Förordning om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller ska ha följande lydelse.

18 §1 Länsstyrelsens beslut får överklagas till Statens energimyndighet.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut av Statens energi- myndighet i ett överklagat ärende om utbetalning av stöd får dock inte över- klagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:971.

SFS 2018:1044

Publicerad den 15 juni 2018

Figure

Updating...

References

Related subjects :