• No results found

Remissvar från Pensionärernas riksorganisation

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar från Pensionärernas riksorganisation"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Stockholm den 8 oktober 2020

Dnr:

Socialdepartementet

Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och

övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)

Remissvar från Pensionärernas riksorganisation

I promemorian lämnas vissa förslag gällande införande av skyddad yrkestitel för

undersköterskor som delvis skiljer sig från förslagen i betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20).

PRO ställer sig positiv till att undersköterskeyrket regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården samt omsorgen. Undersköterskan är särskilt viktig för en välfungerande äldreomsorg och undersköterskans kompetens är helt avgörande för

kvaliteten på omsorgen, därför är frågan om stärkt kompetens mycket angelägen för PRO. PRO anser vidare att det är viktigt att säkra tillgången till undersköterskor med rätt

kompetens.

PRO instämmer i huvudsak i promemorians förslag, men med ett undantag.

Vad gäller förslagen till övergångsbestämmelser i punkterna 1-3 så tillstyrker vi dem. PRO menar att utredningen gör väl avvägda bedömningar som går i linje med kraven på stärkt kompetens i vård och omsorg.

PRO kan dock inte tillstyrka förslagets punkt 4 i

övergångsbestämmelserna. Förslaget innebär att den som senast den 31 december 2026 ansöker om bevis om skyddad yrkestitel, och vid ansökan har varit verksam med yrkestiteln undersköterska i en omfattning som sammanlagt motsvarar heltid under fem år de senaste tio åren före ansökan, ska få bevis om rätt att använda yrkestiteln.

För att, genom detta alternativ, erhålla den skyddade titeln undersköterska krävs ingen grundläggande teoretisk utbildning och inte heller att någon validering av den reella

(2)

Stockholm den 8 oktober 2020

kompetensen genomförs. PRO ser betydande risker med en sådan

övergångsbestämmelse. En konsekvens kan bli att det kommer att finnas individer som har erhållit en skyddad yrkestitel utan att inneha grundläggande formell kompetens. Denna övergångsbestämmelse riskerar därmed att motverka syftet med den skyddade yrkestiteln. PRO anser att validering av individens reella kompetens är nödvändig för att uppnå formell kompetens och för att få titeln undersköterska. Det är enligt PRO en förutsättning för en kvalitetssäkrad och patientsäker vård.

Omvårdnaden av äldre är inget enkelt jobb. Undersköterskans centrala kompetens ligger i att via kommunikation och samspel skapa kvalitet i mötet med vårdtagare. I yrkesrollen ingår att ansvara för personlig omvårdnad, att stötta vård- och omsorgstagare psykiskt och socialt samt att utföra flera medicinska arbetsuppgifter. Det är absolut nödvändigt

att anhöriga och äldre känner sig trygga med att de som ger omvårdnad har den kompetens som krävs för att klara sina arbetsuppgifter. För att PRO ska ställa sig bakom en

övergångsbestämmelse, likt punkt 4, måste ett krav på validering tillföras för att garantera undersköterskans formella kompetens.

PRO vill återigen påpeka att bristande finansiering av äldreomsorgen och välfärden i stort hotar vård- och omsorgskvaliteten och patientsäkerheten.

PRO är mycket oroade över rapporter som visar att utvecklingen för personalen inom

äldreomsorgen, tvärtemot vad som är önskvärt, visar att personalens handlingsutrymme har minskat över tid. Formell kompetens räcker inte om personalen inte har tid, kollegor och resurser att göra ett bra jobb.

Äldre är en heterogen grupp som har rätt att leva ett bra liv hela livet. Vi vill därför betona behovet av specialistkompetens för undersköterskor inom exempelvis diabetes, demens, geriatrik eller gerontologi.

PRO kräver också sedan tidigare att socialtjänstlagens ambitionsnivå om en ”skälig

levnadsnivå” behöver ändras till ”goda levnadsvillkor” och att äldreomsorgen regleras i en särskild lag.

Christina Tallberg Ordförande

References

Related documents

Som nyanländ behöver personen bedöma om det finns möjlighet att direkt börja arbeta inom yrket hen har med dig från sitt hemland eller om det behövs någon kompletterande

De nya kraven, i form av åtta nyckelkompetenser, framstår för mig, som lämpliga för skolans personal att använda sig av i sitt arbete för att få gemensam förståelse för

Ta kontakt med skolan om något inte skulle fungera Komma överens med medbedömare och lärare om tider för besök av lärare på valideringsplatsen. Kontakta skolan och

Den blocköverskridande överenskommelsen på energiområdet är en milstolpe som skapar långsiktighet för marknadens aktörer, inte minst elintensiva industrier, och den bidrar till

Annonsering, är inte an metod Företag C använder ofta, men som Lennart säger, är den roligaste metoden den där man får träffa många personer med sina olika personligheter som

Genom intervjuer med Paola visade det sig att flerspråkighet är något som man är van att han- tera på FiM, då man länge har använt engelska både i forskning och i utbildning.

Validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre eftersom både behov och tillgänglig kompetens blir tydlig3. Genom validering synliggörs en kvalitetssäkrad

Motivation kommer med andra ord från att individen vet att produkten, och dess arbete i denna, bidrar till något positivt i samhället eller åtminstone inte skadar det.. Alltså

universitet, meddelar SUHF (2005) att en person som ansetts vara grundläggande behörig vid en högskola/ett universitet också ska anses vara det vid andra högskolor och

Acceptans till det som har hänt upplever och beskriver deltagarna som av stor betydelse för att åter igen kunna utföra meningsfulla aktiviteter.. Detta kan ses som en strategi

bry tarspråk. »Jag har ännu en ganska lefvande bild af hans för en viss klass af storstadstjufvar mycket representativa personlighet. Sannolikt finns också bland

In fact, the interaction graphs of many real food webs have scale-free structure [ 4 , 7 ], thus, large networks contain many species being a generalist by interacting with a number

Vi tycker ändå det finns flera goda skäl att publicera sig i Sociologisk Forskning: Tidskriftens ar- tiklar är peer review-granskade och är indexerade i flera tongivande

sammanställde jag utifrån Skolverkets skrift (Skolverket, 2014) vilka exempel de ger på extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014) i en matris ”Skolverkets exempel

Flera av de intervjuade pekar också på vikten av att nå förståelse för hur reli- gion tar sig uttryck hos olika utövare och för den mångfald som fnns inom reli- gioner för att

Vi tillstyrker förslaget om att utöka kvalifikationskraven för Arvsfondsdelegationens ledamöter till att även omfatta god kunskap om den nya målgruppen äldre personer...

Betänkandet ger som helhet en heltäckande bild av och bakgrund till de frågor som utredningen har till uppdrag att besvara, alltså att ”lämna förslag på åtgärder som kan

Högskolan ställer sig bakom förslaget att inte utfärda legitimation för undersköterskor eftersom undersköterskeutbildningen är på gymnasienivå och saknar den vetenskapliga

Personalens förutsättningar för att kunna utföra ett professionellt arbete är helt avgörande för kvaliteten, därför är frågan om stärkt kompetens mycket angelägen för PRO

Örebro universitet vill efter inhämtande av synpunkter från institutionerna för hälsovetenskaper respektive medicinska vetenskaper och efter beredning av dekanus för fakulteten

Den kategoriseringsprocess som kommer till uttryck för människor med hög ålder inbegriper således ett ansvar att åldras på ”rätt” eller ”nor- malt” sätt, i handling

Subject D, for example, spends most of the time (54%) reading with both index fingers in parallel, 24% reading with the left index finger only, and 11% with the right

Deras behov av operatörsutbildad personal var något det formella utbildningssystemet inte i full grad förmådde leverera, vilket innebar att man från företagets sida genom