• No results found

Postadress Besöksadress E-postadress Telefon Telefax Box 23069 Sveavägen 159 overklagandenamndeng +46 (0)8-729 77 60 vx +46 (0)8-58 60 80 09 104 35 Stockholm overklagandenamnden.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Postadress Besöksadress E-postadress Telefon Telefax Box 23069 Sveavägen 159 overklagandenamndeng +46 (0)8-729 77 60 vx +46 (0)8-58 60 80 09 104 35 Stockholm overklagandenamnden.se"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SKOLVÄSENDETS

YTTRANDE ÖVERKLAGANDENÄMND

2021-02-10

Dnr 2021:32

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

u.remissva regeringskansliet.se U2021/00301

Yttrande över: Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan (dnr U2021/00301)

Skolväsendets överklagandenämnd har, utifrån det område nämnden har att bevaka, inga synpunkter på det som föreslås i betänkandet.

På Överklagandenämndens vägnar

Elin Carbell Brunner

Yttrandet har beslutats av Elin Carbell Brunner, ordförande i nämnden. Juristen Stefanie de Pourbaix har varit med vid den slutliga handläggningen.

Postadress Besöksadress E-postadress Telefon Telefax

Box 23069 Sveavägen 159 overklagandenamndeng +46 (0)8-729 77 60 vx +46 (0)8-58 60 80 09 104 35 Stockholm overklagandenamnden.se

References

Related documents

Andreas Bromée Kjell har å sin sida, efter att ha lyssnat på förhöret med Sofia Cederhorn, helt förbehållslöst uppgett att han inte ifrågasätter någon av de uppgifter som

Personlig skyddsutrustning Förebyggande och personliga skyddsåtgärder Sörj för god ventilation eller punktutsug på arbetsplatsen.. Undvik kontakt

in Vikt Artikelnr. Material Ventilatorhus och fläkt i svart plast med integrerat skyddsgaller Hatt och randkant i förkromat och pulverlackerat

Genom att trycka på ”9” efter att ha kvitterat larmet med ”4” så kan personen som tar emot ett larm styra en utgång i systemet för att till exempel öppna ett elslutbleck.

Året inleddes i stark motvind med materialkostnader på historiskt höga nivåer samtidigt som det rådde prispress på våra produkter. För att inte förlora tempo i arbetet med att

Antalet flickor och pojkar som var föremål för ansökan om beredande av vård 2006 uppgick till 74 stycken, varav 48 på grund av brister i hemmiljön och 19 på grund av eget

Andelen av det totala antalet utredningar som ledde fram till en ansökan om vård har ökat med tio procent jämfört med förra året och uppgår för 2007 till 33 %.. Ansökningar

Kammarrätten vill i detta avseende särskilt peka på att betänkandet inte be- rör den kompetensförlust utredningens förslag skulle innebära för administ- rationen av