• No results found

Remissvar till Socialdepartementet avseende författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar till Socialdepartementet avseende författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

PM/YTTRANDE 1(2) 2020-11-26 Dokument nr: MK SN 2020/00657-3, 750 Postadress Mora Kommun 792 80 Mora Besöksadress Fredsgatan 16 Vxl 0250 260 00 mora.kommun@mora.se www.mora.se Org nr: 212000-2213 Plusgiro: 12 42 10-6 Bankgiro: 991-1934

Socialförvaltningen, Mora kommun Ewa Byström

Remissvar till Socialdepartementet avseende

författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som

gäller barn sökbara

Diarienr S2019/02544

Sammanfattningsvis stödjer socialnämnden i Mora förslagen till författningsändringarna som är nödvändiga att genomföra för att hålla anmälningar som inte leder till utredning, avseende barn upp till och med 17 år, sökbara. Det är viktigt att regelverket blir tydligare, och inte som idag motsägelsefullt, där Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) säger att uppgifter om tidigare anmälningar bör beaktas, medan PuLSoL (7 a § 2 st) sätter stopp för möjligheten att sammanställa sådana register. Arbetet skulle effektiviseras betydligt om anmälningar inklusive förhandsbedömningarna blir sökbara.

Socialnämnden i Mora vill poängtera vikten av att man vid sökning får fram hela förhandsbedömningen. Datum, anmälan, orsak, vem som gjort anmälan, vilka kontakter som tagits och hur kontakter tagits, den omedelbara

skyddsbedömningen, beslutet att ej inleda utredning med motivering, bedömningen av anmälan, d v s förhandsbedömningen i sin helhet behöver vara sökbar om uppgifterna ska kunna användas på avsett sätt.

Nämnden anser att det behöver bli tydligt att både namn och personnummer ska kunna användas som sökbegrepp. I förslaget, sid 52, står det under Socialstyrelsens förslag ”uppgifter om namn eller uppgifter om person- eller samordningsnummer...” Socialnämnden anser att båda begreppen ska vara sökbara, men man ska inte behöva söka på båda begreppen för att få sökresultat. Socialnämnden instämmer att det är tillräckligt att använda uppgifter om namn och person- eller samordningsnummer som sökbegrepp och ser inget behov av att använda ärendenummer som sökbegrepp. För att socialtjänsten fortlöpande ska kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten, krävs att tillförlitliga data och statistik kan hämtas på ett enkelt sätt, exempelvis direkt ifrån verksamhetssystemen för att slippa göra sökningar manuellt och på flera olika ställen. Idag blir statistiska jämförelser kommuner emellan inte tillförlitliga, t ex när statistik över återaktualiseringar tas fram, handräknas förhandsbedömningar manuellt i vissa kommuner, medan andra inte gör det, vilket leder till att resultaten inte kan jämföras. Statistikuttag och inhämtande av data behövs även som ett underlag för

(2)

verksamhetsutveckling, att möjliggöra upptäckt av t ex ojämlikheter,

diskriminering eller för att förebygga och åtgärda risker inom socialtjänstens verksamhet, inte minst när det gäller att följa upp att barns rättigheter enligt barnkonventionen efterlevs.

Administrativa kostnader som läggs på att söka manuellt i den kronologiska pärmen kan i stället läggas på den eventuella kostnaden det medför att göra justeringar av verksamhetssystemen för att sökningarna ska bli möjliga. Dessutom försvinner inköpskostnad för låsbara skåp till pärmarna, om hanteringen ersätts med digitala lösningar.

Mora kommuns socialnämnd har, fram till 2017, följt SKL:s

rekommendationer att spara uppgifterna i den kronologiska pärmen i 5 år, lika länge som uppgifterna i personakten, detta utifrån barnskyddsintresse. Under år 2017 tog kommunfullmäktige beslut om att istället gallra

uppgifterna efter två år. Anledningen till detta var att det var mycket

tidskrävande och svårt att hitta handlingarna genom att manuellt söka i den kronologiska pärmen bland den stora mängd som inkommer under 5 års tid. Beslutet grundade sig därmed inte på integritetsskäl, på det sätt som beskrivs i rapporten.

Socialnämnden anser att behov föreligger att spara anmälningar och

förhandsbedömningar lika länge som personakterna, d v s 5 år. Motiveringen till detta handlar om både barnskyddsperspektiv, men också om

utvecklingsarbete, utvärdering och kvalitetssäkring, så som beskrivits ovan. Nämnden har ett långtgående utredningsansvar när det gäller barn och unga som kan vara i behov av stöd och skydd, och därmed menar nämnden att barnskyddintresset väger tyngre än hänsynen till den enskildes personliga integritet.

Vare sig sekretess eller den enskildes integritet skyddas när handlingar hanteras i kronologisk pärm. Genom förslaget skyddas den enskildes integritet i stor utsträckning, då den kronologiska pärmen kan tas bort. Socialsekreterare behöver inte längre bläddra och leta manuellt efter handlingar i pärmar där samtliga förhandsbedömningar, som rör alla barn och unga som inkommit, och som ej kopplats till personakt, finns. Vad gäller integritetsskyddet har anmälan om oro för barnet redan inkommit,

dokumenterats och handlagts av socialnämnden. Då är det, som skrivits i rapporten, anmärkningsvärt att socialtjänsten, som är den myndighet som har ansvar för att skydda barn, inte har möjlighet att genom sökning ta fram uppgifterna som redan hanterats av den egna nämnden.

Sammanfattningsvis anser socialnämnden att de föreslagna

författningsändringarna i hög grad underlättar för nämnden att tidseffektivt och rättssäkert fullgöra ansvaret att skydda och ge stöd till barn.

(3)

PROTOKOLLSUTDRAG 6 (12) Socialnämnden 2019-2022

Sammanträdesdatum: 16.12.2020

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 82 MK SN 2020/00657-4

Remiss anmälningar som gäller barn sökbara

Beslut

Socialnämnden antar remissyttrandet som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att analysera de rättsliga

förutsättningarna för socialtjänstens personuppgifter vid anmälningar avseende barn som inte leder till utredning. I uppdraget ingår även att lämna förslag på de

författningsändringar som är nödvändiga för att hålla sådana anmälningar sökbara. Mora socialnämnd är en av kommunerna som inbjudits till att yttra sig i förslagen. Sammanfattningsvis stödjer socialnämnden i Mora förslagen till

författningsändringarna, som är nödvändiga att genomföra, för att hålla anmälningar som inte leder till utredning, avseende barn upp till och med 17 år, sökbara.

Det är viktigt att regelverket blir tydligare, och inte som idag motsägelsefullt.

Beslutsunderlag

Remissyttrande daterad 2020-11-26

Förslag till beslut

Socialnämnden antar remissyttrandet som sitt eget.

Sändlista

References

Related documents

Förvaltningen delar Socialstyrelsens uppfattning om att anmälningar som gäller oro för barn bör göras sökbara även i de fall anmälan inte leder till utredning och det inte finns

Uppsala universitet, juridiska fakulteten Varbergs kommun Vision Västerås kommun Växjö kommun Örebro kommun Östersunds kommun. Remissvaren ska ha kommit in

För att uppmärksamma och skydda barn som far illa har socialnämnden behov av att på ett snabbt och säkert sätt ta del av tidigare anmälningar och förhandsbedömningar som inte

Barnombudsmannen vill här särskilt betona de konsekvenser för andra barns rätt till integritet som nuvarande regelverk får, då det innebär att alla handläggare som ska göra

Socialstyrelsen föreslår författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om be- dömning av behovet av

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se • www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

När socialnämnden idag tvingas bläddra genom flera andra anmälningar och förhandsbedömningar kan det leda till en integritetskränkning för alla de barn och vuxna som förekommer

Svar från Hagfors kommun till Socialdepartementet beträffande Socialstyrelsens författningsförslag Att göra anmälningar som gäller barn sökbara.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av avdelningschef Peter Vikström.

Å ena sidan ska socialtjänsten, vid en förhandsbedömning efter en orosanmälan eller en utredning enligt 11 Kap 1 § SoL till barns skydd, enligt Socialstyrelsens rekommendationer

Myndigheten för delaktighet ställer sig positiv till förslag som ytterligare förstärker barns rätt till skydd och bedömer att författningsförslagen från Socialstyrelsen kan

Sid 1 (1) Justitieombudsmannen Thomas Norling YTTRANDE Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för socialtjänst och funktionshinderpolitik 103 33 Stockholm Dnr

I rapporten konstaterar Socialstyrelsen att det behövs tydligare regler för att socialnämnden ska kunna hålla anmälningar som inte lett till utredning ordnade och i

Socialstyrelsen har remitterat ett författningsförslag som skulle göra det möjligt för socialnämnden att göra anmälningar som rör barn sökbara.. Förslaget innebär en

Stadsledningskontoret anser att föreslagna förändringar ger en ökad möjlighet för social- sekreterarna att söka efter anmälningar som inte lett till utredning, och därmed

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som gäller barn och unga framgår att innan socialnämnden beslutar om att inte inleda en

Kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetsmarknads- och socialförvaltningens kommentarer till ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara – Rättsliga förutsättningar

- Att barn som är föremål för flera anmälningar och förhandsbedömningar som inte lett vidare till utredning är sökbara ökar rättssäkerheten för barnet att ”inte hamna

Socialdepartementet har skickat ut Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara” på remiss och Varbergs kommun har

Socialstyrelsens analys av befintligt regelverk kring hur anmälningar som inte lett till utredning ska hållas ordnade visar att reglerna är svårtolkade och att det behövs

Individ- och familjenämnden är positivt inställd till förslaget att kunna förvara anmälningar som inte leder till utredning på ett sökbart sätt. I praktiken innebär förslaget

Social- och arbetsmarknadsnämnden instämmer i förslaget om att en ändring införs i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 7a § SoLPul, som gör att uppgifter

Artikel 8 skyddar ett bredare område än vad som omfattas av det grundlags- skyddade området, och torde därför omfatta den föreslagna sammanställ- ningsmöjligheten. Det är