• No results found

Förändring av kontaktpersonsuppgifter – enskilda vägar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förändring av kontaktpersonsuppgifter – enskilda vägar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ansökan skickas till:

Trafikverket Ärendemottagningen Enskilda vägar Box 810 78128 Borlänge Blankett-ID: EV4

Förändring av kontaktpersonsuppgifter – enskilda vägar

Blanketten gäller enbart för ändring av kontaktperson. Ändra uppgifter om bidragsmottagare på blankett EV5.

Kompletta och korrekta uppgifter krävs för att Trafikverket ska kunna genomföra ändringen.

Ändra uppgifter om kontaktperson så snart som möjligt. Det är viktigt att Trafikverket kan nå rätt person.

Kom ihåg att:

• styrka ändringen genom att bifoga protokoll från årsmöte eller styrelsemöte. (Gäller ej ensam väghållare)

• samfällighetsföreningar skall årligen anmäla ändringar i styrelsen till Lantmäteriet.

2. Kontaktperson

Förnamn* Efternamn*

Adress* c/o adress/avd

Postnummer* Postort*

Telefon* Mobiltelefon* e-post

Övrigt

1. Väguppgifter

Vägnummer (fem siffror)* Väghållare*

Län* Kommun*

Organisationsnummer

3. Obligatorisk bilaga

Jag bifogar:

Undertecknat protokoll från årsmöte eller styrelsemöte (Gäller ej ensam väghållare)

Fält med * är obligatoriska.

Ort* Datum*

Underskrift* Namnförtydligande

References

Related documents

Trafikverkets beräkningar för att uppgradera vägnätet från BK1 till BK4 kräver att 700 broar och ca 10 procent av vägkonstruktionerna behöver åtgärdas, ett arbete som omgående

Dessa olyckor får dessutom ofta mycket tragisk utgång med barn inblandade, till exempel kollisioner mellan skolbussar och tåg eller rälsbuss vid obevakade plankorsningar..

Dessa olyckor får dessutom ofta mycket tragisk utgång med barn inblandade, till exempel kollisioner mellan skolbussar och tåg eller rälsbuss vid obevakade plankorsningar..

• styrka ändringen genom att bifoga protokoll från årsmöte eller styrelsemöte4. (Gäller ej

• Bistår dem som arbetar med den enskilda väghållningen inom juridik, lantmäteri, miljö och teknik.. • Tillvaratar de enskilda

• Representera de enskilda väghållarna gentemot politiker i kommun, landsting, regering och riksdag samt myndigheter

Lennart Olofsson omvaldes till ordförande för ännu ett år.. §11 Val av övriga styrelseledamöter

Bakre raden från vänster; Anders Lundell ledamot, Lars Olin ledamot, Mikael Näslund Vc ordförande, Ulf Lidesjö suppleant, Christer Ångström ledamot, Claes Henkel, suppleant.

Särskilt angeläget är detta om man har träffat en över- enskommelse med till exempel en ridanläggning om rätt att använda vägen, eller det finns en etablerad ridväg där

Bidrag kan utgå till bya-, samfälld, G:a väg, överfartsväg mellan två huvudvägar samt väg som genererar allmän trafik, till allmän trafik räknas inte periodisk trafik, typ

Samfällighetsförening – Juridisk person som förvaltar marksamfälligheter eller gemensamhetsanläggningar. Samfällighetsföreningsregistret – Officiellt register över Sveriges

Janne Lätt ”Pajreten” informerade om att vi skulle tänka på att vi med en BC2 server kan göra reklam för våran klan och på det sättet rekrytera fler medlemmar inför

Om du har en privat 100-metersväg till din tomtgräns kan du ansöka om begränsat underhåll från Växjö kommun. Du kan bara ansöka för

Markläran var en viktig beståndsdel i skogens biologi och Jimmy Jönsson tar den som utgångspunkt för sin undersökning av hur det svenska skogs- bruket påverkades av och påverkade

 Om en väg stängs för trafik utan kommunens medgivande, eller om vägens underhåll är eftersatt, får kommunen besluta att beviljat bidrag inte ska betalas ut.  Drift-

ning av en fastighet och det inte medför någon betydande olägenhet för någon annan fastighet eller registerenhet eller för en vägdelägare i en befintlig väg, ska det till

Kvinnor å andra sidan ger ofta tydligare uttryck för sin förtvivlan genom gråt och genom att prata om sin sorg och saknad och känner det svårt att återgå i arbete eftersom

Ett årligt driftbidrag till enskilda utfartsvägar i Ulricehamns kommun betalas ut för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att boende och näringsliv på

När din ansökan om särskilt driftbidrag för stadsberättigade enskilda vägar har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta del av..

I princip får inte en mindre väg plogas så att det uppstår problem för trafiken på en större väg.. Det omvända är

Tabell 4-11 Krav på kornstorleksfördelning för material till förstärkningslager i vägar med bitumenbundet slitlager, deklarerat material och i färdigt väglager.. Gränsvärden

Materialskiljande lager ska användas för att förhindra att två intilliggande jordlager i väg- konstruktionen, med olika kornstorlekar, blandar sig med varandra och orsakar sättningar,

Den lagstiftande makten har försökt utforma villkoren för samverkan genom gemensamma nämnder så att inte någon kommun blir helt maktlös vad gäller budget och inflytande över