TRAGQEDIA HECUBA

Full text

(1)

D. D.

HECUBA

TRAGQEDIA EURIPIDEA

illustrata,

Quam,

Diflertatione Academica,

Venia Amplijf, Senat, Pbilof. Upfal,

Εχηίβεντ,

JACOBUS DUViERUSj

Phil, Magift.

Et

Laurent. Petri Kraft,

OfiroGotbi,

Γη Audk. Carol. Maj; D. II. Novembris

Anni MDCCLXXIW

UPSALIAE,

Apud Johan.. Edman; Reg. Acad. Typogr,

(2)

Admodum Reverendo ac Praclarißimo,

DoMAGNO PALMTRO,

PASTORI in Örberga & Nåfio,

Atque

Adjacentis Diftri£tus PR/EPOSITO,

Avo Matcrno Indulgentiilimo,

Nec non

PJurimum Reverendo Clarifjimo,

Do PETRO

KRAFT,

PASTORI in Rpmikulla & Håileby,

PARENTI OPTIMCX

JsJominihus Veßris cariora habeo alla nulla, quihm

^ ^ tot & tanta beneficia ?ne debere fentio: proinde

mihi adefi ponderofa canffa, quodatnmoäo in hifce pagellis teflificandi meuiu /umma veneratione affinen-

te?n animum, qui nec unquam cejßabit, pro Veßra

Vita quam diutifßme duratura (ingulisqve cmnulanda projperitatis tbefauri>> ardentia ad ccslum vota tollere*

Sum, dum fpiro,

VefieYy

AVE INDULGENTISSIME, et PATER OPTJME*

Servus bf Filius ohfequemiffimu^

LAURENTIUS PETRI KRAFT.

(3)

D. D.

§· i.

URIPIDIS Tragoedias, Epiftolis exceptis Fra-

I gmentisque aliis, cenienum numerum iu- pergreflas legimus,quas, pofl MEURSIUM,

GROTiUM & BARNESIUM,fuis titulis re-

cenfet vir litterato orbe celebratiffimus JO.

ALB. FABRICIUS a). Cujuspofitis caiculis fide fatta dex-

teritatem flngeifdi Tragi ci hujus fcribendique induftriam

mirabiliter claram ac indefefTam fuiiTe connteamur opor¬

tet; verum ex tantavigiliarum fegete, quod tegreefl: feren-

dum, temporis edacitati fubdutta funt dumeaxat infegra

Δξάμα,τχ XIX cum initio XX. Quae, utcunque pauea

adeo fuperfmt, Auttoris tamen Ingenii, Artisque Poericae

animos ad virtutem fvadendi alliciendique eo tempore

vim & efficacitatem habentis, Fpeculum perhibent fat peliucidum. Frontem ceteris fiflit, quod CEKÄBH infcri-

bitur Αξάμχ, multo judicii aeumine nec non faluberrima

rerurn Humanarum experientia conipicuum, licet ii non fimus, qui iitud omnium principem locum Fibi vindi-

caturum, contendamus h). In hac aliquatenus illuftran-

da5 qua argumenta & vatis fententiam, pertenues noffras

A vires

«) Vid. Biblioth. Grsee. L. II. Cap. XVIII, p. 611. usquead624.

h) Φόινισσαε Tragcedtarmn Euripidis tertiana ceteris palmam praeferre

ftatuerunt Interpretes, quam emendatam & verlibus Latinis feliciilime

vedditam Gnsce & Latine cum luculenta de hujus Dramatis Oeconomia

fiafotione edidit HUGO GROTIUS Parifiae A. .1630, vid, FABR. Bibi.

Qr. L. II. C. XVIII.

(4)

cS?o 'S η ( cS$s

^6® J ■* \

vires periclitari Leilorum interpretatione benevolentis·

ilma innixi in animurn induximus.

§. Ii.

Qoeroadmodum Tröja docendi maferiem fuggefTit HOMERO, ita hic etiam aevi fucuri plerisque Poetis: me vel filenre iatis iuperque conftat lllius icripta fuiiTe corn-

mnnem veiuti foncem, unde iubfequentes tancurn non

omnes hortuios fuos irrigare prxgeifierunt laurea» Poeti-

ces arrnuli. Euripidem in ha:ce Tragoedial. HOMEROquo- qne fcetus debere mox innuir ipie tituius, 'ΕΚΑΒΗ, Re- ginam Trojani imperii Regisque pofentiiTimi Priami con-

jugem defignans, quam iummi vatum pacris carrninibus paillm celebratam videmus c). Infandum Hecubae in- fortunium, qux poüeaquam cidern parentum, mariti,

liberorum &· ruinarn totius patrire prylens adfpexerat ca- pta denique Grecos hofles fequi cogebatur, occaiionem

Poematis hujus Trrgici corificiendi Nofiro ingenuit. Π^ο-

σωπα inflituit vätes IX, nomina inter Alumnas Helico-

nis frequentiiTima: videfis I. Umbram Polydori filii Pri¬

ami & Hecubas, II. Recitbam Reginam Troj^, III. Tron-

das captivas chorum conflituentes, IV. Polyxenam filiam

Priami & Hecubre, V. Olyjfem Gneci exercitus Ducem,

VI. Talthybium caduceatorem Agamemnonis, VII. Aga-

viemnona Ducum Gracorum Principem, VIII. Ancitlam

Hecuba?, XI. Volymneftorem Thraciae Regem. Seena fin- gitur in Cherfonefo Thracia, ubi näves adpulerant Gra-

corum, qui Pergamis excifis paternum contendebant fo-

3um. Ut extemplo & quafi in una tabella difpiciatur, quomodo fabulam ex Homero commodatam transfor-

maverit & follertia fua difpoiuerit Poeta, argumentum fummatim exponere in anteeeilu juvabit.

Ex¬

e's Homeii Iliiad ΐοίψωί X, v. 78. & fqq, 430. & feqq. atque

il v.

747.

(5)

c9i£: ΝJ λ f

O K

E^pugnafa dernum arte Palladis Tröja patriam re-

petentes Danai ad Cherfonefium, cujus Rex erat Poiy- mneflor, claftem adplicarunc, ibique feiiinanti manu rao·

nurnentum Duci iuo Achiili, juftis Tröja? dudum ioiu- ris, exftru&um confecrarunt. Poft aliquot dierura mo·

ram e portu fointuris iuper collem vifa eft Achillis um-

bra detenta ab itinere ciafTc pofcens, ut honorarii loco

in aggere fepulchrali Priami filia Polyxena, vivo fibi a

patre defponfiata, repente vi&ima irnmolaretur. Reil»

gionemiraculi commoti moxUlyilem ad Hecubam Gra?*t

ci abiegardnt, ut & ad tumuinm iitandam deduceret vir«

ginem, fimulque facundia? delrnimento, quo in primis valuit, maternos fpiritus permulceret, neacerbo fiiite fa-

nere nimis corriperetur. Uitro v®tis gentis Ärgolica?ac- cedit pudla, matrique velut fülmine \£tx infuper per-

fvafit, honorificam Jonge potius oppetendatn fibi eile

mortem, quam ingloriam fuce itirpi diutius transeundam vitatn. Nutu igitur iponii fiponfa cervicem iecuri gene- rofo animo iubjecit; mäter vero doloris morfu diu la- cerata, pene confeåa, levaraen deinceps vel in eo qute-

rebat, quod aquam ad abluendum fili® corpus ab litto-

re fibi minifirari juberet, ubi inauipicato ancilla funus Polydori in undis fluvfiiuans ofFendit. Etenim Polymne-

fior Tröja? ruina comperta hunc Pramidem occifum abje-

cit in mare, ut ipfe folus auro potiretur, quod una

cum filio pater haud ita pridem illi clanculum manda- verat, quum Ilio extrema inftere videbantur fata. Ancil¬

la cadaver exceptum & involucum peplis adtulit He- cuba», acerrimas querelas ja^anti ad adfpe&um dilecli quondara Polydori, qua? in tanta mentis perturhatione

unicum fibi in vindifta, quam atrociftlmo hoc parrici-

dio dignam confeflim animo concepit, reltöum duce-

bat folatium Quamobrera prius cum Agamemnone con- fiiiis bis prolixe coilatis, eandem ancillam naitrit voca-

A 2, tum

(6)

&%> ) λ C

«δϋ3 J 4 v w

tum ipfuna Polyrrmeftorem una cum fingiilis liberis, ra-

tiohem ementita fe cum eo de re quad.am ponderis rna·

joris acfcuram fore. Verae cauilae plane infcius fimulata-

que oratiorfis dulcedioe δ: variis lenociniis fafcinatus il-

lam convenit. Quid foemina furore & vindidta accenia

sdgredi fuftineat, tum Priameia conjux iliuftri docu-

mento probavit: finxit ie alias opes cuftodiendas, quas

ex urbe Tröja iecurn advexit, hofpids fidei committe-

re velie, & hunc in finem eura in tentorium blande in¬

virat, ubi frequens mulierura cohors adfuit, quibus ad-

juta Regina ipiura privat oeuiis illiusque liberos immife-

ricorditer necat. Coram Agamemnone utriusque cauilam

judicante Hecuba demum convicit Threicium Regem

auri facra fame fuum fiiium trucidaife; cui iententiasA-

gamemnon ibos dedit calculos & matarn inter illos con- troverfiam ad vota Regina? fedavit. En adeo breviilime

delibatum Tragoediae argumentum, quae quinque abfqi«

vitur Aclibus d). ΠςολογΙζει Polydorus & raox in limine

lumen totius Dramatis ipe&antibus prsebet, quod coe- ptum genio Euripidis aceo arriiit, ut regula? inftar in Tragoediis fuis idem fexeiemper Icivayeric.

§. HL

Μυ&οί & "HBij potiora corporis Tragici conftkuunt nnembra, fuccum quafi ceteris & medullam omnem im- pertitura. Proinde, quo ab utroque hoc latere lux fimui

afFundatur Tragoediae fub disquifitionis incudeni quali-

tercunque hic vocandae, Adum unum pofl alterura ftri-

£tim carptimque percenfendo Dramatica? Hiflorias feriem ubique iervatam cupimus,fuisque nativis coloribus, qua- les in veris procedunt perfonis, iiilere conabimur Mores.

See-

Aliorum alia eil hujus Fabulae Oeconomia Vid. Jul. Hyginus FabuU QX. CX. <Sc CXI.

(7)

cS& ) - ( Ms

Scensm pandit, id fupra fignificavimus, umbra Po- lydor? ex inferorum feceilu & ipfa Plutonis rdgia fede

proveniens: mox referat totam Tragoedias mentem caus«

fasqee ma:ern& triftitise, tri/lida fumraa dignas, fpedta·»

toribus enarrat. Dolet enim de Tröja? incendio, fato

matris calamitofo, cafu Hecdoris, iua ca?de, forore nunc

jam iacnficaada, & denique raemcr divinte juilitiae nuper elatum in fellcitatis fummum vercicem tecpenunaero de-

trudentis ita iuo ceilat leflu e):

Φευ ω μητες, v, τις εκ τυραννικών όομων,

Δβλειον ημο&ξ ει^ες· ωε πςάσσειε κακώς,

σον 7τεξ ευ ττct. 'Αντινηκοόσας Je σε Φ&είξειθέων τιε της τταξοιΒ'' ευτϊξαζίαε.

Hujus fpe£lri perturbationibus Hecuba iomno experge- fa&a & fene&utis pondere ac dolorum defatigata penitus

Polydori exaoditurn fermonem canquam novi infortunii

praenuntium excipit, undc Trojanarum rnuiierum ad-

iiante Corona conferc pra?teritam cum praefenti vita? fua?

condidone, heri regia, hodie fervili/}:

"Aysr οξ$8<τοα την cμάλλον

Nur, Τξωού&ε, νμΤν, 7Τξόσ$εν ανασσαν.

Somniis vexata defiderat Interpretern , & Iiberorum re- formidando ciadern praefagit Ventura mala hoc teno

''Εςαι τι νεον

"Ηζει τι μέλος γοερον γοεξθί7ε.

'Ou7tot' εμα φςην ώό' άλία,ςος Φξίσσει, το&ςβε7.

Porro fui pectoris terrorem ex hac nec inopinata viilone

fub rulgure no&isque tenebris exortum gemibunda voce

varie exprimie, manusque fupplices tendit ad Deos pro ialute filii g) ι

Aj* ^

O Verf. 55. · - β V. Co, -- ffj V. §3, ■. g) V. 79. -

(8)

) ζ f

W ) V V

f2 %$ovioi ©ευ), σώσατε 7Tcuo εμον, Os* μονοσ, οίκων ccy/.vpcc τ εμων

& dein pro filia -6):

'Α i ϊ ·>?5Κ> /!\ Γι<

Λ/Τ F/uess· #ν, ci7T εμασ rcos TTatåc?

Πεμφατε, Δαίμονες, Ικετεύω.

Poftquam chorns retuierat pleno Achivorum confilio

conveniile natam Polyxenara in monumenta Achülis vi·

ftimam evafuraco, pro muliebri mollitie in anguftiorem

moeroris gyrum incidic mater inque icenam prodit per- quam anxio plangens fermone, quem tenent verfus 155

& fqq.

Matris lacrimis & clamore iui lethi prsmaturi Po- lyxena certior facta dolet quidem, verum longe minus iuas, quam fsvas vices genetricis, qus in funeiHffitnum

fenectutis iervitium iuperbo iblio deje£ta & liberorum tu¬

teis expers atque adjumenti aliena tantum mifericordia

viveret. Hinc igitur efFulget generoius animus, quam- vis molliori infidet fexu, in adeundis periculis & ipfa

atienda morte fumms legi parens. Pofl multa egregia

sc facit verba i)\

Kal σε μεν, ματεξ άυστανε,

Κλαίω 7ίανο$ν(>τοισ &ξηνοιέ.

Τον εμον Jg βΐον, λωβαν, λυμαν

Τ 8 μετακλαιομαι' αλλοί Βανε7ν μοι

Συντυχία Κξείσσων εκ.υξησεν»

§. IV.

Seifam collocutionis feriem Uly(lem infer & Hecu-

bam exhaurit A6tus II. qua Ithacs prineeps poells de- fignatus ad mortem comes matri annuntiat exercitus Grs-

ci de filia ffla£tanda fuffragia, iusque ädjicit legadonrs cauiTas, qus nominis & officii nec abfimiles magis do-

mi-

v.9S. . i) V. $12.

(9)

II ) 7 ( n

minium quam folatium redolebant» Unde Hecuba: mens

gemitibus & lacrimis tota quanta intenfa, interquerendo

innuroera fua mala & Jovis iram, qua;, ubi oportuit,

mortem obire vetuit, ad priftinam pietatera provocat rr.aternaque prorius in illam coiiata beneficia: qua; licet

omnimode agnovit imperiofus Grajorum legatus, fini-

ilre tarnen egit & ingrate niagisque populärem auram

captavit, quam rebus Ruduit amicorum. Tantam igitur

animi duritiem haud molii brachio objurgat k)i

Όυχ&ν kockvvy] ras σόΐς β>8λέυ.μασιν>

Os εμ8 μεν επαβες, οια φ'ηε πα$ε)ν, Δξαε 8$εν γ\μα£ εν, κακώς οσον

Άχάξιςον νμων σπεξμ' οσοι 8γ\μγ\γόξ8£

Ζν,λκτε τιμάς , μη$ε γινωσκασβε μα,

Ο; rås φίλ8ς βλάπτοντες, 8 φροντίζετε.

Qusrrit poil paulo, utrum fati internus ordo, ad quem

efflagitaturus fanguinem Ulyfles adpellabat, homines oc-

cidere voluerit, quo ma&are boves deceret magis /):

ΙΊοτεξΰύ ro χξν,ν σφ' lnriyay αν^ξωΤίοκτονεϊν

Πqcs τνμβον, εν&α β8&ντε7ν μάλλον πξεπεί.

Pergit Regina vidua oilendere virginis innocentiam pu-

ram & a quo demura cunque crirmne immunem, & ur-

get ut, fi Achilles juftum poftularet facrificium feque

interficientes ulcilci diicuperef, prte aliis merito eilet le- genda Helena Tyndaris, qua; forma omnium excellen-

tiffima eum labefecit, quatenus prima fuit cauda armis

Gra;corum defolatas Troja;. Idcirco beneficia repofcendo

etiam atque etiam obteil:atur, ut ne e gremio avelleret filtern, qua fola, fi unquam fieret, exhiiarari, & acrem malorum ienium mitigare poiTet. Vi&ores, ait, irope-

"iitare no& oportet quod humanitatem & juftitiam ferit,

ne-

k) V. 251* - - - /) V, 260, -

(10)

O 7 Jfc

y o v

"neque felicem nirais fidere lantis fortuns numeribus: e<*

"gomet enim exemplum fui horaans fragilitatis & cadu-

"ci rerum omnium floris, qus olim in ipfius fortuns pa¬

radis ab omnibus adorata jam pauperiem & ferviles per-

"fero labores,pofteaquarn unus dies totam regalem pora-

"pam manibus eripuit m):

'Ου τ&ς κξοίτΰντας, %ξν\ κςοοτέιν cc μη %ξεων, 'Oui° ευτυχώντας, ευ jW?v πξάζειν ccsl.

Kotyω yd^ ην ποτ, άλ7\ά νυν ουκ εty. ετι♦

Τον πάντοο $ ολβον ημαξ εν μ άφείλετο.

In fui tutelam demum arcellit legem liberis & fervis

communem de ianguine non efiundendo 71) Νόμος εν ύμίϊν reis τ ελευ&εξοις 'ίσος

Κα) τolat $ύλοις αίματος κείται ττεςι.

Ithacenfis vero Rex prudentis & calliditatis confultifllr

mus quamvis arguta dat refponfa, enixe ftatuens virum

optimum & ftrenuiffimum, qui pro patria vitam belli-

cis diieriminibus ipiique morti avide obtulerit3 honore,

quemeunque petierit, ma&atum iri. In rnernoriam re-

vocat alias multas prster illam viduas fponiasque fuis

maritis & fponfts orbas, qoorum corpora idem Trojanus pulvis occulit, exempHsque ejusmodi frados Reginsfpi-

ritus erigere adgreditur. Ideoque qunm nihil vel reli- gione ipia vel muliehribus lacrinais heros comraoveri

poterat, vits (ervihs, srumnam lugubri fuo cantu tefta-

tur chorus o):

*Άι, άι, το dgAov ως κακόν πεφυκεναι,

Τόλμα &, cl μη%ξη, τη ßioc νικάμενον.

Precationibus cundis baud fecus ac in aerera projedis, filiam tandera exhcrcatur mater, ut (upplicem ie ante genua proilerneret Ulyiiis, quo exorabilis forfan fieret.

Po-

qrrrim —I. m l UlliIII' II.I1Ii——' "1 "-1 L* I. IIIIIJUIHRNlaJ U-1 I -I« I"":i:9^samsm

»») Y, 2g2,. - - - u) V, 2$l. o)'V. .530.

(11)

* ) -9 ( φ

"Polyxeiia contra vere morata oratione fe nirilo amplitis

vitas teneri amore, ied mortem, urgente Deorum de-

creto, cui adquiefcendi cauffas annedit pulcherrimas, ui-

=itro expofcere indicac p):

θχνεΐν r? %ξ*ίζ&£ ' tt is μη /38λησομΧί>

Κχκη φχνχμχι, ηαμ φιλοΦυχος <γυνη.

π,-ι ' ϊ\·~ ■? \ ·\ ? γ

Ii yαζ με όει C/v, η πχτηξ μεν ην χνχζ

Φξυ^Ζν χτΐχντοον. -

*'ΐ?η Βεησμ πλην το κχτ&χνεϊν μονον. q)

Ννν $ ειμί ϋύλη' τίφτα μεν με τένομχ

Θχνε7ν εξχν τ'Βησιν, **

*Memorat mala permuita & intolerabilia Tub fervitute ίϊ-

bi imminentia, quibus Regias ftirpi &: caftitati vita bre~

vi longe pretiofiori funeiti minitabantur cafus * quare

matrem rogat, ne v-el didis vel fa£lis fe diutius morare-

tur, quo miniis mortem oppeteret & fortis inglorias ef- fugeret aleam.r ):

θχνων i' ocv efη μχλλον ευτυχέζε^ος,

ζοον' το yxg ζην μη κχλωτ, μ^Χ5 7Γονοτ.

Inde chorus veros mobiütatts charaderes canit j)

Αεινος χοίξχχΒ"ης, χχπίσημος εν βξοτόϊς,

*Εσ$λων ysvhSui' κχττί μείζον εξχετχί Τη? ευγενειχς τΐίνομχ τοΊσιν xQois.

Omnibus vero remediis iervandae filiae incailum adhibl-

tis una ad builum Achillis Dardanum Regina emori cu- pit, ut duplo majus fanguinis poculum cineri heroico

*iitaretur. Ipfa ego peperi, inquit, Paridem, qui Achil-

"iem Thetidis fiiium fagittis fenens interemit. Ambitioni

huic Ulyiles variis fpeciofis rationibus feveram quoque dat repulfam: quocirca matri filia pedvadere tentat, ne

iongius cum vidore fruitra pugnando fe ipfa iauciaret^

B in-

,.p.) V. 347- q) v, 555. - - r) v. 377. - - O v* 375.-

(12)

cSßb »r\ f ο93ί

«Μ3 / l ' V egga

inque terrarn violenter proiruderet fuum corpus fenile,

1andern , quippe quod jain inita hat dies, quo jubar or- bemque iolis adipicere ultimum Uli fas erat, peftore iu-

pra recatem & fexum ipnge obfirmato valere jubet ma- treixäj extrema hasc verba faciens Ulyifi t)t

Κομίζω οόυσσευ μ άμφι^εις πεπλοις κΛξοί..

'Ώ,ί· πς)ν. σφαγηναι y εκτετηκοί καροίαν

π ' ν > tv» J J 5 / C ' /

ι&ξφοισι. μοίΤξος, την ο er εχτηκω yocis.

ipiam lucem elegantiilime alloquitur u):

Ώ φως' πςοσειπεΐν yeeg σον ovoμ1 εζε^Ι μο),

Μέτεςι J1' 83εν, πλην Ίσον -χ,ξόνον ^ίφχς

Βαίνω μετοίζυ, Kjzj πυροίς αχιλλέως,

Hecuba enervis & immedicabili doloris vulnere enecta prope, filiac morituras raanum extendit, Het oblecrätque

ut ne ie fingulis orbam liberis iuperititem relinqueret.

Mox vero vukum ad captivas vertens mulieres Helenam circurnfpicit, cujus venultas, veluti igniculus diri incen- dii, origo erat tanta calam-itatis v):.

- οοπωλόμην φ'ιλοα.

""lys την XocKCiivocv. avyyovov Ίιο.σχόξοιν

'Ελένην wc/μι. Αια κάλων yetq ομμάτων,"

3,Αιχιξοί Τξόιαν ειλε την εν3οοιμονοί«,

Ut fibi mandato officio detunSturus Ulyfles e medioex-

cefferat, nefeius quorium evaderet & quaüs hunc re-

rum ftatum eventus maneret chorus praeientis incommo·

da iervitudinis tangit caniico floribus & Poeticis pi&uris adornato, quo interilitiorum loco animos auditorum angoribus fuffufos aliquantum diftrahere videtur vates.

Initio Aftus III. Talthybius Agamemnonis miniiter Hecubam inquifuurus reperit involutam veftibus & in-

ftar

>4ίIii ιι - - - ,, , -- -

ί) Y. 433» « r . γ, 435> ; - ν) V. 440. ...

(13)

] II [

flar mortui in fcedo humi pulvere jacentem, antea qure fuit ανασσα των πολυχρύσων φξυγων ΪΙξιάμα τ& με*/

ϋλβί'ά όάμαςi ν. 492· & 493· Qu0 ac iubita

recordadenis imagine ilii, nec dudum fua fuperbientis gloria, jaro funditus diruti, in fumum atque cinerern verfi, irnpetu horroris abripitur animus hic ilatque in-

certus, utrum Deorum quoddam genus an csca Fortu¬

na res humanas gubernaret x)'\

ζευ-, τι λέξω', πότεςά σ αν^ξοόπαε όξαν,

όόζαν όίλλωε τηνΰε κεχτησ&αι μάτψ 'Ψευό^ όοκ&νταε οαιμόνων είναι γένος,

Τυχψ όε παντού ταν βξοτοϊε επισζοπε'ΐνj

Miniilri falutationem hilare primum excepit Hecuba ar- bitrata fe quoque communi decreto easdem cum fiiia vi·

ces fubituram, referente aufem caduceatore folum Aga-

roemnonis mandaturn de iepultura Polyxena^, novo an-

gori iefe porrexit, fingultim fcifcitando qua animi indo-

ie filia morti occubuiilet. Propterea totam rem, quo

pado iefe habuif, plenius enarravit Talthybius: Achillis filius,ait, frequenti Corona raanum virginis prehendit

eamque in clivo ftatuit tumuli & filentio impofito petiit,

vellent paternos manes benigne adfpicere devota fua pia- cula, & ob illibatum hunc fangvinem fibi fuoque po-

puio ad lares fuos familiäres felicem reditum dare. Qui-

bus peroratis eniém de vagina extraxir, innuendo ledis

Graci agminis juvenibus, ut virginem fixara tenerent.

Ipfa vero ubi id fentiebat, fuo fände adfeverat occiio- ri, fe lumen vitale lubenter reliduram dummodo ma¬

nibus ioluta alienis & vere libera mori liceret. Voti hu-

jus damnata fe ad casdem preparat modo fui fexus pu- dicitiie admodum confentienti, & ablciilis veflibus ge- nubusque flexis hos poilremos edit fortiilimi pedoris

indices y}. B 2 'idisr

*) V. 488» - - j) V, f03, -

(14)

T τ<n Γ &>li

%$> J 12 I w

5TΓ\\ 'TV» a * f ^ I

lon, του α μεν ς-εξνον, ω, ν^αν,'οί

Γlcimv πςο&υμη, παΐτον ει J" υ?;' αυχένα

~Κξ·ήζεις, πάξ εςι λαιμοί ευτξετϊής ch°

Tum fiiius Achillis, velit, nolit, fatorum ordine julTus, Τεμνει σι^ηξω πνεύματος $χξξο<χ>ςy γ.ξχνο) εχωςαν, h. e. fer¬

ro fecnt fpiritiis meatus·, ita ut rivuli Janguinis fluereiit.

ν 567. & 56g: quo momenro (oHicitudinis multum o*

ftendit moribunda , ut decentef & caflirate ialva cade-

ref. ita profeTo ad ultimam vitae horulam ie geflif, ut

circa fiantes pofbvaria alia honoris documenia iiiam pro*

clamarent την πεξίσσ ευκχξόΐαν, "φυχην τ άξίςην Hecubarn

di'ilitantesευτεκνωτάτηνπασων% άυστυχεςάτην ν. 5*79' " * ΐ82°

Deinde in Hecuba. experienti# congruenrer adum-

brantur perturbati triftki# rnotus, iub quibus ex pluri-

imis infortunii cumulis alii alios excipientes huc & iiluc

mentem diftrahunt, malo malum volocidime fubfequen-

te, haud abter ac in afpera tempeilate unura turbinen*

exortum alter ingruens depellit, ita vero ut procellae femper difrurbent oculos pe$usque molle terreant %)%:

(Βυγατίξ5 ουκ oif εις ο, τιβλεφω κακών

Πολλών παθόντων) ην yag α'ψομαι τίνος, Το ουκ' Ια με' παρακαλεί § εκείθεν άυ·

Αυπη τις άλλη, οιάόοχος κακών κακοΊς.

Kon equidern aufter tam atros & ventuofos de coeio

diffundit imbres, quin ahquando guttas fuas fuipendatj

iolque inter nubes calidos radios in fradam miierit nä¬

vern; ka colloquiis Talthybii addieo animo lacrim# Re¬

gin# aliquantifper arcfcunt & fenfim fedantur hi asgritu-

dinis fluåus, quanto propius poterat fecum volvere &

deliberare generofum fpiritum ilium, quo filia diem fn-

premum obierat. Antea acerbis fuccedunt jam fvaves

roeditationes iuper benefico ingenio, quod offendenti-

bus,

" ~~

(15)

I$L· "] ΤΛ Γ cSBS

J *3 L w

bus fcrupulis non iabitur & ne diminuitur quidem, cum

contra malum ubique eil & malum erit. Sic lu£fcu paulr

1'um levato, materna fua pietate dignum cenfuit propria

manu lymphis mundare funus filis, qus occubuit, ωε Νύμφη τ' civvμφ)c.ς, ττχξ<Βενοε τ χ7ϊάξ§ενοε V. 612. Verum

enim vero, fimul ac ad iitud officium ie prspararet, &

qua? opus erant ornamenta ex nnulieribus captivis coge-

retur corornodare, prsiens iervitus una cum priffina glo¬

ria illi in mentem redeunt, St e peffiare turbato queru- los fonos rurfus jagare coepit de regali plane fpoliata magnificentia, de vana inftabilique omnium hominum

profperitate cum fingulis Tibi cognatis honoribus divi-

iiisque. Ex multis ejusmodi hse exftant verba. a),

- Υ,είνοε ολβιωτατοε,

^Orco κατ ημας τυς'χρίνει μη$εν κακόν,

Poil ea chorus more iblito animos fpe&antium pa*

icitj. recinendo fub variis figuratis dicendi tormis Trojse.'

everfs funeftas cauflas, utpote Alexandri f. Paridis &

Helens thalamum litesque fatas inrer tres Deas circa Eri-

dis pomum venuffillims cuidamdeilinatumaliasve lameni

tabiles calamitates ex eodem fonte derivatas»

§« 6.

Affii IV. adeft fpecies Τηε ΪΙες/7Τετε/αε ÅriftntcHcx»,

qus definitur ειε το εναντίον των Teςαττομένων μηταβολη f,

in contraria enrum quce aguntar mutatio b). Auclor enim

primum intendic introducere Hecubam, leniendi moero-

ris ergo, corpus filice Ievantem ; verum, contra quam janojam propofitum fuit , denius atque IIecubas Δςάσαν·

Tt inexipeiülatus nimbus quaii ab stbere funditur, qui nu-

per comparentes folaminis icintillulas penitus exffing-

vit, Etenim ancilla aquam exhauftura inventura marino

13 ι litto-·

Ό 62·?, b) Aiiilot, Πθ(ί]ΤΜηε Cap,.iü».

(16)

"7 τ λ Γ* Spo

'äs3 J 4 L

h'tcope eadaver Polydori fecum reportat, & madidis ge¬

nis Domina? obvia in ejusmodi erumpit querelas. c).

vil σταντάλαινα, κατ( μάλλον η λέγω, Δίσποη, ολωλαε' κύκέτ ει βλέστασα φωε,

"Ασίαιε , άναν^ξοε, άτεολιε, έζεφ^αξμέννι.

Hecuba aliud nihil equidem fciens, quam quod an cilla Tibi adhibuiilec funus Pol-yxenaj, admocas dolorum faces minus aegre primum tulit 5 ubi autem vidit nu-

datum fine vita corpus Polydori, per ora volutis iacri-

mis ejulat, d).

"Απιά άπισα^ καινά καινά ^έξκο-μαι, 'Ετεξοί d' άφ) έτέξων

Κακού κακών κυξέι.

'Ου^έστοτ άΰάκξυτοε,

Κεένακτοε

Ήμεξοο μ ε7ϊι%γ\σεΐ.

Ut ex viiu fomnii ante habiti collegit Regem Thra»

cum Polymneitorem filium peremiile, in eum invehitur.i), ''Α§^τ\ άνωνόμαρα 9 θαυμάτων πέξα,

Ou'% οσιά τ, &<Γ ανεκτά. IIS $1κα ζένων; 31ω κατάξατ άνΰξάν, -

Chorus damna fatalia Reginte deflent. /).

".Ω. τλημον, ωε σε πολν7ίονωτάτΥΐν βξοτων Δαίμων ε&ηκεν, οε τιε hl σοι βαςύε.

His querimoniis exauditis fe obvium Scenicis dedit Agamemnon, quem inter & Hecubam habita collocutio

morum fpecimen exhibet fimul φοβεξον κα) ελεεινον,iitud quod praeoptat Äriiloteies g). Improvide in Hebilem il-

lam cauilara fua? novx anxietatis fe no η profudit ied

per varios (ententiarum circuitus faciliorem fibi prtepa- rabaC

c) V. 667. d) V♦ 687. c) V* 714» /) V. 72a» g) Ue$

Ιίοιητικην Cap, 14 & j5.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :