§ 150Uppföljningsrapport om att utöka omfattningen av lagen om valfrihet (LOV) till att gälla hemtjänst med service och omvårdnad med delegerad sjukvård Beslut

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)

Sammanträdesdatum

2017-06-07 Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2017/092

§ 150Uppföljningsrapport om att utöka

omfattningen av lagen om valfrihet (LOV) till att gälla hemtjänst med service och omvårdnad med delegerad sjukvård

Beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta:

-Beslutet från kommunfullmäktige Dnr 2009/138 §138: Tillämning av Lag om Valfrihet (LOV) i Hörby kommun, gällande

serviceinsatser handel, tvätt och städ verkställs under januari månad 2018. Det innebär att förfrågningsunderlag, ersättning /timme, information i press och på kommunens hemsida arbetas fram under hösten 2017 .

Ovanstående beslut är ett inriktningsbeslut. Sedvanliga förhandlingar enl. MBL §11 och §19 skall ske snarast. Slutligt beslut ska tas

i kommunstyrelsen i augusti månad 2017, processen med att socialnämnden arbetar fram förfrågningsunderlag, ersättning/timme påbörjas omgående.

-Beslutet om införandet av LOV med omvårdnad och delegerad hemsjukvård, verkställs då godtagbara rutiner och verktyg för mätning av utförda prestationer kan sättas i drift, med mål att detta sker under 2018. Dnr 2012/138 §113.

Ärendebeskrivning

Rapporten är framtagen för att kartlägga vad som hittills är gjort gällande ett eventuellt införande av valfrihetsystem inom äldre- och handikappomsorgen i Hörby kommun, utifrån Lag om

valfrihetssystem, LOV.

(2)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)

Sammanträdesdatum

2017-06-07 Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

Lagen om valfrihetssystem infördes 1 januari 2009 som ett alternativt förfarande till upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Tillämpningen av LOV är frivilligt för kommuner.

För Hörby kommun startade processen 2008 med en ansökan om medel för förberedelser för ett eventuellt införande.

Yrkanden

Susanne Meijer (S), Stefan Borg (SD), Birger Larsson (L) och Anders Larsson (C) yrkar bifall till beslutsförslaget.

Forts. § 150

Beslutsunderlag

Beslutsförslag från majoriteten 2017-06-07.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-05-02, § 140.

Rapport Lagen om valfrihet.

_____

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :