• No results found

Lag om ändring i lagen (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (2018:1091) med komp- letterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel ska ha följande lydelse.

4 § Vid etisk granskning av en ansökan om tillstånd att utföra klinisk läkemedelsprövning ska 25–28 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor tillämpas.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377.

SFS 2021:622

Publicerad den 22 juni 2021

References

Related documents

det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan vidtas utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387)

EU:s marknadskontrollförordning: Europaparlamentets och rådets för- ordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och

25 b § Vid de avdelningar som utför etisk granskning enligt lagen (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om

Kompletterande bestämmelser om tillstånd att genomföra en klinisk pröv- ning eller en prestandastudie finns i lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar

Vid en etisk granskning av en ansökan om tillstånd att genomföra en klinisk prövning eller en anmälan av en klinisk prövning ska 25–28 §§ lagen om etikprövning

5 a § Finansinspektionen får begära handräckning av Kronofogdemyndig- heten för att en kontroll på plats enligt artikel 48d i EU-förordningen ska kunna genomföras. Vid

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till

1 § Myndigheten har rätt till kompensation för belopp, motsvarande ingå- ende skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till verk- samheten.. Myndigheten har