Innehåll 1973 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1973_reg Fornvännen 1973 Ingår i: samla.raa.se

Download (0)

Full text

(1)

Innehåll 1973

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1973_reg Fornvännen 1973

Ingår i: samla.raa.se

(2)

Innehåll

Andersson, Aron, Gravstenen frän Botkyrka och korset från Granhammar. — T h e Grave- stone from Botkyrka, Séklermanland, and the Column from Granhammar, Närke i

Broadbent, Noel D., Prehistoric Quartz Quar- rying in Norrland. — Förhistoriska kvartsbrott i Norrland 129

Dahlbäck, Göran, Olsen, Jens, Rahmqvist, Si- gurd, och Sporrong, Ulf, Lingnåre utjord. Ex- empel j)ä medeltida regression. — Lingnåre. An Example of Medieval Regression 90

Damell, David, Nya fakta om Södertäljeleden.

— New Facts about the Södertälje Sailing Trade Passage 23

Gustavson, Helmer, se nedan Svärdström, Eli- sabeth

Haastrup, Ulla, Kristi himmelfartsspil i Visby.

— Christi Himmelfahrtsspiel in Visby 37 Hemmendorff, Ove, 1971 års röseundersökning- ar i Botkyrka. — Excavations of Cairns at Bot- kyrka in 1971 74

Iregren, Elisabeth, och Jonsson, Rolf, Hur ben krymper vid kremering. — T h e Shrinkage of Bones by Cremation 97

Jansson, Sven B. F., Skinnastenen i Tillinge. — The Skinna Runestone in Tillinge 144 Jirlow, Ragnar, Årderkrokarna frän Björnlunda och Svarvarbo. — The Ard Bows from Björn- lunda and Svarvarbo 20

Jonsson, Rolf, se ovan Iregren, Elisabeth

Kyhlberg, Ola, Birka. Problem kring stratigrafi och mynttlatering. — Birka. Problems con- cerning Stratigraphy and Coin Dating 26 Lamm, Jan Peder, En folkvandringstida kam- margrav vid Torsätra. — Ein Kammergrab der Völkerwanderungszeit bei Torsätra 8i Lundborg, Lennart, Hur gamla är bronsålders- rösena på Västkusten? Kring ett avsnitt i Fynd- rapporter 1971:1. Rapporter över Göteborgs Arkeologiska Musei undersökningar. Göteborg 1970. — How Old are the Bronze Age Cairns on the West Coast? 71

Modin, Monica, Tarandgravar i Täby. —

"Tarand" Graves at Täby 65

Nordbladh, Jarl, och Rosvall, Jan, Kurs om arkitektur-fotogrammetri i Ziirich. — A Course on Architecture and Photogrammetry in Zurich

104

Olsen, Jens, se ovan Dahlbäck, Göran Rahmqvist, Sigurd, se ovan Dahlbäck, Göran Rosvall, Jan, se ovan Nordbladh, Jarl

Schnell, Ivar, En sockenkyrka dör. Kärnbo vid Mariefred. — Death of a Parish Church. Kärnbo near Mariefred 168

Sporrong, Ulf, se ovan Dahlbäck, Göran Svärdtröm, Elisabeth, Mustaschmästarens run- signatur i Torpa kyrka. — A Runic Signature by the "Master of the Moustache", In Torpa Church, Södermanland 13

Svärdström, Elisabeth, och Gustavson, Helmer, Runfynd 1972. — Rune Finds in 1972 185 Tegnér, Göran, Redskap frän nyare tid i Sta- tens historiska museums samlingar. — Modern Time Tools in the Collections of the Museum of National Anticjuities 204

Werner, Gunnel, Konservering av en Osiris- statyett av brons. — Restoration of an Osiris Statuette 101

Zachrisson, Inger, Bronsgjutning i flerdelad form. — Bronze casting in multipartite moulds

138

Åkerlund, Harald, Vattentornet, Svennetornet och de kungliga gemaken i Kalmar slott. — The Water Tower, the Svenne Tower and the Royal Suites in Kalmar Castle 152

DEBATT

Holmqvist, Wilhelm, Övergångstidens metall- konst. En kritik av kritiken 109

KONGRESSER

Holmqvist, Wilhelm, Den tidiga staden. — T h e Early Town 49

Fornvännen 68

(3)

228 I n n e h å l l

Nordbladh, Jarl, och Rosvall, Jan, Symposium om hällbilder. 6-12 augusti på Hank0 i Norge.

— A Symposium on Petroglyphic Art at Hank0 in Norway, August 6th to i2th, 1972 52 Rosvall, Jan, se ovan Nordbladh, Jarl LITTERATURÖVERSIKTER

Welinder, Stig, Strandförskjutningslitteratur och stenålderskronologi 173

Arrhenius, Birgit, Nya arbeten inom osteologi 110

RECENSIONER

1. Anderson, Vadstena gård och kloster. 1. Text, 2. Planscher. Kungl. Vitterhets Historie och An- tikvitets Akademien, Stockholm 1972. Anmälan av C. / . Gardberg 121

C. Blindheim, & R. L. Tollnes, Kaupang, Vi- kingenes handelsplats. Oslo 1972. Anmälan av Sigurd Grieg 216

E. Brenner, Thesaurus Nummorum Sveo-Gothi- corum, Thet är En Skatt af Swenskt Mynt [1-2].

Suecia Rediviva nr 23. (Med kommentarer av N. L. Rasmusson och E. Nathorst-Böös.) Bok- förlaget Rediviva, Stockholm 1972. Anmälan av Lars O. Lagerqvist 63

R. Bruce-Mitford, The Sutton Hoo Ship Burial, A Handbook published by the Trustees of the British Museum, London 1972. Anmälan av Birgit Arrhenius 59

Det Medeltida Sverige 1, Upjdand, Norra Ro- den av G, Dahlbäck, B. Jansson och G. T . Wes- tin. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm 1972. Anmälan av Ulf Sporrong 124

Diskografi över alla svenska orglar som finns in- spelade j)ä skiva sammanställd av C. Carlsson.

Proprius 1973. Anmälan av Göran Tegnér

224.

G. P. Fehring, Unterregenbach — Kirchen, Her- rensitz, Siedluiigsbereiche. Bd I. Forschung und Berichte der Archäologie des Mittelalters in Baden-Wiirttemberg. Stuttgart 1972. Anmälan av Anders W. Mårtensson 180

Grammofonskivan: E. Isacson spelar pä orgeln i Övertorneå kyrka. NbMi. Anmälan av Göran Tegnér 223

ls och eld. En bok om Island. O. Isaksson och S. Hallgren. Stockholm 1971. Anmälan av Erik B. Lundberg 182

Jernkontorets forskning serie H, 1-7. 1971—

1972. Anmälan av Lars Löthman 178 Kungälvs kyrkor, Inlands södra härad, Bohus- län IV: 1, av K. Aasma, Sveriges kyrkor, vol.

132, Stockholm 1969. Anmälan av Harald Wi- déen 222

P. Lampl, Cities and Planning in the Ancient Near East. Studio Vista, London 1968, och J.

Hardoy, Urban Planning in pre-Columbian America. Studio Vista, London 1968. Anmälan av Björn Linn 219

G. Läszlö, Sleppenvölker und Germanen, Kunst der Völkerwanderungszeit. Wien-M iinchen-Bu- tlapest 1970. Anmälan av Wilhelm Holmqvist 57

B. Lundberg, Territoriell indelning och skatt i Uppland under medeltiden. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Hand- lingar Historiska serien 18. Stockholm 1972. An- mälan av Åke Hyenstrand 225

T. Lunden, Svenska helgon. Verbum, Stockholm 1972. Anmälan av Oloph Odenius 60

T . Nilsson, Pleistocen. Den geologiska och bio- logiska utvecklingen under istidsäldern. Scan- clinavian university books. Lund 1972. Anmälan av Stig Welinder 214

E. Nylén, Mellan brons- och järnåldern. Antik- variskt arkiv 44. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm 1972. An- mälan av Björn Ambrosiani 116

K. Randsborg, Von Periode II zu III. Chrono- logische Studien iiber die ältere Bronzezeit Siid- skandinaviens und Norddeutsclilands. Acta Ar- chaelogica, Vol. XXXIX, Copenhagen 1968. An- mälan av Berta Stjernquist 112

K. Randsborg, From Period III to Period IV.

Chronological Studies of the Bronze Age in Southern Seandinavia and Northern Germany.

Publications of the National Museum Archaeo- logical—Historical Series Vol. XV. Copenhagen

1972. Anmälan av Berta Stjernquist 112 Untersuchungen zur Technologie des Eisens.

Berichte iiber die Ausgrabungen in Haithabu 5.

Utg. av K. Schietzel. Neumiinster 1971. An- mälan av Inga Serning 119

S. Welinder, The Pre-pottery Stone Age of Eastern Middle Sweden. Antikvariskt arkiv 48.

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Aka- demien, Stockholm 1973. Anmälan av David Dame.lt 213

Fornvännen 68 Tranlations by N. Stcdt

Figure

Updating...

References

Related subjects :