• No results found

En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1) Yttrande

Datum Dnr

2021-03-08 KFM 27222-2020

www.kronofogden.se E-postadress: kontakt@kronofogden.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Box 1050 Esplanaden 1 0771-73 73 00 08-29 26 14

172 21 SUNDBYBERG 172 67 SUNDBYBERG

Infoklass: 1

Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74) Ju2020/04654

Kronofogdemyndigheten har inte några synpunkter på förslagen i betänkandet.

Det här beslutet har fattats av rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg. Verksjurist Johan Alnebo har föredragit ärendet. I den slutliga handläggningen har även biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen och rättschef Ulrika Lindén deltagit.

Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det nya coronaviruset undertecknas beslutet inte.

Christina Gellerbrant Hagberg

References

Related documents

Det är enligt Arbetsgivarverket mening oklart hur ett sådant ansvar ska kunna fullgöras om det är så att EBM inte ska betala ut lön för det arbete som Eppo-åklagaren utför

I den slutliga handläggningen har även deltagit biträdande rikskronofogden Cecilia Hegethorn Mogensen och rättschefen Ulrika Lindén.. Christina

2 (4) Helsingborgs tingsrätt Justitiekanslern Kammarrätten i Göteborg Kriminalvården Kronofogdemyndigheten Kustbevakningen Lantbrukarnas Riksförbund Linköpings tingsrätt

Arbetsmiljöverket instämmer i den problembeskrivning som utredningen lyfter i avsnitt 9.5.6 och vill betona vikten av ett tydliggjort ansvar ifråga om praktiska

Bolagsverket har tagit del av utredningens förslag och har inga synpunkter.. Detta yttrande har beslutats

Utredningen konstaterar att på senare år har inte något korruptionsbrott riktats mot EU:s finansiella intressen, vilket ligger väl i linje med de undersökningar som Brå genomfört av

Erik

IMY delar de synpunkter som Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden framfört i sitt yttrande 1 över utredningen förslag avseende teknisk spårning att teknisk spårning bör

I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Anders Swahnberg, Mirja Hjers, Niclas Purfürst, Camilla Callman och Anna von Kraemer deltagit.

[r]

Även om det för Kustbevakningens vidkommande i jämförelse med Polismyndigheten inte kan sägas finnas ett lika stort praktiskt behov av åtgärden teknisk spårning så talar starka

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beretts möjlighet att lämna synpunkter på SOU:74 om en europeisk åklagarmyndighet i

Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör efter föredragning av verksjuristen Helene Hedebris.. I den slutliga handläggningen

En sådan lagreglering av teknisk spårning skulle även innebära att det uppställs högre krav för att få använda spaningsmetoden än för att häkta en person (krävs endast att

Det är därför önskvärt att det i den fortsatta beredningen klarläggs att formuleringen i bestämmelsen kan tillämpas på det sättet att spårning får användas för att

I den slutliga handläggningen har även biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen och rättschef Ulrika Lindén deltagit.. Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder

I den slutliga handläggningen har även biträdande rikskronofogden Cecilia Hegethorn Mogensen, it-direktör Johan Acharius, utvecklingsdirektör Tomas Höglund, rättschef Ulrika

I den slutliga handläggningen har även biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethom Mogensen och rättschef Ulrika Lin '

I den slutliga handläggningen har även deltagit biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen och rättschefen Ulrika Lindén.. Christina

I den slutliga handläggningen har även biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen och rättschef Ulrika Lindén deltagit.. Christina

I den slutliga handläggningen har även deltagit biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen och rättschefen Ulrika Lindén.. Christina

I den slutliga handläggningen har även biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen, produktionsdirektör Eva Carlquist och rättschef Ulrika Lindén deltagit..

I den slutliga handläggningen har även deltagit biträdande rikskronofogden Cecilia Hegethorn Mogensen, rättschefen Ulrika Lindén och enhetschefen Jens Västberg. Christina