• No results found

Nätverksteamet i Vellinge kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nätverksteamet i Vellinge kommun"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

Nätverksteamet i Vellinge kommun

Information till dig som vill veta hur ett nätverksmöte går till.

Vellinge.se | #bättreutsiktervellinge

(2)

Är du i behov av stöd och hjälp?

Befinner du dig i en situation där du är i behov av stöd och hjälp? Ett nätverksmöte kan vara något för dig!

Ett nätverksmöte är ett lösnings- fokuserat möte dit just ditt nätverk bjuds in.

Nätverket består av viktiga perso- ner i ditt liv och kan vara både pri- vata och professionella. Det kan vara familj, vänner, lärare eller nå- gon annan. Nätverksteamet hjäl- per dig att förbereda och samla ditt nätverk.

Nätverksledarna ansvarar för att hålla i mötet.

Syftet med mötet är att ni tillsam- mans hittar vägar till förändring, samarbete och en väg framåt.

(3)

Nätverksmöte – hur går det till?

1. Initiativ till nätverksmöte tas av tjänsteman.

2. Förfrågan till Nätverksteamet.

3. Förmöte. Nätverksledare träffar aktuell huvudperson/-er och förbereder mötet genom att bland annat formulera frågeställningar.

4. Mobilisering. Nätverksledaren bjuder in nätverket.

5. Nätverksmöte.

6. Uppföljningsmöte(n).

Nätverksteamet

Nätverksteamet tillhör Individ- och familjeomsorgen och har lång erfarenhet av socialt arbete med människor i alla åldrar.

Idé Förfrågan Förmöte Mobilisering Nätverksmöte Uppföljningsmöte (n)

(4)

Kontakt

Kontakta oss via e-post:

natverksteamet@vellinge.se eller telefon 040-42 50 00

Vellinge.se | #bättreutsiktervellinge

Vellinge kommun, Omsorgsavdelningen, 235 81 Vellinge Telefon 040-42 50 00,

Bildtext lorerae lantiore non re estiber ferro et earchil iquodi ut eos mi, samus saepudis nis sint.

References

Related documents

Tommy Johanssons enkät till olika skolor inom Västra Götalandsregionen Behörighetskrav för yrkeslärare kopplat till lärlingsutbildning. Elever i gymnasiesärskolan

Föreslogs att IT-chefsgruppen prövar olika e- miljöer för att finna bästa verktyg för arbete och umgänge i ett GR-nätverk, vilket därefter kunde rekommenderas till

En enkel inventering av nu använda kommunikationsverktyg för GR-nätverk, visar att de flesta använder mail för inbjudan, anteckningar och meningsutbyte varefter inbjudan och

-utöver detta inga nya åtaganden, kommunchef i styrgrupp för att styra o avstyra -förvaltningar vill köpa fler tjänster än vad IT kan ta hand om. -arbetar med ny IT-strategi -

GR´s kommunchefers uppdrag till IT-chefsnätverket om att samverka om IT-stöd, speciellt utifrån IT-strategin för Vård och Omsorg, Lars-Olof Lindblad.. SKL nystartade arbetsgrupp

Några skolor kommer att resa till branschens skola i Växjö för att ta del av innehållet.. Branschen inom Bygg vet inte riktigt hur man ska hantera

Alingsås, Mölndal och Vårgårda har till att pröva ”Open Office” för att utvärdera. Övriga GR- kommuner inbjöds att delta för ett

Anna Karlsson och Louise Paulsson berättade om sitt uppdrag från nätverket att ta fram förslag till hur dagen kan uppmärksammas.. De har dels med en annons i tidningen SJU8NIO och

Materialet ska sedan i ett första skede visas för UC (Utbildningschefsnätverket) vilka har bett oss att ta fram goda exempel från syv-arbetet i kommunerna. Vi har redan ett underlag

Gymnasieantagningen har förståelse för att syv i mindre kommuner har svårt att få ihop sin semester samtidigt som hen ska vara tillgänglig för eleverna hela sommaren. Ett tips

Tommy Johanssons enkät till olika skolor inom Västra Götalandsregionen Behörighetskrav för yrkeslärare kopplat till lärlingsutbildning. Elever i gymnasiesärskolan

Svar: I ansökan till Mark‐ och miljödomstolen följer vi den senaste forskningen och besked från IPCC  ( Intergovernmental Panel on Climate Change )

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inkom till miljö- och byggnadsnämnden 2016-12-19. Sökande har inkommit med begäran om nedsättning av bygglovavgift eller

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 5 oktober 2017 att avslå ansökan om bygglov för åtgärden, beslutet överklagades och länsstyrelsens beslut om att avslå överklagandet

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att avslå ansökan och dels Lennait Erikssons (L) förslag om att bevilja sökt

Tidigare behandling Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-09-24.. Beslut Miljö- och Byggnadsnämnden har tagit del

Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar, som vid tidigare ansökan, på avslag på ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnader Lilla Hammar

Enligt PBL 9 kap 42 a § får ett beslut om att ge lov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes tidningar, om startbesked

Efraim Rosenius skri- ver i sina minnesord några dagar efter Wallengrens död att det ”hvilade i allmän- het något tungt, melankoliskt öfver hans väsen. [… ] Han har nog

En konsekvens av detta har blivit att många asylsökande ungdomar fått flytta till andra delar av landet, från skola, kamrater och stödjande nätverk för övrigt.. Svårigheten

För att förhindra att dagvatten tränger upp i dräneringen bör man vid ombyggnad/nybyggnation av sitt dräneringssystem installera en pump som lyfter dräneringsvattnet upp

Finns det ingen dagvattenservis måste du ta hand om dränerings- vattnet på tomten genom att till exempel infiltrera det i en sten- kista eller ett magasin.. Kontakta VA-huvudmannen

Om kommunen har byggt om avloppssystemet i gatan till duplikatsystem, d v s till avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar, ska fastighetsägaren snarast