• No results found

Avelsprojektet för gråsäl i Forsmark

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Avelsprojektet för gråsäl i Forsmark"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Avelsprojektet för gråsäl i Forsmark

hur har det gått för de utsläppta sälarna?

Delrapport – 1 April 2005 av

Anna Roos, Anders Bignert och Olle Karlsson Miljögiftsgruppen

Naturhistoriska riksmuseet

(2)

Bakgrund

Avelsprojektet för gråsäl i Forsmark startade 1980 då gråsälstammen var nere på ett minimum i Östersjön.

Från ca 100 000 djur i början av 1900-talet bestod stammen då av färre än 4000 djur. Kanske hälften av dem fanns i svenska vatten. Många av de sälar som obducerades visade på ett sjukdomskomplex med koppling till höga halter av miljögifter, framför allt PCB. En hög andel av sälarna hade allvarliga skador på könsorgan, le- ver, njure, binjurar, tänder, skelett, klor och hud. Därför inleddes avelsprojektet som ett naturvårdsprojekt, men också som ett försök. Tanken var – och är fortfarande - att föda upp sälar i Östersjövatten för att släppa ut dem till frihet i södra Östersjön. Dieten är ”giftfri”: sill från Atlanten. Får de också skador som återfinns i vil- da Östersjögråsälar?

I början av 1980-talet var läget värst i södra Östersjön. Därför släpptes de kutar som föddes i Forsmarkshäg- net till södra Östersjön, ibland söder om Öland och ibland till Måkläppen utanför Falsterbo i Skåne.

De första kutarna föddes 1985 var en hane och en hona. De är, om de lever idag, tjugo år gamla. De kan ha blivit både mor- och farföräldrar många gånger om. Honan kan ha fött femton kutar, och hanen kan vara pap- pa till många fler.

Märken

Alla kutar från Forsmarkshägnet har märkts innan de släppts. De första åren användes boskapsmärken i plast, som stansades fast i baklabben. Tyvärr kom indikationer på att sälarna lättare skulle kunna fastna i fiskered- skap om de var märkta med dessa märken, så därför slutade vi med det. Sedan 1995 har kutarna försetts med mikrochips i svansen istället. Nackdelen med mikrochips är att det inte syns på sälen att den är märkt utan man behöver en speciell avläsare som på nära håll läser av chipset. Fördelen är naturligtvis att sälen inte kän- ner av märket. Sedan 2002 frysmärker vi sälarna också. Frysmärket ”bränns” fast på bägge sidor av sälen, så att hårsäckarna dör. Märket blir som en tatuering, och det är livslångt. Man ska kunna se märket på långt håll.

Sedan projektet startade har 30 gråsälar släppts till frihet. Av dessa har tre dött som vi känner till: alla har drunknat i fiskeredskap: en i Tyskland, en i Kattegatt och ”Smilla” drunknande på danskt vatten.

I samband med att projektet fick en ny sponsor 1992 så började vi namnge kutarna.

Avelsprojekt i Polen

I Sverige startade vi avelsprojektet innan gråsälen försvann från våra vatten. Därför hade vi en god chans att hålla kvar de kutar som föddes, och den kolonin som faktiskt existerade. Vi har under tjugo år släppt ett fåtal djur (1-2 st) till befintliga gråsälskolonier, där de antagligen kommit att stanna. I Polen väntade man längre innan man för några år sedan startade en avelsanläggning för gråsäl i Hel Marine Station. Då var gråsälen ut- rotad från Polskt vatten. Projektet släpper också ut sina kutar till frihet, med satellitsändare. De första åren fick de sändare av det svenska projektet. Sälarna som släpps i Polen har en tendens att inte vilja stanna i om-

(3)

dare är inte idealisk. Får man positioner de första veckorna så ska man vara nöjd. Får man positioner flera månader så är man mycket nöjd!

Positionerna man får från ARGOS satelliter klassas i 6 olika klasser (1,2, 3, O, A och B). Klasserna A, B och O är mycket osäkra, och borttagna från kartorna nedan (Figur 1 och 2). De kan slå helt fel, till exempel kom lokaldata att ”Nilsson” var i Indiska Oceanen två dagar efter utsläppet, och veckan efteråt var han i Arizona.

Därför måste man ha ett ”filter” som beräknar hur troliga positionerna är, och sållar bort de felaktiga. På kar- torna nedan har polygoner för för "hemområden" konstruerats från 5x5 km rutor som innehåller ett avstånds- viktat densitetsmått som beräknats från sälobservationerna. Två nivåer har plottats med isolinjer: den ena med 0.9 milliobsernationer/km2, den andra med 16 milliobservationer/km2. (Figur 1 och 2).

Sälar med satellitsändare

De utsläppta sälarnas rörelser kan ofta delas in i två faser: den första fasen pågår vanligtvis i flera veckor då sälen kan förflytta sig långa sträckor då den antagligen letar efter ett lämpligt hemområde (t.ex. ”Gilbert”, Fi- gur 2). Under andra fasen har djuret funnit sig tillrätta. Då är utflykterna kortare. De flesta sälarna vi har släppt har uppehållit sig vid Måkläppen, dit de släpptes, när sändarna slutat att sända. Där finns en befintlig koloni av gråsäl. Det är också ett bra område för sälar. Flera av kutarna har stannat nästan hela tiden i området (t.ex. Emil, Figur 2), medan andra tenderar att simma längre sträckor initialt (t.ex. ”Ville” och ”Nilsson”).

Förvånansvärd har två sälar simmat till ett område utan befintliga sälkolonier (Tyskland). Det var ”Ville” vars sändare endast fungerade i fyra veckor, och ”Nilsson” från 2005 vars sändare fortfarande fungerar. Han sim- made söderut direkt, men vände norrut efter några dagar och är nu (2/4 2005) i Danmark.

Det första året som vi limmade fast sändare på kutarna fungerade de bara 4 respektive 6 veckor (“Ville” och

“Emil”, Tablell 1). Sändarna borde kunna sända uppemot åtta månader. Men en teori som vi hade var att vi limmade lite för tidigt. Kutarna hade just tappat kutpälsen, och kanske var det så att “vuxenpälsen” inte hade vuxit ut till fullo när vi limmade fast sändaren? Om den fortsatte att växa några mm så kanske sändaren lättare faller av? Året efteråt släpptes “Gilbert” när han var 1,5 månader gammal, dvs dubbelt så gammal som de ti- digare kutarna (Tabell 1 och Figur 2). Hans sändare fungerade i hela nio månader. “Smilla”, som släpptes samma år som ”Gilbert”, sände i tre veckor, sedan fastnade hon i ett redskap utanför Køge, söder om Köpen- hamn, och drunknade.

(4)

Tabell 1. Data över alla sändarförsedda kutar från Forsmarkshägnet.

Figur 1. ”Cypel” till vänster och ”Adam” till höger. Bägge sälarna släpptes från det polska projektet. Cypels´

sändare fungerade i 229 dagar. Han simmade direkt norrut, till Utklippans sälkoloni där det finns en koloni på ca 25 gråsälar. Där var han merparten av tiden. Han gjorde en utstickare till Öland, och var tillbaka i Polen en gång, men sedan simmade han tillbaka till Utklippan igen. Adam var 1,5 år när han släpptes från avelshäg- net i Polen, söder om Klaipeda i Litauien. Han simmade norrut till Estland, där han några månader senare filmades av estniska sälforskare. Då såg han ut att vara i mycket god form, tillsammans med andra vilda grå-

År Kön Namn Frys-

märkt Moderns

namn Utsläpps-

datum Ålder vid

utsättning Vikt vid

utsläppet Sändarens

livslängd Var sän- daren slu-

tade 2002 ♂ Ville Sälma 6 Mars 23 dagar 38.5 4 veckor Tyskland

2002 ♂ Emil Hilma 25 Febru-

ari 22 dagar 53 40 veckor Måkläppen 2003 ♂ Gilbert S1 Hilma 25 Mars 50 dagar 38.5 40 veckor Måkläppen 2003 ♀ Smilla S2 Sälma 25 Mars 45 dagar 34.5 3 veckor Danmark 2004 ♀ Silvia S3 Sälma 11 Mars 31 dagar 38.5 ca 35

veckor Måkläppen

2005 ♂ Hilmer S4 Hilma 10 Mars 39 dagar 52.5 Sänder

2005 ♂ Nilsson S5 Sälma 10 Mars 29 dagar 38.5 sänder

150 km 150 km

(5)

Figur 2. ”Gilbert” till vänster och ”Emil” till höger. Gilbert simmade först norrut, till Skagen där han vände för att simma tillbaka igen. Sändaren höll i 9 månader, och slutade att sända då han var i Måkläppen. Han filmades av en svensk naturfotograf några månader efter han släppts till frihet. På filmen ser man hur han le- ker med andra ungsälar vid Måkläppen. Emils sändare fungerade 6 veckor, och han höll till vid platsen där han släpptes hela tiden.

Sammanfattning

Hittills har 30 kutar släppts från Forsmarkshänget. Tre av dem har återfunnits döda. Sedan 2002 frysmärkes kutarna innan de släpps, märket är livslångt. Vi har limmat fast satellitsändare på sju kutar från Forsmarks- hägnet, och två från ett polskt projekt. Två sälar har nyligen släppts, så deras sändare kan inte utvärderas ännu.

Kutarna från Forsmark verkar finna sig tillrätta i området där de släppts, vid Måkläppen. Fyra av fem sälar var kvar i området kring Måkläppen när sändaren slutade att sända. Den fjärde var i Tyskland när sändaren tystnade, men den fungerade å andra sidan endast i fyra veckor, och mycket kan ha hänt sedan dess. De pols- ka sälarna har simmat norrut, till befintliga sälkolonier i Sverige och Estland. Detta antagligen eftersom det inte finns någon sälkoloni i Polen.

S

tort tack till Världsnaturfonden, WWF

Forsmarks Kraftgrupp IL Recycling

SAS

100 km 150 km

References

Related documents

6 000 m eller mera, överföres genom den i första detektorns anodledning in- lagda transformatorn till mellanfre- kvensförstärkaren. Granskar man variant a, finner

Slutligen kan denna studie konstatera att intervjupersonerna upplever att deras självbild påverkas negativt av Instagram på grund av att de ständigt jämför sig vilket leder till att

Skall en för sHil'lwranlä gfTnil1g driva s på likström, använder man e n DmfDrmare föl' l ik ström till yUxelström, mcn dc tta blir alltför dy rbart för

In: Proceeding of the 2004 international conference on data engineering (ICDE’04), Boston, MA, pp 79–90 Wang J, Han J, Lu Y, Tzvetkov P (2005) TFP: An efficient algorithm for

I praktiken menar vi att detta med andra ord skulle betyda att inkludering av elever i behov av särskilt stöd måste ske för att de skall få tillgång till en social gemenskap.. Det

I vilken takt och på vilket sätt hade gravfältet vuxit fram och fått just denna sammansättning.. Vi vet att gravfältet

Strategin är klar: Svedbergs tänker vara aktivt för att öka marknadsandelarna och befästa positionen som Nordens ledande varumärke för badrummet.. Jörgen

Norrlands Universitetssjukhus Umeå 51-52 Norrlands Universitetssjukhus Umeå 51-52 Norrlands Universitetssjukhus Umeå 51-52.

Det anordnades också en hel del aktiviteter för alla utbytesstudenter på universitetet, men jag valde att inte delta eftersom jag inte åkte till USA primärt för att lära

Jag har lärt mig ett nytt språk, lärt mig att säga ifrån mer och blivit mer säker på mig själv. Kulturen är väldigt annorlunda, och att lära sig att uppfatta små skillnader

Människor riskerar inte heller att komma i kontakt med marken då hela området är belagt med gatsten och asfalt, någon risk för människors hälsa bedöms därför inte

fungerande kunskapsöverföring, till exempel genom goda exempel. Att förlita sig på eldsjälar och att de ska kunna inspirera och dra med hela skolan så att den utvecklas positivt

Och som jag redan nämnt finns det i brottsförebyggande arbete en ideologisk utgångspunkt en föreställning om människan, samhället och brottets orsaker vilka

2017 års utmärkelse går till Mattias Leesment Bergh, musiklärare på Sundsgymnasiet, och han får den bland annat för sin förmåga att få elever att trivas

Eftersom assistansersättningen kostar över 30 miljarder kronor per år och Försäk- ringskassan själv larmar om fusk finns det anledning att undersöka huruvida alla utbetalningar

Genom de svar vi har fått i intervjuerna kan vi se att lärarna är överens om att språket är otroligt viktigt för alla barn. Däremot arbetar lärarna på olika sätt för att

Då vi i vår kommundel nu arbetar för att implementera dessa förtydliganden i Lpfö 98 (2010), är vårt mål med denna undersökning att kunna jämföra och se vad förskollärare

Freyre, som specialiserat sig på Kubaaffärer säger att det skulle bli storbråk, fritt fram för alla att stämma varenda kanadensiskt bolag, flyg, hotell, allt möjligt, och det

It also analyzed the present electric energy use for cooling and lighting typical residential buildings of upper middle income households in Dhaka and the possible energy savings

Vi ser en koppling till Petterson(2009) då vi enligt vår förståelse kan analysera att både personalen på Mixgården och personalen på de olika fritidsgårdarna i Irland arbetar ur

Eftersom syftet är att undersöka hur familjerättssekreterare tolkar barnets bästa och ser på barns delaktighet i utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge, tog vi kontakt

Tja, när de då har tagit de här initiativen och valt kanske material eller nånting, det beror ju på, eller, det här självständiga, så är det ju då att de, ofta är det ju så

[r]