• No results found

Ett eventuellt etruskiskt bronskärl Nerman, Birger Fornvännen 193-194 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1958_193 Ingår i: samla.raa.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ett eventuellt etruskiskt bronskärl Nerman, Birger Fornvännen 193-194 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1958_193 Ingår i: samla.raa.se"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Ett eventuellt etruskiskt bronskärl Nerman, Birger

Fornvännen 193-194

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1958_193

Ingår i: samla.raa.se

(2)

SMÄRRE MEDDELANDEN

ETT EVENTUELLT ETRUSKISKT BRONSKÄRL IFRÅN GOTLAND

Är 1906 insände d r O. V. W e n n e r s t e n till Statens Historiska Museum några föremål ifrån Hau i Fleringe socken på Gotland. De utgjordes dels av de i F o r n v ä n n e n 1906 sid. 283 fig. 127, 128 avbildade lerkärlet, resp. r a k - kniven av b r o n s , dels av en liten » b r o n s s k å l » ; den senare avbildas b ä r i fig. 1. Om de två f ö r s t n ä m n d a uppges i i n v e n t a r i e t : »Lerkärlet funnet af en skaltgräfvare i ett röse, det innehöll b r ä n d a ben (ej i n s ä n d a ) samt r a k - k n i v e n . » Om det s e n a r e : » F u n n e n af ofvannäninda skattgräfvare enl. u p p - gift i en a n n a n graf i närheten.» Bronskärlet beskrives som » p å m i n n a n d e om romerska arbeten, men trol. senare, möjl. i stället fot till något föremål (rest af en nit i m i d t e n ) » .

Då lerkärlet och b r o n s k n i v e n h ä r r ö r a ifrån en grav ifrån slutet av b r o n s å l d e r n och b r o n s k ä r l e t uppges ha u p p t a g i t s ifrån cn grav i n ä r h e t e n , ligger det onekligen n ä r m a s t till h a n d s a t t anse även det s i s t n ä m n d a h ä r - röra ifrån b r o n s å l d e r n ; b r o n s å l d e r s g r a v a r n a på Gotland ligga j u i a l l m ä n h e t i ett m i n d r e a n t a l t i l l s a m m a n s , s t u n d o m även med g r a v a r från den för- romerska j ä r n å l d e r n ; endast mera u n d a n t a g s v i s finner m a n gravar ifrån b r o n s å l d e r n och den romerska j ä r n å l d e r n eller yngre tider t i l l s a m m a n s . De romerska b r o n s k ä r l e n ha heller aldrig, så vitt j a g vet, någon n i t i b o t t n e n ; profileringen både u t v ä n d i g t och invändigt av denna h a r skett genom u t - svarvning. På vårt kärl h a r tydligen niten t r ä t t s igenom bottnen inifrån, eftersom den mot k ä r l b o t t n e n s insida ä r försedd med elt b r ä m ; troligen h a r skålen genom niten s u t t i t överst på en stång.

Även om kärlet genom sin form osökt ger a n k n y t n i n g till de romerska kärlen, särskilt skoporna, ä r j a g därför böjd a t t u p p f a t t a det som verkligen h ä r r ö r a n d e ifrån vår yngre b r o n s å l d e r . De kärl, som m a n då n ä r m a s t vill s a m m a n s t ä l l a dem med, ä r o de etruskiska och ined dessa s a m m a n h ö r a n d e b r o n s k a r l e n , som s u t t i t som s k å l a r överst på k a n d e l a b r a r ; j f r t. ex. Gig- lioli, G. Q., L'arte etrusca, Milano 1935, pl. CCX—CCXIII, CCXVII, CCCXI.

J a g k ä n n e r visserligen inga direkta p a r a l l e l l e r till v å r t kärl från den etruskiska k u l l u r e n eller från av e t r u s k e r n a påverkade k u l t u r e r , men kanske någon k ä n n a r e av ifrågavarande o m r å d e n kan påvisa någon p a r a l l e l l .

Till sist k a n n ä m n a s , a t t b o t t n e n b a r skjutit ut över den nedgående fölen. Den t u n n a k a n t e n ä r överallt a v b r u t e n , varför m a n ej k a n säga, h u r långt u t s k j u t a n d e bottenskivan varit. Kanske h a r den varit försedd med hål, vari hängt bleck.

i M

(3)

Fig. I a C. Bronskarl, Hun, Fleringe sorken, Gotland, 2/S. — Bronze uessel.

J a g h a r ansett det m o t i v e r a t att publicera vårt gotländska b r o n s k a r l för ill ev. av andra forskare fä del säkrare bestämt till härkomst och tid.

Birger Nermun

194

References

Related documents

De nyaste fynden frän Korsbetningen. Efter att ha givit en orientering av fyndplatsens topografiska förhållan- den och de tidigare grävningar, som där utförts åren 1905 och 1912 under

Medan folkvandringstidens guldbrakteater förekomma inom praktiskt taget hela Norden, finnas brakteater frän Vendcltiden av liknande form, till att börja med huvudsakligen i

S om det framgår av Erik Floderus' föregående redogörelse för de senare årens utgrävningar inom vallen vid Väster- garn, vilka hittills visserligen mera haft karaktär av

Även i vissa fall, då fynd från åkrar i Lilla Bjerges eller blott Bjerges liksom ifrån åkrar i det närbelägna Allekvia (och kanske Bjers) föreligga, gäller det uppenbarligen

att vapen under folkvandringstiden mycket sällan nedlagts i mansgravarna, varför mycket fa vapengravar Ifrån denna lid äro bekanta. Uran ön (jfr Nerman, B., Die

lidigare iin stadium 3. Ringsvärdens lid kan sättas lill skedet ca 500—ca 700. Sådana svärd ha utom i England och Skandinavien anträffats inom många germanska områden:

pjäser ifrån Ryssland och Ungern, vilka närmast uppfattas som beslag på remmen till ett pilkoger (de hittas stundom tillsammans med pil- spetsar). Den pjäs, som jag närmast

— kreatursstek — och väl även dryck från något, blöt offrats i en myr (västarna visa, att det icke kan ha varit fråga om en sjö), var- vid föremålen antagligen nedsatts

1, som här behandlas, äro såväl hornstången som mittdtaggen genomgående ihåliga, och på hornstängens utsida mitt emot mittdtaggen finns ett runt, med ett skarpt instrument

Söljan lillhör en samling föremål från olika tider och okända fyndorter, vilka 1899 inköptes av Statens Historiska Museum frän den nämnde anlikvitetshandlare Frans Lysholm i

Men om Inglingehögens klot tillhör bronsåldern, kan man ju lik- väl tänka sig möjligheten, att själva högen är betydligt yngre, ifrån folkvandringstiden, och att klotet vid

Från Mellby-gravfältet kända gravar innehöllo inga före- mål karaktäristiska för den äldre gruppen vid Horn, däremot vissa gravar föremål från äldre romersk järnålder,

Platsen kännetecknas av ett ställvis inemot halvmetertjockt kulturlager, som begränsas mot Paviken av den vikingatida strandlinjen ca 2 m. F"yndfrekven- seu är mycket hög.

Ovanför dessa befinner sig pä högra sidan en mansfigur, sedd i profil.. Den senare är nedtill något spetsig, varför möjligen

(Forts, från Fornvännen 1944 sid. Bronskniu frän Gotland. Det är emellertid cn tydlig kniv ifrån Montelius per.. Hejdung», Hejdebg soc- ken. de med fortjockat skaft som

5, men med mera avrundat fyrkantig genomskärning, föreligger i en av Fredrik Nordin 1913 undersökt grav på det väldiga gravfältel vid Lill-Bjers i Stenkyrka socken (SHM

I Tallgrens år 1922 utkomna arbete »Zur Arcbäologie Eestis» I angavs antalet då kända sten- föremål från hela landet till c:a 1000 och ben- och hornföremål till c:a 1900,

Från Norge har typen kommit till Finland på två vägar, dels över Nord-Norge och det svenska Lappland till Österbotten, dels frän Rogaland via Vestfold sjövägen till

Denna typ kan mycket väl dateras, då den förekommer i sakkunnigt upptagna gravfynd, alla från det första av de 4 skeden, på vilka jag 1919 upp- delade det

området (Istrien, Krain samt södra delarna av Steiermark och Kärnthen), inom vilket sådana småfigurer äro vanliga, och har tyd- ligen, om själva kärlet införts från Ungern,

Vanligen har man föreställt sig, att vandalerna utvandrat ifrån Nord-Jylland ungefär vid övergången från brons- åldern till järnåldern; det skulle vara klimatförsämringen,

Liksom de tre Kungshögarna vid Gamla Upsala äro de lie slorhögarna vid Vadaby belägna i rad på åsen; man h a r ett intryck av ett Gamla Upsala Kungs- högar, fastän av mindre

som bära en trumma.. två stänger, över vilka trummornas bärsnodder eller bärkedjor hängt. 7 återges efter ett kinesiskt manuskript ifrån sannolikt förra hälften av