• No results found

Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 § lagen (1995:1571) om insättnings- garanti ska ha följande lydelse.

16 §2 Ett institut som omfattas av garantin ska lämna de uppgifter till garanti- myndigheten som den behöver för att fastställa institutets avgift. De uppgifter som myndigheten behöver för att fastställa ett instituts avgift ska ha granskats av en revisor som utsetts av institutet i enlighet med 4 a kap. 1 § sparbanks- lagen (1987:619) respektive 7 a kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsban- ker eller, när det gäller bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepap- persbolag, 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) och, när det gäller kredit- marknadsföreningar, 8 kap. 8 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Institutet ska också utan dröjsmål lämna garantimyndigheten de uppgifter den behöver om insättare och deras insättningar samt de uppgifter den i övrigt behöver för sin verksamhet.

Garantimyndigheten får, när den anser att det är nödvändigt, genomföra en undersökning hos institutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2Senaste lydelse 2011:829.

SFS 2018:719

Publicerad den 8 juni 2018

References

Related documents

för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som är skyldig att lämna uppgifter enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller lagen (2015:1016) om resolution, om

17 § 2 Har ersättningsrätt inträtt enligt 8 §, ska institutet eller konkursför- valtaren lämna de uppgifter till garantimyndigheten som den behöver för att betala ut

4 § 3 Om en insättning omfattas av garantin, har insättaren rätt till ersätt- ning motsvarande dels insättningens belopp, dels upplupen ränta till den dag då

en insättare som inte har identifierats enligt lagen (2017:630) om åt- gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. På regeringens vägnar

en insättare som inte har identifierats enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. På regeringens vägnar

1 § 3 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Krono- fogdemyndighetens verksamhet med utsökning och indrivning, skuld- sanering,

1 och 5 §§ lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet ska ha följande lydelse. 1 § 2 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Tullverkets

huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som skattebefriad förbrukare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi och