• No results found

The Dynamic Development of Cognitive and Socioemotional Traits and Their Effects on School Grades and Risk of Unemployment

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "The Dynamic Development of Cognitive and Socioemotional Traits and Their Effects on School Grades and Risk of Unemployment"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

The Dynamic Development of Cognitive and Socioemotional Traits

and Their Effects on School Grades and Risk of Unemployment

av

Elias Johannesson

AKADEMISK AVHANDLING

som med tillstånd av utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet för vinnande av doktorsexamen i

pedagogik framläggs till offentlig granskning

Fredagen den 3 november 2017, kl. 10.00 Göteborgs universitet, Pedagogen, Sal AK2136

Fakultetsopponent: Senior Research Director Patrick C. Kyllonen, Educational Testing Service, Princeton, USA

(2)

Abstract

Title: The Dynamic Development of Cognitive and Socioemotional Traits and Their Effects on School Grades and Risk of Unemployment

Author: Elias Johannesson

Language: English with a Swedish summary ISBN: 978-91-7346-935-7 (print) ISBN: 978-91-7346-936-4 (pdf) ISSN: 0436-1121

Keywords: Fluid intelligence (Gf), Crystallized intelligence (Gc), cognitive abilities, socioemotional traits, academic achievement, unemployment, discrete-time survival analysis

The purpose of this thesis is to examine the dynamic development of cognitive and socioemotional traits and how these traits influence academic achievement and predict risk of unemployment. Data was retrieved from the Evaluation Through Following-up (ETF) database. The data consists of 9,080 students born in 1972, who answered a questionnaire and completed cognitive ability tests in 3rd and 6th grade. In addition, register-based data was used for students’ grades and for various background variables. All analyses were conducted using structural equation modelling (SEM).

The dynamic development of the relationships between cognitive and socioemotional traits between 3rd and 6th grade is driven by cognitive ability factors. Support was found for Cattell’s investment hypothesis, which states that fluid cognitive ability (Gf) influences development of crystallized cognitive ability (Gc). No influence of socioemotional traits on either cognitive traits or socioemotional traits was found. The evidence of a Gc reading achievement trait complex was weak. Furthermore, both cognitive and socioemotional traits are related to academic achievement.

In the prediction of unemployment risk, effects of almost all cognitive and socioemotional traits are captured by grades. Gc has both a direct effect on unemployment risk and an indirect effect via grades on unemployment risk. All other effects of socioemotional traits and Gf are related to the risk of unemployment via academic achievement. The strongest determinant of unemployment risk is academic achievement, which has a protective effect on the risk of unemployment.

References

Related documents

Various research methods for investigating individual differences in personality such as variance in brain- activity, volume and chemistry have been put forward, shedding light on

Re-examination of the actual 2 ♀♀ (ZML) revealed that they are Andrena labialis (det.. Andrena jacobi Perkins: Paxton & al. -Species synonymy- Schwarz & al. scotica while

The above results, although limited, support the hypotheses that psycho- pathic traits can be measured at an early age, that a three-dimensional struc- ture of psychopathic

Industrial Emissions Directive, supplemented by horizontal legislation (e.g., Framework Directives on Waste and Water, Emissions Trading System, etc) and guidance on operating

46 Konkreta exempel skulle kunna vara främjandeinsatser för affärsänglar/affärsängelnätverk, skapa arenor där aktörer från utbuds- och efterfrågesidan kan mötas eller

Däremot är denna studie endast begränsat till direkta effekter av reformen, det vill säga vi tittar exempelvis inte närmare på andra indirekta effekter för de individer som

where r i,t − r f ,t is the excess return of the each firm’s stock return over the risk-free inter- est rate, ( r m,t − r f ,t ) is the excess return of the market portfolio, SMB i,t

Inom ramen för uppdraget att utforma ett utvärderingsupplägg har Tillväxtanalys också gett HUI Research i uppdrag att genomföra en kartläggning av vilka

I regleringsbrevet för 2014 uppdrog Regeringen åt Tillväxtanalys att ”föreslå mätmetoder och indikatorer som kan användas vid utvärdering av de samhällsekonomiska effekterna av

Närmare 90 procent av de statliga medlen (intäkter och utgifter) för näringslivets klimatomställning går till generella styrmedel, det vill säga styrmedel som påverkar

For example, individual differences measured during school years are directly predicting the risk of unemployment without taking school performance into the equation as a

Självfallet kan man hävda att en stor diktares privatliv äger egenintresse, och den som har att bedöma Meyers arbete bör besinna att Meyer skriver i en

Samtidigt som man redan idag skickar mindre försändelser direkt till kund skulle även denna verksamhet kunna behållas för att täcka in leveranser som

• ”Vilka möjligheter till alternativa bostadsmäklartjänster erbjuds idag på marknaden?” Vi har skildrat den aktuella marknaden och redogjort för de olika typer av tjänster

Priserna för småhus var 8 procent högre under första kvartalet 2014 än motsvarande kvartal ett år tidigare, medan priserna för bostadsrätter i Stockholms stad var knappt 13

Syftet med studien är att beskriva risken för att drabbas av ångest och/eller depression och hur den psykiska hälsan påverkas hos närstående till patienter som vårdas på

En del unga vuxna upplevde att de aldrig skulle kunna acceptera sitt hjärtfel, utan det var något de var tvungna att leva med men de hade hellre valt att leva ett liv utan

Resultatet visar att kunskap och tidigare erfarenheter hos omvårdnadspersonalen är förutsättningar för att utföra munvård samtidigt visar även resultatet att omvårdnadspersonalen

• Utbildningsnivåerna i Sveriges FA-regioner varierar kraftigt. I Stockholm har 46 procent av de sysselsatta eftergymnasial utbildning, medan samma andel i Dorotea endast

En fråga att studera vidare är varför de svenska företagens ESG-prestation i högre utsträckning leder till lägre risk och till och med har viss positiv effekt på

I Sverige saknas det precis som i andra länder dock en tillräckligt detaljerad genomgång av utmaningarna inom bioekonomins olika delar och vilka olika typer av styrmedel som

De långsiktiga befolkningsförändringarna har lett till en situation där 87 procent av Sveriges befolkning bor i regioner med fler än 100 000 invånare och knappt hälften bor i de

Complications due to trade policies and taxation aiming to protect domestic actors are also brought up in the theory (see chapter 2.4), but with a suggestion that these