• No results found

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7"

Copied!
120
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)CLOETTA FAZER ÅRSREDOVISNING 2007. RUTIG FAVORIT I 70 ÅR Sedan 1938 är Kexchoklad Cloetta Fazers flaggskepp i Sverige och en av företagets allra största produkter. Tillverkningen av de chokladöverdragna rånen började redan 1921 under namnet ”Five o’clock”, men 1938 döptes produkten om till Kexchoklad och sedan dess har den varit svenskarnas favorit.. KARL FAZER EXCLUSIVE I NY DESIGN I början av 2008 lanseras Karl Fazer Exclusiveserien i ny elegant förpackning. De tunna chokladkakorna finns i varianterna Thin Blue, Thin Dark, Thin Maya och Thin Mocca.. www.cloettafazer.se. ÅRSREDOVISNING 2007.

(2) KORT OM CLOETTA FAZER. •C loetta Fazers tolv prioriterade varumärken är Karl Fazer, Kexchoklad, Dumle, Geisha, Polly, Ässä, Tutti Frutti, Pantteri/Salta katten, Center, Marianne, Tyrkisk Peber och Plopp. •D e största marknaderna är Finland, Sverige, Travel Trade, Norge, Danmark, Baltikum, Ryssland och Polen. •C loetta Fazer har fem produktionsanläggningar varav två i Sverige och tre i Finland. 1) •C loetta grundades 1862 i Köpenhamn och Fazer 1891 i Helsingfors.. Faktaruta . MKR 2007 2006 . . Omsättning 3.253 3.074 Rörelseresultat 313 346 Resultat före skatt 343 360 Poster av engångskaraktär som har belastat resultatet –22 –7 Resultat per aktie, kr/EUR 10:31 10:81 Aktiekurs, kr/EUR 228 273. Årsstämma äger rum onsdagen den 23 april 2008 kl. 15.00 på Piperska Muren i Stockholm.. A N M ÄL A N Anmälan om deltagande i stämman ska ha kommit bolaget tillhanda senast torsdagen den 17 april 2008. Anmälan kan göras på följande sätt:. R ä tt att d eltag a Rätt att deltaga i stämman har aktieägare som finns införd i den av VPC förda aktieboken torsdagen den 17 april 2008 och som har anmält sig enligt nedan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste således registrera sig under eget namn i aktieboken för att ha rätt att själv eller genom ombud deltaga i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 17 april 2008.. Post: Cloetta Fazer AB Ingrid Skoog Box 735 101 35 Stockholm. 1). MEUR 2007 2006 . 352 34 37. 332 37 39 . –2 –1 1:11 1:17 24:07 30:17 . . 1) Resultatbaserade nyckeltal är omräknade till genomsnittskurs. Aktiekurs per balans-­ ­­dagen är omräknad till balansdagskurs.. U td elning Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 7:00 kronor samt en extra utdelning på 3:00 kronor, tillsammans 10:00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 28 april 2008. Om stämman antar förslaget, beräknas utbetalning från VPC kunna utsändas fredagen den 2 maj 2008.. E -post: ingrid.skoog@cloettafazer.se susanne.beijar@cloettafazer.se. Webb: www.cloettafazer.se. Te l : 08-534 817 02, Ingrid Skoog 013-28 51 11, Susanne Beijar. Fax : 08-411 27 62, Ingrid Skoog 013-28 51 12, Susanne Beijar. EKONOMISK INFORMATION 2008 Årsstämma. 23 april 2008. •C loetta Fazer bildades 2000 genom att svenska Cloetta och finska Fazer Konfektyr gick samman.. Delårsrapport första kvartalet 2008. 23 april 2008. Delårsrapport andra kvartalet 2008. 20 augusti 2008. Delårsrapport tredje kvartalet 2008. 20 oktober 2008. •C loetta Fazers B-aktie är noterad på Stockholms­ börsen sedan 1994.. Bokslutskommuniké 2008. mitten av februari 2009. 1). Inklusive Karamellpojkarnas anläggning i Alingsås (Sverige) och Fennobon i Högfors (Finland) som förvärvades 1 oktober 2007 respektive 2 januari 2008. Cloetta Fazer AB Susanne Beijar 590 69 Ljungsbro. ADRESSER MODERBOLAG Cloetta Fazer AB (publ) Koncernkontor Klarabergsviadukten 70 Box 735 101 35 Stockholm Tel 08-534 817 00 Fax 08-411 27 66 www.cloettafazer.se Säte Hjalmar Svenfelts väg 590 69 Ljungsbro Tel 013-28 50 00 Fax 013-655 60 DOTTERFÖRETAG Cloetta Fazer Sverige AB Hjalmar Svenfelts väg 590 69 Ljungsbro Tel 013-28 50 00 Fax 013-655 60. AB Karamellpojkarna Box 535 Borgens gata 4 441 15 Alingsås Tel 0322-788 00 Fax 0322-788 28. Fennobon Oy Yrittäjäntie 54 FI-03600 Karkkila Finland Tel +358-9 3478 660 Fax +358-9 3478 6690. Cloetta Fazer Konfektyr Ab Fazersvägen 6, Vanda PB 4 FI-00941 Helsingfors Finland Tel +358-9 876 21 Fax +358-9 876 22 67. Oy NIS-Nordic Industrial Sales Ab Fazersvägen 6, Vanda PB 4 FI-00941 Helsingfors Finland Tel +358-9 875 13 99 Fax +358-9 876 22 72. Cloetta Fazer Konfektyr Ab Valtakatu 2 PB 130 FI-53101 Villmanstrand Finland Tel +358-5 671 60 Fax +358-5 671 63 09. FÖRSÄLJNINGSKONTOR Cloetta Fazer Estland c/o Fazer Eesti AS Kadaka tee 70 D EE-19 0 87 Tallinn Estland Tel +372-6 502 421 Fax +372-6 502 487. Cloetta Fazer Lettland c/o Cloetta Fazer Confectionery Ltd. World Trade Center Elizabetes 2A Office 438 LV-1340 Riga Lettland Tel +371-703 96 04 Fax +371-709 96 03 OOO Cloetta Fazer 23, Zvezdniy blv, 4th floor, room 406 RU-129075 Moskva Ryssland Tel +7-495 797 94 40 Fax +7-495 616 26 54 OOO Cloetta Fazer Kondratevskij prospekt 15 build. 3 Off. 356-JE RU-195197 St. Petersburg Ryssland Tel +7-812 611 1087 Fax +7-812 611 1086. CL OE T TA FAZ ER ÅR S R ED O VIS N IN G 2 0 0 7. 117. Produktion: Cloetta Fazer och R19. Foto: Joakim Folke, m fl. Tryck: Jernström Offset, Stockholm 2008.. •C loetta Fazer är Nordens största choklad- och socker­ konfektyrföretag med en marknadsandel på 22 procent. Medelantalet anställda 2007 uppgick till 1.560 (1.600).. ÅRSSTÄMMA 2008.

(3) 2007 i korthet •. oncernens nettoomsättning uppgick till 3.253 Mkr K (3.074).. •. inansnettot uppgick till 30 Mkr, en förbättring med F 16 Mkr jämfört med föregående år.. •. v den totala försäljningsvolymen svarade koncerA nens huvudmarknader för drygt 70 procent.. •. esultat per aktie efter skatt blev 10:31 kronor R (10:81).. •. örelseresultatet uppgick till 313 Mkr (346). Poster R av engångskaraktär som påverkat jämförelsen mot före­gående år har belastat resultatet med 22 Mkr (7). Exklusive dessa poster uppgick rörelseresultatet till 335 Mkr (353), vilket motsvarade en rörelsemarginal på 10,3 procent (11,5). Resultat efter finansnetto exklusive engångsposter uppgick till 365 Mkr (367).. •. tyrelsen föreslår en höjning av den ordinarie utdelS ningen till 7:00 kronor (6:50) samt en extra utdelning på 3:00 kronor, tillsammans 10:00 kronor per aktie.. •. örsäljningen av de tolv prioriterade varumärkena F ökade med 5 procent under 2007 och fler produktnyheter än någonsin lanserades.. Nettoomsättning. Rörelseresultat 1). Rörelsemarginal 1). Utdelning per aktie. Mkr 4.000. Mkr 500. % 15. 400. 12. 300. 9. 200. 6. 100. 3. Kr 10 9 8 7 6 5 4 3 2. 0. 1 0. 3.000 2.000 1.000 0. 03 04 05 06 07. Kvarvarande verksamhet Avyttrad verksamhet. 0. 03 04 05 06 07. 03 04 05 06 07. Kvarvarande verksamhet1) Exklusive poster av engångskaraktär Avyttrad verksamhet. Resultat per aktie 1) Kr 15 12 9 6 3. 03 04 05 06 07. 2). 0. Ordinarie utdelning 2) Styrelsens förslag, varav 3 kronor i extra utdelning Bonusutdelning. 03 04 05 06 07 Definitioner, sidan 116. Innehåll 2007 i korthet VD har ordet VERKSAMHETSBESKRIVNING Mission, vision, mål och strategier Innovation och produktutveckling Tolv prioriterade varumärken Produktnyheter och kampanjer under året Konfektyrmarknaden Varumärken och sortiment Förvärv under 2007 Försäljning Supply chain – leveranskedjan Företagsansvar Miljö och etik Hållbar utveckling Medarbetare. 1 2. 4 8 10 12 14 20 23 24 29 35 36 40 42. FINANSIELL INFORMATION Förvaltningsberättelse 46 Förslag till vinstdisposition 53 Koncernens resultaträkning 54 Kommentarer till koncernens resultaträkning 55 Koncernens balansräkning 56 Kommentarer till koncernens balansräkning 57 Koncernens kassaflödesanalys 58 Kommentarer till koncernens kassaflödesanalys 59 Förändringar i eget kapital koncernen 60 Moderbolagets resultaträkning 61 Moderbolagets balansräkning 62 Moderbolagets kassaflödesanalys och förändringar i eget kapital 64 Noter till de finansiella rapporterna 65 Revisionsberättelse 101. INVESTERAR- OCH AKTIEÄGARINFORMATION Bolagsstyrning 102 Intern kontroll 106 Styrelse och revisorer 108 Koncernens ledningsgrupp 110 Aktien 112 Femårsöversikt 115 Definitioner 116 Årsstämma 2008 117 Ekonomisk information 2008 117 Adresser 117. CLOETTA FAZER ÅRSREDOVISNING 200 7. .

(4) VD HAR ORDET -ITTFÚRSTAÍRSOMVERKSTËLLANDEDIREKTÚRFÚR#LOETTA&AZERHARPRËGLATSAVFLERASTRATEGISKTVIKTIGA BESLUT6IHARGENOMFÚRTTVÍFÚRVËRV

(5) TAGITBESLUTOMSTORANYINVESTERINGARIVÍRPRODUKTIONOCH TAGITFRAMMÍNGAINTRESSANTAPRODUKTERSOMKOMMERATTLANSERASUNDER+ONCERNENHARHAFT ENGODFÚRSËLJNINGSUTVECKLINGUNDER2ESULTATMËSSIGTHARDETDOCKMOTVERKATSAVKRAFTIGT STIGANDERÍVARUPRISERSOMVARITSVÍRTATTKOMPENSERAMEDPRISHÚJNINGARPÍVÍRKONKURRENSUTSATTA MARKNAD. O‹s!kbh!ov!tvnnfsbs!3118!lbo!kbh!lpotubufsb!buu!efu!ibs! wbsju!fuu!nzdlfu!i‹oefmtfsjlu!pdi!tq‹ooboef!s/!Vuwfdlmjoht. ublufo!ibs!wbsju!i›h!pdi!wj!ibs!ubhju!nohb!tusbufhjtlu!wjlujhb! cftmvu-!tpn!lpnnfs!buu!ib!tups!qwfslbo!q!ws!gsbnujeb! vuwfdlmjoht.!pdi!ujmmw‹yuqpufoujbm/!! Efu!uzemjhbsf!gplvt!q!ujmmw‹yu!tpn!wj!gbtutmph!j!wsb!tusb. ufhjfs!sfebo!3117!ibs!wj!bscfubu!wjebsf!nfe/!Efu!bwtqfhmbt! cmboe!boobu!j!ef!jotbutfs!wj!ibs!hkpsu!g›s!buu!vuwfdlmb!pdi! boqbttb!pshbojtbujpofo!ujmm!buu!lvoob!iboufsb!tw‹m!pshbojtl! tpn!g›sw‹swbe!ujmmw‹yu/! F Ö R V Ä R V I NOM NYA S EGMENT. Voefs!tfobsf!efmfo!bw!sfu!hfopng›sef!wj!uw!g›sw‹sw!j!fo. mjhifu!nfe!ws!tusbufhj!buu!t›lb!ujmmw‹yu!hfopn!buu!csfeeb!ws! wfsltbnifu!ujmm!qspevluhsvqqfs!e‹s!wj!jebh!ibs!fo!twbh!fmmfs! pcfgjoumjh!qptjujpo/! Nfe!g›sw‹swfu!bw!twfotlb!Lbsbnfmmqpklbsob!gs!wj!fo! tubsl!qptjujpo!jopn!cmboe!boobu!ibmtubcmfuufs/!G›sfubhfu!‹s! efo!usfekf!tu›stub!blu›sfo!jopn!ibmtubcmfuufs!j!Twfsjhf!pdi! wbsvn‹slfu!Fyusb!Tubslb!Psjhjobm!‹s!Twfsjhft!wpmznn‹ttjhu! tu›stub!qspevlu!jopn!tfhnfoufu/! G›sw‹swfu!bw!gjotlb!Gfoopcpo!hfs!ptt!fo!qptjujpo!jopn! efu!w‹yboef!qspevlutfhnfoufu!tpdlfsgsjb!uvhhvnnjo!pdi! qbtujmmfs!q!efo!gjotlb!nbslobefo/!G›sw‹swfu!ujmmg›s!pdlt! jousfttbou!lpnqfufot!jopn!tpdlfsgsjb!qspevlufs/!Ujmm!g›. sfubhfut!l‹oeb!qspevlufs!i›s!cmboe!boobu!YzmjEfou.!tbnu! Nvnjo.yzmjupmuvhhvnnjo/! Ef!ceb!g›sw‹swfo!lpnnfs!voefs!3119!tvddfttjwu!buu! jog›smjwbt!j!Dmpfuub!Gb{fst!pshbojtbujpo!e‹s!cmboe!boobu!ws! tubslb!pdi!lpnqfufoub!t‹mkls!hfs!hpeb!g›svut‹uuojohbs!buu!o! gsbnhoh!nfe!efu!vu›lbef!tpsujnfou!tpn!g›sw‹swfo!hfs/ I N V ES T ER I NGAR FÖR FRAMTI DA TI LLV ÄXT. Jopn!gmfsb!pnsefo!ibs!wj!jowftufsbu!g›s!gsbnujefo!pdi!q! t!t‹uu!tlbqbu!g›svut‹uuojohbs!g›s!pshbojtl!ujmmw‹yu/!Wj!ibs!gbuubu! cftmvu!pn!jowftufsjohbs!q!o‹snbsf!461!njmkpofs!lspops! j!usf!ozb!qspevlujpotmjokfs<!fo!tpdlfslpogfluzsmjokf!j!Wjmm. nbotusboe!pdi!uw!diplmbemjokfs!j!Wboeb!sftqflujwf!Mkvoht. csp/!Ef!ozb!mjokfsob!hfs!ptt!›lbe!qspevlujpotlbqbdjufu!pdi! ujmmhoh!ujmm!oz!uflojl!tpn!›qqobs!n›kmjhifufs!g›s!gmfs!buu. sblujwb!qspevlujoopwbujpofs/! Wj!ibs!hfopng›su!gmfsb!tusbufhjtlb!sflszufsjohbs!g›s!buu! tu‹slb!wjlujhb!gvolujpofs!jopn!lpodfsofo/!Wj!ibs!efttvupn! tbutbu!wjebsf!q!lpnqfufotvuwfdlmjoh-!cmboe!boobu!hfopn!buu! mub!261!nfebscfubsf!hfopnh!fo!vucjmeojoh!j!qspkflunf. upejl!pdi!tztufnbujl!j!tzguf!buu!›lb!efo!joufsob!fggflujwjufufo/!. wfo!ws!tbutojoh!q!fuu!lwjooplpnqfufotqsphsbn-!tpn! 26!lwjoops!j!mfeboef!qptjujpofs!efmubhju!j-!‹s!wjlujh!g›s!ws! gsbnujeb!difgtg›st›skojoh/! G O D VO LYM UTVECKLIN G UN D ER 2007. G›st‹mkojohfo!vuwfdlmbeft!w‹m!voefs!3118-!cmboe!boobu!ujmm! g›mke!bw!gsbnhohtsjlb!ozifutmbotfsjohbs/!wfo!fo!sfmbujwu! lzmjh!tpnnbs!j!Opsefo!cjesph!ujmm!efo!›lbef!g›st‹mkojohfo/! Lbqbdjufutvuozuukboefu!j!qspevlujpofo!wbs!i›hu-!tuvoe. ubmt!ujmm!pdi!nfe!bmmug›s!i›hu!q!wjttb!qspevlujpotmjokfs-!wjm. lfu!nfeg›sef!›lbef!ujmmwfslojohtlptuobefs/!Cftmvubef!jowft. ufsjohbs!lpnnfs!buu!hf!ptt!o›ew‹oejhu!lbqbdjufutujmmtlpuu/ Sftvmubufu!ibs!efttw‹ssf!jouf!vuwfdlmbut!mjlb!qptjujwu!tpn! g›st‹mkojohfo/!Lsbgujhu!tujhboef!qsjtfs!q!gmfsb!wjlujhb!swb. sps!‹s!efo!gs‹ntub!g›slmbsjohfo/ POSITIV UTVECKLING FÖR VÅRA STARKA VARUMÄRKEN. Tbutojohfo!q!wsb!upmw!qsjpsjufsbef!wbsvn‹slfo!ibs!gpsutbuu! pdi!ef!vuh›s!ov!65!qspdfou!bw!ws!g›st‹mkojoh/!Efuub!‹s!9! qspdfoufoifufs!i›hsf!‹o!3114-!e!wj!jefoujgjfsbef!ef!upmw! wbsvn‹slfo!tpn!wj!botfs!ibs!i›htu!qpufoujbm!pdi!tpn!e‹sg›s! guu!gmfs!ozmbotfsjohbs!pdi!nfs!tu›e!j!gpsn!bw!fo!tu›ssf!boefm! bw!lpodfsofot!nbslobetjowftufsjohbs/! J!gsbng›sbmmu!Gjomboe!pdi!Cbmujlvn!wbs!ujmmw‹yufo!nzdlfu! hpe-!j!Gjomboe!‹s!wj!efo!lmbsu!mfeboef!blu›sfo!nfe!fo!nzdlfu! tubsl!qptjujpo!tpn!wj!mzdlbeft!tu‹slb!zuufsmjhbsf/!Dmpfuub!Gb{fs! vutht!‹wfo!bw!ebhmjhwbsviboefmo!j!Gjomboe!ujmm!c‹tub!tbnbs. cfutqbsuofs/!J!Cbmujlvn!‹s!wj!ovnnfs!uw!q!nbslobefo!pdi! voefs!sfu!›lbef!g›st‹mkojohfo!nfe!ifmb!3:!qspdfou/!wfo! wfsltbnifufo!j!Szttmboe-!tpn!‹s!fo!nzdlfu!jousfttbou!nbsl. obe!nfe!tups!qpufoujbm-!vuwfdlmbeft!w‹m/ J!Twfsjhf!›lbef!g›st‹mkojohfo!bw!ef!qsjpsjufsbef!wbsv. n‹slfob!nfe!2!qspdfou!nfebo!g›st‹mkojohfo!bw!›wsjhu! tpsujnfou!›lbef!nfe!8!qspdfou/!G›s!buu!g!ujmm!tuoe!fo! tbnnboubhfo!ujmmw‹yu!lpnnfs!wj!buu!i›kb!joopwbujpotublufo! pdi!vuozuukb!tuzslbo!j!wsb!wbsvn‹slfo!c‹uusf/!Ubdl!wbsf!fuu! gsbnhohtsjlu!g›s‹oesjohtbscfuf!j!efo!twfotlb!lvoepshb. ojtbujpofo!sbolbt!wj!ov!tpn!ovnnfs!fuu!cmboe!lpogfluzs. cpmbhfo!pdi!ovnnfs!tkv!cmboe!tbnumjhb!mfwfsbou›sfs!fomjhu! fo!voefst›lojoh!cmboe!mfeboef!cftmvutgbuubsf!j!efo!twfotlb! ebhmjhwbsviboefmo/!Efuub!hfs!ptt!›lbu!tk‹mwg›suspfoef!pdi! g›svut‹uuojohbs!buu!tu‹slb!ws!tu‹mmojoh!j!Twfsjhf/! ! FO RTSATT FÖ R Ä N D R IN G SA R B ETE. Fo!ifm!efm!g›s‹oesjohbs!j!wsu!t‹uu!buu!pshbojtfsb!bscfufu!ibs! qc›skbut!voefs!sfu!nfo!efu!gjoot!nfs!lwbs!buu!h›sb/!Wj!. C L O E T TA FAZE R ÅRS RE DOV IS NING 2 007. 16481_Cloetta_Ar_07_Inlaga.pdf 2. 08-03-27 09.42.12.

(6) ”. FÖRSÄLJNINGEN. UTVECKLADES VÄL UNDER 2007, BLAND ANNAT TILL FÖLJD AV FRAMGÅNGSRIKA. ”. NYHETSLANSERINGAR.. ntuf!cmj!nfs!us‹ggt‹lsb!j!ws!mohtjlujhb!qmbofsjoh-!kbh!pdi! njob!lpmmfhps!j!mfeojohfo!ntuf!cmj!uzemjhbsf!j!ws!tuzsojoh-! cmboe!boobu!hfopn!uzemjhbsf!qsjpsjufsjohbs!g›s!buu!t‹lfs. tu‹mmb!buu!sftvstfs!bow‹oet!pqujnbmu/!Wj!tlb!gpsut‹uuojohtwjt! tbutb!q!mfebstlbqt.!pdi!lpnqfufotvuwfdlmjoh!g›s!buu!tu‹slb! ptt!j!efo!bmmu!isebsf!lpolvssfotfo!pn!lpnqfufoub!nfe. bscfubsf/! Buusblujwb!joopwbujpofs!jopn!wsb!qsjpsjufsbef!wbsv. n‹slfo!‹s!tk‹mwlmbsu!gpsutbuu!wjlujhb/!Wj!ntuf!epdl!i›kb!joop. wbujpotojwo!j!ef!mbotfsjohbs!tpn!h›st!pdi!tf!ujmm!buu!ozifut. mbotfsjohbsob!tu›ekt!nfe!blujwjufufs!tpn!q!c‹tub!t‹uu!ik‹mqfs! ptt!buu!o!wsb!lpotvnfoufs/!Nfe!buusblujwb!joopwbujpofs! lbo!wj!tu›ekb!wsb!lvoefs!j!efsbt!bgg‹stn‹ttjhb!nm!pdi!e‹s. nfe!wbsb!fo!g›s!efn!buusblujw!qbsuofs/! C O D E O F CONDU C T – FÖRÄNDRI NGAR I H A R M O N I MED OMV ÄRLDEN. Ws!nmt‹uuojoh!buu!ujmmiboebimmb!lwbmjubujwb!pdi!w‹mtnblbo. ef!qspevlufs!ntuf!bmmuje!tlf!nfe!i‹otzo!ujmm!cmboe!boobu!! nfebscfubsobt!w‹mcfgjooboef!pdi!njmk›botwbs/!Ws!mohb! usbejujpo!bw!lvotlbq!pdi!fsgbsfoifu!ufstqfhmbt!j!wsb!l‹so. w‹sefo<!›qqob-!lvoojhb-!ezobnjtlb!pdi!opsejtlb/! Ujmm!efoob!usbejujpo!i›s!buu!tu‹oejhu!wbsb!mzi›se!g›s!pn. hjwojohfo-!buu!vuwfdlmb!pdi!esjwb!g›s‹oesjoh!j!ibsnpoj!nfe! lpotvnfoufs-!lvoefs-!mfwfsbou›sfs!pdi!›wsjh!pnw‹sme/! Dmpfuub!Gb{fst!vqqg›sboefsfhmfs!!Ñ!ÓDpef!pg!DpoevduÔ! Ñ!hfs!sbnbs!g›s!wsu!tbntqfm!nfe!tbni‹mmfu!pdi!pnw‹smefo/! Efu!‹s!fo!gpsum›qboef!qspdftt!e‹s!wj!esjwfs!ws!wfsltbnifu! nfe!vuhohtqvolu!gso!wsb!w‹sefsjohbs!tpn!tu‹oejhu!vu. wfdlmbt!fgufs!ef!g›s‹oesjohbs!tpn!tlfs!jopn!mplbm-!obujpofmm! pdi!joufsobujpofmm!mbhtujguojoh-!nbslobetvuwfdlmjoh-!tpdjbmb! pdi!lvmuvsfmmb!w‹sefsjohbs/! Mfwfsbott‹lfsifu-!lpotvnfoul‹oofepn!pdi!i›h!lwbmjufu! ‹s!wjlujhb!gsbnhohtgblupsfs!g›s!Dmpfuub!Gb{fs/!Jebh!t‹mkfs!wj! wsb!qspevlufs!gs‹ntu!j!Opsefo!pdi!j!†tufstk›pnsefu!pdi! wj!tfs!fo!g›sefm!j!buu!ujmmwfslb!wsb!qspevlufs!j!fhob!gbcsjlfs! o‹sb!tmvulpotvnfoufsob!q!wsb!ifnnbnbslobefs/. STA R K FR A M TID STR O. Efo!fouvtjbtn!pdi!efu!fohbhfnboh!kbh!n›ufs!j!pshbojtbujp. ofo!h›s!buu!kbh!tfs!nzdlfu!mkvtu!q!gsbnujefo/!Nfebscfubsobt! efejlfsbef!pdi!lpnqfufoub!jotbutfs!j!lpncjobujpo!nfe!tq‹o. oboef!g›sw‹sw-!jowftufsjohbs!pdi!pshbojtbujpotg›s‹oesjohbs! h›s!buu!wj!ov!czhhfs!fo!tpmje!qmbuugpsn!g›s!gpsutbuu!fyqbotjpo/! Ujmmtbnnbot!t‹lfstu‹mmfs!wj!buu!wj!‹wfo!j!gsbnujefo!lpnnfs!buu! wbsb!fo!mfeboef!blu›s!tpn!lbo!tlbqb!hm‹ekf!pdi!okvuojoh/! Tupdlipmn!j!nbst!3119. Kftqfs!‚cfsh WE!pdi!lpodfsodifg!. CLOETTA FA ZER Å RSREDOVI SNI N G 2007. 16481_Cloetta_Ar_07_Inlaga.pdf 3. 08-03-27 09.42.12. .

(7) 16481_Cloetta_Ar_07_Inlaga.pdf 4. 08-03-27 09.42.13.

(8) Cloetta Fazer ska leda utvecklingen på konfektyrmarknaden i Sverige och Finland genom: Huvudstrategier. Prioriterade aktiviteter. Resultat 2007. Läs mer på sidan. Att erbjuda konfektyr av hög kvalitet. Ökade resurser på kvalitet och uppdatering av systematiskt arbetssätt med kvalitetsverktyg. Mätning av konsumentreklamationer. Supply Chain, sid 29–33. År 2007 lanserades 20 nyheter i Sverige samt 31 i Finland. Innovation, sid 8–9. Utveckling av produktnyheter med hög kvalitet. Att erbjuda starka varumärken. Fortsatt satsning på prioriterade varumärken och starka lokala produkter. De prioriterade varumärkena står för 53% av volymen och 54% av omsättningen. Varumärken, sid 20–22. Att lansera attraktiva produktnyheter. Utvärdering av produkter utifrån sin förmåga att skapa värde och tillväxt. Cloetta Fazers andel av total försäljningsvolym av nya konfektyrprodukter i handeln 2007: 46 % i Finland, 21% i Sverige. Innovation, sid 8–9. En innovativ och effektiv marknadsföring. Långsiktigt varumärkesbyggande och effektiv marknadsföringsmix. Karl Fazer är Finlands mest uppskattade varumärke I Sverige uppmättes de högsta uppmärksamhetssiffrorna för Kexchoklad någonsin. Varumärken, sid 20–22. En god konsumentkännedom. Strukturerad omvärldsbevakning. Ökade resurser. Varumärken, sid 20–22. Ett bra samarbete med dagligvaruhandeln. Utvecklingsprojekt tillsammans med handeln. Cloetta Fazer är i mätningar utsedd till handelns bästa samarbetspartner inom konfektyr i såväl Finland som Sverige. Försäljning, sid 24–28 Supply Chain, sid 29–33. En insikt om ledarskapets starka roll i personalens välmående och engagemang. Medarbetare, sid 42–44. Säkra servicegraden Att upplevas, både internt och externt, som den attraktivaste arbetsplatsen i branschen. Ledarskapsutbildning Projektet Det Goda Företaget påbörjat i delar av koncernen. En optimering av resursanvändningen genom: Huvudstrategier. Prioriterade aktiviteter. Resultat 2007. Läs mer på sidan. Att löpande utvärdera aktiviteter och produkter utifrån deras förmåga att skapa värde och tillväxt. Framtagande av projekthanteringsmodell samt utbildning i projektstyrning. 150 personer utbildade under året. Medarbetare, sid 42–44. Att effektivisera produktionen för att stödja innovation, kvalitet och konkurrenskraft. Effektiva processer. Prioritering av projekt Förbättrad tillgänglighet, kvalitetsutbyte, anläggningsutnytjande. Supply Chain sid 29–33. Ett gemensamt produktionskoncept Minskat spill, Förkortade bytestider Strategisk inköpsverksamhet Att utveckla ledarskap och kompetens i organisationen. Skräddarsydd utbildning för kvinnliga ledare. 15 kvinnliga chefer utbildade, antal kvinnliga ledare på toppositioner har ökat. Medarbetare, sid 42–44. Cloetta Fazer ska växa på marknader utanför huvudmarknaderna:. Cloetta Fazer ska växa inom nya produktsegment:. Genom att fokusera på etablerade varumärken och skapa distribution via egen säljkår eller samarbete med distributörer. Även förvärv kan vara aktuella.. Genom utvärdering av nya segment, produktutveckling, förpackningsutveckling och konceptutveckling.. Läs mer på sidan: 24–28, Försäljning. Läs mer på sidan: 8, Innovation och produktutveckling samt sidan 23, Förvärv av Karamellpojkarna och Fennobon. CLOETTA FA ZER Å RSREDOVI SNI N G 2007. 16481_Cloetta_Ar_07_Inlaga.pdf 5. 08-03-27 09.42.13. .

(9) S k a pa fö rutsät t ningar f ör t illv äx t. Dmpfuub!Gb{fs!tlb!pqujnfsb!tjo!sftvstbow‹oeojoh!hfopn! vuwfdlmjoh!bw!bscfutnfupefs!pdi!hfopn!buu!sfopemb!pdi!g›s. ‹emb!qspevluqpsug›mkfo/!Tbnumjhb!blujwjufufs!pdi!qspevlufs! tlb!m›qboef!vuw‹sefsbt!vujgso!tjo!g›snhb!buu!tlbqb!w‹sef/! Gpsutbuub!jowftufsjohbs!j!pdi!tbnpseojoh!bw!qspevlujpofo! ujmmtbnnbot!nfe!fo!uzemjh!qspevlujpottusvluvs!tlb!t‹lfs. tu‹mmb!i›h!lwbmjufu-!fggflujwjufu!pdi!lpolvssfotlsbgu/! S‹uu!lpnqfufot!q!s‹uu!qmbut!‹s!fo!hbsbouj!g›s!gpsutbuu! qptjujw!vuwfdlmjoh-!e‹sg›s!gpsut‹uufs!tbutojohfo!q!mfebs. tlbqt.!pdi!lpnqfufotvuwfdlmjoh!tbnu!fo!g›stu‹slojoh!bw! g›sfubhtjefoujufufo/ Sftvstfsob!tlb!bow‹oebt!ujmm!buu!cfg‹tub!lpodfsofot!mfebo. ef!qptjujpo!q!ivwvenbslobefsob!Gjomboe!pdi!Twfsjhf!tbnu! g›s!ujmmw‹yu!cef!q!›wsjhb!nbslobefs!pdi!q!ozb!qspevlufs/ Ti l l v ä x t på öv riga marknader. Dmpfuub!Gb{fs!ntuf!ub!nbslobetboefmbs!q!gmfs!nbslobefs! g›s!buu!o!efu!mohtjlujhb!ujmmw‹yunmfu/!Fo!ophhsboo!bobmzt!bw! qpufoujfmmb!nbslobefst!cfipw-!usbejujpofs!pdi!lvmuvs!h›st! g›sf!fubcmfsjoh/!Tbnbscfufo!nfe-!bmufsobujwu!g›sw‹sw!bw-!mplbmb! blu›sfs!lbo!cmj!bluvfmmb/. CLO ETTA FA ZER S M Å L Utdelning som andel av nettovinst. Rörelsemarginal 1). %. % 15. 80 70. 9. 40. Mål 6. 30 20. 3. 10 0. 0 03 04 05 06 07. 03 04 05 06 07. De tolv prioriterade varumärkenas andel av nettoomsättningen. Soliditet % 80. Mkr 3.500. 70. 3.000. 60. 2.500. 50. Ti l l v ä x t i no m nya produkt s egment. G›s!buu!t‹lfstu‹mmb!gsbnujeb!ujmmw‹yu!ls‹wt!pdlt!tbutojohbs!q! ozb!qspevlufs-!g›sqbdlojohbs!pdi!lpodfqu/!Dmpfuub!Gb{fs! tlb!‹wfo!vuw‹sefsb!g›s!lpodfsofo!ozb!qspevlupnsefo!e‹s! lpodfsofot!lpnqfufot!pdi!wbsvn‹slfo!lbo!vuozuukbt!g›s!! zuufsmjhbsf!ujmmw‹yu/!!. Mål. 12. 60 50. 2.000. 40. Mål. 30. 1.500 1.000. 20. 500. 10. 0. 0 03 04 05 06 07. 03 04 05 06 07 Prioriterade varumärken. KÄRNVÄRDEN. Ef!l‹sow‹sefo!tpn!tlb!qs‹hmb!Dmpfuub!Gb{fs.lpodfsofot! wfsltbnifu!pdi!lpnnvojlbujpo!nfe!pnw‹smefo!‹s;! ¦!!†qqob!Ñ!mzi›seifu!pdi!sbl!lpnnvojlbujpo!tlb!hfopntzsb! g›sfubhfu/! ¦!!Lvoojhb!Ñ!hpuu!mfebstlbq-!lpnqfufot!pdi!qspevlulwbmjufu! ‹s!fo!tk‹mwlmbsifu/! ¦!!Ezobnjtlb!Ñ!tpn!nbslobetmfebsf!tlb!Dmpfuub!Gb{fs!gvohfsb! tpn!fo!g›sfhohbsf/! ¦!!Opsejtlb!Ñ!tpn!Opsefot!mfeboef!blu›s!jopn!lpogfluzs. csbotdifo!tlb!g›sfubhfu!lpnnvojdfsb!efu!opsejtlb!vs. tqsvohfu!tpn!qs‹hmbt!bw!tupmuifu-!moh!usbejujpo!pdi!g›susp. foef-!pdlt!vubog›s!ef!opsejtlb!hs‹otfsob/ Lpodfsofot!jefoujufu!czhhfs!q!l‹sow‹sefo!tpn!cftlsjwfs! g›sfubhfut!wjlujhbtuf!fhfotlbqfs/!Ef!ibs!bmmb!tjuu!vstqsvoh!j! g›sfubhfut!ijtupsjb-!usbejujpofs!pdi!w‹sefsjohbs-!nfo!wjtbs! pdlt!bncjujpofs!jog›s!gsbnujefo/!! F I N A N S I EL L A MÅL Ti l l v ä x t. Pnt‹uuojohfo!tlb!w‹yb!nfe!36!qspdfou-!wbsbw!21!qspdfou! pshbojtlu-!›wfs!fo!usfstqfsjpe/!Efu!gjobotjfmmb!nmfu!pn! pshbojtl!ujmmw‹yu!nfeg›s!pdlt!fuu!joejsflu!nbslobetnm!pn! g›sc‹uusbe!nbslobetboefm!q!wsb!ivwvenbslobefs/. Övriga produkter 1) Exklusive poster av engångskaraktär. Definitioner, se sidan 116.. M å l u p p f yl l e l se , %. Mål. 2007. 2006. 2005. Tillväxt, treårsperiod Utdelning som andel av nettovinst Rörelsemarginal 1) Soliditet. 25 >40 12 >35. 8 68 10,3 78. 1 60 11,5 78. 0 59 12,0 77. 1) Exklusive poster av engångskaraktär. Definitioner, se sidan 116.. Lpnnfoubs; Lpodfsofot!ujmmw‹yunm!ibs!upubmu!tfuu!jouf!vqqgzmmut!voefs!ef! tfobtuf!sfo!usput!buu!g›st‹mkojohtvuwfdlmjohfo!q!ef!qsjpsjuf. sbef!wbsvn‹slfob!ibs!›wfstujhju!efo!nmtbuub!pshbojtlb!ujmm. w‹yufo/!Fo!gpsutbuu!tpsujnfoutsbujpobmjtfsjoh!pdi!qsjtqsftt!ibs! nfeg›su!g›st‹mkojohtnjotlojoh!q!›wsjhu!tpsujnfou/!Voefs! sfu!hfopng›seft!uw!g›sfubhtg›sw‹sw!tpn!ujmmg›s!tw‹m!pnt‹uu. ojoh!tpn!fubcmfsjoh!jopn!qspevlupnsefo!e‹s!Dmpfuub!Gb{fs! ibgu!fo!twbh!fmmfs!pcfgjoumjh!qptjujpo/. C L O E T TA FAZE R ÅRS RE DOV IS NING 2 007. 16481_Cloetta_Ar_07_Inlaga.pdf 6. 08-03-27 09.42.13.

(10) 6 UEF M OJ OH. Vuefmojohfo!tlb!vqqh!ujmm!njotu!51!qspdfou!bw!ofuup. wjotufo/!Tf!lpnnfoubsfs!q!tjebo!223!)Blujftjebo*/ Lpnnfoubs; Vuefmojohfo!ibs!ef!tfobtuf!sfo!mfhbu!w‹m!›wfs!nmt‹uuojohfo! q!njotu!51!qspdfou!bw!ofuupwjotufo/!Tuzsfmtfot!g›stmbh!ujmm! psejobsjf!vuefmojoh!nputwbsbs!79!qspdfou!bw!sfut!ofuup. wjotu/!Vu›wfs!efuub!g›sftms!tuzsfmtfo!fo!fyusb!vuefmojoh!q!4! lspops!qfs!blujf/!Efo!i›hsf!vuefmojohthsbefo!npujwfsbt!bw! Dmpfuub!Gb{fst!i›hb!tpmjejufu/ 3 Ú SF M T F N B SHJOBM. S›sfmtfnbshjobmfo!tlb!vqqh!ujmm!njotu!23!qspdfou/! Lpnnfoubs; S›sfmtfnbshjobmnmfu!q!23!qspdfou!ibs!efo!tfobtuf!gfnst. qfsjpefo!vqqouut!fmmfs!›wfsus‹ggbut!voefs!sfo!3114Ñ3116/! Voefs!3117!pdi!3118!vqqhjdl!s›sfmtfnbshjobmfo!ujmm!22-6! sftqflujwf!21-4!qspdfou-!ewt!voefs!nmfu!q!23!qspdfou/! Tujhboef!swbsvqsjtfs!pdi!e‹snfe!tbnnboi‹ohboef!›lojoh! bw!ujmmwfslojohtlptuobefs!tbnu!›lbe!lpolvssfot!pdi!qsjtqsftt! g›slmbsbs!efuub/! 4 P M J EJ UF U. Tpmjejufufo!tlb!vqqh!ujmm!njotu!46!qspdfou/ Lpnnfoubs; Nmfu!g›s!tpmjejufu!tlb!gs‹ntu!tft!tpn!fuu!vuuszdl!g›s!fo!m‹htub! bddfqu!bcfm!ojw/!Bwzuusjohfo!bw!bgg‹stpnsefu!Iboefm!3112-! sftvmubug›sc‹uusjohbs!pdi!fuu!tubslu!lbttbgm›ef!ibs!mfuu!ujmm!lpodfs. ofot!tubslb!cbmbots‹lojoh/!Tpmjejufufo!vqqhjdl!ujmm!89!qspdfou/. Gsvuuj-!tt‹-!Qbouufsj0Tbmub!lbuufo-!Qmpqq!pdi!Uzsljtl!Qfcfs/! Vu›wfs!efttb!gjoot!fuu!gmfsubm!wbsvn‹slfo!nfe!tubsl!mplbm! g›sbolsjoh-!ujmm!fyfnqfm!Nvnt!Nvnt-!Csjehf-!Tqpsumvodi-! Ubssbhpob-!Ljob-!Hvmeopvhbu-!Gb{fs!†hpo-!Vuwbmeb!Gbwpsjufs! pdi!Kvmftlvn!j!Twfsjhf!tbnu!Ljtnfu-!Tvggfmj-!Gb{fsjob-!! Q‹uljt-!EbDbqp-!Kjn-!Gbnj!pdi!Pnbs!j!Gjomboe/ Lpnnfoubs; Efu!gjobotjfmmb!nmfu!pn!ujmmw‹yu!nfeg›s!pdlt!fuu!joejsflu! nbslobetnm!pn!g›sc‹uusbe!nbslobetboefm!q!wsb!ivwve. nbslobefs/!Efuub!nm!ibs!efmwjt!vqqouut/! ! 13 0 ( / 0 4. Dmpfuub!Gb{fs!m‹nobs!johb!sftvmubuqsphoptfs/!Ef!g›svu. t‹uuojohbs!j!pnw‹smefo!tpn!ibs!cfuzefmtf!g›s!sftvmubufu!lbo! tobccu!‹oesbt!vubo!buu!Dmpfuub!Gb{fs!ibs!ohpo!n›kmjhifu! buu!qwfslb!efn/!Dmpfuub!Gb{fst!cfe›nojoh!‹s!e‹sg›s!buu! pt‹lfsifufo!j!fo!lwboujgjfsbe!sftvmubuqsphopt!tlvmmf!wbsb! bmmug›s!tups!g›s!buu!h›sb!qsphoptfo!nfojohtgvmm/ ,0 / $&3 / &/ 445:3 / */ (. Wje!tjebo!bw!ef!gjobotjfmmb!nmfo!q!lpodfsoojw!ibs!‹wfo! nm!gbtutu‹mmut!g›s!m›otbnifu!pdi!ujmmw‹yu!q!m‹hsf!ojwfs!j! pshbojtbujpofo/!E‹svu›wfs!ibs!lpodfsomfeojohfo!efgjojfsbu! nm!pdi!n‹ufubm!g›s!ef!tusbufhjtlb!bncjujpofsob-!fyfnqfm. wjt!wbsvn‹slfobt!nbslobetboefm-!lpotvnfoul‹oofepn! tbnu!vqqg›mkojoh!bw!ivs!mfebstlbqfu!gvohfsbs/!Hfopn!buu! jefoujgjfsb!ef!wjlujhbtuf!lsjujtlb!gsbnhohtgblupsfsob-!ttpn! joopwbujpotlsbgu-!qspevluvuwfdlmjoh-!fggflujwjufu!pdi!lwbmjufu!j! qspevlujpofo-!mfebstlbqtg›snhb!pdi!lpnqfufot-!ibs!bscfufu! nfe!lpodfsofot!tuzsojoh!lvoobu!uzemjhh›sbt!pdi!tbnujejhu! fggflujwjtfsbt/. . " 3 , / " % 4.¯-. Hfopn!gplvt!q!ef!upmw!qsjpsjufsbef!wbsvn‹slfob!j!gpsn!bw! sftvstfs!g›s!nbslobetg›sjoh!pdi!qspevluvuwfdlmjoh!tlb!g›s. t‹mkojohfo!tvddfttjwu!›lb/!Voefs!3118!vqqhjdl!ef!qsjpsj. ufsbef!wbsvn‹slfobt!boefm!bw!lpodfsofot!upubmb!g›st‹mkojoh! ujmm!65!qspdfou!)65*/ Ef!upmw!qsjpsjufsbef!wbsvn‹slfob!‹s!Lbsm!Gb{fs-!Lfy. diplmbe-!Evnmf-!Hfjtib-!Qpmmz-!Dfoufs-!Nbsjboof-!Uvuuj!. 

(11) 

(12)  

(13) 

(14)  

(15) 

(16)   . . 

(17)  .   

(18) 

(19)  . &OTUBSLPSHBOJTBUJPOTLVMUVS SÊUUPSHBOJTBUJPO FOUZEMJHTUZSNPEFMMPDISFMFWBOUCFMÚ OJOHTNPEFMMTLBMFEBUJMMBUU$MPFUUB'B[FSVQQOÌSMÌOHTJLUJHMÚOTBNIFU GSBNHÌOHQÌ NBSLOBEFOPDIEÊSNFEFUUÚLBUWÊSEFGÚSBLUJFÊHBSOB. $-0&55" '" ;&3 ¯ 343&%07* 4/* / (. 16481_Cloetta_Ar_07_Inlaga.pdf 7. 08-03-27 09.42.14. .

(20) 16481_Cloetta_Ar_07_Inlaga.pdf 8. 08-03-27 09.42.14.

(21) 6 5 3: . . &'½3/:"1 30%6 , 5&3. Tbnpseojohfo!bw!vuwfdlmjohtqspkflufo!j!uzemjhb!qsphsbn-! hpe!qmbofsjoh!pdi!gsbng›simmojoh!ibs!tlbqbu!vusznnf! g›s!buu!ub!zuufsmjhbsf!fuu!tufh!j!joopwbujpotqspdfttfo/!Ef! gsjhkpseb!sftvstfsob!tbutbt!gs‹ntu!q!efu!gk‹sef!qsphsbn. nfu!Ñ!Vuwfdlmjoh!bw!ozb!ujmmw‹yun›kmjhifufs-!e‹s!pdlt! jowftufsjohbsob!j!ozb!qspevlujpotmjokfs!nfe!oz!uflojl! ›qqobs!vqq!n›kmjhifufs/!Vuhohtqvolufo!j!cef!qsp. evluvuwfdlmjohfo!pdi!joopwbujpotbscfufu!‹s!usfoefs!q! nbslobefo-!lpotvnfoucfuffoef-!cfipw!jopn!cfgjoumjhb! wbsvn‹slfo!pdi!ivs!qspevlujpotuflojl!pdi!qspevlufs! lbo!vuozuukbt!pdi!lpncjofsbt!q!c‹tub!t‹uu/! Fuu!fyfnqfm!jopn!efuub!qsphsbn!‹s!wbsvn‹slfu!Ubtuft! pg!Obuvsf!tpn!mbotfsbeft!j!usf!pmjlb!wbsjboufs!j!Twfsjhf!pdi! Gjomboe!voefs!sfu/!Wbsvn‹slfu!ujmmhpeptfs!i‹mtpusfoefo! q!nbslobefo!hfopn!buu!fsckveb!njoesf!qtbs!nfe!fuu! joofimm!bw!diplmbe-!gsvlu!pdi!o›uufs/!Wbsvn‹slfu!ibs! npuubhjut!nzdlfu!w‹m!bw!cef!lvoefs!pdi!lpotvnfoufs/ O‹s!sftvstfsob!vuozuukbt!s‹uu!tlb!ef!qspevluozifufs!! Dmpfuub!Gb{fs!mbotfsbs!wbsb!w‹m!vuwbmeb!pdi!joopwbujwb!nfe! nzdlfu!i›h!lwbmjufu/!Lpodfsofot!qspevluozifufs!tlb!e‹s. nfe!cjesb!ujmm!lvoefsobt!gsbnhoh!pdi!hf!nfsw‹sef!g›s! lpotvnfoufo/!Ef!tlb!pdlt!lvoob!qspevdfsbt!fggflujwu! vubo!buu!›lb!lpnqmfyjufufo!j!qspevlujpofo/! G›s!buu!cmj!gsbnhohtsjl!nfe!joopwbujw!qspevluvuwfdl. mjoh!ls‹wt!tups!l‹oofepn!pn!pnw‹sme-!usfoefs!pdi!nbsl. obetvuwfdlmjoh/!Dmpfuub!Gb{fs!ibs!tu‹slu!sftvstfsob!g›s! nbslobetbobmzt!pdi!pnw‹smetcfwblojoh!pdi!ibs!czhhu!vqq! fo!qspdftt!g›s!buu!jefoujgjfsb!bluvfmmb!usfoefs/!Usfoefsob! w‹sefsbt!vujgso!efsbt!fwfouvfmmb!qwfslbo!q!lpodfsofot! bgg‹s!pdi!ivs!ef!lbo!vuozuukbt!j!bgg‹stvuwfdlmjohfo/!Lpo. gfluzsnbslobefo!esjwt!j!i›h!hsbe!bw!ozifufs/!Dmpfuub!Gb{fs! ‹s!e‹sg›s!pfsi›su!lwbmjufutnfewfuob!j!ozifutmbotfsjohbsob! g›s!buu!lvoob!cjesb!ujmm!iboefmot!gsbnhoh/!Lwbmjufufo!j! ozifutmbotfsjohbsob!cfls‹gubt!bw!Dmpfuub!Gb{fst!i›hb!g›s. t‹mkojohtboefm!bw!upubm!ozifutg›st‹mkojoh!jopn!lpogfluzs!j! iboefmo!voefs!fuu!s!)tf!ejbhsbn!ofebo*/!. #'' +%&" )'#' '"' "* #"'*%$%#('%" ". '* ..3 , . . " " 60,$". . '* ..3 ,. . )%. 60,$" . #'' +%&" )'#' .%&- ""&)# *! )"*#"'*%$%#('%" ". " ". 60,$" . '* ..3 , . )%. '* ..3 , . 60,$" 7''$ '- )%)4 . $-0&55" '" ;&3 ¯ 343&%07* 4/* / (. 16481_Cloetta_Ar_07_Inlaga.pdf 9. 08-03-27 09.42.15. .

(22) TOLV PRIORITERADE VARUMÄRKEN Originalsmak. Varianter. Lanseringsår. Mjölkchoklad tillverkad av färsk mjölk och Arribakakaobönor.. Finns i ett trettiotal varianter och smaker, exempelvis 1922 nötter/russin, mintcrisp, fruktyoghurt och lakrits i såväl chokladkakor, stycksaker och twistade praliner. Finns också i ny exklusiv serie med tunna kakor i mer vågade smaker som choklad med chili.. Toffee överdragen med mjölkchoklad.. Twistade kolor i flera smaker i påse och som stycksak. Dessutom finns Dumle klubbor, Dumle Snacks och Dumle Drickchoklad samt Dumleglass genom licenssamarbete.. Klubban 1960 och kolan 1987.. Frasiga wafers fyllda med choklad, under ett täcke av ljus mjölkchoklad.. Finns i flera storlekar och förpackningar.. 1938. Mjuk och frasig fyllning av hasselnötsnougat överdragen med mjölkchoklad.. Finns som chokladkakor, stycksaker, twistade praliner, pralinaskar samt Geisha-glass genom licenssamarbete.. 1908 som karamell och 1962 som chokladkaka.. Tillverkning. Konsumeras i. Vanda. Övrigt 1% Ryssland 2% Sverige 7% Baltikum7% Travel 9%. Klubban i Ljungsbro, övriga i Vanda.. Ljungsbro. Vanda. Övrigt 2% Travel 3%. Övrigt 9% Travel 6% Ryssland 8% Baltikum 12%. Sverige 34% Finland 30%. Sverige 95%. Finland 36%. Sverige 29%. Finns i många smaker och dessutom som tablettask samt vanliga och sockerfria klubbor. Även som Tutti Frutti isglass genom licenssamarbete.. Villmanstrand 1921 som karamell och 1946 som geléfigur.. Sockrade geléfigurer i salmiaklakrits.. Finns även som sockrad fruktgelé och som pastiller.. 1961 Pantteri 1952 Salta katten. Villmanstrand. Mjuk toffeefyllning med smak av karamell i mjölkchoklad.. Finns i rulle, som stycksak och smågodis.. 1941. Ljungsbro. Blandad mjuk fruktoch lakritsgelé.. Finns som klubbor, påsar och stänger samt som glass genom licenssamarbete.. 1989. Hård mintkaramell med chokladfyllning.. Finns i tre smaker i påse. Dessutom finns Marianne som dragé och stycksak.. 1949. Mjuk fruktgelé med många smaker.. Övrigt 5% Norge 4% Travel 9% Danmark 9% Polen 9%. Finland 74%. Villmanstrand. Övrigt 3% Baltikum 4%. Finland 52%. Sverige 41%. Övrigt 2% Travel 3% Sverige 9%. Travel 3% Finland 4% Danmark 8% Norge 12%. Finland 86%. Övrigt 1% Sverige 72%. Travel 2% Finland 98%. Villmanstrand. Övrigt 5% Travel 20%. Chokladdragerad skumkula med ljus eller mörk choklad.. Finns som påse och stycksak i flera smaker.. 1965. Hårda salmiakkarameller med stark peppar- och salmiaksmak.. Finns i fyra smaker. Tyrkisk Peber finns även som klubba, lakritsstång samt som glass genom licenssamarbete.. 1977. Toffeefyllning överdragen med mjölkchoklad.. Finns som stycksak och kaka.. 1949. Ljungsbro. Villmanstrand. Ljungsbro. Sverige 29%. Finland 46%. Övrigt 2% Travel 2% Finland 5%. Sverige 91%. Övrigt 8% Danmark 14% Travel 16% Norge 12%. Finland 34% Sverige 16%. Sverige 100%.  C L O E TTA FAZE R ÅRS RE DOV IS NING 2007. 16481_Cloetta_Ar_07_Inlaga.pdf 10. 08-03-27 09.42.15.

(23) Volym 2007, ton. Hänt 2007 och början av 2008. 8.458. Karl Fazer vann även detta år priset som årets varumärke i Finland. 90 år av självständighet firades med lanseringen av en serie Fazer White & Milk Chocolate, med förpackningar i de finska färgerna. Årets nyhet i 200 gr blev med lakritssmak – en crossbranding med London Drops. Karl Fazer Exclusive fick en betydligt lyxigare design från början av 2008. Karl Fazer chokladkakor fick också ett betydligt starkare fäste i Sverige än tidigare.. 4.268. Dumle fick en nyhet under året; Dumle Apple-Pear. Dumle syntes också bra under julsäsongen med för säsongen passande smaker och förpackningar.. 3.956. Kexchoklad fick stor plats under alpina VM i Åre, där våra svenska framgångsrika åkare fick visa sina kexrutiga ärmar många gånger i press och TV. Kex Doppad i mörk choklad fick en uppföljare i Kex Doppad Snacks. Under februari uppmätte vi de högsta uppmärksamhetssiffrorna för varumärket någonsin.. 3.662. Geisha fick en fin tillväxt under 2007 på samtliga marknader. En ny produkt, Geisha Orange, lanserades och inför Alla Hjärtans Dag 2008 får Geisha en ny exklusiv hjärtformad förpackning.. 2.701. Tutti Frutti utvecklades fantastiskt under året på samtliga marknader där varumärket är etablerat. Nyheter 2007 var Tutti Frutti + Choco och en bredare lansering av Tutti Frutti Passion på marknader utanför Sverige.. 2.569. Årets nyhet, Night Pantteri, fick ett mycket bra gensvar i Finland uppbackad av en som vanligt härligt galen kampanj med event i Finland. I Sverige lanseras Natt katten i början av 2008.. 1.927. Center Season – ett nytt sätt att skapa intresse runt produkten. Originalprodukterna kompletteras med nya smaker som byts en gång i halvåret med bibehållet EAN-nummer – under året Taste of Hazel och Taste of Funky Pear.. 1.851. Ässä tappade något under året, men i början av 2008 lanserades en nyhet; Ässä Laku Mix som fått ett formidabelt mottagande och som stöttas med TV-film i helt egen stil.. 1.651. Inga egna nyheter i år, men crossbranding med Karl Fazer. Bra utveckling i Sverige, Danmark och Baltikum.. 1.644. Efter ett tufft år för Polly har trenden vänt och 2008 visar positiva siffror. Tre lanseringar gjordes under året; Polly Cappuccino Mint, Polly Dark & White och Polly X-mas. För Polly gjordes också en stor kampanj i samband med Sverige-premiären av filmen ”Underbar och älskad av alla” – en passande titel för produkten.. 1.611. Har haft fin tillväxt på sina huvudmarknader trots avsaknad av nyheter.. 1.011. Plopp lanserar i början av 2008 en produkt där vi utnyttjar våra egna varumärken, Plopp med Tutti Frutti-smak.. CLOETTA FA ZER Å RSREDOVI SNI NG 2007. 16481_Cloetta_Ar_07_Inlaga.pdf 11. 08-03-27 09.42.15. 11.

(24) 16481_Cloetta_Ar_07_Inlaga.pdf 12. 08-03-27 09.42.16.

(25) 5 3 &% +&, 7"35"-&5. '+­ 3 % &,7" 35" -&5. 4FQ UF N C F S 3F M B O T F SJO H B W TO B D LTQ Ì TB S N F E O Z E F TJH O. /P W F N CF S $ F O UF S 4 F B TP O o' V O L Z1F B S P DI 1P MMZ9NBT. , J T NF UNFE O Z E F TJH O G S BN S Ú TU B E Q Ì X FC C F O. - B O TF S JO H B W ,B S M'B [ F S .B S JB O O F $ S JTQ. .B S J BO O F.J Y. 7*/ / " 3 &. - B O T F SJ S J OH BB W ,, FY D I P L MB E 4 O B DL T EP Q Q B E JN ÚS LD I PL MB E. , B S M 'B [F S - P O E P O % S PQ T. 7F S S B UP O B TL F O S FMBOTFSBT JS F US P GÚ S Q B DL O JO H. ,P O DF S O DI F G+F TQ F S ¯C F S H P DI $ MP F UUB 'B [FS,PO GF L UZS T7%5P N -JO E C MB E Ú WF S S Ê DL UF DI F DLFOWÊSE   F V S P GS Ì O GÚ S TÊ MKO JO H F O B W1B YB TLFOUJMM ,S JH TWF UF S B O F S O B TS F Q S F TF O UB O U,B B S JO B 1FMUPMB 5V UUJ 'S V UU JVV U PN P N I V TS F L MB N. $-0&55" '" ;&3 ¯ 343&%07* 4/* /( . 16481_Cloetta_Ar_07_Inlaga.pdf 13. 08-03-27 09.42.17. .

(26) KONFEKTYRMARKNADEN Den nordiska konfektyrmarknaden är relativt mogen, med en obetydlig tillväxt som har legat kring noll eller någon enstaka procent under flera år. Undantaget är Finland där konfektyrmarknaden de senaste fem åren ökat med i genomsnitt 2,5 procent per år. Mellan olika produktsegment varierar dock tillväxten. Norden svarar för cirka två procent av världskonsumtionen av konfektyr.. J!Cbmujlvn!pdi!Szttmboe-!ohsb!bw!Dmpfuub!Gb{fst!wjlujhbtuf! fyqpsunbslobefs-!‹s!lpotvnujpofo!qfs!jowobsf!gpsugb. sboef!m‹hsf!‹o!j!Opsefo!wbsg›s!efu!gjoot!qpufoujbm!ujmm!fo! w‹yboef!upubmnbslobe/ Nbslobefo!lbo!efmbt!jo!j!diplmbe.!sftqflujwf!tpdlfs. lpogfluzs/!Diplmbetfhnfoufu!cftus!bw!qspevluhsvqqfs!tpn! qsbmjofs-!lblps-!esbhfs-!tuzdltblfs!pdi!svmmbs/!Tpdlfslpo. gfluzs!cftus!cmboe!boobu!bw!ubcmfuufs-!mblsjut-!tlvn-!hfm!pdi! uvhhvnnj/!Diplmbetfhnfoufu!‹s!w‹sefn‹ttjhu!tu›stu/! Lpotvnujpofo!bw!tpdlfslpogfluzs!j!Fvspqb!‹s!i›htu!j! Twfsjhf-!Ebonbsl-!Ipmmboe!pdi!Gjomboe!nfebo!diplmbe! lpotvnfsbt!nftu!j!Cfmhjfo-!Tdixfj{-!Tupscsjuboojfo!pdi! Opshf/!Diplmbelpotvnujpofo!qfs!jowobsf!‹s!o‹tubo! evccfmu!t!i›h!j!Dfousbmfvspqb!tpn!j!Opsefo/!Jopn! diplmbetfhnfoufu!gjoot!tmfeft!fo!tups!ujmmw‹yuqpufoujbm!j! Opsefo/!. KO N SUM TIO N SM Ö N STER. Lpogfluzs!‹s!sfmbujwu!pl‹otmjh!g›s!lpokvoluvstw‹ohojohbs! pdi!fo!bw!ef!nftu!jnqvmtesjwob!wbsvhsvqqfsob!j!efubmkibo. efmo<!›wfs!81!qspdfou!bw!l›qcftmvufo!ubt!j!cvujlfo/! Nfmmbo!71!pdi!91!qspdfou!bw!lpogfluzsl›qfo!j!Opsefo! tlfs!wjb!efo!usbejujpofmmb!ebhmjhwbsviboefmo!pdi!sftufo!wjb! efo!t!lbmmbef!tfswjdfiboefmo-!efu!wjmm!t‹hb!cfotjotubujpofs! pdi!ljptlfs!nfe!nfsb/!Ujmmh‹ohmjhifu!‹s!fo!wjlujh!gblups!g›s! jnqvmtesjwob!jol›q-!wbsg›s!ozb!uzqfs!bw!g›st‹mkojohtlbobmfs! ‹s!bw!tupsu!jousfttf/! J!Twfsjhf!ibs!tnhpejt!fo!nzdlfu!tubsl!qptjujpo!nfe! pnlsjoh!fo!usfekfefm!bw!lpogfluzslpotvnujpofo!wjmlfu!‹s! efo!i›htub!boefmfo!j!Opsefo/!. D R I V K R AFTER I OMV ÄRLDEN I Cloetta Fazers omvärld finns några tydliga krafter som påverkar koncernens utveckling och strategival. s Konsumenter – marknaden i Norden kännetecknas av låg tillväxt och konsu- s Konkurrenter – branschen präglas av överkapacitet och långsamt pågår menternas lojalitet för starka lokala varumärken är hög. Att förse marknaden en konsolidering. Ingen aktör har ännu en stark ställning på samtliga med innovationer och att utveckla och modernisera befintliga produkter marknader i Norden. Industrin som sådan är gammal och det sker få är viktigt för att behålla och få nya konsumenter. Allt fler singelhushåll och större teknologiska förändringar. För att behålla och stärka en redan stark ett individualistiskt synsätt ökar behovet av differentierade produkter. Ökat position krävs att såväl varumärken som sortiment utvecklas. intresse för hälsa och naturliga råvaror är viktiga drivkrafter inom produktutvecklingen, smaken vill konsumenten dock inte ge avkall på. s Underleverantörer – underleverantörsledet kännetecknas av hög konsolidering med i många fall bara ett fåtal möjliga leverantörer. På råvarusidan s Handeln/kunder – Lågpriskedjorna fortsätter att expandera i Norden liköppnas den europeiska marknaden för ytterligare konkurrens senast under som dagligvaruhandelns egna varumärken, vilket sätter press på priserna. 2008, vilket bland annat ger möjligheter att köpa socker utanför Europa. Konsumentundersökningar visar dock att konsumenterna förutom pris i allt högre omfattning även väger in andra frågor som kvalitet, produktutveckling, miljö och socialt ansvar vid köpbesluten. Detta väntas påverka handelns framtida agerande.. 14. KONSUMENTER. HANDELN/KUNDER. KONKURRENTER. UNDERLEVERANTÖRER. '#!+#!!-!!,  "!,%a ' ,!#+$!,  '-!!!#"+ '! !-+! !!-! '+ !!,#!% ' "%$+,!#+$!. '! !!  '  ! +!! ' , $ . '! !! !%!-& !- ! !+ + '!##"+  !! "!#+# '*#!! ' . '-  "#!- !. C L O E T TA FAZE R ÅRS RE DOV IS NING 2 007. 16481_Cloetta_Ar_07_Inlaga.pdf 14. 08-03-27 09.42.17.

(27)

(28) 

(29) 

(30)    . 0 ,$" . 5 3 &/ % &3 ) Ê M T P USF OE. I‹mtpusfoefs!pdi!efcbuu!pn!i‹mtb-!wjlu!pdi!tpdlfs!ibs!fo! b-!wjlu!pdi!tpdlfs!ibs!fo! wjtt-!pn!‹o!cfhs‹otbe-!qwfslbo!q!lpogfluzsnbslobefo/! Tw‹m!tpdlfslpogfluzs!tpn!diplmbe!lpotvnfsbt!jouf!g›s!buu! efu!‹s!ozuujhu-!vubo!cfuzefs!g›s!nohb!n‹oojtlps!hm‹ekf!pdi! okvuojoh!pdi!‹s!ohpu!ef!voobs!tjh!g›s!buu!t‹uub!mjuf!fyusb! hvmelbou!q!tw‹m!wbsebh!tpn!ifmh/ Efo!ujejhbsf!t!joufotjwb!tpdlfsefcbuufo!ibs!ovnfsb!vu. wjehbut!ujmm!buu!‹wfo!jolmvefsb!i‹mtpgshps!j!tupsu/!Ef!uzemjhbt. uf!fggflufsob!jopn!lpogfluzspnsefu!bw!tpdlfsefcbuufs!pdi! i‹mtpusfoefs!‹s!fo!njotlbe!fgufsgshbo!q!tpdlfslpogfluzs! ujmm!g›sno!g›s!diplmbe!tbnu!fo!›lbe!fgufsgshbo!q!dipl. mbeqspevlufs!bw!i›h!lwbmjufu/!Fo!boobo!fggflu!‹s!buu!njoesf! g›sqbdlojohbs-!gsbng›s!bmmu!bwtffoef!lpogfluzs!g›sqbdlbu!j! qtbs-!›lbs!q!cflptuobe!bw!tupsb!g›sqbdlojohbs/ I‹mtpusfoefo!ibs!pdlt!nfeg›su!fuu!›lbu!jousfttf!g›s! obuvsmjhb!swbsps/!Ujmmtbutfs!bw!pmjlb!tmbh!pdi!lfnjtlu!gsbn. tu‹mmeb!‹nofo-!mjltpn!efu!tupsb!boubmfu!g›s!lpotvnfoufo! pcflboub!johsfejfotfs!jgshbt‹uut-!ujmm!g›sno!g›s!efu!obuvs. mjhb/!Tpdlfsefcbuufo!ibs!e‹sg›s!guu!fo!oz!ejnfotjpo<!ifmmsf! obuvsmjhu!tpdlfs!‹o!lfnjtlb!t›uojohtnfefm/! Voefs!3118!›lbef!diplmbetfhnfoufu!j!Opsefo!nfe! 5-7!qspdfou!nfebo!tpdlfstfhnfoufu!tk›ol!nfe!2!qspdfou/! Ef!qspevlulbufhpsjfs!tpn!ubqqbu!nftu!‹s!lmvccps!pdi!cbso. ubcmfuufs/!Tu›stu!›lojoh!gjoot!jopn!diplmbelblps!e‹s!cef! qsfnjvndiplmbe!pdi!usbejujpofmmb!diplmbelblps!›lbs/ Dmpfuub!Gb{fs!ibs!nfe!ubolf!q!efttb!usfoefs!ubhju!gsbn! ozb!qspevlufs!ttpn!cm!b!diplmbe!nfe!i›hsf!lblbpibmu!tbnu! qttfsjfo!Ubtuft!pg!Obuvsf!tpn!joofimmfs!diplmbe-!o›uufs! pdi!upslbe!gsvlu/ 4 P D J B M UB OTWBS. J!tqsfo!bw!efo!›lbef!hmpcbmjtfsjohfo!›lbs!pdlt!ef!fotljmeb! lpotvnfoufsobt!nfewfufoifu!pn!buu!efsbt!lpotvnujpotwb. ops!ibs!fggflufs!q!njmk›o!pdi!qwfslbs!g›simmboefo-!jouf! cbsb!j!joejwjefot!pnfefmcbsb!o‹sifu-!vubo!j!ifmb!w‹smefo/! Tpdjbmu!botwbs!pdi!ubolfo!q!fuu!hmpcbmu!nfecpshbstlbq!h›s! buu!lpotvnfoufsob!wjmm!wfub!nfs!pn!cmboe!boobu!vstqsvoh-! ujmmwfslojohtnfupefs!pdi!swbsps/!Efu!h›s!buu!jousfttfu!g›s! njmk›.!pdi!s‹uuwjtfn‹slojoh!›lbs/!wfo!fgufsgshbo!q!mplbmu! qspevdfsbef!qspevlufs!nfe!mplbmb!swbsps!›lbs/ Qwfslbo!j!lpogfluzscsbotdifo!ibs!ijuujmmt!wbsju!cf. hs‹otbe!nfo!lsbw.!pdi!njmk›n‹slu!diplmbe!c›skbs!tzobt! bmmunfs!j!cvujlfsob/!Qspcmfnfu!g›s!ujmmwfslbsob!‹s!buu! n‹u.!pdi!lpouspmmnfupefs!g›s!buu!nfe!t‹lfsifu!gbtutu‹mmb! fo!qspevlut!qwfslbo!q!lmjnbufu-!gso!gsbntu‹mmojoh!ujmm! usbotqpsu-!qspevlujpo!pdi!tmvumjhfo!lpotvnujpo-!‹o!t! m‹ohf!tblobt/!. #%#"'*% %%##%$$& - "%&&  *++! ( . # #"'*% #!#"##-# $%($#"#&# *++! ( '"$ ) . )(,&. #1 $3. *''). .*,,$.))$ ). $)'). *," . 2-&'). 2-&'). . . . . .

(31)  ". . . .

(32) ". 0 ,$" $)') , 

(33) "$". " .

(34) 

(35) 

(36)    *," )(,&. . $)') 0 ,$". 

(37) .  

(38)    . . , 

(39) "" #$%#$ %

(40) "%%)#. ,.#. ,#

(41) ""#" . !',!$ $" , '%'$!.##.!!! !. ". . &9&. 1&-1¯ ) ­ / % &-4&3 * # 3 " / 4$)&/ o ,POGFLUZSCSBOTDIFO s+RAFT&OODSSËLJERHELASINSOCKERKONFEKTYRRÚRELSETILL7RIGLEY s&INLËNDSKA0ANDASËLJSTILL/RKLA s#6##APITAL0ARTNERS.ORDIC#APITALKÚPER#3-SKONFEKTYRRÚRELSE s4OMSFÚRVËRVAR7EBES s/RKLAFÚRVËRVARDETRYSKAFÚRETAGET+RUPSKAJA s7RIGLEYFÚRVËRVARDETRYSKAFÚRETAGET!+ORKUNOV*AN s.ESTLÏFÚRVËRVARDETRYSKAFÚRETAGET2USKAYA s!LTA#APITALFÚRVËRVARDETESTNISKAFÚRETAGET+ALEV. % BHM J HWBSVCSBOTDIFO s,IDLETABLERARSIGI&INLAND

(42) 3VERIGE

(43) .ORGEOCH$ANMARK s!XFOODUTVECKLARSITTLÍGPRISKONCEPT7ILLYS s)#!ETABLERAR.ETTOISAMARBETEMED$ANSK3UPERMARKED s6IVOBRYTERMED!XFOODOCHGÍRTILL"ERGENDAHL s!XFOODKÚPERTILLBAKAFLERA6IVO BUTIKEROCHGÚROMDEMTILL(EMKÚP s&RANSKA#ARREFOURFÚRSÚKERISAMARBETEMED.ORGES'RUPPEN ETABLERADENFÚRSTA#HAMPION BUTIKEN

(44) MENMISSLYCKAS s4RADEKAKÚPER7IHURI s3 GRUPPENKÚPER30!2I&INLAND s%TTANTALFRIA30!2 HANDLAREHARLANSERATDENNYA- KEDJAN s)#!GÍRURSAMARBETETMED.ETTOOCHÚVERTARFLERTALETBUTIKERSOM OMVANDLASTILL)#! BUTIKER s2EITANOCH3HELLAVISERAROMETTSAMARBETE s#OOPFÚRVËRVAR$AGLIVS s!XFOODFÚRVËRVAR0RIS%XTRA. $-0&55" '" ;&3 ¯ 343&%07* 4/* /( . 16481_Cloetta_Ar_07_Inlaga.pdf 15. 08-03-27 09.42.17. .

(45) $ IP L M B EUSF O EFS. Lpotvnfoufsobt!lwbmjufutnfewfuboef!‹wfo!o‹s!efu!h‹mmfs! diplmbe!ibs!›lbu/!Lblbpibmufo!tlb!wbsb!i›h!pdi!lblbpo!bw! hpe!lwbmjufu/!Jousfttfu!ibs!epdl!g›s‹oesbut!ohpu!gso!buu!ujejhbsf! focbsu!ib!gplvtfsbut!q!qspdfouibmu!ujmm!buu!‹wfo!h‹mmb!tnbl/! Nohb!c›skbs!pdlt!jousfttfsb!tjh!g›s!lblbpc›opsobt!pmjlb! lbsblu‹sfs!tbnu!ivs!pdi!wbs!ef!pembt/ O‹s!efu!h‹mmfs!qsbmjofs!tlb!ef!h‹sob!wbsb!iboehkpseb!pdi! g›sqbdlojoh!tw‹m!tpn!vstqsvohtmboe!‹s!wjlujhb!gblupsfs/! Qsbmjofs!bw!i›h!lwbmjufu!wjoofs!pdlt!ufss‹oh!j!tbncboe!nfe! gftu!pdi!tpn!hwb!q!cflptuobe!bw!wjo!pdi!cmpnnps/ wfo!ozb!pdi!j!lpogfluzstbnnboiboh!pwbomjhb!tnblujmm. tbutfs!tpn!dijmj!pdi!wjum›l!‹s!qpqvm‹sb!cmboe!usfoenfewfuob! diplmbelpotvnfoufs/!Diplmbe!bw!hpe!lwbmjufu!cmjs!fo!bmmu! wbomjhbsf!johsfejfot-!jouf!cbsb!j!efttfsufs-!vubo!‹wfo!j!boobo! nbumbhojoh/!Zuufsmjhbsf!gblupsfs!tpn!cjesbs!ujmm!buu!›lb!fg. ufsgshbo!q!fylmvtjw!diplmbe!‹s!fo!bmmu!‹mesf!cfgpmlojoh!pdi! ›lbef!jolpntufs/ Jousfttfu!g›s!diplmbeqspwojoh!‹s!ovnfsb!o‹tubo!mjlb!! fubcmfsbu!tpn!wjoqspwojoh/! - J OF FY UF OT JPO. Hfopn!mjof!fyufotjpo-!efu!wjmm!t‹hb!ozb!tnblfs-!g›sqbdlojohbs! pdi!tupsmflbs!bw!fuu!wbsvn‹slf-!vqqs‹uuimmt!npefsojufufo!pdi! ‹oesbef!cfipw!ipt!lpotvnfoufo!ujmmhpeptft!tpn!ujmm!fyfnqfm! Lfydiplmbe!epqqbe!j!n›sl!diplmbe!pdi!tt‹!Mblv!Njy/ !!!! # SB OEFY UF OTJPO. Bmmu!wbomjhbsf!cmjs!pdlt!vuozuukboefu!bw!sfebo!tubslb!wb. svn‹slfo!ujmm!boesb!uzqfs!bw!o‹scftm‹lubef!qspevlufs-!t!. . lbmmbe!csboe!fyufotjpo/!Dmpfuub!Gb{fs!bscfubs!blujwu!nfe! csboe!fyufotjpo!pdi!ibs!gsbnhohtsjlu!mbotfsbu!cmboe!boobu! Nbsjboof!Tobdlt!pdi!Lfydiplmbe!Tobdlt/!Hfopn!tbnbs. cfutqbsuofs!gjoot!pdlt!Hfjtib-!Evnmf-!Uzsljtl!Qfcfs-!Uvuuj! Gsvuuj!pdi!tt‹!tpn!hmbtt/ $SPTTCSBOEJ OH. wfo!t!lbmmbe!dspttcsboejoh-!e‹s!qspevlufs!gso!uw!pmjlb! wbsvn‹slfo!lpncjofsbt-!cmjs!bmmu!nfs!jousfttbou!jopn! ifmb!nbslobefo!g›s!tobccs›smjhb!lpotvnfouqspevlufs/! Gfopnfofu!›qqobs!vqq!jousfttboub!n›kmjhifufs!g›s!tzofo! q!wbsvn‹slfo!pdi!qspevluvuwfdlmjoh/!Fyfnqfm!‹s!Gb{fst! diplmbelblb!nfe!njoudsjtq!tpn!‹s!fo!lpncjobujpo!nfmmbo! Lbsm!Gb{fs!pdi!Nbsjboof!tbnu!Qmpqq!nfe!Uvuuj!Gsvuuj.tnbl! tpn!mbotfsbt!j!Twfsjhf!3119/ &OLFM IFUPDIWBSJ BUJ PO. Boefmfo!tjohfmivtimm!vuh›s!j!tupsb!efmbs!bw!Fvspqb!fo!t! i›h!boefm!tpn!51!qspdfou/!Efo!›lbef!boefmfo!tjohfmivt. imm!qwfslbs!‹wfo!lpotvnujpotn›otusfu!j!tbni‹mmfu/! Folfmifu!pdi!njoesf!g›sqbdlojohbs!‹s!uzemjhb!jotmbh!j! tjohfmivtimmfot!fgufsgshbo!mjltpn!›lbe!wbsjbujpo/!Fo!uze. mjh!tljmmobe!gjoot!nfmmbo!wbsebh!pdi!gftu/!Nfebo!wbsebhfo! tlb!wbsb!Ôtobcc!pdi!folfmÔ!gs!ifmhfo!h‹sob!qs‹hmbt!bw!mzy!pdi! hpvsnfunbu/ 'PSUTBUULPOTPM J EFSJ OH. W‹smetnbslobefo!g›s!diplmbe.!pdi!tpdlfslpogfluzs!epnjof. sbt!bw!joufsobujpofmmb!g›sfubh!tpn!Oftum-!Nbst-!Lsbgu!Gppet! pdi!Dbecvsz/!Q!efo!opsejtlb!nbslobefo!n›ufs!efttb!epdl!. , 0 / ' &, 5 : 3 . "3, /"%&/* /03%&/ 0NTÊUUOJOHJ LPOTVNFOUMFEFU "LUÚSFSQÌ NBSLOBEFO NBSLOBETBOEFMBS UPUBMUWPMZN. 4WFSJHF. 'JOMBOE. /PSHF. %BONBSL. NJMKBSEFSLS. NJMKBSEFSLS. NJMKBSEFSLS. NJMKBSEFSLS. 30,%# . '*!..2!, . 30,%#.  ,".** - ) '*!" . '*!..2!, !"%)') . 30,%# '*!..2!, !"

(46) . ,".** - % , . 30,%# '*!..2!, ,".** -

(47) . "OEFMLPOTVNUJPO DIPLMBE TPDLFSLPOGFLUZS. . . . . 7BSBWBOEFMTNÌHPEJT. . . . . &HFOTÊMKLÌS. &HFOTÊMKLÌS. (BMMFCFSH. 7BMPSB. $MPFUUB'B[FST EJTUSJCVUJPO. *(- ,%* !" . ,ÊMMB"$/JFMTFO %FMmPDI$MPFUUB'B[FS.  $ - 0 & 5 5"'";& 3 ¯ 3 43& % 0 7 *4 /*/ ( . 16481_Cloetta_Ar_07_Inlaga.pdf 16. 08-03-27 09.42.18.

(48) C L O ET TA FAZERS K ONK U RRENTER I NORD EN C loetta Fa zer Socker- och Verksamma inom chokladkonfektyr Börsnoterat i Ägare Stockholm. K r a ft Fo o d s. Malaco Leaf. Panda. N idar. Tom s. Hari b o. Choklad, snacks, kaffe och livs. Sockerkonfektyr. Sockerkonfektyr. Socker- och chokladkonfektyr. Socker- och chokladkonfektyr. Sockerkonfektyr. Börsnoterat i New York. Nordic Capital och CVC Capital Partners. Orkla som är börsnoterat i Oslo. Orkla som är börsnoterat i Oslo. Gerda och Victor B. Strands Fond. Familjen Riegel i Tyskland. Marknadsposition konfektyr – i Norden totalt. Nr 1. Nr 2. Nr 3. Nr 8. Nr 6. Nr 4. Nr 5. – i Sverige. Nr 1. Nr 2. Nr 3. –. –. –. Nr 5. – i Finland. Nr 1. Nr 4. Nr 2. Nr 3. –. –. –. – i Norge. Nr 5. Nr 1. Nr 5. –. Nr 2. –. –. – i Danmark. Nr 5. Nr 6. Nr 3. Nr 1. Nr 2 Källa: Delfi, AC Nielsen och Cloetta Fazer. isu!nputuoe!gso!mplbmb!blu›sfs!nfe!tubslb!qptjujpofs!q! tjob!ifnnbnbslobefs/ Sjtllbqjubmcpmbhfo!ibs!cmjwju!fo!wjlujh!blu›s!q!nbsl. obefo!nfe!vqql›q!bw!gmfsb!lpogfluzscpmbh!tpn!wbsju!ujmm! g›st‹mkojoh/!Fo!n›kmjh!vuwfdlmjoh!‹s!buu!sjtllbqjubmcpmbhfo! lpnnfs!buu!sfbmjtfsb!w‹sefo!j!ef!vqql›qub!cpmbhfo!hfopn! buu!t‹mkb!ujmm!joevtusjfmmb!l›qbsf/ wfo!jopn!ebhmjhwbsvcsbotdifo!hs!vuwfdlmjohfo!npu! bmmu!tu›ssf!foifufs-!q!cflptuobe!bw!njoesf!cvujlfs/!Ohsb! bw!ef!tupsb!lfekpsob!‹s!fubcmfsbef!j!gmfsb!m‹oefs!j!Opsefo! pdi!ohsb!tbnbscfubs!q!jol›qttjebo/!Opsejtl!g›sbolsjoh-! w‹ml‹oeb!wbsvn‹slfo!pdi!fuu!lpoujovfsmjhu!gm›ef!bw!buusblujwb! qspevluozifufs!cmjs!fo!wjlujhbsf!g›svut‹uuojoh!g›s!buu!wbsb!fo! buusblujw!mfwfsbou›s/! wfo!cmboe!mfwfsbou›sfs!ujmm!Dmpfuub!Gb{fs!ibs!efu!tlfuu! fo!lpotpmjefsjoh!voefs!tfobsf!s/!Ebojtdp!‹s!tups!mfwfsbo. u›s!bw!tpdlfs!ujmm!qspevlujpofo!j!Twfsjhf!pdi!Gjomboe/!Nk›m. lfo!mfwfsfsbt!bw!Bsmb!Gppet!j!Twfsjhf!pdi!Wbmjp!j!Gjomboe/ DA G L I G VA R U HANDELN. Lpodfousbujpofo!j!efo!opsejtlb!ebhmjhwbsviboefmo!‹s! nzdlfu!i›h<!j!Twfsjhf-!Gjomboe-!Opshf!pdi!Ebonbsl!tlfs! ›wfs!81!qspdfou!bw!efo!upubmb!ebhmjhwbsvpnt‹uuojohfo!j!ef! usf!tu›stub!efubmkiboefmtlfekpsob!j!sftqflujwf!mboe/! Joufsobujpofmmb!mhqsjtqspgjmfsbef!ebhmjhwbsvcvujlfs!‹s! tfebo!ohsb!s!‹wfo!fubcmfsbef!j!†tufstk›pnsefu!jolmvtjwf! Opsefo/!Uztlb!Mjem!gjoot!ujmm!fyfnqfm!j!Twfsjhf-!Gjomboe-! Opshf!pdi!Ebonbsl/ J!tbncboe!nfe!mhqsjtiboefmot!jouh!›lbef!pdlt!vuwfdl. mjohfo!bw!cvujltlfekpsobt!fhob!n‹slftwbsps-!FNW/!Lfekpsobt! FNW!twbsbs!j!ef!gmftub!w‹tufvspqfjtlb!m‹oefsob!j!ebhtm‹hfu!g›s! nfmmbo!21!pdi!41!qspdfou!bw!efo!upubmb!lpogfluzsg›st‹mkojoh. fo/!Voefs!ef!tfobtuf!sfo!ibs!epdl!fo!wjtt!bwnbuuojoh!n‹slut! j!ujmm!fyfnqfm!Fohmboe!tpn!ibs!i›htu!boefm!FNW!jopn!ebh. mjhwbsviboefmo/!J!Opsefo!ibs!boefmfo!FNW!jopn!lpogfluzs! tubcjmjtfsbut!q!fo!ojw!lsjoh!lobqqu!21!qspdfou/!! G›s!buu!n›ub!ebhmjhwbsviboefmot!FNW!‹s!efu!bw!wjlu! g›s!lpogfluzsg›sfubhfo!buu!gplvtfsb!q!pdi!czhhb!tubslb!wb. svn‹slfo!tbnu!mbotfsb!ozifufs/!Lwbmjufu-!l‹oofepn!pdi! tzomjhifu!bwh›s!tuzslbo!j!fuu!wbsvn‹slf!pdi!cftu‹nnfs!lpo. tvnfoufsobt!mpkbmjufu!pdi!qsfgfsfotfs/! C L O ET TA FAZERS HEMMAMARK NADER. Dmpfuub!Gb{fst!ifnnbnbslobe!‹s!Opsefo/!J!Opsefo!gjoot! upubmu!djslb!35!njmkpofs!jowobsf!pdi!22!njmkpofs!ivtimm/!. Efo!upubmb!opsejtlb!lpogfluzsnbslobefo!vqqhs!ujmm!djslb! 391/111!upo!pdi!fuu!w‹sef!pn!djslb!41!njmkbsefs!lspops!j! lpotvnfoumfefu/! Twfsjhf!‹s!efo!fotljmu!tu›stub!nbslobefo!j!Opsefo!nfe! pnlsjoh!fo!usfekfefm!bw!efo!upubmb!lpotvnujpofo/!O‹tu! tu›stub!nbslobe!‹s!Gjomboe!g›mku!bw!Ebonbsl!pdi!Opshf/! S‹lobu!qfs!jowobsf!‹s!lpotvnujpofo!hbotlb!k‹nou!g›sef. mbe!nfmmbo!m‹oefsob!j!Opsefo!pdi!mjhhfs!nfmmbo!23!pdi!27! lh!qfs!qfstpo!pdi!s/!Tpdlfslpogfluzs!‹ut!nftu!j!Twfsjhf-! Ebonbsl!pdi!Gjomboe!nfebo!opssn‹o!‹ufs!nfs!diplmbe. lpogfluzs/ CLO ETTA FA ZER S PO SITIO N PÅ M A R KN A D E N. Dmpfuub!Gb{fs!‹s!Opsefot!tu›stub!lpogfluzsg›sfubh!nfe!fo! nbslobetboefm!q!33!qspdfou/!Dmpfuub!Gb{fs!ibs!fo!tubsl! qptjujpo!‹wfo!j!Ftumboe!tpn!ovnnfs!uw!q!diplmbenbsl. obefo/!Tbutojohbs!h›st!g›s!buu!g›stu‹slb!pdi!vuwfdlmb!Dmpfuub! Gb{fst!qptjujpo!j!gs‹ntu!Cbmujlvn!pdi!Szttmboe/! Dmpfuub!Gb{fst!tuzslps!‹s!efo!csfeb!qspevluqpsug›mkfo-! joopwbujpotg›snhbo!pdi!ef!tubslb!wbsvn‹slfob-!wbsbw!nohb! t‹mkt!q!gmfsb!nbslobefs<!gs‹ntu!Evnmf-!Hfjtib-!Dfoufs-! Lbsm!Gb{fs-!Gb{fsnjou-!Uzsljtl!Qfcfs!pdi!Nbsjboof!nfo!‹wfo! nzdlfu!tubslb!mplbmb!wbsvn‹slfo-!tpn!ujmm!fyfnqfm!tt‹!pdi! Qbouufsj!j!Gjomboe!tbnu!Lfydiplmbe!pdi!Qpmmz!j!Twfsjhf/!Boesb! tuzslps!‹s!hpe!lvotlbq!pn!ef!opsejtlb!lpotvnfoufsob!pdi! tups!l‹oofepn!pn!lvoefsobt!cfipw/ N O R D EN Sveri ge. Efo!twfotlb!lpogfluzsnbslobefo!ibs!voefs!3118!wvyju! nfe!4!qspdfou!pdi!pnt‹uuojohfo!vqqhs!ujmm!djslb!22!njm. kbsefs!lspops!j!lpotvnfoumfefu/!Dmpfuub!Gb{fs!‹s!nbsl. obetmfeboef!nfe!35!qspdfout!nbslobetboefm!j!wpmzn/!Ef! tu›stub!lpolvssfoufsob!‹s!Lsbgu!Gppet!nfe!33!qspdfou! pdi!Nbmbdp!Mfbg!!nfe!26!qspdfou/!Iboefmtlfekpsobt!FNW! ibs!tubcjmjtfsbu!tjo!boefm!bw!lpogfluzsg›st‹mkojohfo!ujmm!8-6! qspdfou/ J!diplmbetfhnfoufu!›lbs!diplmbelblps!pdi!diplmbeesb. hfs/!Tfhnfou!jopn!tpdlfslpogfluzs!tpn!w‹yfs!‹s!lpmb!pdi! upggff!tbnu!tlvn/!! Tfhnfoufu!tnhpejt!vuh›s!fo!eszh!usfekfefm!bw!lpogfl. uzsg›st‹mkojohfo-!wjmlfu!‹s!efo!i›htub!boefmfo!j!Opsefo/!J! ›wsjhb!opsejtlb!m‹oefs!twbsbs!tnhpejt!g›s!pnlsjoh!21.26! qspdfou!bw!lpogfluzsnbslobefo/. CLOETTA FA ZER Å RSREDOVI SNI NG 2007. 16481_Cloetta_Ar_07_Inlaga.pdf 17. 08-03-27 09.42.18. .

(49) ' J OM B OE. J!Gjomboe!pnt‹uufs!lpogfluzsnbslobefo!9!njmkbsefs!lspops! j!lpotvnfoumfefu/!Efo!gjotlb!nbslobefo!‹s!efo!nbslobe! tpn!voefs!gmfsb!s!›lbu!nftu!j!Opsefo/!Efu!h‹mmfs!‹wfo!g›s! 3118!e!ujmmw‹yufo!wbs!ifmb!4-9!qspdfou!j!wpmzn/!J!Gjomboe! ibs!Dmpfuub!Gb{fs!tfebo!m‹ohf!fo!tubsl!tu‹mmojoh!pdi!‹s!efo! tu›stub!blu›sfo!q!nbslobefo/!Lpodfsofo!ubs!w‹m!wbsb!q!tjo! mfeboef!tu‹mmojoh!pdi!ibs!ubdl!wbsf!mzdlbef!ozifutmbotfsjohbs! pdi!fo!csfe!qspevluqpsug›mk!tpn!ujmmgsfettu‹mmfs!lpotvnfo. ufs!nfe!pmjlb!tnbl!pdi!lpotvnujpotcfipw-!›lbu!tjo!nbsl. obetboefm!zuufsmjhbsf!ujmm!53!qspdfou/!E‹sfgufs!lpnnfs!Mfbg! Gjomboe!nfe!2:!qspdfou!pdi!Qboeb!nfe!21!qspdfou/! Nbslobetboefmfo!g›s!ebhmjhwbsviboefmot!FNW!ibs! njotlbu!ohpu!gso!9!ujmm!8-6!qspdfou!bw!lpogfluzsg›st‹mk. ojohfo/!Diplmbelblps-!qsbmjofs-!uvhhvnnj!pdi!qbtujmmfs!‹s! ef!tobccbtu!w‹yboef!lbufhpsjfsob!q!efo!gjotlb!lpogfluzs. nbslobefo/!wfo!hfm!pdi!xjofhvn!ibs!ibgu!fo!hpe!ujmmw‹yu/! Tnhpejt!tus!g›s!djslb!22!qspdfou!bw!nbslobefo/ / P SHF. Efo!opstlb!lpogfluzsnbslobefo!pnt‹uufs!djslb!6!njmkbsefs! lspops!j!lpotvnfoumfefu/!Tu›stu!q!efo!opstlb!lpogfluzsnbsl. obefo!‹s!Lsbgu!Gppet-!tpn!tfebo!m‹ohf!ibs!fo!epnjofsboef! tu‹mmojoh!nfe!djslb!47!qspdfou!bw!nbslobefo/!O‹tu!tu›stub! blu›s!‹s!Ojebs!nfe!djslb!37!qspdfou!bw!nbslobefo/!E‹sfgufs! lpnnfs!Mfbg!nfe!djslb!8!qspdfou!pdi!Dmpfuub!Gb{fs!nfe!6! qspdfou/!Tfebo!3116!‹s!Hbmmfcfsh!ejtusjcvu›s!bw!Dmpfuub!Gb{fst! qspevlufs!j!Opshf/!Hbmmfcfsh!ibs!djslb!9!qspdfout!nbslobet. boefm-!jolmvtjwf!g›st‹mkojohfo!bw!qspevlufs!gso!Dmpfuub!Gb{fs/! Tnhpejt!tus!g›s!djslb!27!qspdfou!bw!nbslobefo/ J!Opshf!gjoot!gpsugbsboef!fo!tpdlfstlbuu!nfo!lpotv. nfoufsob!‹s!sfmbujwu!qsjtpl‹otmjhb!pdi!g›sqbdlojohbsob!‹s! hfofsfmmu!tu›ssf!pdi!ezsbsf!‹o!j!›wsjhb!opsejtlb!m‹oefs/. tupsmfltboqbttojohbs!ujmm!pmjlb!qsjthsvqqfs!‹s!e‹sg›s!wjlujh! g›s!buu!mzdlbt!q!nbslobefo/ ½ 73 *( " . " 3 ,/ " % &3. Dmpfuub!Gb{fst!tu›stub!fyqpsunbslobefs!vubog›s!Opsefo!‹s! Cbmujlvn!pdi!Szttmboe/!Nohb!bw!lpodfsofot!qsjpsjufsbef! wbsvn‹slfo!‹s!w‹mfubcmfsbef!pdi!qpqvm‹sb!‹wfo!q!efttb! nbslobefs/!J!Cbmujlvn!gpsutbuuf!Dmpfuub!Gb{fst!gsbnhohbs! voefs!sfu!nfe!fo!g›st‹mkojoht›lojoh!q!djslb!3:!qspdfou/! Efo!sztlb!nbslobefo!‹s!bw!tupsu!jousfttf!g›s!Dmpfuub!Gb{fs/! Mboefu!qs‹hmbt!bw!lsbgujh!flpopnjtl!ujmmw‹yu!pdi!w‹yboef! lpotvnujpo/!†lbe!l›qlsbgu!ibs!mfuu!ujmm!fuu!tu›ssf!jousfttf! g›s!lwbmjufutqspevlufs!‹wfo!jopn!lpogfluzs/!Efo!tupsb! nbslobefo!h›s!buu!efu!gjoot!vusznnf!g›s!fuu!csfuu!vucve!bw! lpogfluzsqspevlufs!j!wbsjfsboef!lwbmjufut.!pdi!qsjtlmbttfs/! Npefsob-!pgub!joufsobujpofmmb-!ebhmjhwbsvlfekps!w‹yfs!pdi! twbsbs!ov!g›s!djslb!61!qspdfou!bw!iboefmo/!wfo!sfhjpobmb! ebhmjhwbsvlfekps!‹s!wjlujhb!blu›sfs/!Ef!npefsob!lfekpsobt! vucsfeojoh!hzoobs!Dmpfuub!Gb{fst!qspevlufs!tpn!w‹oefs!tjh! ujmm!nmhsvqqfs!nfe!jousfttf!g›s!npefsob!lpogfluzsqsp. evlufs!bw!i›h!lwbmjufu/!Fo!tups!nbslobe!nfe!fuu!hfnfotbnu! tqsl!‹s!fo!g›sefm!pdlt!vs!nbslobetblujwjufuttzoqvolu/! Tfebo!2!kbovbsj!3118!nbslobetg›s!pdi!t‹mkfs!Dmpfuub!Gb{fs! tjob!qspevlufs!hfopn!fhfu!epuufscpmbh!j!Szttmboe!pdi!tfebo! tbnnb!ujeqvolu!‹s!Qsfnjvn!Gppet!ufsg›st‹mkbsf!bw!Dmpfuub! Gb{fst!qspevlufs!j!Qpmfo/ Tu›stub!wbsvn‹slfob!q!fyqpsunbslobefsob!‹s!Hfjtib-! Mjrvfvs!Gjmmt-!Lbsm!Gb{fs!pdi!Evnmf/. % B ON B SL. Efo!ebotlb!lpogfluzsnbslobefo!pnt‹uufs!7!njmkbsefs!lsp. ops!j!lpotvnfoumfefu/!Nbslobetmfebsf!j!Ebonbsl!‹s!Upnt! nfe!35!qspdfou/!O‹tu!tu›stub!blu›s!‹s!Ibsjcp!nfe!33!qsp. dfou!pdi!e‹sfgufs!lpnnfs!Mfbg!nfe!27!qspdfou!pdi!Lsbgu! Gppet!nfe!8!qspdfou/!Dmpfuub!Gb{fs!ibs!djslb!3!qspdfout!bo. efm!bw!lpogfluzsnbslobefo/!Dmpfuub!Gb{fst!qspevlufs!t‹mkt!j! Ebonbsl!bw!Wbmpsb!tpn!jolmvtjwf!g›st‹mkojohfo!bw!Dmpfuub!Gb{fst! qspevlufs!ibs!djslb!22!qspdfout!nbslobetboefm/!Tnhpejt! tus!g›s!djslb!22!qspdfou!bw!nbslobefo/!wfo!j!Ebonbsl! gjoot!tpdlfstlbuufo!lwbs/!J!Ebonbsl!‹s!qsjtqsfttfo!tubsl!pdi!.  $ - 0 & 5 5"'";& 3 ¯ 3 43& % 0 7 *4 /*/ ( . 16481_Cloetta_Ar_07_Inlaga.pdf 18. 08-03-27 09.42.18.

(50) 16481_Cloetta_Ar_07_Inlaga.pdf 19. 08-03-27 09.42.19.

(51) 453"5&(* 1 3*03*5&3"% &",5*7 *5&5&3. 7 36.­3,&/0$)4035*.&/5 7". 'PSUTBUUTBUTOJOHQÌQSJPSJUFSBEFWBSV NÊSLFOPDITUBSLBMPLBMBQSPEVLUFS -ÌOHTJLUJHUWBSVNÊSLFTCZHHBOEFPDI FGGFLUJWNBSLOBETGÚSJOHTNJY. #LOETTA&AZERSSTÚRSTATILLGÍNGËRSTARKAVARUMËRKENSOMËR VËLETABLERADEIKONSUMENTERNASMEDVETANDEOCHSOMHAR HÚGKÚPLOJALITET. 4USVLUVSFSBEPNWÊSMETCFWBLOJOH. 'ÚSFUBHTJEFOUJUFU -ARKERARFÚRETAGETSSTËLLNINGSOM.ORDENSMARKNADSLEDAREINOMKON FEKTYR$ETTAVARUMËRKEANVËNDSIKOMMUNIKATIONENMEDMEDARBETARE

(52) KUNDER

(53) ËGAREOCHAKTIEMARKNAD. 1BSBQMZWBSVNÊSLF 3TÍRFÚRHÚGKVALITET

(54) MÍNGSIDIGHETOCHTRADITION2ESPEKTIVE VARUMËRKEKOMPLETTERARVARANDRAVËLPÍMARKNADEN. 1SPEVLUWBSVNÊSLF 0ROFILERARDETTOTALASORTIMENTETIFÚRHÍLLANDETILLKONSUMENTERNAOCHËR GRUNDENFÚRMARKNADSKOMMUNIKATIONEN. Dmpfuub!Gb{fs!bscfubs!nfe!usf!wbsvn‹slftojwfs;! G›sfubhtjefoujufufo!nbslfsbs!g›sfubhfut!tu‹mmojoh!tpn! Opsefot!nbslobetmfebsf!jopn!lpogfluzs/!Efuub!wbsvn‹slf! bow‹oet!j!lpnnvojlbujpofo!nfe!nfebscfubsf-!lvoefs-! ‹hbsf!pdi!blujfnbslobe/ Q!o‹tub!ojw!gjoot!qbsbqmzwbsvn‹slfob!Dmpfuub!pdi! Gb{fs!tpn!ibs!fuu!nzdlfu!tupsu!w‹sef!pdi!fo!tubsl!tu‹mmojoh!q! lpogfluzsnbslobefo/!Qbsbqmzwbsvn‹slfob!‹s!w‹m!g›sbolsbef! ipt!lpotvnfoufsob!j!Twfsjhf!sftqflujwf!Gjomboe/!Efttvupn! g›snfembs!ef!g›sfubhfut!usbejujpo!pdi!tus!tpn!hbsboufs!g›s! i›h!qspevlulwbmjufu/!G›sw‹swfo!bw!Lbsbnfmmqpklbsob!pdi! Gfoopcpo!ibs!ujmmg›su!zuufsmjhbsf!uw!qbsbqmzwbsvn‹slfo/ Efo!usfekf!ojwo!vuh›st!bw!qspevluwbsvn‹slfob!tpn! lpotvnfoufo!n›ufs/!Qspevluwbsvn‹slfob!ibs!gvoojut!q! nbslobefo!voefs!moh!uje!pdi!‹s!w‹m!fubcmfsbef!ipt!tw‹m! lvoefs!tpn!lpotvnfoufs/!Ohsb!bw!wbsvn‹slfob!ibs! bops!gso!ujejhu!2:11.ubm/!Bw!Dmpfuub!Gb{fst!upmw!qsjpsjuf. sbef!wbsvn‹slfo!ibs!ujp!gvoojut!q!nbslobefo!j!nfs!‹o! 51!s/! 7" 3 6 . ­ 3 , & /. Dmpfuub!Gb{fs!ibs!fuu!uzemjhu!gplvt!q!ef!upmw!wbsvn‹slfo!tpn! ‹s!qsjpsjufsbef/!Efttb!wbsvn‹slfo!qs‹hmbt!bw!i›h!joopwb. ujpothsbe!pdi!tubsl!nbslobetqptjujpo/!Ubdl!wbsf!gplvt!q! fuu!boubm!qsjpsjufsbef!wbsvn‹slfo!‹s!efu!n›kmjhu!g›s!Dmpfuub! Gb{fs!buu!w‹yb!jopn!vuwbmeb!tfhnfou!q!fo!nphfo!nbslobe!. tpn!qs‹hmbt!bw!ise!lpolvssfot!pdi!qsjtqsftt/!Tubslb!wbsv. n‹slfo!cfuzefs!epdl!jouf!tk‹mwlmbs!wpmznujmmw‹yu/!Pshbojtl! ujmmw‹yu!q!tubhofsboef!nbslobefs!lbo!cbsb!ot!hfopn!buu! s‹uu!wbsvn‹slfo!wjebsfvuwfdlmbt!pdi!tu›uubt-!gs‹ntu!wjb!hf. opnu‹olu-!fggflujw!nbslobetg›sjoh!pdi!qspevlujoopwbujpo/! Dmpfuub!Gb{fs!jefoujgjfsbef!g›s!gzsb!s!tfebo!upmw!wbsv. n‹slfo!tpn!qsjpsjufsbt/!Efttb!wbsvn‹slfo!vuw‹sefsbeft!j! g›simmboef!ujmm!wbsvn‹slfttuzslb-!nbslobetqptjujpo-!gsbn. ujetqpufoujbm-!m›otbnifu-!w‹seftlbqboef!pdi!joufsobujpofmm! qpufoujbm/!G›s!buu!ibnob!j!lbufhpsjo!qsjpsjufsbef!wbsvn‹s. lfo!ls‹weft!buu!gmfsb-!nfo!jouf!o›ew‹oejhuwjt!bmmb-!bw!efttb! lsjufsjfs!vqqgzmmeft/ Ef!upmw!qsjpsjufsbef!wbsvn‹slfob!‹s!Lbsm!Gb{fs-!Lfy. diplmbe-!Evnmf-!Qpmmz-!Hfjtib-!Qmpqq-!Dfoufs-!Qbouufsj0Tbmub! lbuufo-!tt‹-!Nbsjboof-!Uvuuj!Gsvuuj!pdi!Uzsljtl!Qfcfs/! Tusbufhjo!ibs!wjtbu!tjh!wbsb!nzdlfu!gsbnhohtsjl!pdi!ef! qsjpsjufsbef!wbsvn‹slfobt!g›st‹mkojoh!pdi!sftvmubu!ibs!›lbu! tubejhu/! Vu›wfs!ef!upmw!qsjpsjufsbef!wbsvn‹slfob!ibs!Dmpfuub! Gb{fs!zuufsmjhbsf!fuu!gmfsubm!wbsvn‹slfo!tpn!ibs!tubsl!mplbm! g›sbolsjoh!pdi!gsbnhoh!q!tjob!sftqflujwf!ifnnbnbsl. obefs/!wfo!efttb!wbsvn‹slfo!‹s!wjlujhb!g›s!lpodfsofot! pshbojtlb!ujmmw‹yu!pdi!tu›uubt!pdi!vuwfdlmbt!vujgso!tjob!mplbmb! g›svut‹uuojohbs/!Mplbmu!nzdlfu!tubslb!wbsvn‹slfo!‹s!Nvnt! Nvnt-!Csjehf-!Tqpsumvodi-!Ubssbhpob-!Ljob-!Hvmeopvhbu-! Gb{fs!†hpo-!Vuwbmeb!Gbwpsjufs!pdi!Kvmftlvn!j!Twfsjhf!tbnu!.  $ - 0 & 55"'";& 3 ¯ 34 3& %07 *4 /*/( . 16481_Cloetta_Ar_07_Inlaga.pdf 20. 08-03-27 09.42.19.

(55) 7" 3 6. ­ 3 ,&/.&%4 5"3, -0, "-'½3" / ,3 */ ( 4 7 &3 * ( &. '*/ -" / %. $MPFUUB'B[FSIBSVUÚWFSEFUPMWQSJPSJUFSBEFWBSVNÊSLFOBFUUGMFSUBMWBSVNÊSLFONFETUBSLMPLBMGÚSBOLSJOHBWWJMLBEFGMFTUBÊSGPMLLÊSB QSJPSJUFSBEF WBSVNÊSLFOB FUU GMFSUBM WBSV NFEMÌOHIJTUPSJB. Ljtnfu-!Tvggfmj-!Gb{fsjob-!Q‹uljt-!Eb!Dbqp-!Kjn-!Gbnj!pdi! Pnbs!j!Gjomboe/! ½ 7 3 * ( 5 4 0 35* .&/5. Dmpfuub!Gb{fs!gpsut‹uufs!buu!pqujnfsb!pdi!sbujpobmjtfsb! lpodfsofot!›wsjhb!tpsujnfou/!Fuu!t‹uu!buu!ujmmwbsbub!jouk‹. ojohtg›snhbo!‹wfo!g›s!njoesf!tubslb!wbsvn‹slfo!pdi! qspevlufs!‹s!buu!tbnmb!tpsujnfoufu!j!buusblujwb!lpodfqu!tpn! ujmmubmbs!cef!iboefmo!pdi!lpotvnfoufsob/!Fyfnqfm!q! efuub!‹s!efu!mblsjutlpodfqu!tpn!joofgbuubs!lmbttjtlb!mblsjut. tu‹ohfs!nfe!pmjlb!wbsjboufs;!t›u-!tbmnjbl-!djuspomblsjut!pdi! Uzsljtl!Qfcfs/!! Fuu!tfhnfou!tpn!jouf!i›s!ujmm!Dmpfuub!Gb{fst!l‹sowfsl. tbnifu-!nfo!nfe!ujmmw‹yuqpufoujbm!‹s!Cbl!'!Efttfsu-!nfe! qspevlufs!tpn!efo!lmbttjtlb!†hpolblbpo-!cblqvmwfs!pdi! cmpdldiplmbe/!J!efo!lpotvnfouusfoe!e‹s!ifmhfsob!h‹sob! cmjs!fo!tuvoe!g›s!hpvsnfu.!pdi!mzynbu!johs!‹wfo!hpeb! efttfsufs!pdi!fuu!›lbu!jousfttf!g›s!lwbmjubujwb!ivtimmtqsp. evlufs!tpn!tnbltbuu!cmpdldiplmbe-!wju!diplmbe!pdi!cmpdl. diplmbe!nfe!i›h!lwbmjufu/! Tmvumjhfo!gjoot!fo!tups!hsvqq!›wsjhb!wbsvn‹slfo!pdi! qspevlufs-!nfe!ujmmw‹yuqpufoujbm!g›s!wjttb/!wfo!gpsu. t‹uuojohtwjt!lpnnfs!qspevlufs!nfe!qpufoujbm!buu!tu‹slbt! tbnujejhu!tpn!njoesf!m›otbnnb!qspevlufs!gbtbt!vu-!wjmlfu! mfefs!ujmm!buu!qspevluqpsug›mkfo!sfopembt-!g›stu‹slt!pdi! g›sfolmbt/!Fo!sfopemjoh!bw!qspevluqpsug›mkfo!nfeg›s! pdlt!buu!ef!sftvstfs!tpn!gsjh›st!lbo!bow‹oebt!fggflujwbsf! pdi!nfe!c‹uusf!bwlbtuojoh!j!efo!qsjpsjufsbef!qspevlu. qpsug›mkfo/!. ufs!tu‹slfs!Dmpfuub!Gb{fst!fsckveboef!ujmm!tw‹m!lvoe!tpn! lpotvnfou/!Fggflujw!nbslobetg›sjoh!›lbs!lpotvnfo. ufsobt!l‹oofepn!pn!pdi!fgufsgshbo!q!Dmpfuub!Gb{fst! qspevlufs/! Nbslobetbobmzt!pdi!usfoecfwblojoh!‹s!wjlujhb!vqqhjgufs! g›s!nbslobetbwefmojohfo/!G›s‹oesjohbs!j!lpotvnujpot. n›otufs!g›mkt!vqq!pdi!bobmztfsbt/!Lvotlbq!pn!usfoefs!q! nbslobefo!pdi!lpotvnfoucfuffoef!‹s!o›ew‹oejh!g›s!buu! g!gsbn!mzdlbef!qspevluozifufs/!Fo!ophhsboo!pnw‹smetcf. wblojoh!‹s!e‹sg›s!bw!tups!wjlu/!Npef!pdi!usfoefs!gjoot!‹wfo! jopn!lpogfluzs/!Efu!iboembs!pn!tebou!tpn!g‹shfs-!g›s. qbdlojohbs-!ozb!tnblfs!pdi!johsfejfotfs/! 1SPEVLUVUWFDLM J OH. Qspevluvuwfdlmjoh!iboembs!jouf!cbsb!pn!tnbl!pdi!joofimm! vubo!‹wfo!j!i›h!hsbe!pn!g›sqbdlojoh/!Wbsvn‹slfo!ntuf! l‹oobt!npefsob!pdi!boqbttbt!ujmm!nbslobefot!usfoefs!tbnu! wbsb!qspgjmn‹ttjhu!tubslb!g›s!buu!vqqtlbuubt!bw!lpotvnfoufo/! Hfopn!mjof!fyufotjpo-!efu!wjmm!t‹hb!ozb!tnblfs-!g›sqbdl. ojohbs!pdi!tupsmflbs!bw!fuu!wbsvn‹slf-!vqqs‹uuimmt!npefsoj. ufufo!pdi!‹oesbef!cfipw!ipt!lpotvnfoufo!ujmmhpeptft-!ujmm!fy. fnqfm!Lfydiplmbe!epqqbe!j!n›sl!diplmbe!pdi!tt‹!Mblv!Njy/! Fuu!boobu!fyfnqfm!q!wbsvn‹slftczhhboef!‹s!t!lbmmbe!csboe! fyufotjpo-!e‹s!ifmu!ozb!qspevlufs!jopn!fuu!pdi!tbnnb!wbsv. n‹slf!ubt!gsbn-!ujmm!fyfnqfm!Evnmf!Tobdlt!pdi!Lfydiplmbe! Tobdlt/!wfo!dspttcsboejoh-!e‹s!qspevlufs!gso!uw!pmjlb! wbsvn‹slfo!lpncjofsbt-!lbo!bow‹oebt!g›s!buu!tlbqb!buusblujwb! ozifufs/!Fyfnqfm!‹s!Gb{fst!diplmbelblb!nfe!njoudsjtq!tpn!‹s! fo!lpncjobujpo!nfmmbo!Lbsm!Gb{fs!pdi!Nbsjboof!pdi!fuu!boobu! fyfnqfm!‹s!Qmpqq!nfe!Uvuuj!Gsvuuj.tnbl/. ' 0 , 64 1 ¯ 130%6 , 56 57 &$ , -* /(0$ ) . " 3 , / " % 4 '½3* /(. . BSLOBETGÚSJ OH. Nfsqbsufo!bw!nbslobetgvolujpofot!sftvstfs!hs!ujmm!qsp. evluvuwfdlmjoh!pdi!nbslobetg›sjoh!tpn!‹s!ef!uw!nftu! bwh›sboef!gsbnhohtgblupsfsob!q!fo!nphfo!nbslobe! nfe!qspevlufs!tpn!pgub!l›qt!q!jnqvmt/!Qspevluozif.. Nfsqbsufo!bw!Dmpfuub!Gb{fst!nbslobetg›sjohtsftvstfs!‹s! lpodfousfsbef!ujmm!ef!upmw!qsjpsjufsbef!wbsvn‹slfob/!Nbsl. obetg›sjohfo!vuhs!gso!wbsvn‹slfttusbufhjo!tbnu!wbsvn‹s. lfobt!qptjujpo!j!ef!pmjlb!m‹oefsob!pdi!jopn!pmjlb!nbslobet.. $-0&55" '" ;&3¯ 343&%07* 4/* /( . 16481_Cloetta_Ar_07_Inlaga.pdf 21. 08-03-27 09.42.20. .

(56) w7BMPBIBOHFMMB-KVTQÌEFOWJUBTOÚOwBW,BUBSJJOB4BMNJOFO-BQQBMBJOFO. tfhnfou/!Fo!w‹tfoumjh!vqqhjgu!g›s!efo!dfousbmb!nbslobetpshb.. ojtbujpofo!‹s!buu!ujmmwbsbub!tzofshjfggflufs!j!nbslobetg›sjohfo! o!‹s!buu!ujmmwbsbub!tzofshjfggflufs!j!nbslobetg›sjohfo! hfopn!buu!blujwjufufs!q!pmjlb!nbslobefs!tbnpseobt!tbnujejhu! tpn!ef!mboetqfdjgjlb!g›svut‹uuojohbsob!cfblubt/! Dmpfuub!Gb{fst!nbslobetg›sjoh!lbsblu‹sjtfsbt!bw!jnbhf. tlbqboef!wbsvn‹slftsflmbn!j!nbttnfejb-!tqpotsjohtwfsl. tbnifu!tbnu!fwfofnboh!sjlubef!npu!vuwbmeb!nmhsvqqfs-! lpncjofsbef!nfe!tubslb!t‹mkgs‹nkboef!jotbutfs!j!cvujlt. mfefu/!J!Twfsjhf!‹s!tqpotsjoh!fuu!wjlujhu!jotmbh!j!nbslobetg›. sjohfo/!Tfebo!2::8!ibs!Dmpfuub!Gb{fs!tqpotsbu!efu!twfotlb! bmqjob!tljemboetmbhfu/!3118!i›mmt!bmqjob!WN!j!efo!twfotlb! tljepsufo!‚sf!pdi!fwfofnbohfu!cmfw!fo!tups!nfejbgsbnhoh! g›s!Dmpfuub!Gb{fs!tpn!tqpotps/!Fo!n‹ohe!pmjlb!m›qmpqq-! tpn!ujmm!fyfnqfm!Ukfknjmfo!pdi!H›ufcpshtwbswfu-!mjltpn! ufoojt-!tqpotsbt!pdlt/!wfo!j!s!ibs!Dmpfuub!Gb{fs!tbnbs. cfubu!nfe!TG!Cjp!e!Qpmmz!Ebsl!'!Xijuf!mbotfsbeft!ujmmtbn. nbot!nfe!gjmnfo!ÔVoefscbs!pdi!‹mtlbe!bw!bmmbÔ/ J!Gjomboe!‹s!tqpotsjoh!jouf!mjlb!wbomjhu!tpn!j!Twfsjhf/! Dmpfuub!Gb{fst!nbslobetg›sjoh!j!Gjomboe!l‹oofufdlobt! gs‹ntu!bw!joopwbujwb!jotmbh!wjb!usbejujpofmmb!lbobmfs!tpn!uw-! nfejb!pdi!vupnivtsflmbn-!nfo!‹wfo!bw!joufsblujwb!blujwjuf. ufs!ejsflu!nfe!lpotvnfoufsob!wjb!joufsofu/!Q!lpodfsofot! gjotlb!ifntjeb!ibs!u‹wmjohbs!pdi!pns›tuojohbs!nfe!i›hb! efmubhbstjggsps!bopseobut/!Cmboe!boobu!gjdl!lpotvnfoufsob! cmboe!usf!bmufsobujw!s›tub!gsbn!wjmlfo!g›sqbdlojoh!ef!wjmmf! ib!ujmm!Ljtnfu/!Pnlsjoh!71/111!s›tubef!pdi!g›st‹mkojohfo! ›lbef!nfe!djslb!31!qspdfou/!Nfe!bomfeojoh!bw!buu!Gjomboe! gjsbef!:1!s!tpn!tk‹mwtu‹oejh!tubu!sfmbotfsbef!Dmpfuub!Gb{fs! qbtujmmfo!Qby-!j!gpmlnvo!lbmmbe!ÔgsfetqbtujmmfoÔ-!q!nbsl. obefo/!G›s!wbskf!Qby.btl!tpn!tmeft!voefs!qfsjpefo!nbk! Ñ!plupcfs!epofsbef!Dmpfuub!Gb{fs!uw!dfou!ujmm!ef!gjom‹oetlb!. fufsbofsob/!Lbnqbokfo!mfe eef!ujmm!buu!upubmu!33/191 lsjhtwfufsbofsob/!Lbnqbokfo!mfeef!ujmm!buu!upubmu!33/191! fvsp!lvoef!›wfsm‹nobt!ujmm!lsjhtwfufsbofsob!wje!fo!i›hujemjh! dfsfnpoj!j!tbncboe!nfe!tk‹mwtu‹oejhifutgjsboefu/!Fuu!vu. uszdl!g›s!gsbnhohbsob!‹s!buu!Lbsm!Gb{fs!ufs!vutht!ujmm!Gjo. mboet!nftu!vqqtlbuubef!wbsvn‹slf!bw!efo!gjotlb!ujeojohfo! Nbslljopjouj!'!Nbjopoub/! Bncjujpofo!nfe!Dmpfuub!Gb{fst!nbslobetg›sjoh!‹s!buu! tzobt!pdi!n‹slbt!q!bmmb!qmbutfs!e‹s!lpotvnfoufo!gjoot<! bmmut!ifmu!folfmu!buu!n›ub!lpotvnfoufo!pgubsf/!E!lpogfluzs! ‹s!fo!vuqs‹hmbe!jnqvmtwbsb!lpncjofsbt!nfejbtbutojohbs! nfe!lbnqbokfs!j!cvujl/!Dmpfuub!Gb{fs!ibs!vubscfubu!tqfdjgjlb! qmbofs!g›s!bmmb!qsjpsjufsbef!wbsvn‹slfo/!Qmbofsob!tzgubs!ujmm! buu!t‹lfstu‹mmb!w‹sefujmmw‹yu!tw‹m!tpn!buu!tu‹slb!lpotvnfou. mpkbmjufufo/!. . . . . . . . . .     $ - 0 & 55"'";& 3 ¯ 34 3& %07 *4 /*/( . 16481_Cloetta_Ar_07_Inlaga.pdf 22. 08-03-27 09.42.20.

(57) . 

References

Related documents

Inom Generic Systems Sweden AB, Generic Integration Sweden AB och Racomna AB bedrivs konsultverksamhet och bolagen erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings-

För att finansiera omställningen från forskning och utveckling till produktion genomförde Genovis en nyemission om cirka 10 miljoner kronor i mars 2006.. Det har inneburit

Koncernen utvecklar och tillverkar flexibla och pålitliga lösningar för att ansluta industriella produkter till nätverk samt gateways för att koppla ihop olika nätverk.. Den

Per den 1 maj 2007, som ett led i att ytterligare renodla koncernens verksamhet, överfördes delar av moderbolagets personal inom produktutveckling, global marknadsföring och stöd

Nextlink upplevde en mycket stark utveckling för sina professionella produkter under 2006.. Nextlinks plan är att upprätthålla sin strate- giska position i ”high end”

Under 2005 bildades tre nya dotterföretag; två svenska dotterföretag, nextlink IPr AB och nextlink Patent AB, för att äga och förvalta nextlinks patent, samt ett amerikanskt

Skattesatsen i Sverige uppgår för närvarande till 26,3 procent och beräknas på nominellt bokfört resultat med tillägg för ej avdragsgilla poster samt med avdrag för

Bolaget inriktar sig i ett första skede på att utveckla guldprojektet Fäboliden till ett starkt projekt med en tillräckligt stor malmbas för att motivera en lång- siktig