• No results found

Bruksanvisning. Clipper Robotgräsklippare. Art.nr

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bruksanvisning. Clipper Robotgräsklippare. Art.nr"

Copied!
42
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bruksanvisning

Clipper 1200

Robotgräsklippare

(2)

Clipper - Robotgräsklippare

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 3

2. TEKNISKA DATA 4

3. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 5

Säkert handhavande 5

Allmänt handhavande 5

Underhåll och förvaring 6

Säkerhetssymboler 7

Säkerhetsinstruktioner för Clipper robotgräsklippare 9

4. FÖRSTÅ ROBOTGRÄSKLIPPAREN CLIPPER 10

Komponentförteckning 10

Grundläggande handhavandeprinciper för Clipper robotgräsklippare 11

5. INSTALLATIONSVÄGLEDNING 15

Introduktion 15

Klippbegränsningar 16

Markera robotgräsklipparens arbetsområde 19

Installera laddningsstation 20

Lägg ut och fäst avgränsningskabeln 21

Anslut avgränsningskabeln till laddningsstationen 22

Starta och testa installationen 24

6. PROGRAMMERING 25

Kontrollpanel 25

Menyöversikt 26

Menyfunktioner 27

Inställningar 28

Ändra PIN-kod 32

För att starta klippcykel 33

7. SKÄRMMEDDELANDEN OCH LADDNINGSINFORMATION 34

8. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 35

9. FELSÖKNING 39

Tack för att du har valt att

köpa en produkt från Rusta!

Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning.

(3)

1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

1 st. Robotgräsklippare 1 st. Laddningsstation 1 st. Transformator

Strömsladd 1x20 m 6 st. Anslutningsdon till laddningsstation

10 st. Skarvkopplingar

för avgränsningskabel 150 st. Fästpinnar

6 st. blad 1 st. Bruksanvisning Avgränsningskabel

Förpackningens innehåll

1 st.Instruktions-

(4)

Ljudvärden har bestämts i enlighet med bullertest som anges i IEC 60335-2-107, genom att använda grundläggande normerna EN ISO 11201 och EN ISO 3744.

1) Den rekommenderade tiden per dag som anges i denna specifikation är endast för referens. Den beror på bladens skick, typen av gräs, växtförhållanden, fuktighet och hur pass kuperat området är. Denna robotklippare kan behöva

2. TEKNISKA DATA

Max klippområde 1200 m2

STRÖMFÖRSÖRJNINGSSYSTEM

Strömförsörjning Ingående spänning AC 100-240V, 50-60Hz

Utgående spänning 34V d.c.

Batteri Lithium-Ion Batteri 25.2V d.c./3Ah

Max klipptid på en laddning 100 min

KLIPPNINGSSYSTEM

Nominell spänning 24V d.c.

Effekt 50 W

Obelastat klippvarvtal 3000/min

Klippbredd 220 mm

Reservblad Rusta art.nr. 31901068

Klipphöjd, Min-Max 20 mm - 60 mm

Antal klipphöjder 9 Inställningar

Antal blad Tre (ledade)

Transporthastighet 0.50 m/s

LADDNINGSSYSTEM

Laddningsström 3 A

Laddningstid 80 min

Rekommenderad tid per dag (timmar) Not 1)

300 m2 2 - 3 timmar

600 m2 3 - 4 timmar

900 m2 5 - 6 timmar

1200 m2 7 - 8 timmar

ALLMÄNNA DATA

Skyddsklass Klippare och Laddningsstation IP X4

Skyddsklass Strömförsörjning IP 67

Robotgräsklipparens vikt 13 Kg

Vikt på laddningsstation 7 kg

Robotgräsklipparens storlek, L x W x H 736 X 595 X 295 mm

Paketstorlek, L x W x H 920 X720 X 375 mm

Bruttovikt 30 kg

BULLER

Bullernivå 46.6 dB

Bullereffekt LWA= 67 dB (k=0.35 dB)

(5)

SÄKERT HANDHAVANDE Utbildning

1. Läs instruktionerna noggrant, se till att du förstår dem fullständigt. Bekanta dig med reglagen och den korrekta användningen av robotgräsklipparen.

2. Låt aldrig någon som inte är bekant med dessa instruktioner, eller barn, använda denna robotgräsklippare.

3. Lokala bestämmelser kan begränsa åldern för operatören.

4. Operatören eller användaren är ansvarig för olyckor och faror som kan uppstå på andra människor eller deras egendom.

Förberedelse

1. Säkerställ korrekt installation av systemet och avgränsning av området enligt instruktionerna.

2. Inspektera periodvis området där maskinen ska användas och avlägsna alla stenar, pinnar, trådar och andra föremål som kan orsaka skada på robotgräsklipparen.

3. Inspektera periodvis visuellt för att tillse att bladen och bladbultarna samt skäraggregat inte är slitna eller skadade. Ersätt slitna eller trasiga blad och bultar samtidigt för att bevara balansen och öka livslängden.

4. Var försiktig då rotering av skäraggregatet kan orsaka att bladen roterar så att skärskador kan uppstå.

ALLMÄNT HANDHAVANDE

1. Använd aldrig robotgräsklipparen med defekta skydd eller utan säkerhetsanordningar.

2. Håll inte händer eller fötter nära eller under kåpan där det finns roterande blad.

3. Lyft inte upp eller bär robotgräsklipparen när motorn är igång.

4. Stäng AV huvudströmbrytaren (utsläppt) innan:

– all kontroll under skyddskåpan vid blockering eller dylikt.

– rengöring eller underhåll av robotgräsklipparen.

5. Starta robotgräsklipparen i enlighet med instruktionerna. När huvudströmbrytaren är i positionen PÅ (intryckt), säkerställ att du håller dina händer och fötter borta från de roterande bladen.

Säkerhetsinstruktioner

VARNING! Läs alla säkerhetsvarningar och instruktioner. Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan resultera i elektriska stötar, brand och/eller allvarlig kroppsskada. Läs instruktionerna noggrant för säkert handhavande av maskinen. Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk.

3. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

(6)

När robotgräsklipparen arbetar automatiskt: Lämna inte robotgräsklipparen att arbeta utan uppsikt om du vet att det finns husdjur, barn eller andra personer i området.

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

• Håll alla muttrar, bultar och skruvar åtdragna för att vara säker på att robotgräsklipparen är driftssäker.

• Byt ut slitna eller skadade delar för säkerheten, klippkvaliteten och livslängdens skull.

• Säkerställ att endast originalblad monteras.

• Se till att batterierna laddas med den laddare som medföljer och är rekommenderad av tillverkaren. Oriktig användning kan resultera i elektriska stötar, överhettning eller läckage av frätande vätska från batteriet.

• Service på robotgräsklipparen ska utföras i enlighet med tillverkarens instruktioner.

• I händelse av läckage från batteriet, skölj rikligt med vatten/ neutraliseringsmedel, sök medicinsk hjälp om det kommer i kontakt med ögon, etc.

• Vinterförvara alltid batteriet fullt laddat och i rumstemperatur (omkring 20ºC).

Varje djup urladdningscykel minskar kapaciteten för batterierna. För att förlänga batteriets livslängd är det rekommenderat att underhållsladda batteriet var 3:e månad vid långa perioder utan användning.

(7)

SÄKERHETSSYMBOLER Varningssymboler på maskinen

Säkerhetsinstruktioner

VARNING - Läs användarinstruktionerna innan maskinen används.

Den levererade robotgräsklipparen kan vara farlig om den används på oriktigt sätt. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan användning.

VARNING - Håll ett säkert avstånd till maskinen vid användning.

VARNING - Håll dina händer och fötter borta från de roterande bladen.

Placera aldrig dina händer eller fötter nära eller under karossen när robotgräsklipparen används. Robotgräsklipparen kan bara startas när knappen för huvudströmbrytare är i position PÅ (intryckt) och rätt PIN har angivits. Säkerställ att huvudströmbrytaren är i positionen AV (utsläppt) innan inspektion eller underhåll utförs.

VARNING - Åk inte på robotgräsklipparen.

VARNING – Stäng alltid av huvudströmbrytaren innan arbete utförs på robotgräsklippare eller innan den lyfts.

Återlämna alla trasiga/förbrukade batterier till din lokala återförsäljare, insamlare eller returstation.

Det är inte tillåtet att kassera denna produkt som vanligt hushållsavfall när den har nått slutet av sin livscykel. Vänligen återvinn när det är möjligt.

(8)

Varningssymboler på laddaren

Varningssymboler på batteriet

Batteriet innehåller Li-ion, kasserade batterier ska sorteras miljövänligt.

Kassera inte använda batterier som osorterade hushållssopor.

Kasta inte batteriet i vattnet.

Utsätt inte batteriet för eld eller överhettning.

Utsätt inte batteriet för starkt solsken eller förvaring på ett element (max. 45 C°) under längre tid.

Ta med batteriet till en återvinningsstation för gamla batterier där de kommer att återvinnas på ett miljövänligt sätt.

Kasserade elektriska produkter ska inte slängas i hushållssoporna.

Vänligen återvinn när det är möjligt. Kontrollera med din lokala myndighet eller återförsäljare för råd om återvinning.

Varning!

Innan all användning, se motsvarande avsnitt i denna bruksanvisning.

Dubbelisolering

Polriktning

CE-märkning

(9)

• Placera inte någonting ovanpå robotgräs- klipparen eller laddningsstationen vare sig vid förvaring eller användning.

• Om huvudströmbrytaren är skadad eller inte fungerar, använd inte robotgräsklippa- ren. Denna omkopplare får ej manipuleras.

Tryck alltid AV huvudströmbrytaren (ut- släppt) innan förvaring eller när robotgräs- klipparen inte används.

• Spara originalförpackningen för transport och förvaring av robotgräsklipparen.

• Om robotgräsklipparen behöver flyttas från eller inom arbetsområdet, tryck först på den stora STOP-knappen för att stoppa den.

Om funktionen för antistöld är aktiverad, vänligen ange första siffran i PIN-koden och tryck AV huvudströmbrytaren (utsläppt) innan du lyfter upp din robotgräsklippare.

Huvudströmbrytare

Intryckt huvudströmbrytare betyder att ström- men är PÅ och utsläppt huvudströmbrytare betyder att strömmen är AV.

Handtag

Bär alltid robotgräsklipparen i handtaget baktill under robotgräsklipparen för att hålla skäraggregatet borta från din kropp, såsom visas.

Säkerhetsinstruktioner

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR CLIPPER ROBOTGRÄSKLIPPARE:

Handtagets position (Den mörka färgen är endast

Huvudströmbrytare

(10)

Vi tackar dig för att ha köpt Clipper robotgräsklippare och hoppas att vi på några av de kommande sidorna kan förklara konceptet ytterligare och hjälpa dig att förstå hur, du genom att följa dessa grundläggande regler för robotgräsklipparen, det går att klippa gräs automatiskt så att du får maximalt med fritid och glädje av andra spännande aktiviteter.

KOMPONENTFÖRTECKNING

1. Robotgräsklippare 5. Laddningsstation

3. Kontrollpanel 2. Stoppknapp 4. FÖRSTÅ ROBOTGRÄSKLIPPAREN CLIPPER

Start

Hem

Bakåt OK

12. Kontroll- panel 4. Laddnings-

band

6. Blad (3 st)

7. Skär- aggregat 8. Framhjul

9. Bakhjul 10. Handtag 11. Huvud-

strömbrytare

13. Transformator 14. Strömsladd till

laddningsstationen 15. Fästpinnar

16. Anslutningsdon till laddningsstation

19. Avgränsningskabel 18. Skarvkoppling för

avgränsningskabel

17. Mätlinjal

(11)

GRUNDLÄGGANDE HANDHAVANDEPRINCIPER FÖR CLIPPER ROBOTGRÄSKLIPPARE Robotgräsklipparen väljer sin riktning automatiskt, vilket betyder att den kommer att klippa din trädgård i sin helhet, utan att lämna någon del oklippt inom det valda området som avgränsats med avgränsningskabeln.

Området väljs av dig genom att installera medföljande avgränsningskabel. När robotgräsklipparen hittar avgränsningskabeln kommer den att stanna, röra sig baklänges och vända för att klippa i en annan riktning. Det är viktigt att säkerställa att avgränsningen är helt sluten och att alla föremål du vill skydda begränsas av kabeln, t.ex. mindre träd, buskar, möbler och rabatter. Om gången till huset eller garaget ligger i nivå med gräsmattan kan man anlägga en passage (X) mellan olika gräsytor. Om robotgräsklipparen vid klippning inom gränsen stöter på ett hinder, såsom en person, ett träd, eller annat hårt hinder högre än 10 cm kommer den att stanna, röra sig baklänges och vända för att klippa i en annan riktning.

Not 2): Om din Clipper robotgräsklippare lyfter när den träffar ett hinder stannar skäraggregatet genast för att undvika all eventuell skada.

Min. 2 meter Max 8 meter

Förstå robotgräsklipparen

(12)

Lokalisering av laddningsstationen

Efter ungefär 100 min klippning kommer batteriet i din robotgräsklippare att ha låg kapacitet (beroende på vilken sorts gräs som klipps och klippområdets komplexitet).

Clipper robotgräsklippare kommer automatiskt att återgå till sin laddningsstation genom att lokalisera avgränsningskabeln och följa den moturs (utan att klippa) tillbaka till laddningsstation för att laddas, därefter startar den igen med nästa klippsekvens.

(13)

Start och stopp vid klippning

När du vill stoppa din Clipper robotgräsklippare under klippning, tryck på STOP- knappen (1). När STOP-knappen tryckts kommer luckan till kontrollpanelen öppnas (2).

Robotgräsklipparen kommer inte att börja arbeta innan du åter har stängt luckan (3).

Detektering av avgränsningskabel

När Clipper robotgräsklippare närmar sig avgränsningskabeln kommer två sensorer, installerade i mitten och på vänstra sidan i främre delen av chassiet att känna av detta, men innan gräsklipparen stannar och vänder kommer robotgräsklipparen att köra över avgränsningskabeln med ungefär 20 till 50 centimeter (en inställning du själv kan justera), så ta hänsyn till detta när du skapar layouten för avgränsningen, se vidare information.

Förstå robotgräsklipparen

20-50 cm

3 2

(14)

Här nedanför finns en tabell som visar det maximala avståndet mellan robotgräsklipparen och avgränsningskabeln.

Inställning av klipphöjd för Clipper robotgräsklippare

Clipper robotgräsklippare har 9 klipphöjdsinställningar mellan 20 mm och 60 mm.

Om gräsets höjd är högre än 60 mm måste du klippa ned detta gräs till <60 mm, annars kommer belastningen på robotgräsklipparen bli för hög och klippeffektiviteten bli lidande. Använd en vanlig gräsklippare eller en grästrimmer till detta. När

väl installationen är avslutad kan klippningen justeras till ditt val bland någon av de 9 inställningarna. Börja på den högsta inställningen och arbeta dig nedåt till önskad klipphöjd efter ett par dagar. Detta utförs genom att justera vredet på

robotgräsklipparens ovansida. Justera aldrig klipphöjden när robotgräsklipparen arbetar, säkerställ att huvudströmbrytaren är i läge AV (utsläppt) innan justering.

Clipper robotgräsklippare kan klippa vått gräs men vått gräs kommer att samlas på skäraggregatet och hjulen vilket kräver en mer frekvent rengöring av robotgräsklipparen.

Använd inte Clipper robotgräsklippare vid risk för blixtnedslag och åskoväder eftersom det kan orsaka skada på elektroniken, det rekommenderas att du kopplar ur laddningsstationen och även kopplar ur avgränsningskabeln om så möjligt.

Effektiviteten för Clipper robotgräsklipparens klippning beror på skarpa blad, så håll dem 7 meter

Modell Max yta Avstånd för att ta emot signalen

Clipper 1200 1200 m2 22,5 m

Anpassning av din Clipper robotgräsklippare

Clipper robotgräsklippare levereras fabriksprogrammerad för att klippa 24 timmar, 7 dagar i veckan men eftersom varje trädgård är olika och om du vill ändra dessa inställningar är det enkelt att programmera detta själv, se instruktionerna som återfinns i följande kapitel.

Om din granne också använder en robotgräsklippare måste du hålla ett avstånd mellan din och grannens avgränsningskabel på 7 m för att eliminera ev. störningar.

Om det finns ett staket mellan din gräsmatta och din granne kan du ignorera denna avståndsbegränsning när du lägger ut avgränsningskabeln.

(15)

5. INSTALLATIONSVÄGLEDNING

Detta kapitel förklarar hur Clipper robotgräsklippare installeras, vänligen läs detta i sin helhet innan du börjar installationen.

INTRODUKTION

Det rekommenderas att du skissar upp din gräsmatta, inklusive alla hinder och hur dessa ska skyddas. Detta gör det även lättare att hitta en bra plats för laddningsstationen och att korrekt placera avgränsningskabeln runt din trädgårdsgräns och så att buskar, rabatter etc. skyddas. Du kommer också att behöva några verktyg, som en hammare/

gummiklubba, klämtång, trådavbitare eller sax.

KLIPPBEGRÄNSNINGAR

För fasta och fixerade hinder högre än 10 cm, såsom väggar, staket, trädgårdsmöbler etc. reagerar robotgräsklipparens krocksensor vid kontakt och Clipper robotgräsklippare kommer att stoppa, backa och sedan vända och klippa i en annan riktning,

Installationsvägledning

Min. 2 meter Max 8 meter

(16)

INSTALLATIONSVÄGLEDNING FORTS.

Träd

Clipper robotgräsklippare behandlar träd som vanliga hinder, men om några av rötterna hos trädet är synliga i din trädgård och lägre än 10 cm skall detta område uteslutas med avgränsningskabeln för att förhindra skador på trädets rot eller på robotgräsklipparens skärblad.

Sluttningar

Clipper robotgräsklippare kan klättra uppför och nedför en sluttning på maximalt 30% lutning inom arbetsområdet. Säkerställ att avståndet mellan avgränsningskabeln och sluttningens fot är minst 2 meter plan yta (max 10 graders lutning). Detta för att säkerställa att robotgräsklipparen inte hamnar utanför avgränsningskabeln vid fuktigt gräs.

Sluttningen ska inte vara brantare än 30%.

Stenar

Om det finns klippor eller stenar inom klippgränsen som är lägre än 10 cm eller har starkt sluttande ytor skall dessa avlägsnas eller uteslutas med avgränsningskabeln eftersom robotgräsklipparen kan köra rakt på dessa och skada skärbladen.

Stigar, uppfarter och vägar

Om gräsmattans gräns är nära en stig, uppfart eller väg som är på samma nivå som din

gräsmatta kan du välja antingen att låta din Clipper robotgräsklippare köra över den eller undvika den.

Om du vill köra över den behöver du bara inkludera denna korridor i din gränsdragning. Om stigen, uppfarten eller vägen är täckt med grus så måste underlaget vara väl packat och plant.

Om stigen, uppfarten eller vägen är ovanför gräsmattans nivå rekommenderas det att du inte låter din Clipper robotgräsklippare köra över den.

Den nivån får ses som ett hinder och därmed behövs ett 40 cm utrymme mellan stig och gräns.

Max 30% lutning

Avgränsnings- kabel

>40 cm

(17)

< 5 cm

> 10 cm A C B Ojämn gräsmatta

Om gräsmattan är mycket ojämn finns risk för att robotgräsklipparen fastnar i dessa områden. Åtgärda detta problem genom att jämna ut området eller uteslut detta område med avgränsningskabeln.

Rabatter

Om gräsmattans område innehåller rabatter och dylikt kan dessa skyddas med avgränsningskabeln och uteslutas från arbetsområdet. Detta gör du genom att lägga kablarna parallellt ut till området du vill utesluta från arbetsområdet. Du har två val:

1. Vid max 5 mm (A) avstånd mellan de parallella kablarna kommer din robotgräsklippare ej att registrera dessa som en gräns och därmed både kunna förflytta sig och klippa över dessa.

2. Om avståndet mellan de parallella kablarna istället är minst 10 cm (B) kommer

robotgräsklipparen se detta som en avgränsning och kommer därför stoppa, backa och sedan vända för att klippa i en annan riktning. Vid ett avstånd på ca 10 cm (B) undviker du även att området mellan kablarna inte klipps.

För att undvika att robotgräsklipparen fastnar på de uteslutna området när den är på väg till laddningsstationen för laddning är det lämpligt att placera ut ett hinder (C) för att få robotgräsklipparen att ändra riktning mot laddningsstationen.

Om Clipper robotgräsklippare åker ned i vatten, såsom en damm eller pool, finns risk för skador på robotgräsklipparen. Uteslut vattenområden från arbetsområdet med avgränsningskabel eller

Installationsvägledning

(18)

Om din passage är smalare än 2 m eller längre än 8 kommer din Clipper

robotgräsklippare ej kunna hantera denna och måste bäras över till andra sidan av passagen. Det rekommenderas att detta område utesluts.

OBS! Korsa ej avgränsnings- kabeln.

Max längd för korridor är 8 m

Minsta bredd för korridoren är 2m

Viktigt att tänka på:

• Säkerställ att avgränsningskabeln aldrig korsas.

• Om du har en passage inom din gräsmattas gräns ska passagen vara minst 2 meter bred och ha en maxlängd om 8 meter.

(19)

MARKERA ROBOTGRÄSKLIPPARENS ARBETSOMRÅDE

Nu när du har förstått de grundläggande principerna för hur Clipper robotgräsklipparen fungerar är nästa steg att markera ut arbetsområdet med avgränsningskabeln med hjälp av den trädgårdsritning som du redan skapat. Detta är en väldigt viktig del av installationen och måste därför göras med omsorg, lägg gott om tid på detta steg för att senare undvika problem. Avgränsningskabeln måste bestå av en enda sluten slinga utan avbrott. Slingan sluts när den ansluts till laddningsstationen. Vid behov kan slingan förlängas ytterligare med Clipper avgränsningskabel och Clipper skarvkoppling.

Börja med att välja bästa positionen för laddningsstationen. Laddningsstationen behöver vara permanent ansluten till ett utomhus eluttag. Observera att längden på medföljande strömsladd är 20 meter.

Installationsvägledning

Min. 2 meter Max 8 meter

(20)

INSTALLERA LADDNINGSSTATION

• Laddningsstationen (komponent 5) måste placeras på en plan yta och där den kan anslutas med en avgränsningskabel både från fram- och baksidan. Det behövs 2 m rät kabel från framsidan för att säkerställa att robotgräsklipparen smidigt kan återgå till laddningsstationen. Det måste också finnas 1 m plant utrymme åt vardera sida om laddningsstationen. Detta säkerställer tillräckligt med utrymme för robotgräsklipparen att vända och backa in i laddningsstationen för en korrekt dockning. Placera din laddningsstation i skuggan eftersom batteriet mår bäst av att laddas på en sval plats.

Obs! Platsen för laddningsstationen ska vara tillräckligt plan, och laddningsstationen skall placeras plant i både längsled och sidled. Använd det medföljande vattenpasset för att säkerställa detta.

• Om din gräsmattas jord är mjuk, sandblandad eller ojämn föreslår vi användande av 0,5x1m plastnät framför laddningsstationen för att förhindra att hjulen gräver ner sig efter en tids användning.

• När väl positionen för laddningsstation är bestämd och eluttaget också kan nås, anslut INTE till eluttaget ännu. Du behöver slutföra allt layoutarbete med avgränsningskabeln innan dess.

Följande positioner är inte tillåtna:

> 1 m

> 2 m

(21)

LÄGG UT OCH FÄST AVGRÄNSNINGSKABELN

• Nästa steg är att lägga ut avgränsningskabeln (komponent 19). Se till att gräset där du skall lägga tråden är kortklippt. Kabeln behöver inte grävas ner eftersom den med tiden sjunker ner i gräsmattan och blir osynlig redan efter någon vecka. Se dock till att kabeln ligger an direkt mot gräsmattan längs med hela slingan. Spänningen i kabeln är endast 42V och utgör inte någon fara för varken barn eller husdjur.

• Börja vid laddningsstationen och lämna ett par meter extra avgränsningskabel bakom stationen för senare justering. Lägg först kabeln löst ovanpå gräsmattan enligt den skiss du tidigare gjort. Tänk på att den skall ligga 40 cm från gräsmattans kant och alla hinder så att robotgräsklipparen kan passera fritt tillbaka till laddningsstationen. Mall för linjal finns tryckt på insidan av kartongens lock. Fäst kabeln temporärt med några fästpinnar (komponent 15) på strategiska ställen, speciellt vid hörnen. Om du behöver skarva avgränsningskabeln, använd endast Clipper skarvkoppling (komponent 18) då dessa är fyllda med silikon som förhindrar krypströmmar och därmed störningar i avgränsningskabeln.

• När du lagt ut hela kabeln börjar du fästa fästpinnarna på ca 1 m avstånd och lite tätare i hörn och böjar, men slå inte ner dem helt innan du har testat att

Robotgräsklipparen kommer åt överallt utan att fastna. Om den skulle fastna, justera då avgränsningskabeln, och när det hela fungerar som det skall, fixera fästpinnarna permanent.

• Observera! Om hårda ytor påträffas där fästpinnarna inte kan slås ned, såsom trallgolv etc. kan det krävas märlor eller skruv och plugg. Tänk på att använda isoleringsbricka för att undvika eventuella krypströmmar.

• Om gräsmattans område innehåller rabatter och dylikt kan dessa skyddas med avgränsningskabeln och uteslutas från arbetsområdet. Detta gör du genom att lägga Fästpinnarna skall slås ned i gräs-

mattan, så att kabeln ligger an mot markytan i riktning mot avgränsnings- områdets utsida.

80-100 cm 40 cm Avgränsningskabel

Avgränsnings- kabel Markyta

Avgränsnings- områdets UTSIDA

Installationsvägledning

< 5 cm

> 10 cm A B C

(22)

För att undvika att robotgräsklipparen fastnar på de uteslutna området när den är på väg till laddningsstationen för laddning är det lämpligt att placera ut ett hinder (C) för att få robotgräsklipparen att ändra riktning mot laddningsstationen.

• Skapa inga skarpa 90 graders hörn där

robotgräsklipparen kan fastna, vi rekommenderar 45 grader. Robotgräsklipparen kommer ändå att klippa in i hörnen i och med att robotgräsklipparen går 20 - 50 cm över tråden, beroende på vad som ställts in av dig vid programmeringen.

• När hela arbetsområdet är komplett, lämna ytterligare 1 meter kabel i reserv innan den klipps av med en avbitare. Notera var anslutningarna till laddningsstationen finns innan kabeln klipps av.

ANSLUT AVGRÄNSNINGSKABELN TILL LADDNINGSSTATIONEN

När väl avgränsningskabeln är helt utplacerad kan du ansluta kabeländarna till laddningsstationen med de medföljande anslutningsdonen (komponent 16) enligt nedan.

• Dessa anslutningsdon är genomskärande vilket betyder att när de snäpps ihop kommer det yttre isoleringsskiktet av avgränsningskabeln att bli genomskuren. Observera att det yttre isoleringsskiktet på avgränsningskabeln aldrig får skalas av då detta kan orsaka spänningsläckage och krypströmmar. Säkerställ att det yttre isoleringsskiktet på kabeln inte är trasigt. 10 mm av kabeln skall sticka ut genom anslutningsdonet innan ihopsnäppning. Använd en tång vid ihopsnäppning tills du hör ett klick för att säkerställa god kontakt.

• När anslutningsdonen har monterats på de bägge ändarna av avgränsningskabeln (från framsidan och baksidan) kan dessa anslutas till laddningsstationen såsom visas nedan.

Avgränsningskabeln som löper framifrån in under laddningsstationen skall anslutas till det vänstra kontaktstiftet (märkt L). Anslutningskabeln som löper bakifrån skall anslutas till det högra kontaktstiftet (märkt R).

VIKTIG INFORMATION

Kontrollera att anslutningarna är enligt bilden, i annat fall kommer inte robotgräsklipparen fungera korrekt.

R L

(23)

• Efter anslutning av vänster(L) och höger(R) anslutningsdon till laddningsstationen kan laddningsstationen fixeras med fästpinnar (komponent 15). Men innan detta görs, säkerställ att laddningsstationen fortfarande ligger plant med hjälp av vattenpasset.

• Koppla ihop laddningsstationen (komponent 5) med transformatorn (komponent 13) med hjälp av strömsladden (komponent 14). Anslut sedan transformatorn till eluttaget.

LED Beskrivning

1 Fast blått sken Normalt

2 Blinkar blått Internt kabelbrott i laddningsstationen, Avgränsningskabeln är OK

3 Blinkar rött Avgränsningskabeln är av eller dåligt ansluten, laddningsstation är OK

4 Blinkar rött och blått Kabelbrott eller kortslutning för både gränsslinga och laddningsstation

LED-indikatorn på laddningsstationen skall lysa med ett fast blått sken om allt är korrekt anslutet. Om den inte lyser med ett fast blått sken, se tabellen nedan för åtgärd.

Installationsvägledning

1 m utanför gränsområdet behöver vara plant.

2 m avgränsningskabel behöver vara rät.

LED

(24)

STARTA OCH TESTA INSTALLATIONEN

När väl LED indikatorn lyser med fast blått sken betyder det att allt är ok och att fästpinnarna för avgränsningskabeln kan slås ned helt med en hammare. När detta väl är gjort, dubbelkolla att det fortfarande lyser blått, om det gör det så är den utplacerade avgränsningskabeln ok och laddningsstationen fungerar normalt. Placera sedan Clipper robotgräsklippare inom arbetsområdet, några meter från laddningsstationen.

Tryck nu på den stora STOP-knappen på robotgräsklipparens ovansida och luckan för kontrollpanelen öppnas. Tryck på knappen Hem, stäng sedan luckan. När den har stängts bör robotgräsklipparen starta och automatiskt återvända till laddningsstationen genom att lokalisera avgränsningskabeln och följa den. Robotgräsklipparen följer

avgränsningskabeln moturs och stannar när den kommer nära laddningsstationen, vänder 180 grader och backar in i laddningspositionen. Om robotgräsklipparen inte kan docka in i laddningsstationen kommer den att upprepa manövern tills dess den lyckas docka normalt.

När robotgräsklipparen gjort en lyckad dockning kommer laddning att påbörjas Tryck PÅ (intryckt) robotgräsklipparens huvudströmbrytare. Se nedan.

Läge för

huvudströmbrytare:

PÅ (Intryckt) Läge för

huvudströmbrytare:

AV (Uppsläppt)

Jan.01 05:23

(25)

Programmering

6. PROGRAMMERING KONTROLLPANEL

När väl laddningen är avslutad kan programmering av robotgräsklipparen utföras (se nedan). För att inleda programmering måste luckan öppnas genom att trycka in STOP-knappen. Därefter kan programmeringsprocessen börja. Robotgräsklipparen har redan programmerats på fabriken i en uppsättning standardinställningar men dessa kan ändras om så önskas. Även om fabriksinställningarna passar för de flesta användare är det värdefullt att du bekantar dig med de alternativ som finns tillgängliga.

Knappalternativ:

Valknapp: För varje tryck på skärmen

kommer markören att röra sig uppåt eller till vänster.

Valknapp: För varje tryck på skärmen

kommer markören att röra sig nedåt eller till höger.

Bekräfta val: För att ange en inställning, tryck på OK-knappen för att bekräfta valet.

Hemknapp: Clipper robotgräsklippare kommer att gå direkt till laddningsstationen när du trycker på Hem-knappen.

Startknapp: Att trycka på Start-knappen gör att Clipper robotgräsklippare startar en klippcykel.

Bakåtknapp: Tryck på Bakåt-knappen för att återgå till föregående meny.

OK

Hem

Start Bakåt

Start

Hem

Bakåt OK

(26)

Normal cykel Test cykel Körlägen

MENYÖVERSIKT

Ändra PIN Datum

och Tid Inställningar

Återställ alla inställningar Gräns-

trimning

Gränsens kantbredd

Ja

Nej

Ange nuvarande PIN

Ange ny PIN

Ange ny PIN på nytt

Datum

Tid

Ja

Nej

Välj dagar Välj klipptid/

dag Klipptids-

inställningar

Starttid

Stopptid Må.

Ti.

On.

To.

Fr.

Lö.

(27)

Utanför Instängd Fel

inspelning

Sluttning

Låg batt. Ingen signal Upplyft

Ange PIN kod:

****

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Körläge Inställning Tidsinställning Felinspelning

Normal Cykel Testcykel

Normal Cykel

Programmering

SÄKERHETS PIN-KOD

För att förhindra stöld samt få åtkomst till menyfunktioner måste en pinkod anges. Den fabriksinställda PIN-koden är 0000.

Du anger PIN-kod med knapparna och när markören befinner sig under respektive siffra trycker du OK för att välja siffra.

MENYFUNKTIONER:

Körläge

Flytta markören till Körläge, tryck sedan på OK-knappen.

Alternativ 1 – Normal cykel

Detta är standard gräsklippning och laddningsläge som har blivit förinställt på fabrik.

Alternativ 2 - Testcykel

(28)

Körläge Inställning Tidsinställning Felinspelning INSTÄLLNINGAR

Flytta markören till Inställningar

Gräns Trimning Gränsens kantbredd Ändra PIN

Tid och datum Återställ alla inställningar

Gränstrimning

Ja Nej

Bredd för klippning över avgränsningskabeln

0,2 m

Gräns Trimning Gränsens kantbredd Ändra PIN

Tid och datum Återställ alla inställningar

Med detta alternativ kan du ställa in huruvida du vill klippa längs avgränsningskabeln ett varv första cykeln varje dag eller inte (vår erfarenhet är att denna funktion endast behövs i undantagsfall).

Gräns Trimning Gränsens kantbredd Ändra PIN

Tid och datum Återställ alla inställningar

Du kan ställa in avståndet som robotgräsklipparen kommer att köra över avgränsningskabeln, mellan 0,2 till 0,5 m och som du kan anpassa för just din gräsmatta.

(29)

Gräns Trimning Gränsens kantbredd Ändra PIN

Tid och datum Återställ alla inställningar

Ange bef. PIN kod:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ange ny PIN kod:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ange ny PIN kod på nytt:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VIKTIGT! Om du helt glömmer bort PIN-koden, vänligen kontakta kundtjänstens

hjälptelefon. För snabb hjälp säkerställ att du direkt efter köp skickar in det medföljande Ändra PIN-kod

Om du vill skydda din robotgräsklippare från att bli stulen eller manipulerad rekommenderas det att du ändrar till en personlig PIN-kod. Anteckna din personliga PIN-kod i bruksanvisningen. Om du anger felaktig PIN-kod kommer robotgräsklipparen att ge meddelandet FEL på skärmen. För att göra detta, flytta markören till Ändra PIN på menyinställningar och tryck sedan på tangenten OK för att bekräfta, skärmen visar Ändra PIN.

Ange PIN 0000 (Aktuell PIN-kod, i detta fall fabriksinställningen)

Ange därefter din nya PIN-kod som du själv väljer

Ange ny PIN-kod på nytt:

Programmering

(30)

Läget tid och datum

Datum: 2013-01-01 Tid: 08:45 Gräns Trimning

Gränsens kantbredd Ändra PIN

Tid och datum Återställ alla inställningar

För att kunna schemalägga klippning är det viktigt att ställa in aktuellt datum och tid.

Läge för återställning till fabriksinställningar

Ja Nej Gräns Trimning

Gränsens kantbredd Ändra PIN

Tid och datum Återställ alla inställningar

Serienr. Parameternamn Standardvärde

1 Datum 2013-01-01

2 Tid 08:00:00

3 Ställ in klipptid 08:00~18:00 4 Ställ in klippdagar Måndag till fredag

5 PIN-kod 0000

6 Vidd för gränsens kant 0,2m – 0,5m, standardvärde är 0,2m

7 Körläge Normal cykel

8 Gränstrimning Ja

9 Felinspelning Tom

I detta läge kan du återställa din robotgräsklippare till fabriksinställningarna.

Samtliga parametrar återställs, förutom din personliga PIN-kod.

Fabriksinställningarna är enligt nedan:

(31)

Du kan schemalägga klippningen genom att ställa in veckodagar och dagliga arbetstiden i menypunkten ställ klipptid.

Ställ in klippdagar

Flytta markören till den önskade dagen och använd OK-knappen för att bekräfta den dag du har valt.

Ställ in klipptid

Start- och stopptiden kan ställas in för när robotgräsklipparen skall klippa eller gå tillbaka till laddningsstationen. Om robotgräsklipparen får slut på ström under tiden den arbetar kommer den automatiskt att återgå för att ladda och sedan när den är fulladdad gå ut igen för att klippa tills dess det är dags att återgå till laddningsstationen.

Vi rekommenderar att du till en början behåller de förinställda värdena för klipptid, och sedan anpassar värdena när du vet tiden det tar för robotgräsklipparen att fullständigt klippa din gräsmatta. Varje dag kan ställas in olika om så önskas. Kom ihåg att det kan ta olika lång tid för robotgräsklipparen att klippa samma gräsyta beroende på säsong eller väderleksförhållanden.

Körläge Inställningar Ställ klipptid Felinspelning Tidsinställningar

Flytta markören till Inställningar

Ställ in klippdagar Ställ in klipptid

Ställ in klippdagar

Ställ in klipptid Må.

Ti.

On.

To.

Fr.

Lö.

Sö.

Ställ in klippdagar Ställ in klipptid

Starttid: 08:00 Stopptid: 18:00

Programmering

(32)

Vilotid

BATVOL: 90%

12:51 Arbetstid och vilotid

Arbetstid är tiden från start till stopp under arbetsdagen.

Vilotiden är som namnet antyder, den tid när robot- gräsklipparen vilar under arbetsdagen, dockad i

laddningsstationen. Bildskärmen kommer då att visa Vilotid.

Felinspelning

Körläge Inställning Tidsinställning Felinspelning

Okt. 27 08:00 Utanför Okt. 27 11:43 Utanför Okt. 28 12:52 Utanför Okt. 28 13:39 Upplyft

Din robotgräsklippare kommer att lagra de 4 senaste felmeddelandena i minnet.

Felinformation inkluderar:

Utanför: Din robotgräsklippare har flyttats utanför arbetsområdet.

Lågt batteri: Batterinivån är för låg för att återgå till laddningsstationen.

Upplyft: Roboträsklipparen har antingen lyfts upp för att bäras eller lyfts upp av ett hinder.

Instängd: Din robotgräsklippare är instängd.

Ingen signal: Det finns ingen signal för din robotgräsklippare.

Sluttning: Din robotgräsklippare har stött på en för brant sluttning.

(33)

FÖR ATT STARTA KLIPPCYKEL

Om robotgräsklipparen av någon anledning har stängts av, starta om

robotgräsklipparen genom att trycka in huvudströmbrytaren till PÅ (intryckt). För att stänga av robotgräsklipparen, tryck på huvudströmbrytaren igen AV (utsläppt).

När inställningarna har valts enligt föregående avsnitt är det nu dags att börja klippa:

• Öppna kontrollpanelen genom att trycka på den stora STOP-knappen.

• Ange sedan din valda PIN-kod eller fabriksinställningen 0000.

• Kontrollera batterinivån, om den är för låg för klippning (varningsmeddelande visas i displayen), vänligen tryck på HEM-knappen.

• Kontrollera att lampan på laddningsstationen lyser blått.

• Tryck på START- knappen.

Efter detta, stäng luckan till kontrollpanelen. En summerton ljuder under 2 s innan skäraggregatet startar och robotgräsklipparen börjar arbeta.

När du behöver stanna din robotgräsklippare, tryck på STOP-knappen på robot- gräsklipparens ovansida.

Programmering

Läge för

huvudströmbrytare:

PÅ (Intryckt) Läge för

huvudströmbrytare:

AV (Uppsläppt)

(34)

7. SKÄRMMEDDELANDEN OCH LADDNINGSINFORMATION Skärmmeddelanden

Bildskärmen kommer att visa aktuell status när den klipper.

Datum: Inställt datum och tid.

Batteri: Nuvarande batterinivå, visas i procent.

Status: Driftstillstånd för robotgräsklipparen.

Serienr. Tillstånd Tillstånd betyder

1 Körs Fungerar normalt.

2 Hem På väg att återgå till laddningsstation.

3 Utanför Robotgräsklipparen är utanför arbetsområdet.

4 Ingen signal Ingen signal för din robotgräsklippare (kontrollera laddningsstationen).

5 Låg spänning Batterinivån är för låg, återgång till laddningsstationen.

6 Upplyft Robotgräsklipparen har lyfts av ett hinder eller burits.

7 Sluttning För brant sluttning för robotgräsklipparen.

8 Instängd Robotgräsklipparen är instängd och kan inte komma vidare.

9 Laddar Robotgräsklipparen laddas

(i laddningsstationen)

10 Fel Felaktig PIN-kod angiven

Körs

BATVOL: 90%

12:51 Datum

Status

Tid

Batterinivå Okt. 29

(35)

Rengöring och underhåll

Laddningsinformation

Robotgräsklipparen kommer att återgå till laddningsstationen genom att följa avgränsningskabeln motsols i följande situationer:

1. När du trycker på knappen HEM och stänger luckan till kontrollpanelen.

2. När bildskärmen visar LÅGT Batteri

3. När perioden för den förinställda klipptiden är avslutad. Skärmen visar också vilotid.

Observera: Om din robotgräsklippare av någon anledning inte kan docka till laddningsstationen kommer den att försöka upp till 5 gånger genom att återgå till gräsmatteområdet, hitta avgränsningskabeln och sedan göra om proceduren. Efter 5 försök kommer robotgräsklipparen att inta sitt viloläge på gräsmattan för att spara batteri. I händelse av detta, kontrollera om laddningsstationen är ordentligt och plant installerad.

Observera: Om omgivningstemperaturen runt laddningsstationen är högre än 40 grader Celsius kan din robotgräsklippare sluta ladda för att skydda batteriet. Om temperaturen sedan sjunker kommer laddningen att återupptas.

8. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Kontrollera och rengör din Clipper robotgräsklippare regelbundet. Företrädesvis genom att använda en torr borste eller en fuktig trasa , rinnande vatten ska aldrig användas.

Vid behov, byt ut slitna delar.

Genom att följa dessa underhålls instruktioner säkerställer du robotgräsklipparens livslängd och funktion.

Batteriets livslängd

Din Clipper robotgräsklippare har ett underhållsfritt Lithium batteri, med en uppskattad livslängd om 3-5 år (beroende på behandling och användning). Det är enkelt att ta ut batteriet ur robotgräsklipparen när den inte används.

Vinterförvaring

Under vintern rekommenderar vi att din robotgräsklippare och laddningsstation förvaras i ett skjul eller garage och transformator och batteri inomhus. Säkerställ att batteriet är fulladdat innan du tar ut det och förvarar det på torr plats, gärna inomhus.

Det rekommenderas att göra en underhållsladdning var 3:e månad för att hålla batteriet i bästa kondition för ett långt liv och redo för vårsäsongen

Följande förberedelse ska utföras innan vinterförvaring:

1. Ladda batteriet fullt.

2. Rengör din robotgräsklippare noggrant.

3. Säkerställ att robotgräsklipparens huvudströmbrytare är AV (utsläppt).

4. Koppla ur laddningsstationens transformator från eluttaget 230V.

(36)

Om möjligt, rekommenderar vi att innan vinterförvaring lämna in din robotgräsklippare till närmaste serviceställe för en mer noggrann rengöring. Alla funktioner kommer att testas, slitna delar bli utbytta och om det behövs uppgraderas mjukvaran.

Kontakta kundtjänstens hjälptelefon för information om närmaste serviceställe.

Förberedelse för våren

Efter vinterförvaringen bör du rengöra de två kontaktstiften på

robotgräsklipparen och laddningsbanden på laddningsstationen med en fin smärgelduk;

för att säkerställa bästa kontakt vid laddning.

Rengöra Robotgräsklipparens kaross

Eftersom din Clipper robotgräsklippare är batteridriven behöver du vara omsorgsfull när den rengörs. Vi rekommenderar användning av en mjuk borste och vattenspray, med vanligt diskmedel. Torka rent efter rengöring med en fuktig trasa.

Rengöra undersidan

Det är viktigt att hålla din Clipper robotgräsklippare ren och i gott skick.

Robotgräsklipparen kommer att klara sluttningar bättre om hjulen är rena.

Bladen kommer också att klippa bättre om de är rena och skarpa. Säkerställ att

huvudströmbrytaren är i position AV (utsläppt) och använd skyddshandskar. Lägg Clipper robotgräsklippare på sidan för att komma åt dess undersida, rengör skäraggregat/blad och ramen genom att använda en mjuk borste eller en fuktig trasa. Rotera skäraggregatet för att säkerställa att det rör sig fritt och kontrollera att bladen kan rotera fritt på sina leder och att inget gräs hindrar dem.

Rengör kontaktstiften och laddningsbanden

Använd stålull, metallrengöring eller finkornigt sandpapper för att rengöra kontaktstiften på robotgräsklipparen och laddningsbanden på laddningsstationen. Avlägsna alltid

Notera att vid rengöring av bladen skall huvudströmbrytaren alltid ställas i läge AV (utsläppt) och skyddshandskar ska användas.

Använd aldrig en högtryckstvätt eller rinnande vatten.

(37)

Byte av blad

VARNING! Säkerställ att huvudströmbrytaren är AV (utsläppt) och använd skyddshandskar vid rengöring, justering eller utbyte av blad.

VARNING! För att säkerställa maximal effektivitet för klippning och för säkerhet ska alltid original Clipper robotgräsklipparblad och monteringsdelar användas vid utbyte.

(Rusta artikelnummer för blad är 31901068).

Det finns tre blad på din robotgräsklippare som är monterade på skäraggregatet.

Dessa blad kan räcka upp till fem månader (om inte några hinder körts på) även när robotgräsklipparen är programmerad att klippa varje dag. Kontrollera regelbundet bladen och vid behov byt ut dom mot Clipper originalblad. Reservblad finns att köpa i din Rustabutik. Kom ihåg att alltid byta ut alla tre blad samtidigt för bästa balans och klipp-prestanda.

Vända bladen

Det finns två skärkanter på varje blad och innan bladen behöver bytas ut kan bladen vändas för att fördubbla livslängden för klippning. Detta utförs enkelt genom att ta bort monteringsskruven för varje blad och återmontera dem efter vändning 180 grader. Säkerställ att alla tre bladen vänds samtidigt.

Byt ut bladen

För att byta ut eller vända bladen måste huvudströmbrytaren vara i positionen AV (utsläppt) och skyddshandskar skall användas. Lägg din Clipper robotgräsklippare på rygg, använd en skruv- eller stjärnmejsel för att lossa skruvarna till bladen. Byt sedan ut bladen och återmontera ordentligt med samma eller nya skruvar om gängorna är skadade. Vänligen säkerställ att de nya monterade bladen kan snurra fritt.

Rengöring och underhåll

(38)

Batteribyte

Batteriets livslängd beror på arbetsbelastningen och skötseln, men normal livslängd är 3-5 år. Batteriet är lätt att byta genom att lossa skruvarna för batterilocket enligt bilden nedan. Lyft sedan ur batteriet och ersätt med ett nytt. Sätt sedan tillbaka batterilocket och skruva fast det.

(39)

LED Beskrivning 1 Fast blått sken Normalt

2 Blinkar blått Internt kabelbrott i laddningsstationen, Avgränsningskabeln är OK

3 Blinkar rött Avgränsningskabeln är av eller dåligt ansluten, laddningsstation är OK

4 Blinkar rött och blått Kabelbrott eller kortslutning för både gränsslinga och laddningsstation

Felsökning för laddningsstation

Nr. Meddelande Typ av

meddelande Symptom Åtgärd

1 INGET Tom skärm

1. Kontrollera att huvudströmbrytaren är PÅ (intryckt).

2. Första gången du använder robotgräsklipparen kan det hända att batteriet inte är fulladdat. Stäng av och placera robotgräsklipparen på laddningsstationen. Ställ huvudströmbrytaren i läge PÅ (intryckt).

2 INGET Din robotgräsklippare

kan inte docka med laddningsstationen

1. Kontrollera att avgränsningskabeln som löper framifrån in under laddningsstationen är i en minst 2 m lång rät linje.

2. Kontrollera att laddningsstationen är placerad i enlighet med denna bruksanvisning.

3 INGET Robotgräsklipparen

rör sig i cirklar när den skall återgå till laddningsstationen för laddning.

Kontrollera om det finns en kraftledning i närheten av avgränsningskabeln (under eller över mark). Om så är fallet skall detta område undvikas genom ny placering för Felsökning för robotgräsklippare

9. FELSÖKNING

Felsökning

(40)

Nr. Meddelande Typ av meddelande Symptom Åtgärd

7 LÅGT BATTERI

Varningsmedde- lande

Batterispänningen är för låg för att utföra normal klippning.

1. När spänningen är låg återgår robotgräsklipparen automatiskt till laddningsstationen.

Om inte, placera robotgräsklipparen på laddningsstationen för laddning.

8 UPPLYFT Varningsmedde-

lande Robotgräsklippa- ren har av någon anledning blivit upplyft.

1. Kontrollera om lyftet beror på för högt gräs (högre än 60mm). Om så är fallet, använd en vanlig gräs- klippare för att klippa ned gräset till max 60 mm innan du startar robotgräsklipparen igen.

2. Kontrollera att arbetsområdet är fritt från hinder.

9 INGEN

SIGNAL Varningsmedde-

lande Robotgräsklip-

paren kan inte ta emot signal som skickas från avgränsningska- beln.

1. Kontrollera om laddningsstatio- nens lampa lyser blått.

2. Om inte, se felsökningstabell för laddningsstation ovan.

4. Om detta är första använd- ningen efter avstängning, placera robotgräsklipparen vid närmaste avgränsningskabel och starta på nytt.

10 HINDER Varningsmedde-

lande Sensorfel 1. Kontrollera att robotgräsklippa- ren inte har fastnat.

2. Kvarstår problemet, ring till kundtjänstens hjälptelefon.

11 UTANFÖR Varningsmedde-

lande Robotgräsklippare har varit utanför avgränsningska- beln.

1. Om robotgräsklipparen är utan- för gränsen, placera den tillbaka inom området och starta om.

2. Om robotgräsklipparen befin- ner sig innanför det avgränsade området, kontrollera avgränsnings- kabelns anslutning på laddnings- stationen.

3. Om robotgräsklipparen går utan- för gränsen vid ett hörn är vinkeln för snäv, öka vinkeln till max 45*.

4. Om robotgräsklipparen flyttar sig utanför gränsen på samma plats upprepade gånger, vänligen kontrollera om det finns en kraft- ledning i närheten (över och under).

Om så är fallet, vänligen undvik Felsökningstabell forts.

(41)

Nr. Meddelande Typ av meddelande Symptom Åtgärd 12 INSTÄNGD Varningsmeddelande Din robotgräsklip-

pare är instängd. Denna varning visas när krock- sensorn har utlösts mer än 10 gånger inom 1 minut.

Kontrollera om robotgräsklip- paren är instängd av ett hinder eller klämd mellan träd, buskar etc.

Ta bort hindren eller undvik detta område genom omplace- ring av avgränsningskabeln.

13 KÖRS Info Klipper Fungerar ordentligt.

14 VILOTID Info Slutat klippa Slå av strömmen med huvud- strömbrytaren (utsläppt) och starta om.

Under icke-

arbetsperioder Om du vill att din robotgräsklip- pare ska klippa under denna tid, vänligen se sidan s 31.

15 SLUTTNING Varningsmeddelande Brantare än 30%

eller för halt.

Kontrollera om sluttningen är för brant eller för hal att klättra.

Om så är fallet, justera avgräns- ningskabeln till ett arbetsvänligt område.

16 VÄLT Varningsmeddelande Detta meddelade visas bara i felme- nyn. Robotgräs- klipparen har vält.

Vänligen lyft robotgräsklipparen till ett plant område och kör igen.

17 VÄNTAR Info När robotgräs-

klipparen har låg batterinivå eller när fel inträffar kommer den att stanna.

Läget kan återställas genom att trycka på valfri knapp på kontrollpanelen.

18 N/A Maskinvibrationer Kontrollera bladaggregatet och bladen. Byt ut bladen om de är skadade.

Felsökning

(42)

Felkoder Nr. Medde-

lande

Typ av meddelande Symptom Åtgärd

1 FEL 1 Felmeddelande Fel vid självkontroll av mikrostyrenhetens kärna.

1. Stäng av och starta om robotgräsklipparen.

Om felet fortfarande kvarstår när robotgräsklipparen startas om, vänligen ring kundtjänstens hjälptelefon.

2 FEL 20M Felmeddelande Fel vid självkontroll av mittengränsens signal.

3 FEL 20L Felmeddelande Robotgräsklipparen kan inte ta emot signal som skickas från avgräns- ningskabeln.

4 FEL 21 Felmeddelande Sensorfel

5 FEL 22 Felmeddelande Robotgräsklipparen har varit utanför avgräns- ningskabeln.

6 FEL 23 Felmeddelande Klippmotorn kan inte ro- tera när robotgräsklip- paren startats.

7 FEL 24 Felmeddelande Klippmotorn kan inte ro- tera när robotgräsklip- paren startats.

8 FEL 3 Felmeddelande Klippmotorn stannar vid användning, klippmo- torn kan inte starta när den är avstängd eller överbelastad.

9 FEL 4 Felmeddelande Driftmotorn kan inte stanna när robotgräs- klipparen stannar.

10 M1_broms Varningsmeddelande Detta meddelade visas bara i felmenyn. Drift- motorn kan vara låst

Ref. Fel 4 och Fel 23

11 M2_broms Varningsmeddelande Detta meddelade visas bara i felmenyn. Drifts- motorn kan vara låst.

Ref. Fel 3 och Fel 24

12 I2C Varningsmeddelande Internt kommunika-

tionsfel. Robotgräsklipparen kommer efter en stund automatiskt att kommunicera igen.

References

Related documents

För att få fram medianen så skriver man alla värden

Firstly, to test whether the five ESTs identified by Li et al (2003) were at all expressed in Clipper tissues, three independent samples were selected for a

För att undvika risk för elektrisk chock får Elevate endast anslutas till ett nätuttag med skyddsjord.. Handkontrollen får inte öppnas eller repareras

Om denna investering blir lyckad kommer Movalla, att till nästa år söka medel för att införskaffa en ytterligare maskin som ska placeras på B och C-plan. Med dessa

Välkommen till Arena Energiaskor för en hållbar och resurseffektiv användning av energiaskor.. 15 september 2020

• Apparatet skal alltid slås av og kobles fra når du skal bytte hoder, ved rengjøring eller når det ikke er i

För att säkerställa att larmet fungerar, simulera ett larm och se till att kontrollenheten går i larmläge och att ett samtal tas emot i enheten som är anslutet till EpiSafe 2..

inriktning mot politisk kommunikation  Mikael Nordenmark  Professor i rehabiliteringsvetenskap  Mattias O’Nils