Miljö- och byggnadsnämnden

Full text

(1)

Miljö- och byggnadsnämnden

2018-10-31 1 (41)

Kallelse och dagordning Dnr: MBn 2018/212

Eventuellt förhinder anmäls snarast till sekreterare Mia.Miettinen@vellinge.se eller Vellinge Direkt tfn 040-42 50 00, e-post vellinge.kommun@vellinge.se.

Miettinen Wik, Mia

Nämndsekret/Handläggare

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-11-08

Plats Kolabacken

Tid 18:00

Ledamöter Ola Freij (M), Ordförande

Marie-Louise Bergman (M), 1:e vice ordförande Gisela Cavalli-Björkman Danred (M)

Elisabeth Tedestål (M) Klas Kristensson (M) Lars Renhed (M) Lennart Eriksson (L) Per Edeheim (L) Jan Björkman (MP) Jörgen Nord (S)

Kristian Svensson (SD), 2:e vice ordförande

Ersättare Malin Lindskog (M) Stellan Carlson (M) Filip Melin (M) Johnny Fiskbaek (M) Martin Steffensen (M) Ola Wemrin (M) Måns Weimarck (L) Madeleine C. Ahnell (NL) Jörgen Glans (S) Carolle Papp (SD)

Tjänstemän Gordh, Emma, Bygglovschef Gustafsson, Ola

Koistinen Hellborg, Maria Miettinen Wik, Mia

(2)

Miljö- och byggnadsnämnden

2018-10-31 2 (41)

Kallelse och dagordning Dnr: MBn 2018/212

Ärendelista

1. Val av justerare 2. Ärendelista

3. Närvaro/Presentation

4. Meddelanden till nämnden 2018-11-08

5. Redovisning av delegeringsbeslut för september 2018 6. Uppföljning av överklaganden

7. Information om tillsynsverksamheten 2018 8. Stadsbildspris 2018

9. Sammanträdesdagar 2019 10. Ändring av delegeringsordning

11. Granskning av avtalshantering och avtalstrohet

12. Samråd över översiktsplan för Vellinge kommuns havsområde

13. Remiss i samråd för detaljplan för del av Vellinge 68:14 m fl, verksamhetsområde mellan E6 och väg 100

14. Remiss i samråd om detaljplan för del av Östra Grevie 9:40, 9:12. 3:45 och 42:1 15. Drogförebyggande arbete 2017–2020, uppföljning

16. Utemiljöer på förskolor i Vellinge kommun - råd och riktlinjer samt lekvärdesfaktorer 17. Projekt - Energi i tillsynen

18. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Gessie 19. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Höllviken 20. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Norra Håslöv

21. Höllviken 14:180 - Sjöbrisvägen 30, ansökan om bygglov för ändrad användning samt skylt 22. Höllviken 16:44 - Harrisvägen 46 b, ansökan om marklov för trädfällning

23. Höllviken 22:223 - ansökan om bygglov för skärmtak

24. Kämpinge 10:1 - ansökan om bygglov för teletorn och teknikbodar

25. Lilla Hammar 1:69 - Brädgårdsvägen 4, ansökan om bygglov för tillbyggnad av träningsanläggning

(3)

Miljö- och byggnadsnämnden

2018-10-31 3 (41)

Kallelse och dagordning Dnr: MBn 2018/212

26. Lilla Hammar 15:32, Midgårdsvägen - överklagande av länsstyrelsens beslut

27. Lilla Hammar 15:32 - Midgårdsvägen, ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnader

28. Lilla Hammar 15:34 - Kungstorpsvägen 8 B, ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärslokaler, utvändig ändring, mur och glasräcke

29. Vellinge 68:172 - Idunsgången 26, ansökan om bygglov för pooltak

30. Vellinge 68:241-Terminalgatan 17, ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor/lager 31. Östra Grevie 7:5 - Dalsjövägen 26, ansökan om tidsbegränsat bygglov för tälthall och förrådsbyggnad

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :