Postadress Besöksadress E-postadress Telefon Telefax Box 23069 Sveavägen 159 overklagandenamndeng +46 (0)8-729 77 60 vx +46 (0)8-58 60 80 09 104 35 Stockholm overklagandenamnden.se

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SKOLVÄSENDETS

YTTRANDE ÖVERKLAGANDENÄMND

2021-02-10

Dnr 2021:32

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

u.remissva regeringskansliet.se U2021/00301

Yttrande över: Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan (dnr U2021/00301)

Skolväsendets överklagandenämnd har, utifrån det område nämnden har att bevaka, inga synpunkter på det som föreslås i betänkandet.

På Överklagandenämndens vägnar

Elin Carbell Brunner

Yttrandet har beslutats av Elin Carbell Brunner, ordförande i nämnden. Juristen Stefanie de Pourbaix har varit med vid den slutliga handläggningen.

Postadress Besöksadress E-postadress Telefon Telefax

Box 23069 Sveavägen 159 overklagandenamndeng +46 (0)8-729 77 60 vx +46 (0)8-58 60 80 09 104 35 Stockholm overklagandenamnden.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :