Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-01-17

Närvarande: F.d. justitieråden Lennart Hamberg och Olle Stenman samt justitierådet Svante O. Johansson.

Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen

Enligt en lagrådsremiss den 12 januari 2017 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om medling i vissa upphovsrättstvister,

2. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,

3. lag om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknads- domstolar.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Fredrik Zanetti.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :