• No results found

Kultur- och fritidsnämnden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kultur- och fritidsnämnden"

Copied!
21
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Adam Rydstedt (M), 1:e vice ordförande Sven Bergström-Trolin (C), 2:e vice ordförande Roland Olsson (S)

Lotta Beiersdorf (S) Stefan Bäckström (S)

John-Olov Eriksson (S), §§ 55-62 Jon Bolinder (S), §§ 63-70 Kristina Träff (M)

Emelie Gustafsson (M) Anton Stark (C) Lisa Östberg (C) Anette Spjutsvik (C) Marita Skoog (V)

Joel Nordkvist (V), §§ 55-62 Hans-Erik Dahlqvist (V), §§ 63-70 Lasse Lilja (SD)

Ersättare Erik Hellman (S)

Jon Bolinder (S), §§ 55-62 John-Olov Eriksson (S), §§ 63-70 Torsten Myrgren (M)

Ilona Gill (M) Jesse Ljung (C) Tibor Balazsi (C) Per Helander (C)

Hans-Erik Dahlqvist (V)§§ 55-62 Joel Nordkvist (V), §§ 63-70 Peter Åkerström (KD)

Övriga närvarande Anna Lindqvist förvaltningschef, Helena Löfgren sekreterare, Erik Andersson § 56, Jessica Lövdahl § 58, Olof Forsvik §§ 59-60, Jenny Alvolin §§ 61-62, Åra Terent, § 61

Justerare Joel Nordkvist

Justeringens plats och

tid Kultur- och fritidskontoret, 7 maj 2019 Klockan 13:30 Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 55-70

Helena Löfgren Ordförande

Nina Burchardt Justerare

Joel Nordkvist

(2)

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Instans Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-04-30

Datum då anslaget

publiceras 2019-05-08

Datum då anslaget

tas bort 2019-05-29

Förvaringsplats för

protokollet Kultur- och fritidskontoret

Underskrift

Helena Löfgren

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 55 Dnr 1428

Anmälan av tillkommande ärenden och övriga frågor ... 4

§ 56 Dnr 2018-000121 - 042

Ekonomisk rapport mars ... 5

§ 57 Dnr 2019-000045 - 042

Information från åtagandeberedningen ... 6

§ 58 Dnr 4675

Information konsumentvägledare ... 7

§ 59 Dnr 2018-000107 - 008

Motion Idrottscentrum 2040 ... 8

§ 60 Dnr 2987

Information om verksamheten: Fritidsutvecklare ... 9

§ 61 Dnr 5206

Information hållbarhetsraster ...10

§ 62 Dnr 4122

Information om verksamheten: strateg för social hållbarhet ...11

§ 63 Dnr 2019-000059 - 650

Styrgrupp för samordning av lokaler på Iggesunds skola ...12

§ 64 Dnr 2017-000061 - 003

Gemensamma bidragsregler för Hudiksvalls kommun, allmänna

bestämmelser ...13

§ 65 Dnr 2019-000020 - 039

Internkontroll 2019 ...15

§ 66 Dnr 1427

Förvaltningen informerar ...17

§ 67 Dnr 1432

Nämnden informerar ...18

§ 68 Dnr 2019-000021 - 800

Meddelande för kännedom ...19

§ 69 Dnr 2019-000022 - 002

Återrapport delegationsbeslut 2019 ...20

§ 70 Dnr 1457

Eventuellt tillkommande ärenden och övriga frågor ...21

(4)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr 1428

Anmälan av tillkommande ärenden och övriga frågor

Sven Bergström Trolin (C) anmäler ett ärende gällande ”Förslag angående översyn av bidragsreglerna till de allmänna samlingslokalerna i kommunen.” Ärendet hanteras under ärende 17. Tillkommande ärenden och övriga frågor.

Jesse Jung (C) anmäler en fråga gällande information kring uppdraget i Stiftelsen Hudiksvalls Bruksminnen. Frågan hanteras under ärende 17.

Tillkommande ärenden och övriga frågor.

Jesse Jung (C) anmäler en fråga gällande delegationsbeslut. Ärendet hanteras under ärende 17. Tillkommande ärenden och övriga frågor.

(5)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr 2018-000121 - 042

Ekonomisk rapport mars

Sammanfattning

Ekonom Erik Andersson går igenom hur enheterna förhåller sig till budget och utfallet för januari till mars visar att det ser bra ut men konstaterar att det finns några saker att bevaka. Badhuset i Delsbo kommer att hålla stängt för

renovering under cirka sex månader vilket innebär förlorade intäkter. Mulle Meck visar lite sämre intäkter än väntat vilket kan ändra sig under året.

Prognosen just nu visar att förvaltningen kommer att hålla budget vid årets slut.

(6)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr 2019-000045 - 042

Information från åtagandeberedningen

Ordförande Nina Burchardt och förvaltningschef Anna Lindqvist har varit på åtagandeberedning där de informerade om:

 Redogörelse för hur kultur- och fritidsförvaltningen kan hantera en eventuellt försämrad budget i framtiden.

 Statliga medel för gratis sommarlovsaktiviteter är återinfört från regeringen.

 Statliga medel till Kulturskolan är återinfört från regeringen.

 Biblioteks och landsbygdsbussen har anlänt och invigs den 6 maj klockan 14:00-17:00 utanför Hudiksvalls bibliotek.

 Nyinvigning av Hudiksvalls fritidsgård efter renovering.

 Delsbos badhus är stängt på grund av renovering.

 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

 Strategiska frågor

Ordförande tackar för informationen.

(7)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 58 Dnr 4675

Information konsumentvägledare

Kommunens konsumentvägledare Jessica Lövdahl informerar nämnden om sitt uppdrag. Konsumentvägledartjänsten delas med Ljusdal. Konsumentvägledaren arbetar med rådgivning och förebyggande:

Rådgivning

 Oberoende kostnadsfri rådgivning

 Sker genom telefon mail besök

 Informerar om gällande konsumentlagstiftning

 Avtalstolkning

 Tvistlösning och medling

 Rådgivning om privatekonomi

 Förköpsråd

 Anmälan till allmänna reklamationsnämnden

Förebyggande

 Föreläsningar och informationsträffar om konsumenträtt och privatekonomi

 omvärldsbevakning

Konsument Hälsingland

Ordförande tackar för informationen.

(8)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 2018-000107 - 008

Motion Idrottscentrum 2040

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad med hänvisning till kommunfullmäktigebeslut 2018-12-17 § 170.

Sammanfattning

Fritidsutvecklare Olof Forsvik föredrar ärendet.

Kultur- och fritidsnämnden har fått en motion för yttrande från

kommunfullmäktige. Motionsställarna Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

att uppdra åt Hudiksvalls kommun att ta fram en långsiktig strategi för utvecklande av ett Idrottscentrum, som innefattar exempelvis idrottshallar, badhus, hockeyarena, fotbollsplaner, mm

att undersöka en plats där man skulle anlägga Idrottscentrum Kommunfullmäktige beslut 2018-12-17 § 170 :

att i det pågående översiktsplanearbetet, som ett tilläggsuppdrag, ta fram lämpliga områden för idrott och fritidsaktiviteter i syfte att möta framtida behov.

Utifrån att detta beslut är taget bör motionen anses vara besvarad med

hänvisning till nämnt beslut. Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-04-10, § 25 Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2018-11-15

Motion Idrottscentrum 2018-06-18 Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

(9)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 2987

Information om verksamheten: Fritidsutvecklare

Fritidsutvecklare Olof Forsvik kommer till den nya kultur- och fritidsnämnden för att presentera sitt uppdrag inom förvaltningen.

Olof ansvarar för fritidsföreningar och föreningar som inte riktigt platsar i någon specifik grupp, ger bidrag till fritidsföreningar och sitter med i olika samverkansgrupper. Uppdraget är breddat från 2016 och innebär:

Utveckling utåt

 Utveckla föreningslivet

 Stötta föreningar

 Utveckling

 Bidrag

 Kontaktperson

Utveckling inåt

 Samspel med andar förvaltningar

 Det rörliga föreningslivet

 En väg in

Ordförande tackar för informationen.

(10)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr 5206

Information hållbarhetsraster

Strateg för social hållbarhet Jenny Alvolin och miljöstrateg Åsa Terent kommer till kultur- och fritidsnämnden för att informera om det hållbarhetsraster som de har tagit fram efter uppdrag från kommunfullmäktige, vilket är en checklista och en hållbarhetsbedömning.

Hållbarhetbedömningen innefattar både barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Hållbarhetsrastret ska tillämpas i alla nämnder och bolag inför beslut. 2019-2020 prövas hållbarhetsrastret och 2021 kommer den att utvärderas.

Checklista för Hållbara beslut

1. Är vi beroende av eller använder vi tex fossila bränslen eller tungmetaller i den planerade verksamheten?

2. Är vi beroende av eller använder vi några kemikalier som är producerade av samhället i den planerade verksamheten?

3. Finns det aktiviteter eller produkter i den planerade verksamheten som bidrar till fysisk undanträngning av naturen?

4. Hindras människors fysiska och psykiska hälsa systematiskt?

5. Hindras människors inflytande systematiskt? Undertrycks yttrandefrihet eller förbises åsikter?

6. Hindras människor systematiskt att uppnå kompetens eller lärande?

7. Finns hinder för opartiskhet, att människor kan vara objektiva och neutrala?

8. Hindras människor systematiskt att skapa mening?

Den här checklistan är tänkt att vara ett stöd för dig som förtroendevald inför beslut. Utgångspunkten är kommunens övergripande mål om attraktiv och hållbar livsmiljö samt verksamhetsmålet att bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

På kommunens webbplats, www.hudiksvall.se finns ett fördjupat stöd som kan användas vid utredningar, framtagande av förslag eller kvalitetssäkring av befintlig verksamhet ur hållbarhetssynpunkt. Det omfattar stöd för att granska målet, hitta kreativa lösningar och prioritera på ett hållbart sätt. Här lyfts den ekonomiska hållbarheten som grund för prioritering.

Ordförande tackar för informationen.

(11)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 62 Dnr 4122

Information om verksamheten: strateg för social hållbarhet

Strateg för social hållbarhet Jenny Alvolin kommer till den nya kultur- och fritidsnämnden för att presentera sitt uppdrag inom förvaltningen.

Tjänsten tillhör kultur- och fritidsförvaltningen och omfattar samordning och administration av frågor inom social hållbarhet, samt bedriva ett främjande arbete, viss fältverksamhet och samverka med skolan och socialtjänsten.

Social hållbarhet innebär att arbeta för en samhällsutveckling som skapar ökad inkludering, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet, hälsa och välmående för alla.

Ett av fokusområdena är att stärka barn och ungas delaktighet och inflytande i kommunen. I den nya översiktsplanen bevakas barnens behov. Ung i

demokratin finns på kommunens hemsida www.hudiksvall.se , en sida för barn och unga som är under utveckling.

Den strategiska folkhälsopolitiken innebär att arbeta in hållbarhetsfrågor i beslut och uppföljning.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en enkät till alla ungdomar i åk 8 och år 2 på gymnasiet som genomförs i höst. Enkäten fångar upp hela

livssituationen hos ungdomar i kommunen och är tänkt att ge en helhetsbild.

Enkäten är ett bra underlag vid olika frågor och beslut som rör ungdomar.

Arbete med HBTQ frågor där förvaltningen är en drivande kraft i kommunen.

Arbete mot våldsbejakande extremism tillsammans med polisen.

Ordförande tackar för informationen.

(12)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 63 Dnr 2019-000059 - 650

Styrgrupp för samordning av lokaler på Iggesunds skola

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att utse kultur- och fritidsnämndens ordförande till nämndens representant i styrgruppen för förstudiearbetet inför ombyggnaden av Iggesunds skola, att ordförande skall återrapportera och förankra arbetet i arbetsutskottet, samt att ärendena till styrgruppen bereds av en tjänstemannagrupp bestående av förvaltningscheferna på lärandeförvaltningen och kultur- och

fritidsförvaltningen samt förstudiens projektledare som är föredragande.

Sammanfattning

Under förstudiearbetet inför ombyggnaden av Iggesunds skola behöver den politiska och tjänstemannamässiga styrningen ha en tydlig organisation. Då förslaget till ombyggnad berör både lärandenämnden och kultur- och fritidsnämnden ska båda nämnderna finnas representerade.

Beslutsgång

Adam Rydstedt (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2019-04-05

Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-03-13, § 20 Beslutet skickas till

Lärandenämnden

(13)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 64 Dnr 2017-000061 - 003

Gemensamma bidragsregler för Hudiksvalls kommun, allmänna bestämmelser

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att ett tillägg ska göras i dokumentet gällande e- tjänst under rubriken

”Ansökan”.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar

att anta föreliggande förslag till gemensamma bidragsregler för föreningar som söker bidrag hos Hudiksvalls kommun

Sammanfattning

Hudiksvalls kommuns nämnder delar ut en rad olika bidrag till föreningslivet.

För att få ökad tydlighet och mer likvärdig behandling av de olika föreningarna har en grupp med handläggare från olika förvaltningar gemensamt arbetat fram föreliggande förslag till gemensamma bidragsregler för Hudiksvalls kommun.

Det räcker inte för en förening att uppfylla de gemensamma bidragsreglerna för att få bidrag från Hudiksvalls kommun. Däremot måste dessa uppfyllas för att en förening ska få ta del av något av kommunens olika bidrag. Till de

gemensamma reglerna kommer specifika regler och/eller handläggningsrutiner för varje enskild bidragsform.

Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att få ett förtydligande om vad som skiljer de nya reglerna gentemot gällande regler. Förslaget har stämts av med chefer från berörda förvaltningar som gett klartecken till att förslaget inte ligger i konflikt med nuvarande regler. De nya reglerna ersätter inte gällande regler. De förtydligar vilka krav som ställs på samtliga föreningar som får bidrag från kommunen. Efter avstämningen har förslaget kompletterats med följande rad:

”Enstaka avsteg från de gemensamma bestämmelserna kan göras om det finns särskilda skäl.”

Nämnden beslutar även att dokumentet ska kompletteras med ”e-tjänst” under rubriken ”Ansökan”.

Beslutsgång

Adam Rydstedt (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg om e- tjänst.

(14)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag med tillägg om att ansökan kan skickas in via e-tjänst.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2019-04-25

Gemensamma bidragsregler för Hudiksvalls kommun, allmänna bestämmelser 2019-04-25

Protokoll kommunstyrelsens allmänna utskott 2018-04-18, § 62 Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

(15)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 65 Dnr 2019-000020 - 039

Internkontroll 2019

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att följande rutiner ska ingå i kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2019:

 Nya bidragsregler för allmänna samlingslokaler

 Fördelning av arbetsmiljöansvaret

 Processen för kulturskolans elevregister

 Kultur- och fritidsnämndens reglemente

 GDPR: rutin för personuppgifts- incidenter.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll syftar till att säkerställa ett upprätthållande av en tillfredställande internkontroll.

Enligt KL 6 kap. 6 § ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Nämnden har genomfört en riskbedömning och utifrån den har följande risker valts ut:

 Nya bidragsregler för allmänna samlingslokaler

 Fördelning av arbetsmiljöansvaret

 Processen för kulturskolans elevregister

 Kultur- och fritidsnämndens reglemente

 GDPR: rutin för personuppgifts- incidenter.

Beslutsgång

Stefan Bäckström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-04-10, § 26

(16)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2019-04-05 Riskbedömning 2019

Beslutet skickas till Kommunledningskontoret

(17)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 66 Dnr 1427

Förvaltningen informerar

Förvaltningschef Anna Lindqvist informerar om aktuella händelser:

 Invigning av Hudiksvalls fritidsgård 11 april

 Badhuset håller stängt i Delsbo omkring 6 månader.

 Biblioteks och landsbygdsbuss, invigning 6 maj

 Scen: se har haft premiär på Shakespeares hjärtslag, utställningen kommer att åka på turné. 4 ledamöter får möjlighet att gå på föreställningen som åhörare.

 Föreningsbidrag utredning Bollnäs, - syfte kartläggning av bidragssystem samt synliggöra orättvisor.

Ordförande tackar för informationen

(18)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 67 Dnr 1432

Nämnden informerar

Kultur- och fritidsnämnden informerar om aktuella händelser:

 Påsklovskul med KomTek

 Teceremoni på Sörforsa Bibliotek

 Old Chico på Kulturhuset

 Ett Triakel

 Fakta, sanning och inte sanning med Biskopen från Uppsala och Miriam Sjölund

 Tidsresan – dansuppvisning med Kulturskolan

(19)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 68 Dnr 2019-000021 - 800

Meddelande för kännedom

Krisledningsplan 2019-03-22

Kommunfullmäktige 2019-02-25, § 12 Krisledningsplan Hudiksvalls kommun Kommunstyrelsen 2019-03-12, § 49 Regelverk gällande fisket i Lillfjärden

(20)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 69 Dnr 2019-000022 - 002

Återrapport delegationsbeslut 2019

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande samt till förvaltningschef enligt fastställd delegeringsordning.

Förvaltningschef har vidaredelegerat beslutanderätten i vissa ärenden till

enhetschefer och arbetsledare som i sin tur har vidaredelegerat rätten att besluta i vissa ärenden. Dessa beslut ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden.

Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återkalla beslutanderätt.

25. Föräldraföreningen Ede skola ansökan om 21 212 kronor, avslås.

26. Enångers bygdegårdsförening, beviljat bidrag 2 500 kronor.

27. Föreningen Teater 7486, beviljat bidrag 4 800 kronor.

28. Enångers bygdegårdsförening, beviljat bidrag 800 kronor.

29. Enångers bygdegårdsförening, beviljat bidrag 800 kronor.

30. ABF Hälsingekusten, beviljat bidrag 5 400 kronor.

31. Enångers bygdegårdsförening, beviljat bidrag 20 000 kronor.

32. Utveckling Forsagruppen/Forsa kulturgrupp, beviljat bidrag 6 000 kronor.

33. Enångers bygdegårdsförening, beviljat bidrag 495 kronor.

34. Enångers bygdegårdsförening, beviljat bidrag 495 kronor.

35. Övre Hälsinglands hemslöjdsförening, beviljat bidrag 14 000 kronor.

36. Julle United, ansökan avslås.

37. Arnöns bygdegårdsförening, beviljat bidrag 14 000 38. Glada hudik cup, beviljad 50 % hyresreducering.

39. Ungkulturpengar till dansföreställning, beviljat bidrag 4 530 kronor.

40. Ungkulturpengar till att göra en video, beviljat bidrag 9 500 kronor.

(21)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 70 Dnr 1457

Eventuellt tillkommande ärenden och övriga frågor

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att återremittera ärendet för vidare beredning i arbetsutskottet.

Sammanfattning

Sven Bergström Trolin (C) väcker ett ärende enligt Kommunallagen § 20, om att uppdra till förvaltningen att göra en översyn av bidrag till allmänna

samlingslokaler. Uppdraget presenteras i handlingen ”Förslag angående översyn av bidragsreglerna till de allmänna samlingslokalerna i kommunen.”

Fick in ärendet 2019-04-28 en och en halv dag innan nämndssammanträdet.

Ärendet fick väckas men behöver även ses över av övriga ledamöter innan uppdrag ges till förvaltningen. Innan det bereds av förvaltningen ska övriga ledamöter ha möjlighet att inkomma med synpunkter.

Nämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare beredning i arbetsutskottet.

Jesse Jung (C) anmäler en fråga gällande information kring uppdraget i Stiftelsen Hudiksvalls Bruksminnen.

Torsten Myrgren (M) informerar Jesse Jung kring uppdraget.

Jesse Jung (C) anmäler en fråga om man får ta del av underlaget för delegationsbeslut?

Nämndsekreterare Helena Löfgren informerar om att underlag till

delegationsbeslut delges efter önskemål till den nämndsledamot som önskar.

Beslutsgång

Nämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare beredning i arbetsutskottet.

Beslutsunderlag

Förslag angående översyn av bidragsreglerna till de allmänna samlingslokalerna i kommunen

References

Related documents

Dnr 2017-068-805 Bjuråkers Hembygdsförening ansöker om tillfälligt arrangörsföreningsbidrag för dans till spellista i logen 5 000 kronor. Dnr 2017-070-805

Grunden till föreliggande kultur- och fritidsplan har arbetats fram av kultur- och fritidsnämnden under hösten 2016.. Revideringarna har arbetats fram under

I samband med informationen om läget på badhuset ger ordförande Nina Burchardt (S) förslag till nämnden att nämnden ska ge förvaltningen ovanstående att-sats i

Kultur- och fritidsförvaltningen har under våren 2018 gjort en översyn av driftsbidraget för befintlig föreningsägd idrottsanläggning vilket har lett till att ett förslag

Kultur- och fritidsförvaltningen har fört en dialog med Extremsportföreningen Hudiksvall, som är den förening som ansvarar för parken, om förslaget att uppmärksamma

Kultur- och fritidsnämnden har att förrätta val av ledamot och ersättare till Stiftelsen Hudiksvalls Bruksminne, för mandatperioden 2019-2022. Ärendet hanteras vidare på

Kultur- och fritidsnämnden har att förrätta val av ledamot och ersättande ledamot till Stiftelsen Hudiksvalls Bruksminnen för mandatperioden

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-01-29 att återta beslutet om att lägga ner Hudiksvalls bad och relax för vidare utredning.. Utredningen har kommit fram till att