Svar på samråd om förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar, miljöinvesteringar och djurens välbefinnande Dnr 4.1.16-8568/14

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hushållningssällskapens Förbund 2014-10-07

Hushållningssällskapens Förbund

Stortorget 7, 111 29 Stockholm | Telefon, vxl: 08-545 278 00 | Org nr: 802001-5007 | www.hushallningssallskapet.se

Jordbruksverket

Svar på samråd om förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar, miljöinvesteringar och djurens välbefinnande Dnr 4.1.16- 8568/14

Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar, miljöinvesteringar och djurens välbefinnande.

Ingemar Henningsson och Madelene Nilsson har arbetat fram detta svar.

Hushållningssällskapens Förbund har följande synpunkter:

Det är en försämring för lantbrukaren om inte åtaganden kan anpassas uppåt vid exempelvis en kontroll. Det är inte ovanligt att blockgränser mellan block ändras vid kontroll. Om

omfattningen av åtagandet för det ena blocket då justeras nedåt, bör det intilliggande blockets åtagande justeras uppåt på motsvarande sätt.

I övrigt har vi inga synpunkter.

Jesper Broberg Förbundsdirektör

Figure

Updating...

References

Related subjects :