• No results found

fgl Uppsala �kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "fgl Uppsala �kommun"

Copied!
4
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

fgl

Uppsala

�kommun

Socialnämnden Remissvar Handläggare: Sofia Venemalm Datum: 2020-12-17 Regeringskansliet, Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Diarienummer: SCN-2020-00580

Remiss av betänkandet Ett särskilt

hedersbrott {SOU

2020:57)

Uppsala kommun har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Ett särskilt

hedersbrott (SOU 2020:57).

Uppsala kommun genom socialnämnden instämmer i utredningens slutsatser och

förslag.

Socialnämnden

Eva Christiernin

Ordförande

Lotta von Wowern

Nämndsekreterare

Postadress: Uppsala kommun, socialnämnden, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12

Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: socialnamnden@uppsala.se

www.uppsala.se

(2)

r�l

Uppsala

�kommun

Socialnämnden Protokoll Datum: 2020-12-17

Socialnämndens protokoll torsdagen den

17 december 2020

Plats och tid

Aspen, Stationsgatan 12, klockan 13:00-16:45

Paragrafer

218-239 (ej§ 224)

J usteringsdag

Måndag den 21 december 2020 (§ 224 justerades omedelbart)

Underskrifter

Eva Christiernin (S), ordförande

Michael Holtorf (M),justerare

Lotta von Wowern, sekreterare

Postadress: Uppsala kommun, socialnämnden, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

E-post: socialnamnden@uppsala.se

www.uppsala.se

(3)

Uppsala

kommun

Sida 2 (23) Socialnämnden Datum: Protokoll 2020-12-17

Närvarande

Beslutande

Eva Christiernin (S), ordförande Alf Karlsson (MP), 1:e vice ordförande

Alexandra Steinholtz (M), 2:e vice ordförande, deltar på distans fr o m § 234 Per-Olof Forsblom (V), deltar på distans, ej §§ 220-223

Inga-Lill Sjöblom (S) Rezene Tesfazion (S)

Gunilla Oltner (S), deltar på distans, ej §§ 220-223 Ludvig Arbin (L)

Michael Holtorf (M) Vivianne Eriksson (M)

Leif Boström (KD), deltar på distans, ej §§ 220-223 Lena Borg (V)

Lisen Burmeister (SD), deltar på distans, ej §§ 220-223

Karolina Karlsson (M), deltar på distans t o m § 233, ej §§ 220-223 Birgitta L Johansson (S), deltar på distans, ej §§ 220-223

Sami Bechara (S) §§ 220-223

Gunnar Granberg (C), deltar på distans, ej §§ 220-223

Ej tjänstgörande ersättare

Sami Bechara (S) §§ 218-219, fr o m § 225

Tommy Bringholm (S), deltar på distans, ej §§ 220-223 Thess Lorin (MP), deltar på distans, ej §§ 220-223 Karolina Karlsson (M), deltar på distans, ej §§ 220-223 Alexandra D'Urso (V), deltar på distans, ej §§ 220-223 Jan-Olof Råman (SD), deltar på distans, ej §§ 220-223

Övriga närvarande

Direktör Tomas Odin och sekreterare Lotta von Wowern. På distans: Avdelningschefer Katja Friberg, Kerstin Karlsson, Ola Jeremiasen och Ann-Christine Dahlen, controller Magnus Bergmark, enhetschefer Elisabeth Karlsson, Johan Eikman, Regina Tjernberg och Sand ra Thorn berg, HR-chef Therese Hagberg, strategerÅsa Hedlund, Thomas Fäldt och Sofia Venemalm

Justerandes signatur

i

(4)

Uppsala

kommun

Sida 12(23) Socialnämnden Datum: Protokoll 2020-12-17

§227

Justitiedepartementet: Remiss av

betänkandet av hedersbrottsutredningen

(SOU 2020:57)

SCN-2020-00580

Beslut Socialnämnden beslutar

1. att lämna upprättat yttrande som Uppsala kommuns svar till

justitiedepartementet i enlighet med förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Den 1 juli 2020 infördes ett nytt brott, barnäktenskapsbrott. Samtidigt infördes en straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Det infördes även ett utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands för att utsättas för barnäktenskap eller könsstym pas.

Utredningens bedömning är att det finns ytterligare behov av att markera i straffsystemet att hedersrelaterat våld och annat sådant förtryck är oacceptabelt. Utredningen föreslår att det införs en särskild brottstyp som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar som riktar sig mot samma brottsoffer.

Vidare föreslår utredningen att straffet för överträdelse av kontaktförbud skärps liksom att ett utvidgat kontaktförbud alltid ska kunna förenas med villkor om elektronisk övervakning.

De föreslagna ändringarna i lag kan träda i kraft den 1 januari 2022. Socialnämnden instämmer i utredningens slutsatser och förslag.

Beslutsunderlag

• Tjänsteskrivelse, daterad den 23 november 2020

• Förslag på remissvar

• Remiss SOU 2020:57, "Ett särskilt hedersbrott".

• Remisslista SOU 2020:57, "Ett särskilt hedersbrott",

• SOU 2020:57

Justerandes signatur 1 Utdragsbestyrkande

_.(-

References

Related documents

Alhani, 2007).. hjärtinfarktspatienter inte orkar ändra sin livsstil, relaterat till rökning, kost och fysisk aktivitet, utan återvänder till samma livsstilsmönster som de hade

Enligt en lagrådsremiss den 30 november 2017 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om ändring

 att kommunens inköpsavtal för animaliska produkter ska innehålla en explicit garanti från leverantören att det levererade köttet inte kommer från rituellt slaktade

Eleven har goda kunskaper om ovanstående kunskapsmål och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller

I kombination med andra åtgärder minskar livscykelkostnaden, men den hade troligen kunnat minska ännu mer om mindre isolering hade lagts till. Hade huset haft färre våningsplan

Förslaget innebär att ett utvidgat kontaktförbud ska kunna förenas med villkor om elektronisk övervakning som första åtgärd samt att det i fall där tidigare kontaktförbud

assistansanordnare ska bära kostnaderna för sina assistenters sjuklönekostnader enligt de villkor som gäller på arbetsmarknaden i övrigt och att syftet med förslaget är att

Den enskilde måste kunna lita på att systemet erbjuder bästa möjliga villkor utan krav på egen kunskap eller aktivt agerande, ger en rimlig avvägning mellan risk (möjlighet till

Men förändringar av studiemedlet får inte påverka unga människors incitament för studier, som exempelvis att senarelägga sina studier, eller skapa en överefterfrågan av

Vid kontaktförbud avseende gemensam bostad, utvidgat kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning eller särskilt utvidgat kontaktförbud med eller utan villkor om

Som vi redogjort för i föregående avsnitt finns möjlighet för part att i LR införa en ny fråga som inte varit föremål för SKV:s prövning, förutsatt att

Slutsatsen blir att kvinnor som i vuxen ålder fått en ADHD-diagnos upplever fysiologiska såväl som psykologiska besvär. Störst fokus låg på de psykologiska

Du ska känna till skillnaderna mellan ryggradslösa och ryggradsdjur Kunna några abiotiska (icke-levande) faktorer som påverkar livet i ett ekosystem.. Kunna namnge några

Det är oroande att debatten som kropps- och skönhetsidealets existens ger upphov till oro och dåligt samvete men samtidigt måste debatten få finnas för att vi ska kunna

1 a § 3 Kontaktförbud enligt 1 § får avse också förbud att uppehålla sig i en bostad som brukas gemensamt med annan, om det på grund av särskilda omständigheter

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON. Eva Marie Hellstrand

4 c § 3 När en fråga om kontaktförbud avseende gemensam bostad, utvidgat kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning eller särskilt utvidgat kontaktförbud

25 § 10 Den som har meddelats ett kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning och som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet hindrar att den elektroniska övervakningen

För beviljande av kontaktförbud vid gemensam bostad krävdes nämligen strängare rekvisit än för det ordinära fram till och med 2013, 15 och eftersom utvidgat kontaktförbud

25 § 6 Den som har meddelats ett särskilt utvidgat kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning och som uppsåtlig- gen eller av grov oaktsamhet hindrar att

Om överträdelser av ett ordinärt kontaktförbud eller ett kontaktförbud avseende gemensam bostad fick läggas till grund för ett särskilt utvidgat kontaktförbud med villkor

Och mitt barn kommer in och säger ”vad konstigt att jag inte är bjuden i år, mamma.” ”Men jag kanske hade tackat nej ändå, eller vad tror du?” Nej, jag vet inte, jag

Det är för det första svårt att få en helhetsbild av vilka områden som bör omfattas av utökat strandskydd på upp till 300 meter, och omvänt; varför vissa områden tagits