• No results found

BROTT KALK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BROTT KALK"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

km 20+000 - 21+000

2022 2023

X6538 600 Y 119

800

BLAD 2023 BLAD 2022 BLAD 2022 BLAD 2021

X 6538

20 0 Y 119

200

Y 119 600

X 6537

80 0

BLAD 2022 BLAD 2037

J J

T2 T1, T2

T1 T1

T1

Js1,T3 T2

T1 T3

T1

T1 T1

T1

T2

J J

T1

J

J J

J

Js10 Js1

J

T1,T2 V V

T1

T3

T1 T3

T1 T1

V

V

J J, Vi2 J,Vi2

T1

T1,T3

T1,T3 Js8,T1

T1 Js1, T3

T2 T2

T1 T1

T1 T1

Js1,T3 Js1, T3

Js1, T3

Js1, T3 Js1, T3

T1

Js1

T3

FREDRIKSDAL S:1

FREDRIKSDAL S:2 FREDRIKSDAL S:1

FÄNSÅKER 1:10

FÄNSÅKER 1:100

FREDRIKSDAL 2:2

FÄNSÅKER 1:17

FÄNSÅKER 1:18 FREDRIKSDAL 2:4

FÄNSÅKER 1:16

LÅNESTA 4:1

FÄNSÅKER 1:11

FREDRIKSDAL S:2 FÄNSÅKER 1:99

RISEVID 1:6 FAGERHULT 2:10

LÅNESTA 4:1

LÅNESTA 4:1

FÄNSÅKER 1:101 FÄNSÅKER 1:25

FREDRIKSDAL 2:3

FÄNSÅKER 1:23 FREDRIKSDAL 2:5

FÄNSÅKER 1:12

FÄNSÅKER 1:9

Sk2

Sk2 Sk2,Sk3

Sk2,Sk3

Sk3

KM 20+000 KM 21+000

+30.97 +32.55

+33.92 +35.09

+36.06 +36.84

+37.41 +37.78

+38.04 +38.29

+38.54 +38.79

Sk1(4.5m) Sk1(3m)

A3 A3

2019-09-17 pw:\\pwis.trafikverket.local:PWPDBInvestera\Documents\Projekt\Stråk 36\137617-Ostlänken\Kontrakt\OLP4 Södertälje-Trosa\00-09\Temporära dokument\OLP4-00-110-42000-0_0-2022.dgn Tyrens_

DennaritningärTrafikverketsegendom. Alltobehörigt begagnandeavritningenbeivrasenligtlag. TRAFIKVERKET

LEVERANS/ÄNDRINGS-PM

LEVERANTÖR AVDELNING

KONSTRUKTIONSNUMMER

UPPDRAGSNUMMER GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

TEKNIKOMRÅDE TYP AV PLAN

JÄRNVÄGSPLAN

506

OSTLÄNKEN

PLAN OCH TILLSTÅND

GEMENSAM

SAMRÅDSHANDLING

RITNINGSNUMMER FÖRVALTNING BLAD NÄSTA BLAD ÄNDR.

DATUM SKAPAD AV

HANDLINGSTYP

ANLÄGGNINGSTYP

GODKÄND AV SKALA FORMAT

KILOMETER+METER BANDEL

RITNINGSNUMMER PROJEKT GRANSKAD AV

1:2000 A1 -

2019-09-30

OLP4-00-110-42000

- -

-

LÅNGSJÖN-SILLEKROG

ÅF-TYRÉNS/FREDRIK EMILSSON

KOORDINATSYSTEM I PLAN: SWEREF 99 18 00 / KOORDINATSYSTEM I HÖJD: RH 2000

PLANKARTA

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180200 SKALA 1:2000

ÅF-TYRÉNS/MIKAEL KANARYD

L ABRAHAMSSON

KM 14+700 - 27+860 PRELIMINÄR

TRV 2014/72078

TECKENFÖRKLARING

Växel (redovisas i ungefärligt läge)

Vägbro/Järnvägsbro

J/Jt

T

försiktighetsmått

Markering eller avgränsning av skyddsåtgärder och

FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS

tillfällig nyttjanderätt.

fastställs och ingår i vägområde för allmän väg/järnvägsmark eller område för verksamheter och åtgärder som behövs för att bygga vägen/järnvägen och som skyldigheten att göra anmälan för samråd enligt 12:6 MB gäller inte för de av allmän väg/järnväg.

Förbuden mot åtgärder inom strandskyddsområde (7:15 MB) gäller inte byggande (7:11 2st.MB) gäller inte byggnade av allmän väg/järnväg.

Förbuden som avser verksamhet eller åtgärd inom generellt biotopskyddsområde

BEFINTLIG, PLAN

Byggnad

ÖVRIGA BETECKNINGAR

Kommungräns Traktgräns Fastighetsgräns 1:79 Fastighetsbeteckning Ny järnvägsmark med äganderätt / Ny järnvägsmark med äganderätt 3D-fastighet

LOKALISERINGSFIGUR

Gräns för järnvägsmark/vägområde

Nytt vägområde med vägrätt

V J, Vi/Js, Vi

Väg/Gata

Strandlinje Järnvägsspår Tillfällig nyttjanderätt, gäller från byggstart och 120 månader

Ny järnvägsmark med äganderätt altenativt servitutsrätt och nytt vägområde med inskränkt vägrätt

Koordinatkryss Illustrationslinje

Järnvägstunnel

KM 12+000

fortsättningsvis ska vara järnvägsmark Fastighet som ägs av Trafikverket och som

NY ANLÄGGNING

SKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT MARKANSPRÅK

Gräns för område som tas i anspråk för tillfälligt nyttjande Avgränsning mellan olika typer av markspråk/

+ 00.00

Skyddsåtgärds höjd över RÖK

Sk3 - FASTIGHETSNÄRA BULLERSKYDD, SKYDD AV UTEPLATS Sk2 - FASTIGHETSNÄRA BULLERSKYDD, FASADÅTGÄRD Sk1 - BULLERSKYDDSSKÄRM

Jt, Vi Ny järnvägsmark med äganderätt 3D-fastighet och nytt vägområde med inskränkt vägrätt

Js Ny järnvägsmark med servitutsrätt

Js10 - Servitut för järnvägsbro Js8 - Servitut för trädsäkring

servicefordon mm.

Js6 - Servitut för parkeringsyta för räddningstjänsten fordon, Js1 - Servitut för serviceväg / räddningsväg

T3 - Tillfällig nyttjanderätt för arbets- och transportväg T2 - Tillfällig nyttjanderätt för upplag/etableringsyta, T1 - Tillfällig nyttjanderätt för arbetsområde,

Vägområde som omfattas av indraget allmänt underhåll X - Vägområde som dras in från allmänt underhåll

järnväg

Vi3 - Nytt vägområde med inskränkt vägrätt för serviceväg till Vi2 - Nytt vägområde med inskränkt vägrätt under järnväg Vi1 - Nytt vägområde med inskränkt vägrätt över järnväg

Huvudlängdmätning ligger i spår NSP

Ny järnväg, spårmitt, med längdmätning och plushöjd RÖK

(X m)

LIN KÖPIN

G

STOCKHOLM

2029

2016

2018 2017

2019 2020 20

21 2022

2023 2024

2025 2026

2027 2028

2037

2035

2036

2038

km 20+000 - 21+000

4022 4023

X 6538

600 Y 119

800

BLAD 4023 BLAD 4022 BLAD 4022 BLAD 4021

X6538 200 Y 119

200

Y 119 600

X

65378 00

BLAD 4037

BLAD 4022

KM 20+000 KM 21+000

FREDRIKSDAL S:1

FREDRIKSDAL S:2 FREDRIKSDAL S:1

FÄNSÅKER 1:10

FÄNSÅKER 1:100

FREDRIKSDAL 2:2

FÄNSÅKER 1:17

FÄNSÅKER 1:18 FREDRIKSDAL 2:4

FÄNSÅKER 1:16

LÅNESTA 4:1

FÄNSÅKER 1:11

FREDRIKSDAL S:2 FÄNSÅKER 1:99

RISEVID 1:6 FAGERHULT 2:10

LÅNESTA 4:1

LÅNESTA 4:1

FÄNSÅKER 1:101 FÄNSÅKER 1:25

FREDRIKSDAL 2:3

FÄNSÅKER 1:23 FREDRIKSDAL 2:5

FÄNSÅKER 1:12

FÄNSÅKER 1:9

BROTT KALK

E4

K A L K

B R U K

S V Ä G

E N

VIDARE OCH KAN FÖRÄNDRAS.

ERSÄTTNINGSVÄG UTREDS UTFORMNING AV

RESECENTRUM UTREDSVIDARE UTFORMNING AVSTATIONOCH

UTREDSVIDARE.

PLACERING OCHUTFORMNING AVTEKNIKRD

KAN TILLKOMMA I SENARE SKEDE.

MARKANSPRÅK EJ PÅ PLANKARTA.

A3 A3

2019-09-17

pw:\\pwis.trafikverket.local:PWPDBInvestera\Documents\Projekt\Stråk 36\137617-Ostlänken\Kontrakt\OLP4 Södertälje-Trosa\00-09\Temporära dokument\OLP4-00-114-42000-0_0-4022.dgn Tyrens_

DennaritningärTrafikverketsegendom. Alltobehörigt begagnandeavritningenbeivrasenligtlag. TRAFIKVERKET

LEVERANS/ÄNDRINGS-PM

LEVERANTÖR AVDELNING

KONSTRUKTIONSNUMMER

UPPDRAGSNUMMER GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

TEKNIKOMRÅDE TYP AV PLAN

JÄRNVÄGSPLAN

506

OSTLÄNKEN

PLAN OCH TILLSTÅND

GEMENSAM

SAMRÅDSHANDLING

RITNINGSNUMMER FÖRVALTNING BLAD NÄSTA BLAD ÄNDR.

DATUM SKAPAD AV

HANDLINGSTYP

ANLÄGGNINGSTYP

GODKÄND AV SKALA FORMAT

KILOMETER+METER BANDEL

RITNINGSNUMMER PROJEKT GRANSKAD AV

1:2000 A1 -

2019-09-30

OLP4-00-114-42000

- -

-

LÅNGSJÖN-SILLEKROG

ÅF-TYRÉNS/FREDRIK EMILSSON

KOORDINATSYSTEM I PLAN: SWEREF 99 18 00 / KOORDINATSYSTEM I HÖJD: RH 2000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 SKALA 1:2000

ÅF-TYRÉNS/MIKAEL KANARYD

L ABRAHAMSSON

KM 14+700 - 27+860 ILLUSTRATIONSKARTA PERMANENT ANLÄGGNING

PRELIMINÄR TRV 2014/72078

TECKENFÖRKLARING

Huvudlängdmätning ligger i spår NSP Ny järnväg, spårmitt, med längdmätning

Växel (redovisas i ungefärligt läge)

Kommungräns Traktgräns Fastighetsgräns 1:79 Fastighetsbeteckning

LOKALISERINGSFIGUR

Plattform

Tunnel

Spårområde

BEFINTLIG

Stödmur Bullerskyddskärm

Stängsel

Järnväg

NY ANLÄGGNING

Teknikgårdar

KM 12+000

Strandlinje Vägyta

Jord- eller bergslänt

Schematisk placering av dagvattenmagasin Vägbro/Järnvägsbro (Visas som vit på karta)

(Visas som vita på kartan)

STOCKHOLM

LIN KÖPIN

G 4029

4016

4018 4017

4019 4020 40

21 4022

4023 4024

4025 4026

4027 4028

4037

4035

4036

4038

UTFORMAS AV TROSA KOMMUN VAGNHÄRAD RESECENTRUM

A3 A3

2019-09-19 pw:\\pwis.trafikverket.local:PWPDBInvestera\Documents\Projekt\Stråk 36\137617-Ostlänken\Kontrakt\OLP4 Södertälje-Trosa\00-09\Ritning\OLP4-00-200-42000-0_0-4022 Tyrens_

DennaritningärTrafikverketsegendom. Alltobehörigt begagnandeavritningenbeivrasenligtlag. TRAFIKVERKET

LEVERANS/ÄNDRINGS-PM

LEVERANTÖR AVDELNING

KONSTRUKTIONSNUMMER

UPPDRAGSNUMMER GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

TEKNIKOMRÅDE TYP AV PLAN

JÄRNVÄGSPLAN

506

OSTLÄNKEN

PLAN OCH TILLSTÅND

GEMENSAM

SAMRÅDSHANDLING

RITNINGSNUMMER FÖRVALTNING BLAD NÄSTA BLAD ÄNDR.

DATUM SKAPAD AV

HANDLINGSTYP

ANLÄGGNINGSTYP

GODKÄND AV SKALA FORMAT

KILOMETER+METER BANDEL

RITNINGSNUMMER PROJEKT GRANSKAD AV

- 2019-09-30

OLP4-00-200-42000

- -

-

LÅNGSJÖN-SILLEKROG

KOORDINATSYSTEM I PLAN: SWEREF 99 18 00 / KOORDINATSYSTEM I HÖJD: RH 2000

L ABRAHAMSSON

KM 14+700 - 27+860 TRV 2014/72078

ILLUSTRATIONSPROFIL ÅF-TYRÉNS/JMN

1:2000/1:500 A3FF ÅF-TYRÉNS/KARIN REHN

ARBETSMATERIAL

TECKENFÖRKLARING

NY ANLÄGGNING

Berg

Jord

Fyllning

Väg eller annat objekt för orientering och illustration Ny järnväg, profilläge nedspår

Typ av anläggningsdel

BEF. VÄG E4

Förenklad illustration av järnvägsbro

TUNNEL/BRO/

/SKÄRNING/BANK/

BANA I MARKNIVÅ

0 m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m

-10 m

-20 m

-30 m

-40 m

0 m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m

-10 m

-20 m

-30 m

-40 m

20+900 20+800 20+700 20+600 20+500 20+400 20+300 20+200 20+100

21+000 20+000

4022 4023

km 20+000 - 21+000

BRO SKÄRNING SKÄRNING

BANK

BANK VAGNHÄRAD STATION

PLATTFORMSLÄGE

B E F . V Ä G K A L K B R U K S V Ä G E N

References