Flerspråkiga barn i förskolan

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Estetisk- filosofiska fakulteten Svenska

Anna Hakkarainen

Flerspråkiga barn i förskolan

Ur ett lärarperspektiv

Multilingualism in preschool

From a teacher´s perspective

Examensarbete 15 högskolepoäng Lärarprogrammet

Datum: 09-06-05 Handledare: Anna Lindholm

(2)

ABSTRACT

My purpose with this paper related to my questions was to find out how professionals preeschool teachers working on multilingualism. I also wanted to get answers on how

pedagogues in the preeschool may promote multilingual children´s language development, the factors that promote multilingual children´s language development and the role parents have in the language development of multilingual children. I chose to do my study in the form of interviews with professional preeschool teachers and interviewees described including the need for more knowledge of pedagogues around multilingualism. My result based on theoretichal background and the study is that pedagogues should let the children´s all languages esemble together. A factor influencing the multilingual children´s language development is ambient attitudes to multilingualism. Pedagogues should work with parents and have an open dialogue regarding the child´s language development. The environment at preeschool should be well thought-out and are multilingual children in the pediatric group, this should also appear in the buisness premises. Through a environment free from conflicts and through didactic tools in the form of, for exampel, music and nursery rhymes the child gets a good foundation for good language development in preeschool.

(3)

SAMMANDRAG

Mitt syfte kopplat till mina frågeställningar var att ta reda på hur yrkesverksamma

förskolelärare arbetar kring flerspråkighet, få svar på hur pedagoger i förskolan kan främja flerspråkiga barns språkutveckling, vilka faktorer som påverkar barns utvecklande av språk samt vilken roll föräldrarna har i språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Jag valde att göra min undersökning i form av intervjuer med yrkesverksamma förskollärare och

intervjupersonerna beskrev bland annat att det behövs mer kunskap hos pedagoger kring flerspråkighet. Mitt resultat baserat på teoretisk bakgrund och undersökning är att pedagoger bör låta barnets samtliga språk samspela med varandra. En faktor som påverkar barnets språkutveckling är omgivningens attityder till flerspråkighet. Pedagoger bör samarbeta med föräldrar och ha en öppen dialog i fråga om barnets språkutveckling. Miljön på förskolan bör vara genomtänkt och finns flerspråkiga barn i barngruppen, bör detta också synas i

verksamhetens lokaler Genom en trygg och konfliktfri miljö och genom didaktiska verktyg i form av exempelvis musik, rim och ramsor, får barnet en bra grund för en god

språkutveckling i förskolan.

Nyckelord: Förskola, flerspråkighet, modersmålsstöd, pedagog

Figure

Updating...

References

Related subjects :