• No results found

Notiser om bronsåldersfynd Nerman, Birger Fornvännen 282-285 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1959_282 Ingår i: samla.raa.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Notiser om bronsåldersfynd Nerman, Birger Fornvännen 282-285 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1959_282 Ingår i: samla.raa.se"

Copied!
6
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Notiser om bronsåldersfynd Nerman, Birger

Fornvännen 282-285

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1959_282 Ingår i: samla.raa.se

(2)

SMÄRRE MEDDELANDEN NOTISER OM BRONSÅLDERSFYND

(Forts, från Fornvännen 1944 sid. 342 ff. och 1953 sid. 313 ff.) 9. F r a g m e n t av ungersk h ä n g p r g d n a d ( f ) , funnet på Golland.

Är 1912 inköpte Statens Historiska Museum av h e m m a n s ä g a r e n Josef H a n d l , Bingc i Dalhems socken på Gotland, tre föremål från ön, cn »Hufei- s e n f i b d » av b r o n s , funnen å h a n s ägor, samt ifrån Hejdungs i Hcjdeby socken cn bronssked ifrån medeltiden och det h ä r i fig. 1 avbildade b r o n s - föremålet (inv.-nr 14689: 1—3); jfr F o r n v ä n n e n 1912 sid. 195. N ä r m a r e fynduppgiftcr s a k n a s .

Som synes, är det s i s t n ä m n d a en fragmentarisk hjulformig skiva med 3 e k r a r som den i F o r n v ä n n e n 1953 sid. 319 fig. 6 avbildade ifrån Rone socken på Gotland, vilken är förenad med ett fyrekrigt h j u l . J a g h a r å n y s s n ä m n d a ställe antagit, a t t s i s t n ä m n d a pjäs är ett ifrån Ungern i m p o r t e r a t stycke och j ä m f ö r t dess k o r s h j u l med s å d a n a å ungerska hängsmyckcn( ?), vilka kanske utgjort ett sorts klapperbleck till h ä s t u t r u s l n i n g , ifrån den 2:dra ungerska bronsuldcrspcrioden. (ca 1800—ca 1400 f. K r . ) . Liksom på h j u l p j ä s e n ifrån Rone sitta på den ifrån Hejdcby g j u t s ö m m a r n a ä n n u kvar. Liksom ifråga om den förra u p p f a t t a r jag även den senare som ett a v b r u t e t och kasserat arbete, vilket Uppenbarligen förts som r å v a r a ifrån Ungern till Norden.

10. Bronskniu frän Gotland.

I en frän nntikvitctshandliircn A. Florin i Visby år 1893 av Statens Histo- riska Museum inköpt samling föremål från Gotland (inv.-nr 9325), h u v u d - sakligen forntida, ingår även det h ä r i fig. 2 avbildade föremålet. Det före- ligger i i n v e n t a r i e t endast n o t i s e n : »Enligt uppgift f. i F r ö j d sn.» 1 inventa- riet betecknas det som »egendomligt formad gjuttacka af brons». Det är emellertid cn tydlig kniv ifrån Montelius per. 2, n ä r m a s t j ä m f ö r b a r med dennes Minnen I fig. 920. Skaftet ä r liksom på d e n n a ganska tjockt och trint, på det gotländska exemplaret dock ganska a v p l a t t a t på ena sidan.

Liknande g e n o m s k ä r n i n g h a r bladet, som dock är n ä s t a n alldeles platt på s i s t n ä m n d a sida. S å d a n t blad förekommer s t u n d o m på b r o n s å l d e r s k n i v a r n a . Kanske anger dock den starka välvningen av den ena b l a d s i d a n , a t t det h å r är fråga om d t ofärdigt arbete, som blivit k a s s e r a t .

11. B r o n s n å l med profilerat h u u u d f r å n Gotland.

Utan i n v e n t a r i e n u m m e r h a r i Statens Historiska Museums magasin för fynd ifrån Gotlands j ä r n å l d e r sedan g a m m a l t legat den i fig. 3 avbildade b r o n s n å l e n . Huvudet h a r profilering av tre små vulster, och skaftet är något

(3)

S M \ i; ii i; M i. i> i) i: I. A N D E N

Fig. I. Bronsföremål. Hejdung», Hejdebg soc- ken. Gotland. 1 1 . — Bronze object.

fortjockat på m i t t e n , Det år en i D a n m a r k välkänd typ ifrån Montelius 6:te period; se Broholm, H . C , D a n m a r k s Bronzealder IV, Köhenhavn 1949, sid.

110 med pl. 26 fig. 13, pl. 27 fig. 3, 4. Broholm k ä n n e r ifrån D a n m a r k ca 70 exemplar, de flesta ifrån J y l l a n d , samt 1 e x e m p l a r ifrån Skåne. Enligt honom äro de bäst utförda Importerade, m e d a n de a n d r a , t. ex. de med fortjockat skaft som värt exemplar, äro efterbildningar. Typens hemland skulle vara H i n t e r p o m m e r n och V i s t p r e u s s e n ; dess förekomst diir behand- las av F>nst Petersen, Die f i u h g c r m a n i s c h e K u l t u r in Ostdeutschland und Polen ( = Vorgeschichtliche Forschungen, hsgg von M. Ebert 11:2, Berlin 1929) sid. 107; han söker förebilder för d e n n a n å l g r u p p i äldre H a l l s t a t t k u l - t u r söderut på k o n t i n e n t e n .

Värt gotländska e x e m p l a r iir förmodligen Importerat Ifrån D a n m a r k .

12. Triangelställda b r o n s r i n y a r från Sverige.

I Statens Historiska Museum föreligger sedan länge den i fig. 4 avbildade pjäsen, bestående av tre till en liksidig triangel med v a r a n d r a s a m m a n s t ä l l d a ringar (inv.-nr 2203). Inventariet förmäler endast, a t t pjäsen t i l l h ö r cn samling föremål, »inlemnade af Hr. Mag. Docens N. G. Bruzelius, samlade under h a n s resa 1855», samt att den h ä r r ö r ifrån Hoby i Skåne.

En l i k n a n d e bronspjiis, fig. 5, men försedd med ögla, ligger sedan g a m m a l t bland en samling föremål i magasinet för gotländska Jårnåldersfynd i Sta- tens Historiska Museum, men s a k n a r fynduppgifler och I n v e n t a r i e n u m m e r ; d å de flesta av föremålen i samlingen äro av klart gotländsk typ, iir det all sannolikhet för a t t pjäsen h ä r r ö r ifrån Gotland.

Pä fig. 4 äro r i n g a r n a klart m a r k e r a d e i förhållande till v a r a n d r a , medan de på fig. 5 i någon mån flutit ihop (dock genom nötning s t a r k a r e betonat än det u r s p r u n g l i g e n v a r i t ) ; på den förra ses i mitten g e n o m b r y t n i n g , på den senare blott fördjupning.

På fig. 4 äro alla r i n g a r n a invändigt tydligt nöttii åt de h å l l , som bilda t r i a n g e l n s spetsar. Nötningen h a r alltså skett på s a m m a sätt som på en remdelare för tre r e m m a r . Den ä r så kraftig, a t t m a n t o r d e få f ö r u t s ä t t a , att de i r i n g a r n a fastade föremålen varit av m e t a l l . I n s k ä r n i n g e n s konturer,

(4)

s M 1 II I! i : M 1. 1) 1) E I. A N 1) E N

Fig. 2.

Fig. .'.'.

Fig. i. Bronsknio. Fröjels »ocken, Gotland i enligt uppgift). 3 i. — Bronze knife. F r ö j d parish. Gol- land, according to the availahle information.

Fig. 3. Bronsndl. Gotland utan n ä r m a r e fynduppgif- ter. I I . — Bronze neeille. Gotland, information as

to find-place lacking.

sårskilt å den på bilden nedåt vettande ringen, tyda s n a r a s ! på, att i ringarna varit fastade sinn r i n g a r ; den kraftigare nötningen på den n ä m n d a ringen lyder på större belastning än på de a n d r a , med andra ord all i den hängt någol och alt den alltså vett nedåt. På lig. 5 äro hålen så illa gjorda, att del är svårt alt draga slutsatser på grundval av i n n e r k o n t u r e m a s o j ä m n - h e t e r ; i analogi med den föregående ringen bör här öglan ha vetl nedåt.

De svenska Iriangclslällda b r o n s r i n g a r n a ha icke varit publicerade. Där- emot ha några sådana varit kända Ifrån Danmark, d ä r de tillhöra yngre

(5)

S M A li li I , M E 1) 1) E I. A N I) i : N

Q

v?^99

Fig. i. Fig. 5. Fig. 6.

Fig. i. I triangelform sammanställda bronsringar. Hobg, Skäne, 1/1. — Bronze rings joined together in triangulär pattern.

Fig. 5. / triangelform sammanställda bronsringar med ögla. Sannolikt Got- land. I/I. — Bronze rings joined together in triangulär pattern, with e g d e l . Fig. il. I triangelform sammanställda bronsringar. Koban. Kaukasus. 111. —

Bronze rings joined together in triangulär pattern.

b r o n s å l d e r n ; jfr Miiller, S.. Ordning af D a n m a r k s Oldsager, I Bronzealderen Fig. 2-J.i.

Den Ifrågavarande typen med d i e r u t a n runt d i e r trekantigt m i t t h å l d i e r sådan fördjupning IKH- emellertid cn vid spridning u t a n f ö r Skan- dinavien. Den iir betygad Ifrån t . e x . Mark Brandenburg1, även i hen-, provin- sen Sachsen', Thttringen.' Tiden iii- i Tyskland den äldsta j ä r n å l d e r n , mot- svarande Skandinavlens per. ii av b r o n s å l d e r n . Uppenbarligen leda ringarna till den samtida mellaneuropeiska H a l l s t a t t k u l t n r e n . Sådana ringar förekomma i Bosnien*, och cn iir känd Ifrån Göte d'Or i Frankrike.0 Men de finnas också al sydost. De äro vanliga i Kaukasus.7 I lig. (i återges en ifrån Koban

1 T. ex. Zeitschrift fiir Ethnologie, Bd 7, 1875, Taf. VII Fig. 7; Voss, A.

und S l i m m u n g , G., Vorgeschichtliche Altcrthuinei- aus der Mark Brandenburg, Brandenburg—Berlin, 1887, Abt. III Taf. 12 Fig. 1 c; Kiekebusch. A., Die Vorgeschichte der Mark Brandenburg (i Landesknnde der Provinz Branden- burg hgg von E. Prledel und B. M i d k c , III, Berlin 19121 Taf. IX Fig. 12.

- Voss S t i m m u n g , a. a. Ahl. III Taf. 2 Fig. 6.

" T. ex. Vcrhiindlungcn der Berliner Gesellschaft fiir Anthropologie, E t h n o - logie und Urgeschichte 1885, S. 333 Fig. 5 ; jfr S. 335.

4 Vorgeschichtliche A l t e r t h u m e r der Provinz Sachsen, II. V VIII, 1887, S. 29 Fig. 83.

• Wissenschaftliche Mittheilungcn aus Bosnien und der Hersegovina VIII, S. 36 Fig. 76.

' J a n s e , O., L'empiic des steppes et les relations entré 1'Europe ct 1'Extréme-Orient dans 1'antiquité, i Revue des art asiatiques 1935, Pl. VII, Fig. 6.

; Matcriali po archeologii kavkiizii 1 Taf. XIX Fig. 8, 8 Taf. XXVI Fig. 5, I.X.W Fig. 8.

(6)

S M Ä R R E M E D D E I. A N D E N

i mellersta delen av landet (nr 2 i not 7). Vidare k ä n n e s typen ifrån Luristan'1 i v ä s t r a Persien. Och även ifrån Ordosökncn i det inre Mongoliet ä r den betygad."

Vartill dessa r i n g a r t j ä n a t är en smula oklart. Man anser dem vara r e m - beslag, dels för h ä s t r e m l y g , dels för bälten och a n d r a r e m t y g till personlig u t r u s t n i n g . De skulle därvid ha a n v ä n t s som remdelare d i e r som k o m b i n e r a t r e m d e l a r e och h ä n g r i n g a r för s m ä r r e föremål. Även får m a n väl t ä n k a sig dem som rena hängsmycken, för vilket kunde tala, att i vissa fall en av r i n g a r n a är försedd med ögla (denna u t e s l u t e r icke cn funktion av d d andra slaget).

Med h ä n s y n till typens spridning hade i Europa och Asien synes det mig sannolikt, att den u p p s t å t t i Kaukasus, eventuellt L u r i s t a n , och d ä r i f r å n spritt sig dels åt öster till Mongoliet, dels åt väster lill Mellan-Europa. Från dess H a l l s t a t t k u l t u r h a r den k o m m i t till n o r r a Tyskland och N o r d e n ; i varje fall äga vi inga vittnesbörd om att den via Syd-Byssland och Polen skulle ha n å t t de senare o m r å d e n a . Birger Nerman

6 Godard, A., Les Bronzes du Luristan ( = Ars Asiatica, T. XVII), 1931, P l . XXIX Fig. 104.

* J a n s e , a. a. sid. 20.

NYA F Y N D I K U N G S - H U S B Y K Y R K A

1 våra dagar ligger socknarna i Trögds härad i Uppland vid sidan av nllfarvägen. 1 forna lider hade emellertid Veckholmslandet förhållandevis central belägenhet lack vare Mälarens livlig! trafikerade vattenvägar. H ä r o m vittnar ulan tvivel Iraklens m å n g a herresäten med en historia, som går till- h a k a till medeltiden. Det är därför ej förvånande att två medeltida kungs- g å r d a r fanns i trakten, husahyar, som givit n a m n ät n u v a r a n d e Kungs-Husby och llusby-Sjutolfls socknar. Gården Husaby tregh i Kungs-Husby är i det bevarade k ä l l m a l e r i a l d första gången n ä m n d år 12G4 då k o n u n g Valdemar tillsammans med Birger J a r l utfärdade d t brev därifrån.1 Under de n ä r m a s t följande decennierna h a r ytterligare kungahrev skrivits i Husaby Trögli och det förefaller troligt alt kungen relativt ofta avlagt besök därute.2

Den vid kungsgården belägna k y r k a n synes förslå gången vara n ä m n d år 1202, dä påven meddelar avlat åt dem, som på vissa dagar besöker Ecclesia Saneli M i c h a d i de Husaby in Troygd.% Den kyrka, som här åsyftas, måste

1 Dipl. Svec. I nr 492.

2 Se bl. a. Dipl. Svec. I nr 701, 757 o. 758.

3 Riksarkivet, V. A. M u n d i s avskrifter ur Vatikanarkivel 1080—1350. D d torde vara uteslutet all brevet åsyftar Hushy-Sjulollls kyrka. 1 anteckningarna om ä r k e b i s k o p a r n a s visitalionsresor i Uppsala stift från 1300-lalcts hörjan

(Dipl. Svec. 111, nr 2218) b e n ä m n e s de båda k y r k o r n a husaby-siulolpt och bnsnbgthriigdh.

References

Related documents

©ullaiib \at till Sdjcmc for mcbtxxxvii". Brahevapnet hänför sig till Jens Holgersons första hustru, Holmgård Akselsdotter Brahe, död 1495. BRUNIUS hade tolkat bilden

»Vi hava samlats vid den byggnad, där idag för jämt 100 år sedan Oscar Montelius föddes, där han sedan under ett långt, åt arkeologiska forskningar ägnat liv bodde och verkade

Även i vissa fall, då fynd från åkrar i Lilla Bjerges eller blott Bjerges liksom ifrån åkrar i det närbelägna Allekvia (och kanske Bjers) föreligga, gäller det uppenbarligen

H u v u d e n a äro mycket summariskt utförda, men de höra otvetydigt ihop med Salins stil II i ett sent skede, och även denna platta härrör därför från andra hälften

I den samling av antikviteter, som år 1884 av Statens Historiska Mu- seum inköptes frän major S. Ulfsparre och som där fått inv.nr 7571, utgöres specialnummer 652 av den

att vapen under folkvandringstiden mycket sällan nedlagts i mansgravarna, varför mycket fa vapengravar Ifrån denna lid äro bekanta. Uran ön (jfr Nerman, B., Die

av andra forskare fä del säkrare bestämt till härkomst

pjäser ifrån Ryssland och Ungern, vilka närmast uppfattas som beslag på remmen till ett pilkoger (de hittas stundom tillsammans med pil- spetsar). Den pjäs, som jag närmast

— kreatursstek — och väl även dryck från något, blöt offrats i en myr (västarna visa, att det icke kan ha varit fråga om en sjö), var- vid föremålen antagligen nedsatts

1, som här behandlas, äro såväl hornstången som mittdtaggen genomgående ihåliga, och på hornstängens utsida mitt emot mittdtaggen finns ett runt, med ett skarpt instrument

Söljan lillhör en samling föremål från olika tider och okända fyndorter, vilka 1899 inköptes av Statens Historiska Museum frän den nämnde anlikvitetshandlare Frans Lysholm i

Emellertid är det ju klart, att tydningen av suetidi som svearna i och för sig ingalunda är säker. Man måste helt na- turligt även räkna med möjligheten, att bakom suetidi göm-

Platsen kännetecknas av ett ställvis inemot halvmetertjockt kulturlager, som begränsas mot Paviken av den vikingatida strandlinjen ca 2 m. F"yndfrekven- seu är mycket hög.

År 1865 inköptes för Statens Historiska Museum några föremål ifrån Gammelgarns socken på Gotland, anträffade av sjömanshustrun Anna Lind »förmodligen pä olika

Den ena av dessa, nr 81, är den hos Harald Hansson, Gotlands bronsålder ( = K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 37: 1, 1927) pl. 158 avbildade nålen.

Verk- samheten omfattade dels utgrävning av gravar närmast norr om don linje, där arbetet nedlades sommaren 1942, dels undersöktes mod stor noggrannhet terrängen mellan de 1941

5, men med mera avrundat fyrkantig genomskärning, föreligger i en av Fredrik Nordin 1913 undersökt grav på det väldiga gravfältel vid Lill-Bjers i Stenkyrka socken (SHM

I Tallgrens år 1922 utkomna arbete »Zur Arcbäologie Eestis» I angavs antalet då kända sten- föremål från hela landet till c:a 1000 och ben- och hornföremål till c:a 1900,

Från Norge har typen kommit till Finland på två vägar, dels över Nord-Norge och det svenska Lappland till Österbotten, dels frän Rogaland via Vestfold sjövägen till

— ca 325 kända — på Gotland och förete ofta även gotländska särdrag (jfr nedan sid. Stundom äro dessa skeppssättningar utomordentligt ståtliga: den väldigaste, en

Emellertid äro öronskydd be- varade till blott 6 av de ifrågavarande hjälmarna: utom den ifrån Vézeronce den ovannämnda ifrån Gammertingen i Hohenzollern och de ifrån Balden- heim

Ove Moberg: Svenska rikets uppkomst 158—186 Birger Nerman: Oscar Montelius och Svenska Fornminnesför-.. eningen —

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1947_reg Fornvännen 1947. Ingår