ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angivenanvändning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inomhela planområdet.

GRÄNSBETECKN IN G AR

PlanområdesgränsAnvändningsgränsEgenskapsgränsAdministrativ gränsAdministrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

GataGATA

Gata på fotgängares villkorGATA1

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

ParkPARK

Kvartersmark, 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

VårdD KontorKParkeringshusP1Parkering under mark(P2)

SkolaS

EG EN SKAPSBESTÄMMEL SE R FÖ R ALLMÄN P LA TS MED K OMMUN ALT HUVUDMAN NASK AP

Utformning av allmän plats, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

fördröjningFördröjningsmagasin för dagvatten och skyfallsvatten ska finnasstödmurStödmur längs Annetorpsvägen ska finnasgång- och cykelGång- och cykelbana ska finnas

Mark och vegetation, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

0.0Markens höjd i RH 2000

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖ R KVART ERSMARK

Bebyggandets omfattning, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1Största exploatering är 3000 kvadratmeter bruttoareae2Största exploatering är 700 kvadratmeter byggnadsareae3Största exploatering är 460 kvadratmeter byggnadsareae4Största husdjup för bostäder är 13 meterKomplementbyggnad får uppföras till en högsta totalhöjd av 4 meter

Marken får inte förses med byggnad

Marken får inte förses med byggnad undantagetkomplementbyggnad

0.0 Högsta nockhöjd i meter. Utöver högsta nockhöjd får tekniskainstallationer i begränsad omfattning och anordningar för lokalenergiproduktion finnas och integreras i byggnadens gestaltning 0.0 Högsta totalhöjd i meter

Byggnadens användning, 4 kap. 11 § 1 st 2 p.

e5Byggnadens bottenvåning ska användas för centrumverksamhete6Byggnadens användning får endast vara förskola upp till 11 meteröver mark. Däröver medges även bostäder. (Trapphus till bostädermedges under 11 meter över mark)

Utformning, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1Minst en entré ska finnas mot allmän plats. Entréer tillflerbostadshus ska vara genomgåendef2Entréer ska placeras mot allmän platsf3Byggnad ska utformas så att den sammanhängande volymen visuelltdelas upp i mindre enheterf4Endast radhusf5Fasader ska vara i ljusa kulörerf6Högsta tillåtna antal våningar är 2f7Högsta tillåtna antal våningar är 3f8Högsta tillåtna antal våningar är 4f9Högsta tillåtna antal våningar är 5f10Högsta tillåtna antal våningar är 6f11Högsta tillåtna antal våningar är 7f12Högsta tillåtna antal våningar är 9

B C

12.5

TORG

ÅN G G

GATA

KE CY L

S

PA RK PA RK

TORG B

B B B B

C C B

C

PA RK

20.0 15.0

f

5 30.0

f

1

e

6 25.0

e

2

K C D (P

2

)

46.0

f

3

f

6

f

7

f

8

f

9

f

9

f

10

f

7

f

12

f

919.0

f

1 19.0 19.0 12.5

f

1 21.3

e

4

f

1

f

2 37.0

15.5

9.0

f

4

f

2

GATA GATA

1

x g D

f

815.5

f

1

f

8 15.5

e

1

f

1

9.0

f

7

12.5

f

6 9.0

f

4

f

2

f

2

n u

a a a f

9

19.0

e

4

f

1

f

9 19.0

e

4

f

1

f

11

24.5

f

1 19.0

f

1

f

9

e

5

e

5

e

5

e

5

g fördröjning

st ödm ur gång- oc h cy kel

f

5 17.5

(P

2

) P

1

C e

3 Bottenvåning mot Hyllie boulevard ska uppföras med minst 3,5 m mellan bärande bjälklag ochansluta till gatunivåParkeringshus ska mot angränsande gata utformas med bottenvåning som ansluter till gatunivåoch som har minst 3,5 meter mellan bärande bjälklagBalkonger, burspråk och loftgångar får, undantaget mot Hyllie boulevard, skjuta ut överprickmark och korsmark. Balkonger, burspråk och loftgångar får som lägst finnas 3 meter ovanmarkBalkonger och burspråk får som mest skjuta ut 0,5 meter från fasad, över prickmark och somlägst 3 meter över mark mot Hyllie boulevard. Ett mycket begränsat antal balkonger får på enmycket begränsad del av fasaden, skjuta ut 1,5 meter från fasad, över prickmark och som lägst3 meter mot Hyllie boulevardLoftgång får inte finnas mot allmän plats undantaget mot AnnetorpsvägenSockel (överkant på bottenvåningens bjälklag) mot allmän gata får högst utföras 1 meter övermarknivå på intilliggande gångyta på allmän platsByggnad får sticka ut över hörnavskärning med en fri höjd om minst 3 meter

Grönytefaktor om minst 0,6 ska uppnås inom fastighet för bostäder. Grönytefaktor om minst 0,4ska uppnås inom fastighet för kontor

Markens anordnande och vegetation, 4 kap. 10 §

nMarken ska höjdsättas nedsänkt relativt omgivande mark så att 800kubikmeter vatten kan fördröjas mellan markhöjderna +17.8 och+18.1 i RH 2000Parkering på mark undantaget parkering för rörelsehindrades fordon får inte finnas0.0 Markens höjd i RH 2000Stängsel och utfart, 4 kap. 9 §

Körbar förbindelse får inte anordnas

Skydd mot störningar, 4 kap. 12 § 1 st 3 p.

Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften avbostadsrummen vara vända mot en sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 55dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00 - 06.00) på högst 70 dBA

För en bostad med en boarea på maximalt 35 m² får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgåtill 65 dBA

Om en bostad har en eller flera uteplatser ska minst en av dessa ha högst 50 dBA ekvivalentljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. Maximalt värde får överskridas med som mest 10dBA upp till fem gånger i timmen dagtid (kl. 06.00 - 22.00)

Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden

ADMI NI ST RATI VA BESTÄMMELSER

Genomförandetid, 4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 10 årÄndrad lovplikt, 4 kap. 15 § 1 st 3 p.

aMarklov krävs även för ändring av markens höjdläge

Markreservat, 4 kap. 6 §uMarkreservat för allmännyttiga underjordiska VA-ledningarxMarkreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik

Gemensamhetsanläggning, 4 kap. 18 § 1 st p.

gMarkreservat för gemensamhetsanläggning för gårdsfunktioner Fjärrvärmeledning (i mark) Elledning (i mark)

GRUNDKARTEB ETECKNINGAR

Fastighets/traktgräns/gränspunkt Koordinatsystem SWEREF 99 13 30

Byggnad Teleledning (i mark)

Vatten- och avloppsledning

Skärmtak

Häck

Staket eller plank

Stödmur

Gång- och cykelbanaKantsten

Vägkant

Fornmning

Träd Slänt

Buskage/markbegränsning

Registerbeteckningar Traktnamn Grundkarta uppttad 2019-06-25

Samrådsredogörelse Miljökonsekvensbeskrivning IllustrationskartaPlanprogram Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser

HANDLINGAR

Utlåtande

PLANKA R TA

101050 Skala 1:1000 (A1) 20304050 M

GRANSKNINGSHANDLING

Upprättad av Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

Planhandläggare

Datum för antagande

Betygar

Datum för laga kraft

De taljplan f ör området söder om kvarteret Badhuset i Hyllie i Malmö

Carina Tenngart IvarssonEnhetschef Åse Andreasson

Dp 5533

2019-07-01

ORIENTERINGSKARTA ILLUSTRATIONSKARTA PRINCIPSEKTION ER FÖR GATOR INOM PLANOMRÅDET

Gatan genom planområdet

Hyllie bou le vard

Smal gata i västra de le n av plan område t IL LU STR ATION SKAR TEB ETECKNINGAR

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :