• No results found

Remittering av promemorian Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remittering av promemorian Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar"

Copied!
3
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Remiss

2020-08-21 Ju2020/02984/L4

Justitiedepartementet

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4)

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Herkulesgatan 17 E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se Remittering av promemorian Ändringar i det tillfälliga förbudet

mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Remissinstanser 1. Stockholms tingsrätt 2. Förvaltningsrätten i Stockholm 3. Polismyndigheten 4. Socialstyrelsen 5. Folkhälsomyndigheten 6. Stockholms kommun 7. Solna kommun 8. Helsingborgs kommun 9. Vänersborgs kommun 10. Nässjö kommun 11. Örnsköldsviks kommun 12. Hedemora kommun

(2)

2 (3) 13. Sollefteå kommun 14. Strömstads kommun 15. Åre kommun 16. Ystads kommun 17. Västra Götalandsregionen 18. Region Stockholm 19. Region Västerbotten 20. Länsstyrelsen i Västmanlands län

21. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 22. Myndigheten för stöd till trossamfund

23. Diskrimineringsombudsmannen 24. Barnombudsmannen

25. Filmstaden

26. Folkets hus och parker 27. Riksidrottsförbundet 28. Smittskyddsläkarföreningen 29. Stockholm Live 30. Svensk kollektivtrafik 31. Svensk Live 32. Svensk Scenkonst 33. Sveriges Biografägarförbund

(3)

3 (3)

34. Sveriges kristna råd 35. Visita

36. Svenska fotbollsförbundet 37. Svenska ishockeyförbundet

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 27 augusti. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till

ju.L4@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2020/02984/L4 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller

materialet i promemorian. Avståndet som anges i 1 § andra stycket har tagits fram med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Folkhälsomyndigheten ombeds därför särskilt att komma in med synpunkter på förslaget.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats

www.regeringen.se.

Ida Wettervik Departementsråd

References

Related documents

En genomgång av publicerade hälsoekonomiska artiklar visar att hälso- och sjukvården bör främja fysisk aktivitet bland patienter som har förhöjd risk för sjukdom eller

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara

Erik Henriksson

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter till promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 men färre en ett visst högre antal deltagare ska undantas från förbudet om var och en av deltagarna

Det är, enligt promemorian, arrangören som ska ansvara för att uppfylla avståndskraven exempelvis genom att anpassa antalet besökare till tillgänglig yta, markeringar på platsen

Helsingborgs stad välkomnar förslaget att medge undantag från det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.. Helsingborgs

Förslaget skulle innebära ännu en ökad belastning för kommunerna och ökad risk för smittspridning i miljöer där kommunen redan idag ser en tydlig problematik. Det

Sollefteå kommun ber därför regeringen att utarbeta ett förslag där såväl motionsidrotten som naturturismen också kan undantas på samma villkor, att deltagarna kan hålla

Alla typer av säkerheter som den finansiella marknaden erbjuder bör alltså vara godtagbara under förutsättning att säkerheten är betryggande för sitt ändamål.

Kommunen kan konstatera att förslaget innebär inga förbättringar för små teatersalonger genom att införa en ny avståndsgräns d v s två meter mellan varje person. Det är

perspektivet för Västra Götalandsregionen är att vi måste ta ansvar för att begränsa smittspridningen och vidhålla en restriktiv inställning till.. sammankomster och

Därutöver föreslås även att samma sammankomster och tillställningar ska kunna arrangeras för en sittande publik med fler än 50 deltagare ”men färre än ett visst högre

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter till promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

Skulle denna ändring vara svår att få till stånd, föreslår SST att ett undantag övervägs för religiösa sammankomster avseende anvisad plats istället för sittplats.. •

barnkonventionen och barnets bästa att förmå ett barn att hålla 2 meters avstånd till en förälder eller annan ansvarig vuxen vid deltagande i ett större arrangemang

Sida 2 av 3 Till att börja med uppfattar Folkets Hus och Parker att förslaget enbart handlar om undantag från det tillfälliga förbudet om att samla mer än 50 personer vid

Det finns vittnesmål från förbund om att den enskilda föreningarnas förutsättningar i en och samma serie varierar så mycket att förslaget om anvisad sittplats skulle innebära

Scenkonstverksamheterna arbetar med långa ledtider, ofta 6 – 18 månader (i vissa fall upp till 24 månader, exempelvis vid turnéverksamhet) från produk- tionsbeslut till premiär,

Om arrangören kan säkerställa att publiken håller ett visst bestämt säkert avstånd mellan varandra och det även i övrigt skapas förutsättningar för publiken att hålla