• No results found

Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (1998:620) om belastnings- register ska ha följande lydelse.

9 §2 En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga upp- gifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår.

En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret

1. för att kunna ta till vara sin rätt i ett främmande land eller få tillstånd att resa in, bosätta sig eller arbeta där,

2. enligt bestämmelser i skollagen (2010:800),

3. enligt bestämmelser i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, 4. enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn,

5. enligt bestämmelser i lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, eller

6. enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag som avses i andra stycket 1–3 ska innehålla.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag som avses i andra stycket 4–6 ska innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON

Karin Erlingsson (Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427.

2Senaste lydelse 2015:987.

SFS 2018:1224

Publicerad den 28 juni 2018

References

Related documents

Enligt en lagrådsremiss den 16 maj 2013 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1974:202) om

51 Detta perspektiv blir viktigt då vi väljer att undersöka hur ledningen presenterar Regeringen för att sedan sätta detta i relation till hur IT-konsulterna använder

3 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 3.56

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka handlingar som får godtas som pass.. Regeringen eller den myndighet som regeringen

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3 § lagen (1998:620) om belastnings- register ska ha följande lydelse3. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av

Uppgifter som har förts in i registret med stöd av 4 a § och som avser en gärning som inte motsvarar brott enligt svensk lag eller en gärning som någon har begått

2. fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihets- berövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats gallras tio år

2 § 3 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en arbetsgivare att till en myndighet lämna uppgifter som