IH LAÜRENTIO

Full text

(1)

i-

w.

y

DISSERTAT10

HISTORICA

DE

^UAMy

Cum cönfetifu

Amplifpmi

Collegii

Phihjophici

Upjalieiißsy

PRISIDE

VIRO CLARiSSlMO,

IH

LAÜRENTIO

ARRHENlO,

Hift. Prof,

Reg.

&

Ordin.

Publica Bonorumexamini

modifié

jiibmittit

%:& RiIE. M:TIS

Alumnus

JOHANNES

SCHOUG

GöthoburgenfiSj

InAudit, Guß. Maj. ad dietnj. JltM Ânni MÙCÇXV1II

horis ânté meridiemé

I $*• -&&&*

jj p £ 4 L Î S

,1 Excudit JOH. HENR.

WERNER,

(2)

rino

Maxime Tiev er.atq\Celeberr'tmo,

D.Mag.JOANNI

steuchio,

d

Log & Metaph. ProfefFori in Regia A< Re

..cademiillpfalienfi Regio n

Sc Qrdinario, I

ç- . MfiBcenati Suramo,

Adwod, Revcr. neenonPneclarifjtrnoViro^ J?

d. M.

CHRISTIERNO

CHRI- 1

STIERNIN,

v*

Prspofito ac Paftori ßiörnfchogenfium

in Weftmannia longemeritdlimo,

Ät Nutritio Sc Patrono optimo? ita aetatem colendo.

Tîur. Reverendo atqueClarijfîmo Triroy

Dn.

JOANNI GEDDA,

D

Pcclefîx, qua! Holmias coîligitur, Prima- ^ij

ïiXy Sacellano fupremo, Patrono

Benigniffimo.

SpeMjti-ffimoatque RrudenitffimoVhoy

Dn. E RI CO HA GELL,

'

O,Hcinarum ferreartim

Dannemorenfi-um Direftori adcuratiifirrio> S

(3)

-viro

Ampliffîmo

aique

Celeberrimo,

0,Dn.

petrq

schyllberg5

A< Reg. Acad- llpfalienfïs Poëfeos

ProfefTo-ri Regio&Ordinario; NàtionîsGotho-burgenfa Infpedori propenfifïimc»

M^cenati Summo.

<?, Plur. Reverendo at que Citri[Jimo Viroy LI- Dn. sam U eli sevenio,

Paftori Êcclefia?,quac inTielmo

Oftro-jm gothiae colligitur»

merititlisno

,

Adfini

exoptafifTimo,omni honoriscultv»

, femper profequendo.

Speftatœ Fidel Viroy

Dn. petro widberg,

LignorumRegiorum,quse Holtrup faut,

Infpedori vigi1a ntiHAnia ,

Benefadori optimo.

Viro Reverendo Ö* DoFUjJlmoy

,

Dn. ELIS

EKEROT,

> V. D. Comminiftro in Tielmo

Oftro-goth. meritiflimo, Adfini car (îîmo>

omni honorefemper profe¬

(4)

JJanc

cpualemcun^

opellam

j

Al

A- \

cenates , Patroniy faulores ßf

!

Benefaclores

Exoptatisßmi,

ci

maxima in me

collata

bénéficia,

in grati

animi

&

perpétua

dÅ-K

firvänik

tejjeramcali-\^

disßmo

omnis

felicitatis

ac

jpwg

ßperitatU

voto ,

cfferre audct

k fi t £ r P d dcvotîfïirnus &obferyajl* q tiflimus cuîtor ti

. M

(5)

PRytFATIO.

Uemadmodum perpétua eß rerum huma-narum viçiffi-tudo, itaquo-tidie videmus

Imperiorum regn orunique^

nunc Griri,nuncflorere,nunc

fenefcere, nunc interîre

for-tunam. Quod fi in harum^

mutationum caufas

inquiri-mus, haudminimam earum

partem conficere

deprehen-dimus artes, quibus vel

ac-«

quiruntur vel

adminiflran-tur. Utenim nihil poted eJJ$.c*rt.ûb.4t diuturnum, cuinonjubeß ram,w*™** itamalisartibus qu^fitum &

(6)

&geftüm imperiumfaciîlime

corruiü. Quamobrem

mira-murpariteracftupemus,

ne-fandis& fceleftis artibus non

modo partam, lecî«Sc per tot feculorum decurfumex/erci*

tam papalem potentiam ac dominationerru , quamvis

multum fequioribus concus-fam labefadamque

tempori-bus, adhuc tarnen late per

orbem terrarum movere

la-certos.

Miramur, inquam,

Papalem

'

potentiam,fraudibusjinfidiis,

caedibus, & quibusvis

fcele-ribus ad tantumtamque

diu-turnumpotuiffe afeendere

fa-fligium > Papamque

Ronia-num eo tandem afrogantiae

cw^wprocedereaufum,ut in facra

mfr&fan

profana omriia üniverh

ter-*d'anonym * ' , . r

de e/efl/o-Tarum OMIS, /»Ö in IpfOSJU~

ne Urban,peros <&> inferospoteftatem Tibi

trlJlPÛT* . J *• i mcx vindicaverit, C" lolum

(7)

t-% pfejaditaverit, fe Ephorum &

eaputomnium, ecclefarum;

Epi-fcopum totius orbis,, a domino

non ab alio conflitutum; Cbrifti

vicarium ; fponfum &

Magi-firniß fidei ; formam juftitiœ;

fpeculümfandimoniœ;

Deiimin-terhomines; omnia, nonutho

-minem,/éy/ut verumDeum ad•

miniftrantem; aeterno vit£da

-vigerum , a/i terreni jmiul ac

cœleftis imperiijura faut

com-77?^ ; TVgOTregum,principem

prtncipum, dominum

dominait-tium; ledetiama fuisägnitüs

fuerit; quod ex Canönibus

&Canoniftisegregieoftendiü

probatque Celeb. ßankius in

fua diafcepfi de

Tyraniiide_»c^tjj,

Papa?. Uc taceamus illufn, quem in ecclefiafibi

arröga-Vitprincipatum, etiam in

ci-vilibus id fibi arripuitjus,ut

Imperatoribus & regibus

a-nathematis vinculo ligatis,

(8)

4

omnem pötelhfem adimere,

fubjeâosque o runes

fidelita-tis juramento abfolvere

co-natus fberic. Quo autem_>

gradu & fueceffu temporis,

quibusqve machinationihus

creveritPapa Rom.,

quam-vis in ar&atioperis formarrt

vix cogi poffit, tuam tarnen, L.B. fperarnus veniam, (i pro modulo ingenii rerumq; noftrarum in diiïertationis Académies modum

redege-rimus ; tuum inquam , quo

aliorum, inhac mufarum

pa-la?ftra miiitantium, tirocinia

excipere fvevifti ,

obtefta-mur favorem, pneftitumque

exofculabimur.

Gontinebit veroqualiscun-que hsc nollra opella qua¬

tuorcapita,

quorum prim um

exhibebit fundamenturn, cur

innititur papalis dominatus.

fecundum papatus hiftoriam per

(9)

per fingula

fecula

breviten_,

pertexet. Tertium aget de

eledione Pap# Romani.

Quartum vero aulam ejus

breviter delineabit.

Caput

Primum.

De

duplici fundamento,

cm innititur

Pap

dits

Domi¬

nâtes.

U$-

T duplex efS:

I.

illa ,,

quam fibi Papa

Ro-rnanusvindicareco¬ liator, abfoluüa

po-tentia, altera eccle*

fiaflicä, fecularis altera, ita

duplici quoque fuperftru-&am eiïefundamento

depre-hendimus. Hierarchiam

e-nim univerfalem fibi

vindi-cans, provocatad diftum

il-iud Chrifti, TuesPetrus, & Math- 1<Si

fuper

hanc pelram œdifica-

l5î

19'

(10)

6

bo eccleftammeam, <&port&

in-ferorum non valebunt adverfus

eam. Et dabo tibi clavesregni

cœlorum&c. AfTeruntq;

Pa-pifta?, perclaves regni

cœlo-rum deiignari ecclefiam

gu-bernandi poteftatem, & foli

Petro di&um,pafce

ovesmeas,

Quidquid autemPetro, id

et-jam ejus fucceflori di&um-j

volupt. Cum enim,qui

inlo-cum fuccedit, etiam in jus

fuccedat, Papa veroRoman9 ûtverusPetrifucceiïbr,idem

jus pro ipfo militäre ajunü,

quod antea obtinuit Petrus.

Quivis vero, Cœleftis

do-<ärina? eruditus, facile

judi-care poterit,

quamlubricum

hoc fit fundamentum, Nam

Reftauratorem generis

hu-mani non intellexiffe pen.»

petram ipfum Petrum, fed

confeflionem digniflimam_,,

quam edidit Petrus de Fiiio

(11)

7

Deî; nec magisPetro,quam

ceteris Apoftolis

injun&um

fuifle pafcere

ovesChrifti, li¬

cet ipü diétum

effet

fubuni-verfall eorum perfona, ex

fa-cra pagina

abunde docent

Theologi. ïta neque foli

Pe-tro prae rdiquis

Apoftolis,

fed omnibus &fmgulis

com-miffum fuit pari autoritate_j

munus prœdicandi,

Poteftasli-gandi

& fohendi,

Miracula^/^

edendi. Motaqueillacontro*

fia inter Apoftolos

infynodo

Hierofolymitana, non a Pe¬

tra, tanquam fummo capite,

velpraffide, fed ab Apoftolis

& univerfa ecçlefia decifa_»;

& fententia nomine totius

ecelefice, nonunius perfonaeAa 7;,2^

publicataeft. Incertum quo- fiq,

que eft, an Petrus unquam

fueritRoma?. Cumenimex. u

Epiftola

ad

Galatas

probari

poffe

videatur,

Petrum

(12)

8

dicaiïe verbum Dei Juda?is,

r

Paulum vero Ethnicis

; po- i

tius dicendum effet* Paulum

j

fuifle primmn Ephorum

Ec-£

cleîia? Romane , non vero f

Petrum. Unde reveremur \

beata? memorias

Archiepi- r

fcopi Upfalienns Dn. Erici I

Benzelii adfertionem : Quœ C

Mfi.Eccicf.de epi[copain Pétri per annos "v

PM9-viginù quinqveRomœ

gefl%deq;

g ejus primatu & continuaferie ß

fuçcejjôrum

jachtantRomanen- g

jes.pantmbabentexfolido;&ne n

bilum caujfam eorum adjuvant. u

Clariffime igitur confiât.,, fi fppnte fua ruere fundamen- b

turn illud , quod Canonifhe ß

& Pontificum aduiatores xt

dificare laboranr. »

§. II. »

C

Um

ptura

nihil

facra habea

igitur

nt

ex

Ponti*

fcri-

é

b

fices Romani, quofuam

prac fi

reliquis, in ecclefîa Dei mi- H

(13)

9

, niftris, prseeminentiam

mu-• nire

poffinù, examinemus

m porro ipforum Apoftoiorum c- 6c Patrum tempora, 6c com

*o ftabit talem prirnatü 6c uni-ar verfale in ecclefia dominium

i- nunquam abipfisufurpatum.

ci In quam rem optime Johan.

ta Cunrad. Dietericus in Bre¬

tt viario PontificumRom.

Re-^

v, gebaturatque colltgebatur eccle-

p'

te fia primitiva diflinAisdocentium

t- gradibus , adminifiratione

ad-te modum neceffarm & falntari,

t. ttsqvedum certaJedes, templet,

,

? parœciœéPreditusquoqueattri¬

buerentur Doäoribus;

crefcen-e fiente enim pajfim grege Chri-ftiano, crevitpariter etiamnu¬

merus minijlrorum verbi, ut non regna tant

um (wgulay [ed

provincia, lnfulaßtqve

Ur-t bes quoqvepopulo/a & celebres e plures acciperent facrorum

An-tiflites, atqve qui prœefjet, Pa-*

(14)

triarcha,

Metropolita,

Superin*

tendens,Epijcopusnuncuparetur,

Aberat verqab illorumtern-porum Epifcopis omnis

fa-ftus & arrogantia ,

quodcla-riflime, etiam propria Pon-tificum Romanorum confes*

Barentus fione,

patet exjure

canoni-nnaiTom.co# ita enim

Anicetus, qui

'

feeulo fecundo vixiiïedicitur

^

Epifcopis

Galliae.

Archiepi-faç'^/tfcopus

>

nihil de

Epijcoporum 3> caujfis,0///ahis

communtbusjux-taflatutaApoflolorüabsq\

can-Borum illorumagatconßlio. Et

Eptft,ir Calixtusfeculi tertiiPontifex

EpifcopisGalliar

Nulluspri-mas vel Metropolitanus

dicece-fani eccleflam vel parochiam,

a:/// aliquem

de ejus parochia prdejumat excommuniçare vel

judicare, iW

aliquid

agere

abs-ve ejus conjilio &judicio, pr obfervet, qitod ab

Apoftolis

&Patribus>ac

Prœcefforibusfit

(15)

il

ßßtutum.

Et

pofl:

pauca. Quicquid de provincialium E-pijcoporum

cauffis

, eorumqve eccleßarum & clericorum atque feculanum necejßtatibus, hoc

commuritconfen(u

comprovincia-lium agaturPontifieum, nec

ali-quo dominationis fafiu , fed

humiUima atqveConcordt

admi-niflrdtione. Non pœnitebic

heicproferre verbaGregorü

, qui vixit circa finemfecul.

fexti, ad Eulogium Patriar*^aw<^ cham Alexandrinum. Ècce««ix*mg,

in Prœfatione Epittolœ,quamad L

me direxißis, Juperbœ

appella¬

tions verbum , Umverjalem

mePapam dicentes, imprimere curaßis. Quodfeto

dulcijfima

meafanäitas veftra ultra non

faciat : quia vobis fiibtrahitur,

quodalteriplus,quam ratio ex-igit, prabetur. Ego enim non verbs quœroproßoerari,

(16)

12

in quo Fratres meos honorem,

fitum

perdere cognofco : mens

honorefl,Fratrum meorum foli-dus vigor. Tunc

ergo vere

ho-noratus fum,cum

fingulis

quibusi

que débitas honor non negatur.

Si enim univerfalem meFapam

veßra janäitas dicrt, negat

ß

hoceffe, quod mefatetur

uni-verfim,jed abfit hoc. Recédant

verba , quœ vanitatem in

fianty

ér charitatem minerant. §. III.

¥IHs

ris conciliis,

etiamatque

examina-nequeex iis

ilabiliri poteft aliqua

prase-minenria&fuperioritas

Pon-tificisRomani. SienimChri-ftus hierarchiam aliquam

u-niverfalem, feu unum totius

ecclefîse caput inftituifTet»,,

non dubium eft,

quin

eccle-fia primitiva taie inflitutum

pofteris reliquiiïet, vel

fal-tem ejusmentionem feciiïet.

(17)

n

Noturn vero efi: antiquiiïi*

mas fynodos,Nicenam,

Con-ftantinopolitanam,

Ephefi-nam, Calcedonenîem ita

or-dinafle, ut fingulis civicati

bus finguli darentur

Epilco-pi,fingulisProvinciis

finguli

Archiepifcopi , pariomnes

auâoritate, dignitate,

juris-diâione, gradu acpoteftate,

Ita certefynod. Nicenac.6.

Antiqvus mos obtineat,ut qui in

/Egypto& Lybia

Tentapoli

eft, utquiAlexandrie efl

Epifco-fus,

habeat iflorum omniumpo~

teflatem : quandoquidem

&1

E-pifcopo, qui Romeefl, hoc

confve-tumefl,ßmiliterqve

Antio-hie & in aliisPrefeâurisfloas

primasfervari eccle/iis. Idem

etiam liquet ex Synod.

Con-flantinopolitana tertia, quam

Trullanam vocant, qua? ita ftatuit: Renovantesquea C.m

-JanäkPatribus in

hac

a

De

ocu~

(18)

*4

fiodita urbe regia & DCXXX,

Chalcedone congregatis décréta

fuerunt decermmus,

utJedes

Conßantinopolitana

lisdem ho¬

norisprivilegiisfruatur,

quibus fedes veterisRoma, &in eccle-jtaflicis negotiisœqve atqve illa

emineat; cum fit poß ittam

je-cunda, poft quam magnœ illius

AlexandrinorumUrbisfedes, de-indeAntiochsnfium, &pofthanc

Hierofolymitanœ

urbisfedes nm

meretur. Nec dominatum_<

illum

adftruitEphefina

fyno-dus. lbi cap. ulc. Vijum eß univerlali Synodo, Jervanda

u-nicuiqveprovinci<epura & im

tegrajura,quœ

adipjampridem

ab imtio pertinent; Secum dum morem,qui

jampridem

obti-nuit.

Neq;ChalcedonenfisSy-nodusjfed faltemad

asquatio-nem

Epifcoporum

utriusqiiè Romas iuftituit. Concilium ccd<

(19)

C îalcedonen:

UbiqveSanâo-

ca», is. tumPatrum definitionesfequeni*

tes, & modo leäum canonem

ctritumqûïnquaginta Dei

aman-tifjimorum Epijcorum, qui tem¬

pore

Theodojn

Imperatoris pies

memoria in regia Civitate

Con-ßantinopdi, nova Roma, con¬

gregatifuerunt agnojcentes;

ea-dem & nos definimus

decerni-musq;deprarogativisfandijßma

e cdefia ejusdem

Conflantinapo-îeos nova Roma. EtenimTbrfa

nofeniorisRoma.proptereaquod

Urbs iüaimperaret, Patresrede

prarogativas tribuerunt;

&

ea-dem

contemplatione

moticentum

quinquaginta Uli Dei

amantijß-mi Epijcopiäquales prarogati¬

vasfanåtjfimanovaRoma!

bro-no tribuerunt, redejudicantes,

ut eacivitas, qua tantumbonos

rem adeptaeß, ut érfedes ejßet

lmperii

<&*

Senatu

bab

eretattarn parem

dignitatisgradum

obtine-ret,

(20)

16

ret, aiqveäntiquafiedêsImperït

Romarnobtinet; in ecclejiaftick

quoqve negotii*parem atque illa

honorem&diguitatemobtineat,

cumpoflillamjecundafit.

Pro-inde cum h«c abfoluH do¬

rnin iijura in ecclefiam Pap«

Romano a fuis, &fu« feétee

hominibus folum fint adfi-gnata,<3c attributa,necadeof

rum defenllonem &

confir-mationem aliunde quid vere

colligipoffic, horum teftimo-liia, tanquam domeftica, &

loluminPap«favorem di$a

merito rejiciuntur ;iftaque_»

papalis hierarchia, unacum

ea, qua gloriantur, perpétua

Pétri

fucceffio^puria,

fub-dola,fraudulenta&

commen-titia reéle habetur.

5- iv.

/% Lterum fundamentumu

potent!«Papalis,tam

ec-clefîaftic«,

(21)

îîunt papifta?

edi&uni

Con-ftantini Magni Imperatoris*

daturn,ut volunt, Romas

Fla-yio Conftantino quartum, 8c Gallicano^ Clariffimis Viris*

Çonfulibus. Quod ediélum

Grasceconfcriptum inBibiip-theca Vaticaha fe invenifle

gloriatur Auguft: Steuchus*

Papas Bibliothecariiïs. In hoc

Papas concedit, principatum

fuper omnes orbis eccleiias*

toturnqué occidentis impe¬

rium, quod ut facilius appaa

reat, ipfa adducemus dona¬

tionis verba : Utile

judicavi-vmsÈre.tit jtcutfanâiffimts ac

bcatiflimuspater pairum,

Sil-vefter urbis Ronfœ Epijcopus &

Papa, fie enim eum nominat

Çonftan:,

interris vieariasfilii

Deividetureffecoriflitutusdtaeu

jamPontifices,qui ippusPrincïph

Àpojlolorum vicesgérant

^prin-tipatus

poteftatem

amplïus^quam

(22)

18

terrena imperial}s noflrœ

fere-nitatis manjvetudo habere

vide-tur, conceßama nobis milroque

imperio obtineant. &c &peut

noßra eiïimperial'}s terrena po-tentia, ejus (De i) fandam

Ro-m anaRo-m Ecclefam vénéranter

honoraredecrevïmus,&amplius

quam noßrum imperium &

ter-renum Thronum, jedem

facra-tijjmam beati Petrighriofeexab tare : trtbuentes ei poteflaiem

&gloride dignitatem, atqve

vi-gorem <& honorificentiam im periaiem, atqvedecementes[am

cimus, ut principatum teneat

tam fuper quatuorpreecipuasfe* des, fiilicet Antiochenam,

Ale-xandrinam ,

Conflantinopolita•

nam y <ÙF Hierojolymitanam,

quametiam

Jitper

omnes inorbe

terrarumDeiEccleßas. EtPont

tifex,quipro

tempore

ipfnisja-crojanäde Romande Exclehde

exti-terit.y celRçr ér princeps

(23)

*9

åisfacerdotibiis oxißat, ctyejus

jttdicio quœqve adcultitm Dei, velfidei Chrifliancrum

ftabili-taternprocuranda faermt,

di-fyonantur dre. decernmws dP

hoc, ut idem venerabihs Pater nofier Sdvester jummus

Ponti-jex, drjucccffioresejus demP

on-tifices , diademate, videlteet Co¬

rona, quamex capite mflro tili

conceffimus ex auro purijßmo

dPgemmis pretioßsuti debeant

dpc. dP tenentes frenum equi

ipfntsproreverentiaBeat.Petri,

firatorii officiumUli exibuïmus,

dre. Unde, utPontifieahs apex

non vilefcat, jedmagts awpïius

quam terreni imperii dtgmtas,

gloria dP potentia decoretur;

ecce tarnPalatiummfirum(La*

teranenfe) quamRomanàmurt

be dpomnesItalieyfeuoccident

a-luiregiomtmprovincias, loca dP

civitates,priêfato beatiffimoPom

11fiep patri noHro Jüveßro,

(24)

mver-niverfalt Pàpœ, cdncêâhmis &■ télinquimas, ipftus &

fuccejjo-rtim Pontificum poteHati, &

ditioni firma imperiali cevfura

decrevimus difponendœ , atqué

m jurefanéïœRomanœ Eccïefœ

eoncedimuspermanenda. Unde

Congruum perffeximus noflrum

imperium & regni potefiatem

ïn orientalibus transferri &

tranmmtari regiombus, ni

Byzantia provimia , /» optima

loco nomini noslroœdificareiliic

imperium conftitui ; quomamubi

prineipatus (àcerdotum&

Gbri-ftianœ reltgionis caput abimpe°

raiore cœlefli conftitutum efiy

'ittflum non efl, ut illicimperatov*

terremis habeatpotefiatem

; Et

qu® funt reliqua abfurcîa 8c

rîfu digna, qua? hoc edi&o-continentur.

Addunturquo-que min® & imprecationes; diriffim® in

ejustemeratores-& contemtores. Sed falfunt efife'

(25)

efîe hoc donationis

inftru-mentum & ab

imperitoquo-dam papifta

confi&utn, muf¬

tis argumentis dudum fatis

(uperque probarunt

eruditi,

quorum unum akerumve im

tam 4pra?cipiti feftinatione-»

adduxifïe fufficiat. S- v.

FjM&um dicimus

vero fufpe&a? effet fidei,

efTe

,

ne

fi nulla donationis

caufîaex-hiberetur,finxit

au&or,quis-quis demum is fwerit,Con-ftantinum valde laboraffe

le-pra > periculi autem

magni-tudine perculfum

confuluifïe

facerdotes Capitolinos, qui

cum ex occiforum infantum fangvineparari halneumjus*

fifïent , Petrum Apoftolum

in fomnio ei apparuiffe,

prae-cipiffeque , ut fe Silveftro Papa? Romanopurgandûtra¬

derat, cui monito cum

(26)

22

ruiftetaSiîveftrobaptizatum

illico fanatum fuifîe , atque

ad referendam gratiam,

tan-tam erga Silveftrum

excer-cuiiïe munificentiam. Sed

placeathoc commentum fuo

auctari, nobis nulla ratione

probari poteft:

quandoqui-dem nequeEufebius, qui vi-tam Conftantini

quatuor

li-bris accurate

defcripfit,

ne-que Zofimus, qui religionis

odio Conftantinum,

quibus

poteft, contumeiiis exagitat; '

neque Paulus

Diaconus,neq;

Zonaras, Platina, neq;

quis-quam ex antiquioribus vel

minimam ejus rei

mentio-nem fecifïe deprehenduntur.

-UteruditedifteritLaud.Wa*

genfeil in Synopfi Hift. Uni*

v5(; Hucaccedit.quodva»

rio& diverfomodo fcriptum exftet edi(ftum, de

quo ita »

Franfifcus Aibanus in

(27)

1%

~

tomiaPapa?: 2X)CtftitttCéItter

âiî tolf editioner fctbafOCtta

Conftantini @aftDCbcef/ tt)

anttorfunOa àxjuonis,

Carno-tenfts Part.V. Décret, cap. 49. Gratiani, MartiniPoloni,

•r/a,Suriana,duarumVaticanat rum, Baljamonis,

Ticermtis,

Steuchi , Herveti, Agylai.

.Çmtëen mangfnltußlxt/

faft

intet annatben>ij$ tnore/ att

ett faDan donation ^cpfacm

Conftantino alÖVtg fctiitlUKt

- font/cfXcr fomrna fun&e/mote

noß att ßtora ti^etta

>T5åftue*

beroijfetfufpeflcd)

oöngcUfltt.

Porro fi occidentis imperi-^ ^ umSilveftroCcefar

concelïis-fet, quomodo idem ante o*

bitum filio fuo maximonatu

darepotuiiïet,cum

divifione

regnorü intertres

filiosinfti*

tueret ? Conftat etiam non

tantum Italie, verum etiam Roma? Urbis Imperium pe#

(28)

?4

nes Conftantini fucceflbres

fuifte ad Auguftulum

usque,

in quo Romanum Imperium

in occidente defecit. Pras*

terea, fiPapaRomauusfuum

principatum , autoritatem_,

fummam & potentiam a

Chrifto accepiflet, quod fa*

tis fortiter contendit

; Quid

ipfum coegiiTet ad donatia*

nem Conftantini

recurrere?

neque enim ejus fuit autori*

tatis,utdatam anteaaChrifto poteftatem vel aufcrre, vel confirmare po(Tet. Unde-,

cum Conftantini donatia* nem agnofcit Papa,

tacite

per bonam

confequentiam

infert,fibi illud dominium a

Chrifto nunquam fuifte

con*

ceftum. Quœ cufla

eft, cur

inter ipfos Pontificios

repe*

riantur, qui negenthane do*

nationem

unquam a Con*

ftantino fa&aoj. Eft inter

(29)

lîlos Cardmalis Baronius 9AnnAltomt

qui(icloqitur. Ab(itaRomti-111Pld6,

Ecclefiœ amplitudine di

gnitate, ut ab homme ejusmoâi

mndïcetpoteflatem <&- non po¬

tins aChrifto per Parum. 8c

poftpauca. Turpe plane e(l

at-que admodum inàignum

acce-ptumferre mor-tcdi,

quodab

tpfo

Deo & Domino nouro confiât

çïdem in Petro e(Je coUatum.

§. IV.

TAndem

circumftantiis

quoque

tempo-

ex

ipfis

ris, quo foriptum effe perhi^

betur hoc edi&um, au&or

ejus apertiffimae falfitatis

convincitur. Datum enim

eft, ut ante innuimus, Flavio

Conftantino quartijm &

Gal-licano Confulibus. Si vero

confulares falîos

înfpexeri-mus , videbimus nunquam

hos duos fimul geffifTe

Con-fulatum 5 led Conftantini,

(30)

26

quartum confulis, collegam

fuiiïeC. Aur.. Licinium, Gal-licani veroSeptimium Baiïu,

ita ut fimul mendax evadac

hujus donationis iraperitus

ififf itii-v. auclor. Addimus ex

Box-fag>lS°'

hornio, fabulam

deConftanti-ni lepra dejumtam ejje

ex hifto-rïa illius Confiantim Imperato

-ris, qui didus eft copronymus,

& imperarecœpit annoChxifli

74h ac morbo, quem

Elephan-■ticum vocant, exftindus efl'. Hune Condantino Magno

tri-buere, & tempora pariter ac

perfonas confundere, illls vifum

eft, qui primi hujus mendacii

archhedijuere.

Caput

Secundum.

Hiflonam

Pontifie

um

(31)

2?

poßoloss partimpeius

âiacoms

&presbyteros altos. ex

quihus

ahi eraniClerici, altilaici,

Jcente vero

ßdeltum multitudine

ad tollendajeifmala &alm in¬ commoda, magis magisqve

in-valitere curatiora djerimina

graduum dignitatum

patri-arebahumacEpjcopahum. Quo»

rum tarnen primo fitere

fimpli-f/or# 0° inmxia,remotaabar¬

rogantta , fallu & dominandiHiß. Eccief

libidine. Sic in generedeferi-

äei'*L

j'™'

bit beatae memoria? Archi-Epifcopus CJpfalienfis Dn.E-»

ricus Benzeiius primitivas

Eccleftae ftaturn, regimen &

conditionem. Primitiva

i-gitur Ecclefia non plantata fuit fub mitra? pompa , nam

Antiftites non ftitirn

ambi-tio,EcdeficE venenü, i.nfecit,

fed eorum gloria fait humi¬

litas ; unde

(32)

28,

quit, non divitïœ non eqvus

albus,necfafius, necdominatus;

Jed ecce nos

reliquimus

omnia

& fecutifumus te Domine.

Tune Ecclefïanondummalo

Iaborante; utPelufiotasr,

ver-fjb. m. utar, Divinœ gratis

cir-fytfioi, cet Eeclejiam velut eborum

age-bont, janäo

fpiritu

res

admini-firante, Antifiitum

unumqvem-qve incitante , ßc Eeclejiam in

cœlum couvertente. Antifti-tibus certe ejus temporis,

martyrium , odia

pcrfecu-tionesque decori erant. Ut

autem eo melius conftet_,,

qua* incrementa,6c quo qua>

qve tempore ceperit Papalis

dominatus, fmgula feorfim

percurrere leeula juvabit_,. Primi Tedis Romanas

Epifco-pienumerantur eiam diflenfu

Autorum irreconciabili,

fa-tente enim Eufebio, liquido

fion confiât de fuccefliimeprimo*

(33)

htmEpifcopomm.

Idcirco

Wa-genfeilius

ad

feculum

primü.

Succefßoyinquit>

RomanorumE-

^

pifcoporuw

hujus

Jeculi,

tam

in-

u

7^1,

trïcata difficilisqve res eft, ut

fere humano ingenio

expedirï

nequeat. Nos cömmuniorerrt

öpinionem & veterem

indi-çuluiiîinexponendis

nomini-bus Pontificum

Romano-rum, quem Libefiitempore

çontextum Petavius conten¬

ait, cum Wagenfeilio

fequi

-mur. Ad fe.eulum primunt

refergntur Linus Tufcus« Cletus Romanuä.

Anacle-tus Athenienfis. Evariflus

Gnecus. Martyres pinnes«

quod Platina teftatur, Qui

autem hoc feculo fuerit Ec-cîefias flatus, quasque Roma-* ni Epifcopi potentia facile.*

ei eftjudicatu, qui horum-«

temporum

annales

perlu-ftraverit, Prasterquam

(34)

nim quod videatur

quam«»

maxime verifimile,

primos

C^fares, non tantumRoma?,

fed & terrarum orbis domi¬

nos, non paffuros in ipfa

fe-de imperii aliquem abiolute

dominantem Epifcopum, et-jam hoc temporis intervallo

imperii iceptra tenuerunt

Nero, Domitianus &

Tra-janus,

Chriftianinominisho-fles infenfîiïimi , quîqve_»

veram profitentes fidem va«

riis cruciatuum

generibus

afflixerunt. %

§. IL

sechi. ii. CEculi fecundi haud fere_»

^difpar

eft ratio; quamvis

enim prsecipiti curfu ad

oc-cafum ruere videretur

Ro-manum imperium

, Romas

tarnen fedebant circa initium

feculi M. Aurelius Anton: circa finem vero Septimius

Severus,

Sub quibus graves

(35)

ad-5*

admodumperfecutionespas-fa eft Ecclefia Chrifti.

Re-cenfentur autem

hujusfecu-li Präsides. Alexander pri¬

mus, Romanus. Sixtus pri¬

musRomanus. Telesphorus

primus Gra^cus. Hyginus

Athenienfis. Pius

Aquiiien-fis. Anicetus Tyrus. Soter

Fundanus. Eleutherius

Ni-copolitanus. Vi<ftor Afer_..

Quorum principatus altum

eft in HiftoriaSilentium, nec

quidquam fere de his

rre-inoratur, nifi quod plerique

martyrio coronati fuerint-,.

UndeaFlorimundo

Rcemon-do laudantur his verbis:

Prioribus iliisJecuJis & multo-CitMeid

rum amiorum fluxu Pontificesmmß.

vo-Martyrii facri iaurea contentosfatHS-t-13>

faijfi, quam omnidiademate

Jceptro potiorem habebant,

re-liquisqve omamentis ducebant

Juperiorem,nemo ignorât. Pri¬

(36)

32

nia illa œtatè ,

gloria

illcrmn

erat ignomïma; majeßashumb

litas ;félicitas, tyrannorumira;

quies,jupplicium; vita, mors

i-ffa. Kon tarnen difEtemut

circa hujus feculi exitum^

cœpiiîe

Romanuni

Epiico-pum altiora fpirare, &

po-teftatem inreliquasEcclefias

fibi vîndicarevoluifle. Victor

enim, tefteEufebio. Polycra«

M.Ecirffem &Ecclefias Äfiaticas ob

tibr.c'i* levem,

circa Pafcha celebran-dum, diiïenfum,

temerecon-demnansj datis literis,uni-verfos, qui illic erant,

fra-tres profcrip{it,ac ab unitaré

Écdefiœ prorfus aiienos effe pronunciabat. Quam ob

rem a

reîiquisÈpifcopis,

et-jam occidentalibus ,

quitus

iii Vi&oris aùfus maxime^

difplicebant,acerbe fatisper-ftri&us eft, provocatumque

ad praedeceiïorum ejus

ex¬

(37)

31

empla , qui nunquam

ori-entalibus ob rituum diverfi*

tatem fuccenfuerant, multo

minus eos abEcclefiœ

com-munione excluferant.

5 ni.

SEculi

re Zepherinus

tertii

Pontifices fue-

primusRo-

Seeui}uu

manus. Calixtus primus

Ro-manus. Urbanusprimus

Ro-manus. Pontianus primus Romanus, Cyriacus

Britan-nus. AntherusGrsecus.

Fa

-bianus Romanus. Cornelius

Romanus, Lucius primus Romanus. Stephanus pri¬

mus Romanus. Sixtus

fe-cundus Athenienfis.

Diony-fius primus. Felix.

Euty-chianus Tufcus. Cajus vel

Gajus Dalmata. Marcellinus.

Romanus. Hoc tempore,

ut paulatim depravari Ro¬

mano Ecclefi# dodlrina,

i-taambitionis quoque

(38)

54

ûciœ îgniculifennm emicare

à*a>jc*h)\cœperûnt. Ut

praeterea-** Fetjd. mus ea,

qua^de Urbano

nar-^ramut,

ipfum

fancivifle,

ut

h w jacerdotibus liceret fradia ac

jundos a cultoribus religionïs

oblatos recipere, qvum una_j

cum aliis Pontificum

decre-tis fufpedlas habeantur

fidei,

i?*™».A*-Stephanus certe Papa , qui >?♦vixit circa annum hujus fe-w'i7"

culi LX, jus appellationis ad Ecclefiam Romanam

am-bibat , & Africanas

orienta-Wetdeg.hiß*lesque Ecclefias arroganter

o,

jatis a commanione fua

ampu-tavit.

§. IV.

SeculJrt FlOc Epifcopi Romani

fu-tlpra

reliquos

emergendi

fludium immane quantum^»

auxit feculo fequenti imenfa

Conftantini Mag: liberalitas. Chriftianam enim amplexa-tus religionem Princeps

(39)

t 5S

pfimus,

profufas

opes

dona-vit Ecclefiae,undealtiusmox pontifex tollere cervicem & majorafpirare.

Non

tarnen

adhuc primatum occupare valuit. Nam , cum Donati

examinanda effet cauffa_»,

ConftantinusImperator

Are-latentemSynodum convoca-vit, in qua ipfe&

pr^fidem

egit,

&Mediolanifententiam

tulit.

Male quoque nunc

audire

coepit curia

papalis,

corru-pta luxu

&

delitiis.

Tam

enim lauta &

fplendida

age-batur vita , ut naufeam

pa-riter ac invidiam excitaret

gentilibus.

Alebatur

illa lu¬

xuria variis tceleftis artibus, quibus

utebatur

Clerus

Ro¬

manus in emungendis

ho-minibus, ambiendisque

Se-

•vide

niorü Virorum feroinarum-

4d

quelegatis.

Teftis

eft

(40)

5*

tik27, mianus Marcellinus,

ejus-dem hujus feculi fcriptor: Ditantur, inquit, oblationibus

matronarüproceduntq;vebiciüis

inftdentes,

circumfpeâe

veslitis

epulas curantes projufas, adeot

ttt eorum conviviaregales (upet

rentmen[as. Et hase finedu¬

bioeratcaufTa, cur

tantaam-bitione pontificatus petere¬

tur, ut etiarn ad caedes

ven-tum fuerit, Fa&um eft illud

mortuo

Liberiopapa,

quan*

doabUrfmico&Damafo tam

acriter dimicatum eft, ut u*

no die in templo

reperiren-tur 157 cadaveraj

nec ante

componi poflent tanti flu«

öus, quam urbe pelleretur Urfinicus,

idque

a pra?fe£h>

urbis, quem opulentia Cleri

captum,dicerefolitumfuiffe,

FacitemeRomanœ Urbis

Epifco-pum, & eroprotinus Chriftia-t/"ß< i.

nus^ teßatur Hieronymus.

(41)

pontiü-37

sontifices hujus fèculi funt

Marcellus,Romanus;

Eufe-bius, Graecus ; Melchiades,

Afer; Silvefler, Romanus;

Marcus, Romanus;Julius u

Romanus; Liberius Roman.

Felix ii. Damafus, Hifpanus;

Siricius,Romanus;

Anaftafi-us primus Romanus.

§. v.

SEculum

ces habuit Innocentium I.

quintum

pontifia

Albanum ; Sozimum, Grae¬

cum; Bonifacium I. Roma-num; Caeleftinum

I,Campa-num; Sixtum III,Romanum;

Leonem I, Tufcum;

Hilari-uml.Sardum; Simplicium, Tiburtium; FelicemIII. Ro¬

manum; Gelafiuml. Afrum

&Anaftafium II. Romanum. Hoc aevo licet miferrimus

effet imperii flatus in occi*

dente, cum& inertiflimi es*

fent Caefares, & Barbari un«

(42)

3S

diq; vaftarentltaliam, bisetia capta & direpta a Genferico

Roma^ tantaetarnencalamita*

tes concitatiffimum faftus &

ambitionis papalis impetum refrenare non potuerunt_,.

-Reiâe ht emW

deventumefl,

utEpiJco*

ßer, pdtnm Romamim nemo jam, nh

h ji per vim, fordes <& ambitum

confequeretur. In annos Pom

tificisinquirere,de ejusjvccefjio*

fieante obitumpacijci,

fuffragia

mimerata pecuma redimere;

verbo,'jurejurando, figillo paäa iüa contra bonos mores firmare

adeo religio non fuit, ut pene vimlegis obtinuerit, Niecquic*

quam ad hunc fiftendum-,

torrentem valuit vel Roma«

na hunc in finem habita Sy*

nodus, vel Barbarorum Re-gum Odoacri, Theodorici,

aliorurnque

interpofita au*

Öoritas.

5. VI. tecKtri.

jTaque

Seculo

proximo,

o-

(43)

por-39

portuniorem

adliuc

na&i

oc-cafionem viamque

ad

diu

a*

nimo agitatum

principatum

occupandum

ftrenue

perge-bant in propofito.

Exfpira-veratjam nuper

inAuguftu-lo Occidentis Imperium,

Sc

procui

degentes Imperatores

Conftantinopolitani,

partim

fpernebantur

ab

Epifcopo

Romano, partim

huic

adula-banturSc

omniaindulgebant,

ut ejus operain

fide

retine*

rentRomanum populum,

a-pud

quem ,

fub

religionis

prcetextu,

omnia

polie

vi-debant. Aderatquoq;ingens

feptentrionalium

gentium-,

excita fedibus fuismoles,

no-vasinItalia quaefitura.

Hsec,

qvum

pontificum &

Cleri

i-ram, ultra tela

gladiosq;&o-mnia belli fulmina pertime-fceret, eorum

gratiam

ex*

quifitiflimis

adulationibus

(44)

per

duces

fuos demereri

flu-debaü. Heeretici

pra?terea_j

vel in Africa vel in Orienti

damnati, ad

Epifcopum

Ro-manum contugiebant,

ad eü,

ut eo

benigniusexciperetur,

tanquam furcium in Ecclefia Caput & judicem, cauflam

deferentes fuam. Ex his o* mnibus, quantum creverit

fpiritus ejus haud fatis dicx

poteft. Documentum ejus

rei manifeftiflimum edidit

Johannes Papa_,, qui, a

Theodorico Conftantinopo*

lim rniflus, alüius

fupra ejus

urbis Epifcopum, & poftu* îavitfubfellium&obtinuit.

Pontifices hujus feculx

fueruntSymmachus

Sardus;

Hormisda Frufinonius ; Jo«

hannes I. Tufcus; Felix IV,

S3mius; Bonifacius II, Ro*

manus; JohannesII. Roman.

Agapetus,

Romanus. Sifl

(45)

41

verius Campanus ; Vigilius

Romanus, pelagius I. Roma*

nus;JohannesIII.Catellinus;

Benediftus I. Romanus, pe¬

lagius IL Romanus. Grego¬

rius I: Romanus. Hic Gre¬

gorius cognomento Magni

infignitus eft, <5c primus fe

fervum fervorum appellavit,

pulcrum modeftice

teftimo-nium, nifi faftus «5c ambitio

Johannis, Epifcopi

Conftan-tinopolitani, univerfalisEpi¬

fcopi titulum poftuiantis,

il-lam confeffionem Gregorio

extorfiiïet.

§. VII.

ÇEculi feptimi Pontifices eisecuUrn, ^rant Sabinianus, Tulcus;

Bonifacius III. Romanus; Bo;

nifacius IV.Marfus; Deusde*

ditRomanus; BonifaciusV,

Campanus;

HonoriusCam*

panus; Severinus I. Roma* nus ; Johan: IV, Dalmata ;

(46)

42

Theodoras I. Gratcus; Mar*

tinus I. Tudertinus ; Euge¬

nius I. Romanus; Vitalianus

Siginus; Adeodatus, Roma¬

nus;DonusRomanus ;

Äga-tho Siculus; Leo II.Siculus;

BenediâusII.Romanus. Jo¬

han: V. Syras. CononTrax.

SergiusI. Syrus, Heicverus

Papatus inEcclefiam

Roma-nam introdu&us eft.

Pho-casenim Imperator,

Cyria-co, Patriarchat

Conftantino-politano, infenfus,& ob id a

BonifacioIII.Rom:Epifcopo,

adulationibus precibusque

follicitatus, ut huicfavendo

illum

offenderet,juflit,Eccle-vutma Romanam

caputomni-w.Ponuf um Ecclefiarum & dici&ab

/7,

omnibushaberi, Romanum-que Pontificemfolum

dicen-dum efle œcumenicum h.e.

"niv(rrf?lem

EpifcopuriL.

idemftatimBonifacius habita

(47)

habita

SynodoEpifcop.LXxii.

Sanciriconfirmariq;

iecït.Ab

hocBonifacio,

verba

funt

Ben-zeliiArchiepifcâpi

,five

refiius

Malifacionumerärtfilent

initia,

Papatus, nonqui

dem

inchoatio-fiis, jedàeclarationis

ér

mani-

Htß.Ecckß

feflationis

plenarijs

Jub

titulo

t*tn>

Ànticbrifii.

Ontifices hujus

intervall

i^ecuLvni.

hoc recenfenrur ordine^.

Joh. VI. Grase. Joh.

VII

Gras-eus. Sifinnius,velut

aliivo-lunt, Sofimus, Syrus.

Con-flantinus I. Syrus. Grego¬

rius II Romanus. Gregorius III.Syrus.Zacharias

Graecus.

StephanusII. Romanus.

Ste-phanus III.

Paulus

I.

Roma¬

nus. Stephanus

IV.

Hadria-nus I. Romanus. LeoIII. Romanus. Quas tempora_*

propter

abfentiam

&

iner-tiam Caefarum & turbatum §. VIII.

(48)

44

Italieftatum ad ftabiliehdurtt

Pontificatum fuerunt

aptifli-ina. Quamobrem

Pap«, negle&aEcclefia 5c do&rina,

quam anteomnia propagare

debebant, in confirmandutn

primatum 5c alias res înanes

omnes converterunt

cogi-tationes. Id prascipue no-tandum eft, Juftinianum II.

Orientis Imperatorem,

ad-ventantisPap«JohannisVII.

pedes exofculatum. Quod

fa&um cum non poiïet non

fequi contemtus

Imperato-ris, Gregorius II. Papanon

folum RomanumPopulum-i,

verum etiam Ravennates 5c

Venetos adverfus Leonercu*

III. Imperatorem coneitare

aufus eft. Atque ut ibi non facile deftnuntexempla, ubi

incipiunt, itapaulo poft ipfî Romani, quoa nullam Im-peratoris adverfus barbaros

(49)

fen-4*

%

fentirentopem, aLeone

de-fcifcunt,& Solenni facramen-to fidem & obfequium Pa¬

pasRomano promîttunt. Sic Roma Romanusque

ducatus

a

Gr£cis adRomanumTontifieems^oniusde pervenit. Quibus

defenden-dis cum folum fe non fufE-cere videret, prascipue con¬

tra Longobardorum, Iate_j perltaliam

dominanrium,in-fultus, PipiniFrancorumre¬

gis primum , m ox Garoli

, Magni imploravit

opem-,,

quorum uterque, falfoaPon* tifice perfvafus, Romarnas

liasque Italias ditiones ipfi a

Conftantino Magnodonatas,

!* Longobardos

repreffit

& b

talia dejecit, Romamque

Pap^e, tanquamligitimo pos*

feflbri, reftituit.

§. IX.

OnoSeculo fequentesPa*s^* Jx>

repaie

tenuerunt folium.

(50)

4<S

Stephanus

V.

yel ut

aîii

vo>

lunt IV. Roman. Pafcaîis I. Rom. EugeniusII. Roman»

Vallentin.Rom. Gregor. IV.

Roman. Sergius II. Roma*

nus. Leo IV. Romanus. Johannes, Femina Mogun* tina, de qua verfus.

Papa maris mulier fexum

mentita Johannes,

Ah fcelus ! in Petri fede

lo-cataparit.

Benedi&us III. Roma*

nus. Nicolaus Magnus I.

Romanus. Hadrianus II.Ro*

manus. Joh.IX. Romanus.

Martinus II. Gallus. Hadria*

nus III. Romanus. Stepha* nus V. Romanus. Formo*

fus I. Romanus. Bonifacius

VLTufcus. Stephanus VI»

Romanus. RomanusI.Theo* dorusll. JohannesX. Bene*

di&us IV. Hi ex liberale

täte Pipini &Caroli, ut

dixi*

(51)

47 mus, Secularem acceptam

potentiam

omni

nifu

excer*

cere & per

fas

&

nefas

auge*

re conati funt, immo auxic

quoque

ipfe

Imperator,

Ca*

rolus Calvus, donando Papas

ducatum Spoletanum ;

Ari*

cium, & clufium civitates

Beneventi ; Samnium, Ca*

îabriam, &c. Unde eo crevit

Paparum

infolentia,

utThro*

numinvitoCasfareoccupare,

Imperatores

& Reges

ana* thematis fulmine percutere,

& in vivos? mortuosque fas*

vire non"erubefcerent.

$. x.

CEculi decimi PontificesSecu^ ^memorat Indiculus Peta-vianus; Leonem V.

Italum.

ChriftopherumI.Romanum. Sergium III.

Romanum.

A*

naftafiumlII.RomanG. Lan*

dum Romanum.

Johan.XI.

(52)

48

Komanum. LeonemVl.Ro*

manum. Stephanum VII..

Romanum. Joh. XII. Rom"

Leonem VII. Roman. Ste*

phanum VIII. Germanum. MartinumIII. Romanum. A*

gapetumII. Romanum. Joh* XIII. Romanum. Benedift:

V. Romanum. Leonem VIII. Romanum, Johan.XlV.Ro*

manum. Benedi&um VI.

Romanü, Donum II. Roma*

num. Bonifacium VII. Rom:

Johan:XV, Romanum. Be*

nedi&um VII. Romanum.

JohanrXVl. Romanum.Joh.

XVII. Romanum. Grego*

rium V.Saxonem. Silveftrü

ILGallum. Hos ipfe Baro*

nius & Platina Bepe

appel-lant jures, invafores

, mat

gos , prodigiofos , Simoniacos,

tyraimos,

{acinororiilfimos.

mom

fira, &portenta,

grajfatores

,

(53)

v

åmm

humamqve juris

violato*

res, fieleflißmos. Legi

pro-feélo merentur quas de

flata

Ecciefia*corrupto

hujus

tem¬

poris Baronius. Quœ tuncla-^n»alTom

T J / T> I X 10 f*m*

ciesLcclejiœ Koman£!quam fes*

4^u

■d'tßma! cum Romœ domimren*

turpotentiflimœ œque ac fordi*

dtjfimœ mereiices : quàrum ar* bitrio mutarenturfedes,dåren

-tur Epifcopi, ér, quod auditu

horrendum, <&• infandum efl>

intruderentur in Jedem Petrl

. earum Amafii PJeudoPontifices*

qui nonfint

nijt

ad confgnanda

tanium tempora in catalogoRo-manorum Pontificum (criptL

Quis enim afcortis

hujusmodi

intrujos legitimos dicere pojjet

fuifje

Pontifices ? Eratquoq;eo

nomine infelixcenfenduhoc

feculü quod bonarüm litera¬

rum defedlus & ignorantia*

qua?

jam

diu

egerat

radices

j

jam

ad fummum perve*

(54)

neråt apicem. Promovifleel

creduntur ipfi Pontifices, ut

eo faciliusrndibus&omnium rerum imperitis

qua? vellent imponerent, fibiqjdiu expe* petituin acquirerent princi#

patum^ cui haudparumhoc

feculoacceflit roboris exdo-fcatione Othonis, qua? legi

201 poteftapud Baronium.

Con-ceffit enim Joh.XII. civita-tetn Romanam cum ducatu fuo, & fuburbaïiis fuis, atq;

viculis omnibus, & territo-

-riis ejus, montanis &

marit-timis> littoribus atque por-tubus, ieu cunöis

civitati-bus, caftellis, oppidis,acvi¬

culis Tufcia? partibus, id eft,

Portum, Centumcellas,

Ce-rem, Bledam, Marturianum,

Sutrium, Nepem,Caftellum,

Gallifem, Ortem, Polimar-tium , Ameriam, Tudam_y,

Perufiam*

cum tribus infulis

(55)

-51 fuis Scc. Nec non exarchat

tum Ravennatem fub

inte-gritate, cum urbibus, civita-tibuSs oppidis & caftellis &c# h.e. civitatem Ravennam_,,

iEmiliam, Bononiam,

Fer-fariam, &c. fimul&Penta-polim. Territorium

Sabi-nenfe,partem Tufeiae,

Infu-lam Corficam, Bercetum«,, Parmarn, Mantuam,

duca-tum Spoletanum, parterna

Campaniae > patrirr.onia_,,

Beneventanum i Neapolita¬

nern, &Sicilia;Se multas pra?s> terea regiones, civitates Se oppida, qux recenfet

Baro-nius.

Kl

¥ INdecimi Seculi Pontifi s««/. xi.

^cum nomina ha?c funt.

joh XVIII. Grascus. Johan:

XIX. Sergius IV.Romanus.

BenedidusVIII. Tufeulanus. Joh:XX. Romanus.

(56)

didlus IX.Romantis. Silve*

Her III.Romanus. Gregors

VI. Clemens II. DamafusIL

Bavarus. Leo IX.

Aleman-nus. VidtorII.Bavarns. Ste*

phanus

IX.

Lotharingus,

Benediöus X. Campanus.

Nicolaus II. Allobrogus.

A-lexandeT II. Mediolanenfis« Gregorius VII.

Hetrufcus.

ClemensIII.VidorIII. Urba¬

nusILDehorumingeniismo?

ribusquefacile

judicaveris,

fi

dixerimusfuiße intereos,qui

dasmoniacisartibusdederunt

operam, atq; ita

ab illis

de-pravatam

Ecclefiae

dodlri-nam& ftatum, ut multi tunc

crederenc hoc efle illud tem-pus , quo

revelandus

erat

Antichriftus. Poteftas

eo-rum eafuit,utCasfaribus non

modo pares,

fed

etiam

lupe-riores effe poftularent, vin^

dicantesfibi, utnihil deeßet,

(57)

jusbelli

decernendi.

Fa&um

id ab Urbano, qui bellum«,

cum Saracenis

gerenduiiL*

commifit Lotharingie prin¬

cipealiisque,

fub fpecie

Übe-rande ab infidelibus terra;

fan&a», re autem

vera,utab-legatis per

fpeciem

pietatis

Principibus

Chriftianis,

Sc

diuturnoenervatis

bello,ipfis

pro

lubitu

dominandi

effet

îibertas.

Circa hoc feculum notari

irieretur, Gregorium vu.

A,

MLXxuijinConciiioRomano,

quod

inBibliotheca

Vaticana

in Hierel

M.s.fervariafferitDominicus & 'voce MacerMelitenfis,fanxiffe,Pa*

petitulü

nemini,

niii

foli

Ro¬

manoPontifici tribuidebereJ

Anteea tempora, 5c

quidem

antiquiflimis,

communis

e-rat titulus omnibus

facerdo-

<*nnat.T.z,

tibus, tefle Baronio

ad A.

C/J/f

CLxv, praseipue vero

Epi-

ViArtjr\,

(58)

lcopis5cPatrîarchis, quorum

primum

fuiiïeAlexandrinum,

Hieroclem, qui Papas nomi¬

neappellaricœpit, A.

ccxl,ex

quaaam

Chronologia

Eccle-fiaftica, ab

AbrabamoEcchel-lenfe Maronita in Latinum^

loco àu*. translata oftenditDominicus

'Macer. Seculo V. adhuc juThefEc omnes

Orientis Epifcopos

cl/d;'™-

Papas vocatos ex Sidonii E*

ce

pafAs. piftolis probat Job.

Cafpar.

Svïcerus. Originem vocis quodattinet, fine dubio

de-du<fta eft a Grxco Xlxiritot vel

W.QŒHOLÇ , quod pâtrem figni*

ficat. Hinc facerdotes &

Monachi hodierni,

denega-to Papali titulo

, patres

ap-pellantur. Non tamen dé¬

funt , qui exiftimant

Papam fignificare vel admirabilem,

& dici Pape, quod eft admi# rantis* vel Patrem Patrum, quam pofteriorem

(59)

.am réfutât Baroniusex Syn* m not,*â odo VeterisEpiri, qua?Hor-Marty<

m'tsdam Pontif. Roman. ita_»

l0,Pw*

compellat : Domino

fuo

per

cunäa

Sanâiffimo

iac Beat

ißt-mo Patri Patrum , Hormisda

Papa , ubi fruftra

videtun»

additum nomen Papa?, fi Pa*

terPatrum idem fignificaret« §. XII.

SEculi

ces nominautur

auodecimi

:

Pontifi- s?ctt{XIi*

Pafcalis

II. eFiamina.GelafluslL Ca-jetanus II.

Burgundus.

Ho-norius II. InnocentiusII. Ro¬

manus. Cceleftinus II. Tu«

fcus. Lucius II.Bononienfis.

Eugenius III.Pifanus,

Ana-ftafius, IV. Romanus,

Ha-drianus IV. Anglus. Alexan* derIII.Senenfis. LuciusIII.

Lucenfis. Urbanus III.

Me-diolanenfis. Gregorius VIII.

Beneventanus. Clemens III.

Roman. Ca?leftinus III. Ro¬ manus

(60)

56

manus. InnocentiuS III.

A-gn,inus-

Defcribit

eos

f, icj. Bernhardus Clar2evaIJenuS

Abbas adEugenium Papam,

eum 6c fatellites ejus

Antt-chrifli miniflros nommans,

apo-ßolica auâorïtateambitiofos,

a-varos,fimoniacosjQnciibinarm,

incefiltojos, &monfira,addens,

dnnonu magis, gw»

oyiumpo-fcua Romœeffe. Potentififimus

fa&us, ut ILsperiori vidimus

fecuio, Papa,neminem nunc

verebatur, fed apertiffîm a m

exercuit Tyrannidem , non

tantum inPopulum, fed et*

jam ipfos Imperatores.

Pa-fchalis II. eontraHénricum^

IV. Imperatorem, quod ne* garet Papalia fulmina quid poiïe in

imperatorem,Henrl-cum fîlium, fpe imperii

poti-undi,concitavit. Innocentïus

II. verba funt Heidegeri, a

Lofhario

împeratore

(61)

tumfidelitatîsexegit,

& eimdem

antepedesJuos

profirat

um,

co-ronamqiie imperù expetentem, Ântïchriftïano jafin, i/z

tabula

p'ingi

curavit

cum,

juperba

in-jcriptione,

Rex venit ante fores,furans

prius urbis honores, Pofihomofit Papa,

excipït

qm

dante coronam.

Hadrianus IV. fuperbe &

impotenter

ja&ans,

Imperi¬

um Romanum efïe Papale^»

feudum,

FredericumBarba-rofïam /mperatorem

coegit

defcendentideequofmiftram

tenere ftrepam.

Alexander

III. ejusdem

Frederici

Bar-baroiïce,ad pedes

ejus

provo-luti, collumpede

calcavit,

ad-dita fuperba

exprobratione,

fuper

ajpidem

&

bafilifcim

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :