeläget för att den nu föreslagna bestämmelsen i andra stycket 2 § förordning (2016:850) om tillfälliga begränsningar

I sammanhanget vill LO också åter uppmärksamma Justitiedepartementet på den arbetslivskriminalitet som uppstått kopplat till möjligheterna att få både tillfälliga och

Yttrande över: Remiss av Promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att. permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den

Det är därför svårt att säga om de föreslagna ändringarna kommer att leda till att fler ansökningar om permanent uppehållstillstånd beviljas. Detta yttrande har beslutats

Promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga