• No results found

Promemorian Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE 2020-12-15 Dnr 648/2020 1 (1) Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Ringvägen 100 Telefon 08-7001600 konkurrensverket@kkv.se KKV1 02 3, v2 .3 , 2 02 0-0 7-08 Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se

Promemorian Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av

personaloptioner i vissa fall

Fi2020/04527

Konkurrensverket har inga synpunkter på ovan rubricerade remiss.

_____________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Nikos Tsakiridis. Föredragande har varit konkurrenssakkunnige Mårten Törnqvist.

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter.

Nikos Tsakiridis

References

Related documents

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

I konsekvensutredningen uppges att förändringen som innebär att personaloptionen kan användas för att förvärva en teckningsoption och att personaloptionen kan ges ut av ett

I promemorian föreslås följande skrivning i 11 a kap. ”Optionsinnehavaren ska vara anställd i företaget eller inneha ett uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant

Reglerna föreslås i stället gälla för företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150 och med en nettoomsättning eller

Vid tillämpning av reglerna om villkor för företaget, personaloptionen och optionsinnehavaren ska vad som sägs om företaget gälla det företag i vilket personaloptionen ger rätt

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogat

Det gör att systemet blir säkrare i förhållande till att personer kan vilseledas att arbeta för en mycket låg lön med löfte om framtida stora vinster, vinster som i denna typ

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit Promemorian Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall