Kommunikation i teknikens värld

Full text

(1)

EXAMENSARBETE

Kommunikation i teknikens värld

Simon Dunder 2016

Konstnärlig kandidatexamen Mediedesign

Luleå tekniska universitet

Institutionen för konst, kommunikation och lärande

(2)

Kommunikation i teknikens värld

(3)

M0049F 0006 2016

Examensarbete Mediedesign Inriktning Grafisk design

Simon Dunder

(4)

Inledning

Frågeställning & Syfte Fakta & inspiration Min Process

Resultat Referenser

4

7

9

19

28

32

(5)

En fredagskväll för inte alldeles länge sedan be- fann sig några vänner hemma hos mig för att laga middag. Vi hade alla haft en fullspäckad vecka i skolan och tänkte att det skulle vara skönt att luta sig tillbaka den här fredagskvällen och inte tänka på veckan som varit. Min hjärna hade gått på hög- varv hela veckan och det märktes framför allt nu när jag lagade mat hur min trötthet kom ikapp mig.

Jag slängde mig runt i köket, tomater och grädde stänktes överallt när jag tillagade vad som sedan skulle bli en utsökt lasagne. Mina vänner satt runt bordet och pratade glatt om allt mellan himmel och jord. Jag lyssnade halvt med ena örat samtidigt som jag vispade ner osten i den alldeles för varma mjölken. Alla skrattade högt åt ett skämt och jag

Inledning

(6)

skrattade med dem, jag vred på huvudet och gjor-

de en tumme upp åt min väninna som dragit skäm-

tet Och återgick sedan snabbt tillbaka för att vispa

såsen. Senare under middagen såg jag till att alla

hade det trevligt. Ingen skulle gå hungrig därifrån,

jag fyllde deras glas, plockade undan deras tallri-

kar och dukade fram efterrätt. Jag ville att vi skul-

le ha det trevligt, det hade vi förtjänat. Någon dag

senare när jag vilat mig och tröttheten hade börjat

ge vika så slog det mig hur jag den kvällen hade

uttryckt mig någorlunda konstigt, först trodde jag

att det var tröttheten som gjorde mig dåsig och att

jag därför inte orkade hålla en konversation. Jag

frågade mina vänner om de reflekterat över mitt

beteende den kvällen. ”Njae du sa inte så mycket,

du kommunicerade mest genom tecken och korta

fraser.” Var svaret jag fick på det. Det fick mig att

fundera över varför jag hade valt att kommunicera

på det sättet jag gjorde. Jag upplever mig själv som

väldigt anständig och kapabel att hålla en konver-

sation med människor utan att jag själv eller an-

dra blir fundersam över hur jag uttrycker mig. Jag

tänkte på vad min vän sa om att jag kommunicerat

som via tecken. Samma kväll satt jag vid min dator

och kom jag underfund med att jag hade betett mig

som ett socialt medium. När jag pratade med mina

vänner den kvällen under middagen hade jag gjort

tummen upp, jag hade pratat i förkortningar och

ropat ut enstaka ord kopplade till de diskussioner

vi förde

1

.

(7)

Sociala medier är överallt, vi bär dem i våra fickor, de smyger sig in på våra arbetsplatser, de finns när vi slappnar av i våra sängar, och de är med oss när vi äter middag. Överallt samexisterar de med oss och min ovannämnda middagshistoria medvetandegjor- de ämnet för mig själv. Kommunikation är något som fascinerar mig och när jag, efter denna fredagskväll, insett hur jag hade kommunicerat med mina vänner fick det mig att reflektera över hur min och andras användning av sociala medier hade påverkat mig. Även efter att ha reflekterat över händelsen kände jag mig inte klar med ämnet vilket fick mig att vilja undersöka huruvi- da det fanns någon koppling mellan kommunikation och sociala medier. Jag stötte på en hel del intressanta ämnen som fångade mitt intresse och det fick mig att reflektera om andra människor där ute är medvetna om de stora kommunikationsförändringar som internet och sociala medier har skapat. Jag fattade då beslu- tet att dela med mig av det här och sprida kunskap till omvärl- den. Utan kunskap kan vi inte ta ställning, att ta ställning är ett tecken på förståelse.

Inledning

(8)

Frågeställning & Syfte

Frågan jag ställt mig själv i det här dilemmat är:

Hur kan jag visa ungdomar den kommunikationsförändring som sker på sociala medier? Min ambition var att med hjälp av grafisk design, upplysa och tillgängliggöra denna information för ungdomar. Detta eftersom att deras vardag är fylld med sociala medi- er och men även på grund av att den här generationen är upp- växt med detta sett att kommunicera och därav kan vara omed- veten om en tid innan vi samverkade via sociala medier. Jag vill att de ska förstå hur sociala medier påverkar deras och andras beteenden så att de sedan kan ta ställning till de

förändring som sker.

(9)

Till skillnad från tidigare generationer är ungdomar mer utsatta för denna kommunikationsförändring och det är viktigt känna till hur händelser skapar nya beteenden därför har min primära målgrupp varit 13-18 år. En sekundär grupp av användare jag använt mig av har varit unga vuxna i åldrarna 18-25.

Den sekundära gruppen av användarna har varit människor i min egen ålder som både kan ha vana av flytande internet

1

eller ingen vana alls och därför fortfarande besitta ett mer gammalmodigt sett att kommunicera, och är därför också utsatta av

förändring i kommunikationen.

Jag har som ambition att med hjälp av mina kunskaper i grafisk design nå ut till min målgrupp bestående av ungdomar.

Artefakter som ska kunna lösa det här måste vara informativ och effektiv i sitt sett att fånga intresset hos användaren.

Jag har valt att göra en bok där jag med hjälp av text och bild kan förmedla information till användaren. Eftersom min målgrupp består av yngre människor kanske en bok inte låter som det mest attraktiva men hur jag väljer att formulera, formge och utforma bokens innehåll är viktigt för att jag ska få

användaren intresserad och vilja läsa.

Med hjälp av illustrationer som publiceras på sociala medier och hänvisar till boken som jag skapar ska jag fånga

användarens intresse och på så vis få dem att läsa boken.

Tanken är att boken ska delas ut gratis till användarna på skolor runt omkring i Sverige som en kampanj, efter kampanjens slut ska boken gå att beställas från en webbplats för den intresserade.

Detta för att ungdomar ska få större kunskap om hur kommunikation i sociala medier har förändrat oss.

Frågeställning & syfte

(10)

Fakta & inspiration

Kommunikation fungerar på många olika sett, verbal kommunikation kanske är det första kommunikationsmedlet som de flesta tänker på. Men det finns mycket mer en bara utbyte av läten mellan människor. ”Kommunikation är överföring av informa- tion mellan människor, djur, växter eller apparater.

1

” Vi människor har alltid kunnat kommunicera med varandra på något sett, hur den kommunikationen sett ut skiljer sig dock en aning men kommunikation behöver vissa ting för att den ska fungera. ”Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari informationen uttrycks, dels ett fysiskt medium varigenom informationen överförs.

2

Vi behöver alltså en kod som innefattar information, och den koden kan ha nästan vilken form som helst så länge du kan hämta ut information ur något är det en form av kommunikation.

Kläder är ett exempel på en sådan kod där vi oftast väljer kläder

(11)

som vi trivs i eller har en koppling till på något sett. Genom att analysera valet av kläder kan vi hämta ut mycket information om hur en människa är som person.

Människan har alltid haft ett starkt behov att kommunicera.

Något som vi kan se redan hos ett spädbarn. Kommunikation utgör en förutsättning för utvecklingen av barnets psykiska, sociala och kulturella utveckling.

Vi utvecklas och formas hela tiden, det är oundvikligt, och vi har kommit så långt i vår utveckling att vi har funnit sett att kommunicera med andra även om vi inte finns i varandras när- het. Med hjälp av teknologiska framsteg som datorer kan vi nu kommunicera med människor på andra sidan jorden om vi så vill. NE definierar datakommunikation som:

”Datakommunikation, överföring av data mellan två eller flera stationer (till exempel datorer och terminaler).

3

På samma sett som datakommunikation sänder ut en kod

innehållande informationen sänder vi människor också ut koder.

Vi kan läsa av informationen och på det sättet är det en form av kommunikation. Skillnaden är att datakommunikation kräver en tillhörande mekanism som fungerar som en kanal där informationen kan föras igenom. Kommunikation går enklast att sammanfatta med hjälp av Shannon och Weavers kommuni- kationsmodell

4

. Den förklarar vad som krävs för att kommuni- kation ska fungera, modellen fungerar i all slags

kommunikation och börjar med en avsändare och en mottagare.

Fakta & inspiration

(12)

Avsändaren är informationskällan och med hjälp av signaler ko- dar avsändaren meddelandet och överförs via en kanal till mot- tagaren där den mottagna signalen avkodas och sedan tolkas av mottagaren. I den här modellen finns också något som kallas brus. Bruset är störningar som kan ske när informationen går igenom kanalen, det här kan påverka tolkningen av informatio- nen när den sedan når mottagaren

5

.

I utvecklingens gång av teknologi har vi uppfunnit en stor

”hype” som finns med oss vart vi en går. Sociala medier har blivit som en förlängning av vårt privata och sociala liv.

Vi kan använda sociala medier för att ha kontakt med vänner, sprida information, dela med oss av tankar och visa vad vi gör med våra liv helt enkelt. I min artefakt beskriver jag

sociala medier på följande sett.

Sociala medier går att definiera på följande sett:

”Samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud

6

.”

Informationskälla

Sändare Kodare Avkodare Mottagare

Signal Mottagen signal Destination

Kanal

Brus

(13)

Ovan beskrivs klart och tydligt denna kommuni- kationskanal. I det här fallet är det en webbtjänst eller applikation som tillåter kommunikation via internet. Jag kan skriva till en person, jag kan skicka bilder, jag kan också skicka ljudinspelningar.

Det går också att beskriva sociala medier som ett nätverk där många kommunicerar med många.

Kanalernas innehåll styrs till en viss del av

användarna i form av mottagare och avsändare, avsändaren kan skicka ett meddelande och motta- garen kan då välja att på samma villkor

skicka ett meddelande.

Jag använder mig av nationalencyklopedin som en källa för att ta reda på de allra grundligaste definitionerna av vad kommu- nikation, internet och sociala medier är för något, jag använder mig även av forskning och statistik som visar vad sociala medier har för påverkan på oss. Jag har tittat på en undersökning som gjorts om användning av olika medier, 2010 såg’

skillnaderna ut så här:

”Användningen av medier upptar över 50 procent av vår fritid och tv-tittandet är den enskilt

dominerande fritidsaktiviteten – men för de unga tenderar internet att överta den rollen.

Närmare 95 procent av ungdomarna i de nordiska länderna har idag tillgång till internet i hemmet och flertalet använder internet varje dag.

Genomsnittet för de unga i EUs medlemsländer är 75 procent men skillnaderna är stora mellan olika delar av Europa

7

Fakta & inspiration

(14)

För att får en blick över hur många som faktiskt använder sociala medier har jag tittat på statistik som visar användningen av sociala medier och traditionella medier åren 2009, 2010

8

. En genomsnittlig dag använde 47 % av 15-24 åringar

sociala medier.

Forskningen visar att våra hjärnor har en funktion som gör att vi kan lära oss nya saker och sedan behålla de egenskaperna som vi lärt oss. När vi lär oss att cykla är ett bra exempel.

För att vi ska kunna lära oss att cykla måste vi öva på det.

Genom tid och träning formas vår hjärna och vi kommer ihåg det vi behöver veta. Enbart genom träning och inlärning blir vår hjärna formad efter våra handlingar och vi kan sedan cykla utan att tänka på allt vi måste hålla reda på, balansen, fötterna och händerna på styret, allt klarar sig självt. Det här sättet hjärnan formas på kallas hjärnplasticitet

9

. Det visar sig nämligen att våra hjärnor fungerar ungefär på ett sett som plast fungerar.

När vi lärt oss någonting formas vår hjärna efter det vi lärt oss, när vi lärt oss cykla besitter vi den kunskapen även om vi gör ett uppehåll på tre år. Hade inte hjärnan fungerat på det här sättet skulle vår art inte kunna ta in kunskap på samma sett och jag tror att vi skulle dött ur för länge sedan.

Användning av sociala medier på internet en ge- nomsnittlig dag 2009 och 2010.

Sociala medier: 47% 22% 22%

9-14 år 15-24 år 25-44 år

(15)

Det finns en koppling mellan hjärnplasticitet och hur vi kommunicerar, eftersom vi kommunicerar mer genom en förenklad textbaserad kommunikation blir vi mer vana att använda det formsättet när vi kommunicerar och vi tappar andra sett att kommunicera på.

Många tidskrifter har skrivit om hur sociala medier påverkar på olika sett. En artikel jag läst som inspirerat mig mycket i mitt arbete handlar om sociala medier och hur de ger oss koncen- trationssvårigheter

10

. Artikeln är publicerad av Lev rikare

11

och beskriver hur sociala medier påverkar vår hälsa, artikeln börjar med att de beskriver hur vi blir allt mer vana vid tekniska prylar så som smartphones och datorer, sådana saker som är kopplade till internet. De beskriver ungdomars problem med koncentration och drar kopplingar till funktionsnedsättningar så som ADD och ADHD men säger främst att det är en del av barns sett att växa upp och att de är intresserade av andra ting än det de bör fokusera på i stunden. Efter beskrivningen av barn och ungdomar går de vidare för att tala om hjärnans uppbyggnad och hur den älskar ”Snabba kickar”. De säger att vår koncentration störs av inkommande meddelanden och signaler från sociala medier och att det är något vi tycker om.

”Våra hjärnor vill ha snabba kickar och bekräftelse i form av ”like-klick” eller små segrar i olika typer av digitala spel.

12

” De avslutar stycket genom att förklara hur ADD-liknande symptom börjar komma fram hos människor som använder sociala medier och forskare varnar för epidemi av koncentrationssvårigheter. De berättar också om hur långva- rig stress påverkar hjärnan och avslutar med att berätta för oss att vi måste slappna av mer och tänka vilken belastning vi sätter på hjärnan.

Fakta & inspiration

(16)

Jag har funnit inspiration till min artefakt på många olika håll, den största inspirationskällan är en man vid namn Nicholas Carr

13

. Min artefakt handlar om sociala medier och hur den påverkar vår kommunikation och Carr är en författare som skrivit 3 böcker om internet och hur det påverkar oss. Jag har läst två av hans böcker, The Shallows

14

och The Glass Cage: How Our Com- puters Are Changing Us

15

. Carrs sett att skriva på är intensivt vilket gör det intressant att läsa och ämnena han talar om är kopplat till det jag har valt att tala om.

Carrs sett att skriva på är också intressant, då jag tillhör en betydligt yngre generation en vad Carr gör så kan det vara svårt för mig att sätta sig in i hans sett att tänka på. I Böckerna skriver ofta Carr en personlig berättelse som sedan övergår till

intervjuer. Han återkopplar sedan fakta och intervjuer med hans personliga berättelse. Det är något jag eftersträvat i mitt sett att skriva. Då jag vill att språket i texterna ska kännas jord- nära och mänskliga tycker jag att Carrs sett att skriva på är en bra inspirationskälla. Jag menar att en text känns mänsklig

genom uppbyggnad av språket och vad en väljer att skriva.

Jag tycker att personliga historier som bidrar till helheten är ett bra sett att formulera sig igenom text, det blir en djupare dimension och inte bara torr fakta som levereras utan att bryta av med något annat som är lite lättare att läsa och ta in.

Det i sig kan också betyda att resterande språk som kan vara

krångligt formulerat eller fakta som är svår att förstå sig på blir

mer begripligt med en mer berättande historia. Det är en konst

att veta hur en ska formulera språk för olika läsare där alla

besitter olika förkunskaper och referenser.

(17)

En annan författare som gett mig inspiration till mina texter är Joanne M Harris. Hon har författat boken The gospel of loki

16

, en bok som handlar om asatron och läsaren får följa guden Loke då han berättar historien om hur allt skapades och hur

allt slutade. Det är ett narrativ där Loke själv talar till läsaren och ibland bryter han den så kallade fjärde väggen och talar direkt till läsaren om historien som om det bara var en påhittad berättelse. Boken är också skriven på ett sett som gör att det är väldigt snabba svängar i berättelsen. Ett kapitel kan vara väldigt lätt att hänga med för att sedan berätta om något helt annat i ett annat kapitel. Jag tycker att det är ett spännande upplägg att skriva på, då det blir många små berättelser i en större handling. Det är något jag tänkt på när jag utformat mina texter. Att varje kapitel kan vara en fri handling samtidigt som det går igenom en röd tråd. Jag tycker att Harris är en bra författare och utformningen av The gospel of loki är ett riktigt konstverk. Att ha en karaktär som berättar en historia är ett bra sett att få läsaren intresserad, oftast blir det en grundlig genomgång av handlingen och jag tycker att det ger effekt till den

känslomässiga upplevelsen som skapas när en får ta del av berättelser.

Till illustrationerna har jag funnit inspiration hos serien Nemi.

Jag tycker att Nemi är en rolig serie som jag följer när jag hinner, jag tycker om karaktärsbildning och Nemi är en välkänd karaktär som är lätt att följa även om en inte aktivt följer serien.

Jag är intresserad att skapa en sådan kraftfull karaktär som är lätt att känna igen och som har verkliga karaktärsdrag.

Serietecknaren Lise Myhre har ett bra och enkelt sett att forma ansiktsuttryck på. Jag tycker det är intressant att se hur enkelt en illustration kan se ut och vara samtidigt som komplicerade

Fakta & inspiration

(18)

känslor så som ångest, hat eller likgiltighet kan synas i ansikts- uttrycken. Det är något jag vill visa med mina illustrationer, ur ett enkelt snitt visa komplicerade händelser och känslor.

Den grafiska designern och konstnären Andreas Uneby

17

är en annan inspirationskälla. Jag följer Uneby på Instagram och han äger en tjock bok med blankt brunt papper som inlaga och runt om den ett tjockt bundet läder. I den här boken brukar han skissa illustrationer med hjälp av fineliners. Det är något i sättet han gör det som inspirerar mig. Med enkla material och teknik kommer det något vackert och snyggt som bara han kan göra. Han kallar det själv för doodles när han gör det och det är oftast för honom ett sett att slappna av.

Linus på linjen

18

är ett bra exempel på hur jag kan väva ihop

både karaktärsuppbyggnad med inspiration från serien Nemi

och enkelheten i Andreas Unebys illustrationer. Det ser oerhört

enkelt ut när skaparen Osvaldo Cavandoli bara ritar streck som

tillsammans bildar en hel värld. Det finns ingenting som Linus

på Linjen inte kan göra, trots sina två dimensioner klarar han sig

(19)

väldigt bra när han är ute på sina äventyr. Linus är en simpel karaktär, och seriens uttryck är genialiskt, trots sin enkelhet.

Det är det jag vill visa med mina illustrationer, med ett simpelt koncept och material ska jag skapa något snyggt och viktigt som kan ge den här känslan av enkelhet men ändå kännas rik och exklusiv.

Med hjälp av ovannämnd fakta och inspirationskällor ska jag utveckla mitt tänk till den artefakt jag skapar så att den blir gjord med omtänksamhet, eftertänksamhet och med ett stadigt innehåll som kan svara på min frågeställning och förmedla mitt budskap.

Fakta & inspiration

(20)

Min Process

Mitt beslut var taget, jag ville jobba med informativ design, jag ville nå ut till ungdomar och sprida information om sociala medi- ers påverkan på vår kommunikation. För att jag skulle kunna göra det började jag med att leta information om ämnet. Jag började väldigt brett och läste och tittade på allt jag kunde hitta.

Forskning om hjärnan, vad sociala medier är för något,

ja allt som jag kunde koppla till ämnet. När jag höll på att läsa

om allt det här kom jag underfund med att min kunskap i det

här var bristande och därför ville jag först styrka min egen kun-

skap, därför använde jag mig av metoden brainstorming. Jag

skrev upp allt jag ville ta reda på små papperslappar och satte

upp på väggen. Jag fick en klar bild av vad jag behövde veta och

vad jag redan visste, därefter var det lätt att söka efter den infor-

mation jag sökte och min kunskap om ämnet blev större.

(21)

När jag hade samlat tillräckligt med kunskap började jag leta efter inspiration till vad min artefakt skulle kunna utformas till.

Jag valde därför att bjuda in några vänner och bekanta till en diskussion. Genom att göra det ville jag få en insyn till varför vi använder sociala medier. Jag ställde därför öppna frågor så som varför använder ni sociala medier? Vad gör ni på sociala medier?

Och när använder ni sociala medier? Jag bad dem att diskutera fördelar och nackdelar med användningen av sociala medier.

Saker som kontakt med omvärlden, enkelt att få information och kommunicera var huvudsakliga anledningar till varför de använde sociala medier. Jag fick gå igenom deras Facebook och Instagramflöden och frågade varför de hade skrivit vissa statusuppdateringar. Uppmärksamheten och strävan av att synas och bli hörd var en ledande tanke hos dem som deltagit i diskussionen. De menade att användningen av sociala medier också gav en bekräftelse hos användaren. Jag frågade om det var några funktioner de saknade och vilka funktioner de tyckte om. Att kunna gilla och dela inlägg var en bra utformning för det är ett bra sett att sprida budskap och få uppmärksamhet på.

Efter samtalet gick jag och tänkte över just de funktioner som finns på sociala medier och hur vi använder dem, utformningen och meningen till varför de finns. Jag tänkte på hur absurt det skulle se ut om vi skulle börja bete oss på riktigt så som vi gör i sociala medier. Om vi skulle ställa upp människor på rad och rent ut sagt säga att ”du är ful” eller ”du är fin”, det är faktiskt det som vi gör via en applikation som heter Tinder

1

. Jag tänkte att jag ville gå vidare med det, jag visste inte en vad det kunde leda till men jag var något på spåret.

Min Process

(22)

Jag kom fram till att jag ville göra en bok efter att jag sett ett klipp med Alexander Bard

2

, han har skrivit fler böcker som handlar om internet, framtiden och hur vi människor fungerar.

Jag tänkte att det skulle vara väldigt svårt för mig att producera en bok med mycket text som innehåll på den tiden jag hade på mig, därför vände jag mig till sociala medier. Jag hade tankar på att jag kanske skulle göra en film innefattande situationer från sociala medier men översatt i verkliga livet, filmen skulle sedan spridas över sociala medier och på det sättet nå ut till användarna. Det var en idé som jag kände mig glad över men jag var inte säker på att jag kunde nå ut med all information jag ville att användaren skulle känna till och därför valde jag bort den idén. Jag tyckte att en kombination av sociala medier och bok var en lockande idé.

En rad kortare texter, inte mer en tusen ord i varje text tänkte jag kunde vara en lagom längd med text, hur många texter jag skulle producera visste jag inte än, jag hade en tanke om vad jag ville prata om men det var svårt att besluta vad som skulle vara i vilken text. Jag började producera några kortare texter som skulle bli en introduktion till de ”riktiga” texterna, mest för att få en översikt av hur innehållet skulle kunna se ut.

Jag typograferade de fyra inledande texterna med typsnittet Georgia

3

i ett A4 format. Tanken var inte att jag skulle använda mig av ett så stort format, jag visste att boken inte skulle bli mer en hundra sidor så för att forma en känsla av mycket innehåll borde formatet på boken varit betydligt mindre. Ett enkelt format som inte stack ut allt för mycket kunde lämpa sig bra till boken då jag ville förmedla en känsla av bok.

En ny doftande bok, där man hör och känner ryggen brytas

(23)

när den öppnas för första gången, men bestämmelserna för det skulle komma senare, det var sådana frågor jag ville få besvarade när jag testade att typografera de fyra första texterna.

Hur kunde boken se ut när den är färdig? Bör jag lyfta in fler element i boken? Vilken storlek borde typsnittet ha?

Efter testet av typografin kände jag att någonting saknades, jag kände avsaknad av element som kunde höja den konstnärliga ådran.

Jag tänkte tillbaka på hur jag ville ha en koppling till sociala medier i boken men ändå ha kvar känslan av en bok, jag kom på idén att forma boken som ett socialt medium. Det skulle bli ett förtydligande av ämnet samtidigt som det gör boken lättare.

Det var en konstnärlig tanke som styrde mig, sociala medier är något digitalt och därför ville jag skapa ett tryckt socialt medium som egentligen inte är till för att interagera med andra människor.

Tanken är att läsaren skulle få en inblick av hur sociala medier har påverkat interaktionen mellan människor. Känslan av långa texter trycks undan och en del av ytan utnyttjas av andra element. Jag fick idén att starta varje text i boken med en

statusuppdatering från ett socialt medium. Jag började uppdatera mina egna sociala medier en gång om dagen för att komma in i känslan av hur det är att publicera händelser. Det jag publicerade var texter och bilder, allt innehåll handlade om kommunikation i sociala medier, när jag lagt upp material i två veckor i sträck såg jag att intresset för bilderna var betydligt mycket större en de texter jag lag upp. Det fick mig att tänka på att varje inlägg som skulle publiceras i boken skulle bestå av illustrationer kopplade till textens handling.

Min Process

(24)

Jag utformade en design för hur jag ville att mitt sociala medium skulle se ut. Jag använde typsnittet Menlo

4

för att markera användaren och datum, namnet markerat tydligare genom att använda en bold variant av typsnittet och regular för att markera datumet. Jag ville markera en skillnad mellan namn och datum för att det lättare skulle avskilja vilken avsändaren var.

Ett tunt svart streck under namnet och datumet avskilde statusens meddelande, en stor yta runt omkring gjorde att meddelandet kändes centrerat och relevant, blicken drogs till innehållet vilket var det viktigaste. Längst ned satte jag två tunna streck, det översta markerade slut på uppdateringen och mellanrummet mellan de två skulle kommentarer eller gilla- markeringar kunna visas. Jag tog hjälp av designers i min egen ålder för att se om utformningen var hållbar, jag fick bra feedback men de tyckte att det saknades element som gjorde att de kun- de se mer ut som ett socialt medium. Med inspiration från Instagram och Facebook la jag till knappar som skulle se ut som gilla, kommentera och dela på vänstra kanten över de två nedre strecken. På höger sida satte jag dit tre prickar som låg i en horisontell linje med varandra som skulle indikera att en meny skulle dyka upp om du klickade på den.

Simon Dunder 07 mars 12:27

(25)

Produktionen av texter och illustrationer gick hand i hand med varandra. Tack vare de 4 inledande texterna fick jag en bättre bild av hur jag ville att texterna skulle utformas. Varje text börjar med en statusuppdatering och till den en illustration som visar vad texten handlar om. Texten börjar sen med antingen en historia från mitt eget liv som jag sedan kopplar ihop med vad andra sagt eller forskat inom ämnet för att till sist reflektera över det. Jag inspirerades att skriva på det sättet genom författaren Nicholas Carr. Jag fick också inspirationen till de personliga berättelserna från Joanne M Harris och hennes bok The gospel of Loki. Jag ville komma åt hennes sett att hoppa i olika

händelser och berättelser i en stor handling.

De historier jag tog från mitt eget liv är händelser som andra ska kun- na känna igen sig i. Jag testade dem på målgruppen och alla sa att de kunde känna igen sig i det jag skrivit, vilket är bra, det ger tecken på att människor kan relatera till mina texter och genom det enklare för- stå kopplingarna till det resterande innehållet. Jag ville att varje text skulle vara fristående från de andra texterna, tanken var att använda- ren skulle kunna läsa varje text som ett eget innehåll och inte behöva hålla koll på tidigare texters innehåll. Däremot ville jag att alla texter skulle sammanstrålas till en helhet som visar på att allt det som tagits upp relaterar till varandra och påverkar vår kommunikation. Det var en utmaning att få innehåll som enkelt kunde vara fristående skulle kunna hänga ihop, med hjälp av det sociala mediet jag designat ger det en visuell uppdelning som visar att nu börjar det något nytt, vilket är bra innan en börjat läsa texterna, och sedan efter läsning av en eller två texter är det meningen att en ska förstå att texterna hör ihop men att de har ett eget ämne.

Min Process

(26)

Jag hade redan tidigt i min process börjat formge illustrationer, jag ville få en visuell bild över hur de skulle se ut och sedan genom dem formge ett utseendet för resten av boken.

Det är en metod jag tycker om att jobba med, efter jag hittat en genomgående stil över hur jag ville att helheten skulle

utformas gjorde jag en karta. Jag satte upp den illustrationen vars uttryck jag tyckte speglade enkelhet och helhet mest på väggen, under bilden skrev jag ned korta nyckelord och där ifrån tog jag fram färger, typsnitt och former som jag tyckte speglade illustrationen och nyckelorden mest. Jag hade också satt upp bilder på Nemi, Linus på linjen samt Andreas Unebys illustration på väggen och bredvid dem några ord som jag tyckte speglade en känsla jag ville ha åt. Jag tänkte att inspirationen kunde hjälpa mig att ta fram ett bra uttryck. Så kunde jag jobba vidare med resterande illustrationer och det gjorde också att formen av boken blev mer bestämd.

Jag gjorde en del illustrationer för att komma in i stämningen och vänja mig vid mitt sett att arbeta, när jag sedan började producera texterna till boken kunde jag med lätthet se illustra- tionerna framför mig. När jag testade illustrationerna för en grupp konstnärer ville jag att de med hjälp av att titta på

illustrationerna skulle kunna svara på vad jag menar med dem

och vad de tycker om dem. Jag fick olika svar, ingen tyckte

samma sak förutom att de tyckte att det var ett genomgående

tema i det. Jag fick tips om att jobba med tjockare linjer och

mer kontrast i bilderna, det var mycket svart vilket gjorde att

det kändes jobbigt att se på bilderna. Det blev som en vägg och

budskapet i bilderna nåde inte riktigt fram. Jag tog illustra-

tionerna tillbaka till ritbordet och funderade hur jag kunde

(27)

ljusa upp illustrationerna utan att bryta mot den helhet jag ville att illustrationerna skulle spegla. Jag använde mig av inspiration tagen från Andreas Uneby, när Uneby gör sina illustrationer använder han sig av enkla metoder. Med en svart och vit penna använder han den svarta för att måla ut skuggpartier och den vita för at markera ljuspunkter. Jag tänkte på det och placerade en ljuskälla i varje illustration. Ljuskällan speglar sig sedan i omgivningen av illustrationen. En annan grej jag gjorde var att ta de mest väsentliga händelserna i illustrationerna och använ- de den motsatta färgen av vad omgivningen hade. Om bakgrun- den bestod av mycket svart ändrade jag det jag ville skulle vara i fokus till vitt, det gav ett djup i illustrationen vilket medförde att det blev lättare att se på den.

Innehållet till boken började ta form och det var dags att sam- manställa det. Jag bokade ett möte med GTC print

5

i Luleå för att diskutera pappersval och tryckformer för boken. När jag arbeta- de fram mina nyckelord ville jag ha en känsla friskt papper med god kvalité. Jag ville att boken skulle representera ett traditionellt medium och genom ett obestruket papper där en nästan kan känna fibrerna och med lätt gul ton. Jag ville att boken skulle kännas robust och väl omhändertagen bara så som en riktigt gammal bok ombunden i läder kan kännas. Jag ville komma åt en känsla av äkthet i det hela något som en bara kan känna med hjälp av lukt, känsel och hörsel. Efter en lång diskussion med GTC print om hur vi skulle kunna uppfylla den känslan var det dags att börja formge slutprodukten. Jag testade många olika typsnitt till boken, jag ville ha ett typsnitt som representerade en bra bok. Eftersom jag sökte känslor av både sociala medier och böcker kände jag att det kunde vara bra att ha olika typsnitt som representerade både delarna, eftersom jag vill ge en luftig

Min Process

(28)

och lättläst känsla kunde det vara bra att ha ett lättläst typsnitt.

Allt la sig på plats och det var dags att testa boken.

Tidigare hade jag låtit en testgrupp läsa alla texter,

journalister som är vana att hantera texter, ungdomar för att se om de förstod texten och unga vuxna för att se om intresset fanns där. Journalisterna och jag arbetade mycket med textens utformning för att den skulle vara lätt och rolig att läsa, de yngre ungdomarna förstod texten till en viss grad. De sa att det var intressant och roligt att titta på illustrationerna men de tappade intresset för texterna väldigt snabbt. Jag frågade dem om de förstod illustrationerna och det gjorde dem väldigt bra.

De har fått lära sig om sociala medier i skolan och kunde där- för förstå vad jag ville förmedla med illustrationerna. Den sista testgruppen som bestod av unga vuxna kunde följa med på allt jag sade till dem, de tyckte att boken var intressant och

illustrationerna roliga. Det dom tänkte mest på var stressen

som kommer över användning av sociala medier, de sade att de

skulle försöka minska användningen av sociala medier.

(29)

Mitt slutgiltiga resultat är en bok bestående av 5 korta texter och tillhörande 5 illustrationer. Texterna handlar om hur sociala medier förändrar vår kommunikation och varje text tar upp en specifik sak som tillför ämnet. Text #1 förklarar vad sociala medier är för något och hur det kommer sig att det blivit så stort. Text #2 handlar om hjälpmedel skapade för att hjälpa oss i vår kommunikation via tekniska maskiner. Text #3 går in på en av de hjälpmedel som är emojis. Jag förklarar vad emojis är för något, hur de fungerar och hur de påverkat vår kommunikation.

Text #4 förklarar kopplingen mellan hjärnans funktion och kommunikation, hur vi kommunicerar med varandra påverkar vårt beteende. Den femte och sista texten handlar om hur kom- munikation fungerar i allmänhet och hur den internetbaserade kommunikationen skiljer sig från den i det verkliga livet.

Bokens format är 148x210 mm, en vanlig storlek som förekommer Resultat

Resultat

(30)

i många trycksammanhang, det är också anledningen till varför jag använde mig av det formatet. Papperet i inlagan kommer vara Munken Pure, ett gult tonat papper på 120g. Det är ett obestruket papper vilket gör att strukturen känns grövre och det skapar en exklusiv, välarbetad känsla, vilket är vad jag strävat efter. Boken är limbunden med ett 300 g papper av Scandic 2000 Ivory. Omslaget är designat för att ge ett första intryck om vad boken kommer handla om, element som är återkommande i boken befinner sig också på omslaget.

Typsnittet jag valt att använda i brödtexten är Georgia och ligger på 10 punkter. Det är ett typsnitt som tillhör familjen Antikva och skapades för att läsas på skärm. Jag valde Georgia just av den anledningen, eftersom det är ett typsnitt som skapades för att läsas på skärmar är det inte mer en rätt att använda sig av det till en text där datorer är en central del av handlingen.

Tio punkter har jag valt av två anledningar varav den första är att 10 punkter är en bra storlek att läsa i och formatet på boken 148x210 mm, större storlek en tio punkter i boken och

typsnittet kändes för stort för formatet.

Som komplement för brödtexten har jag utformat en layout av ett socialt medium där jag börjar varje text med att publicera en illustration eller meddelade i form av en uppdatering.

Illustrationerna är kopplade till texten och existerar för att ge en klarare bild av vad texterna handlar om, de existerar också för att översätta det jag skriver om till verkligheten.

Ett annat komplement för brödtexten i boken är emojis som jag designat i enhet med resten av bokens utseende.

Emojis existerar tillsammans med texten precis som de gör i

(31)

textbaserad datakommunikation. Precis som i den formen använder jag mig av emojis för att lätta upp stämningen i kommunikationen och komplettera texterna för att

visa utryck jag vill leverera.

Boken har designats för ungdomar, tanken är att ungdomar ska få större förståelse för hur sociala medier förändrar deras och andras kommunikation. Boken är en lösning på min frågeställning:

Påvisa kommunikationsförändringen på sociala medier för målgruppen? Där har min tilltänkta lösning varit just detta material som ska delas ut på skolor runt omkring i Sverige som en kampanj och sedan ska den kunna beställas från en hemsida efter kampanjens slut. Är du intresserad att veta mer om min designlösning bör du kolla igenom min bok

Kommunikation i teknikens värld.

Resultat

(32)
(33)

INLEDNING:

1. Inledande text i min bok Kommunikation i teknikens värld.

Frågeställning & Syfte:

1. Flytande internet - Ett begrepp jag använder mig av i min bok och handlar om de som är vana att föra konversation via sociala medier.

Fakta & inspiration

1. Nationalencyklopedins definition av kommunikation.

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kommunikation 2. Fortsättning av nationalencyklopedins definition av kommunikation 3. Nationalencyklopedins definition av datakunskap.

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/data kommunikation

4.

5. Förklaring av kommunikationsmodellen

https://www.youtube.com/watch?v=etcIX0aC-4E 6. Definition av sociala medier.

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/socia la-medier

7. Ulla Carlsson (2010) s.9

Informationskälla

Sändare Kodare Avkodare Mottagare

Signal Mottagen signal Destination Kanal

Brus

Referenser

(34)

Använning av sociala1 och traditionella2 medier på internet i befolkningen 9–79 år en genomsnittlig dag 2009 och 2010 (procent) KönÅlderUtbildning (16–79 år) TotaltMänKvinnor 9–1415–2425–4445–6465–79LågMellanHög Enbart sociala medier1 1917203447229371815 Enbart traditionella medier2 1315102215191291517 Både sociala1 - och traditionella medier2 1617156322711472019 Sociala medier1 200926252644643211482823 2010353435407949207133834 Traditionella medier 2 2009253022529392613133034 2010283225935423016163535 1 Med sociala medier avses här socialt nätverk, community, diskussionsforum, chattgrupp eller blogg. 2 med traditionella medier på internet avses här morgontidning, kvällstidning, tidskrift, radio eller TV. Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2010. www.nordicom.gu.se/mediesverige

8. Statistik.

(35)

9. http://www.petererikssonstiftelsen.se/wp-content/uplo ads/2015/02/Vad-a%CC%88r-hja%CC%88rnplasticitet.pdf

10. http://www.levrikare.se/kropp-sjael/21-kropp-sjael/320-face book-genera%20tionen-lider-av-koncentrationssvarigheter-teknik stressen-kan-ge-dig-add

11. http://www.levrikare.se/kropp-sjael/21-kropp-sjael/320-face book-genera%20tionen-lider-av-koncentrationssvarigheter-teknik stressen-kan-ge-dig-add

12. Citat hämtat ur artikeln

http://www.levrikare.se/kropp-sjael/21-kropp-sjael/320-face book-genera%20tionen-lider-av-koncentrationssvarigheter-teknik stressen-kan-ge-dig-add

13. http://www.nicholascarr.com/

14. http://www.nicholascarr.com/?page_id=16

15. http://www.nicholascarr.com/?page_id=18

16. http://www.adlibris.com/se/bok/the-gospel-of-loki-9781473211681

17. http://www.andreasuneby.se/

18. https://www.youtube.com/watch?v=iX786-p-0Kk

Referenser

(36)

Min process

1. https://www.gotinder.com/

2. http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/artiklar/alexander-bard- instagram-kommer-att-d%C3%B6-ut-56c9b172b9a9f6cd43000069

3. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/geor gia-(typsnitt)

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Menlo_(typeface)

5. http://gtc.se/

(37)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :