• No results found

Remissyttrande över promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte-och socialavgiftssystemet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande över promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte-och socialavgiftssystemet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 32 • Telefon: 036-15 53 00 • domstolsverket@dom.se • www.domstol.se/domstolsverket Öppettider: måndag–fredag kl. 8.00–16.30 Domstolsverket Datum 2021-02-09 Diarienummer DOV 2020/1713 Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande över promemorian Vissa ändrade

åldersgränser i skatte-och socialavgiftssystemet

Ert dnr: Fi/2020/05036

Domstolsverket har granskat betänkandet mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur förslaget kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och utbildningsmässigt. Granskningen har även omfattat hur förslaget kan påverka verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten generellt. Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt.

Detta yttrande har beslutats av juristen Maria Corneliusson. I handläggningen har också deltagit juristen Örjan Hägglund, föredragande.

Maria Corneliusson

References

Related documents

I remissyttrandet den 3 maj 2019 anges att Försäkringskassan avvaktar med att kommentera hur mycket utgifterna förväntas öka av förändringarna som träder i kraft första

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

I den slutliga beredningen av ärendet har även enhetschef Annelie

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen..

Den ytterligare högre skatten för personer mellan 65 år och riktåldern om även jobbskatteavdraget skulle ju- steras efter riktålden är marginell i förhållande till hur

Juridiska fakultetsstyrelsen, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor Mats Tjernberg.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Brita Törnell