• No results found

Upphandling av varor och tjänster över 20 basbelopp, landstingsstyrelsen december 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Upphandling av varor och tjänster över 20 basbelopp, landstingsstyrelsen december 2017"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Lanstinget Blekinge 2018-01-08 Ärende: 2017/01668 Landstingsservice

Christin Samuelsson Dokument: 2017/01668-1

Upphandling av varor och tjänster över 20

basbelopp, landstingsstyrelsen december 2017

I bifogat underlag finns beskrivningar av nedanstående upphandlingar av varor och tjänster. Upphandling

1.1 Anestesi och IVA-produkter

(ärende 2017/01576 i Nämnden för Blekingesjukhuset) 1.2 Dentala implantat Folktandvården

(ärende 2017/01577 i Nämnden för primärvård och folktandvård) 1.3 Intern utskrift som tjänst

1.4 Livsmedel frukt och grönt

1.5 Webpublicering och drift för den nya regionens externa webplatser Landstingsstyrelsen förslås besluta

att fastställa upphandlingar enligt bifogat underlag

Karlskrona dag som ovan

Peter Lilja

Landstingsdirektör

References

Related documents

Andelen patienter som erbjuds läkarbesök inom vårdgarantins sju dagar uppgår under årets första månader till 91 %, vilket är över riksgenomsnittet samt visar en något

Dessutom krävs en längre vårdtid, osäkrare hantering, större risk för fel i avtryck med följden att patienter får kallas igen och nya avtryck får tas.. Detta i sig innebär

2017-02-02 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att att uppdra åt förvaltningschefen att till nämndens möte den 1 mars 2017 återkomma med en rapport om det

I syfte att minimera utsläppet av lustgas i atmosfären vill tandvården införa mobil utrustning för lustgasdestruktion på de kliniker som använder lustgas som

primärvårdsförvaltningen komma med en skrivelse till nämndens möte den 4 maj 2016 om behovet av en publicist som stödjer förvaltningarna med marknadsföring 2016-05-04

2018-02-21 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med

2017-10-11 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med

Indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter.. Indikator Ingångsvärde