EOLUS VIND. Låg aktivitet i väntan på Jenåsen Starkt underliggande resultat Tempot växlas upp i projektaffärerna KURS (SEK): 29,05

Full text

(1)

29,05

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

724 1 mån (%) 0,0

Nettoskuld (MSEK) -67 3 mån (%) 0,0

Enterprise Value (MSEK) 657 12 mån (%) 0,0

Soliditet (%) 74,8 YTD (%) 0,0

Antal aktier f. utsp. (m) 24,9 52-V Högst 0,0 Antal aktier e. utsp. (m) 24,9 52-V Lägst 0,0

Free Float (%) 82,9 Kortnamn EOLU B

FY: sept-aug 08/17A 08/18E 08/19E 08/20E

Omsättning (MSEK) 1 066 1 366 1 401 1 643

EBITDA (MSEK) 67,0 163 91 98

EBIT (MSEK) 40,2 146 77,4 86,7

EBT (MSEK) 34,2 151 74,1 84,7

EPS (SEK) 0,98 4,98 2,35 2,69

DPS (SEK) 1,50 1,50 1,70 1,80

Omsättningstillväxt (%) 53,8 28,1 2,6 17,3

EPS-tillväxt (%) nmf 406 -52,8 14,4

EBIT-marginal (%) 3,8 10,7 5,5 5,3

08/17A 08/18E 08/19E 08/20E

P/E (x) 29,5 5,8 12,4 10,8

P/BV (x) 1,1 1,0 0,9 0,9

EV/Omsättning (x) 0,5 0,3 0,3 0,2

EV/EBITDA (x) 8,5 2,3 3,9 3,2

EV/EBIT (x) 14,2 2,5 4,5 3,7

Direktavkastning (%) 5,2 5,2 5,9 6,2

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Domneåns Kraftaktiebolag 9,5% 0,0% 15,3%

Hans-Göran Stennert 3,6% 0,0% 11,8%

Åke Johansson 3,1% 0,0% 6,9%

Hans Johansson (dels via bolag) 0,9% 0,0% 4,8%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Hans-Göran Stennert 2Q-rapport

VD Per Witalisson 3Q-rapport 2018-07-05

• Låg aktivitet i väntan på Jenåsen

• Starkt underliggande resultat

• Tempot växlas upp i projektaffärerna

Marknadsvärde (MSEK)

Låg aktivitet i väntan på Jenåsen. Som väntat var aktiviteten låg medan byggnationen av Jenåsen fortgår enligt plan.

Nettoomsättningen uppgick till 18,1 MSEK (86,4), innebärande en omsättningsnedgång om 79,0% Y/Y. Vi räknade med 66% Y/Y.

Segmentet elproduktion utvecklades starkare än väntat med en omsättning uppgående till 4,1 MSEK (9,8) mot estimerade 3,6, vilket är en funktion av att installerad kapacitet uppgick till 17 MW (17) mot väntade 14 MW. Över tid kommer antal egna verk (anläggningstillgångar) minska, vilket det succesivt har gjort under de senaste åren. Rapporten föranleder ingen förändrad åsikt om strategin.

Noterbart är att antal ägda verk redan nu är nere på väldigt låga nivåer. Segmentet drift- och förvaltning kom in i linje med väntat och kommer skalas upp allt eftersom nya parker färdigställs där nya drift- och serviceavtal tecknas. Närmst har vi Vilseberga (4 MW) och Jenåsen (79 MW) som bör öka den förvaltade basen med ~25% under innevarande räkenskapsår.

Starkt underliggande resultat. EBITDA uppgick till 5,2 MSEK (- 1,9), mot väntade -13,4 MSEK. Justerat för omvärdering av derivatinstrument om 8,9 MSEK uppgick justerad EBITDA till -4,7 MSEK. Detta ser vi som ett bra resultat givet periodens låga aktivitet.

Avvikelsen är främst relaterat Täppehusen, men även att den löpande kostnadsmassan har kommit ned, där övriga kostnader uppgick till 9,5 (12,1) mot estimerade 11,5 MSEK. Kostnadsreduceringen bedöms bero på att färre antal egna verk synliggörs i minskade driftkostnader nu och framöver.

Tempot växlas upp i projektaffärerna. Efter periodens utgång kommunicerade Eolus en rekordstor affär avseende försäljning av Kråktorpet och Nylandsberget till Aquila Capital. Parkerna omfattar 61 vindkraftverk om 232 MW. Merparten av intäktsredovisningen sker i vanlig ordning då parkerna överlämnas till kund vilket är beräknat till H2 2019. En andel av intäkterna bokföras redan nästa kvartal avseende projekträttigheterna för Kråktorpet. Vidare säljs Sötterfällan och Anneberg till KGAL om 47 MW. Sammantaget innebär affärerna till Aquila och KGAL etablering av hela ~280 MW.

Innebärande att orderstocken ökar med ca 3000 MSEK. Från en orderstock vid rapportens utgång om ~1100 MSEK till ~4000 MSEK.

Aktiviteten i projektverksamheten visar starkt momentum och skapar god intjäning kommande två åren, vilket estimatjusteringarna innefattar, samtidigt som flera större projekt finns i pipelinen (se sida 4 och 5).

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

RÖSTER

2018-04-19 BOLAGSBESKRIVNING

Eolus Vind projekterar, uppför och förvaltar vindkraftanläggningar för markägare, investerare och för egen räkning. Merparten av verksamheten avser försäljning av nyckelfärdiga anläggningar till kunder.

2018-02-02

EOLUS VIND KURS (SEK):

NASDAQ OMX Small Cap Energi

18 20 22 24 26 28 30

2016-12-12 2017-03-08 2017-06-07 2017-08-31 2017-11-23

EOLU B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1QA 2QA 3QA 4QA 1QA 2QE 3QE 4QE 08/15A 08/16A 08/17A 08/18E 08/19E 08/20E

Omsättning 86 689 9 281 18 250 29 1 068 1 502 693 1 066 1 366 1 401 1 643

Övriga intäkter* 5 4 5 3 14 0 0 75 21 2 17 89 0 0

Förs.- o admin. kostnader -21 -28 -18 -18 -17 -20 -20 -20 -86 -72 -85 -77 -74 -80

Övriga rörelsekostnader -73 -628 0 -231 -10 -203 -27 -976 -1 253 -613 -932 -1 216 -1 236 -1 466

EBITDA -1,9 37 -4 35 5 28 -18 148 185 11 67 163 91 98

Avskrivningar -10 -6 -3 -4 -2 -4 -5 -6 -94 -27 -23 -16 -14 -11

EBIT -12 31 -7 28 3 24 -23 142 90 -16 40 146 77 87

Finansnetto 6,3 -1,8 -0,5 -9,9 6,8 -0,1 -0,4 -1,7 -15 -13 -6,0 4,5 -3,4 -1,9

EBT -5 29 -8 18 10 24 -24 140 75 -29 34 151 74 85

Skatt och minoritetsintresse 0,8 -7,8 1,9 -6,0 -2,4 -4,9 0,0 -19,7 4,8 5,1 -9,7 -27 -16 -18

Nettoresultat -4 22 -6 13 7 19 -24 121 80 -24 25 124 59 67

EPS f. utsp. (SEK) -0,16 0,88 -0,22 0,52 0,30 0,78 -0,95 4,85 3,21 -0,96 1,02 4,98 2,35 2,69

EPS e. utsp. (SEK) -0,16 0,88 -0,22 0,52 0,30 0,78 -0,95 4,85 3,21 -0,96 1,02 4,98 2,35 2,69

Omsättningstillväxt Q/Q 48% 697% -99% 2934% -94% 1280% -88% 3591% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 406% 55% -94% 382% -79% -64% 212% 280% 222% -54% 54% 28% 3% 17%

EBITDA-marginal -2,2% 5,4% -45% 12,5% 28,6% 11,3% -63,7% 13,8% 12% 1,6% 6,3% 11,9% 6,5% 6,0%

EBIT-marginal -14% 4,5% -78% 10,0% 16,5% 9,7% -80,0% 13,3% 6,0% -2,3% 3,8% 10,7% 5,5% 5,3%

Just EBIT-marginal -13,5% 4,5% -78,3% 10,0% 16,5% 9,7% -80,0% 13,3% 6,0% -2,3% 3,8% 4,2% 5,5% 5,3%

Nettomarginal -5,0% 3,1% -62% 4,6% 40,9% 7,8% -81,4% 11,3% 5,3% -3,4% 2,3% 9,1% 4,2% 4,1%

*Övriga intäkter Q417/18E innefattar estimerad resultatpåverkan från marknadsvärdering av elcertfikat mtp Jenåsen-affären (marknadsvärde-anskaffningsvärde)

MSEK (FY sept-aug) 08/15A 08/16A 08/17A 08/18E 08/19E 08/20E SEK 08/15A 08/16A 08/17A 08/18E 08/19E 08/20E

Kassaflöde från rörelsen 150 -6 55 123 72 78 EPS 3,21 -0,96 0,98 4,98 2,35 2,69

Förändring rörelsekapital 565 141 36 196 -13 -3 Just. EPS 6,02 -0,96 0,98 4,98 2,35 2,69

Kassaflöde löpande verksamheten 715 134 91 318 59 75 BVPS 29,4 26,9 26,5 30,0 30,8 31,8

Kassaflöde investeringar 44 -10 -10 -83* -4 -4 CEPS 28,7 5,39 3,65 12,8 2,35 3,00

Fritt kassaflöde 759 124 81 235 55 71 DPS 11,50 1,50 1,50 1,50 1,70 1,80

Kassaflöde fin. verksamheten -604 -144 -101 -60 -37 -42 ROE 11% -4% 4% 17% 8% 8%

Nettokassaflöde 155 -20 -20 176 17 28 Soliditet 58% 53% 73% 78% 79% 79%

*CAPEX inkluderar estimerad betalning för elcertfikat när Jenåsen överlämnas

AKTIESTRUKTUR 08/15A 08/16A 08/17A 08/18E 08/19E 08/20E

0 0 0 0 0 0 Antal A-aktier (m) 1,3

242 222 202 377 396 430 Antal B-aktier (m) 23,6

1 259 1 270 901 954 968 999 Totalt antal aktier (m) 24,9

731 671 660 746 767 792 +46 (0) 451 491 50

-53 -140 -152 -353 -372 -406 www.eolusvind.com

426 326 421 242 255 259

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

30 18 1 208 1 366 1 092 1 401

EBITDA -13 5 105 163 62 91

-0,68 0,30 3,20 4,98 1,56 2,35

47%

51%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-39%

nmf nmf

13%

55%

56%

Förändring Förändring

Diff.

1Q17/18A 2017/2018E 2018/2019E

EPS (SEK)

28%

Omsättning

RESULTATRÄKNING MSEK (FY sept-aug)

08/2017A

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK (FY sept-aug)

Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

08/2016A

Tredje Avenyn 3 Box 95 281 21 Hässleholm

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings Immateriella tillgångar

Likvida medel Totala tillgångar

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

ELPRISER OCH TOTALINTÄKTER

ELPRIS, SPOT & ELCERTIFIKAT (SEK/MWh)* TOTALINTÄKT (SEK/MWh)*

*T.om december 2017. Källor: Nord Pool, SKM

-50 0 50 100 150 200 250

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

09/10A10/11A11/12A12/13A13/14A14/15A15/16A16/17A17/18E18/19E 19/20E

Omsättning EBIT

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Elpris, spot Elcertifikatpris

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan

2012 2013 2014 2015 2016 2017

-140%

-120%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

0 200 400 600 800 1000 1200

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17E 2017/18E

Series2 Series1

-15,0X -10,0X -5,0X 0,0X 5,0X 10,0X

-450 -350 -250 -150 -50 50 150 250 350 450

09/10A 10/11A 11/12A 12/13A 13/14A 14/15A 15/16A 16/17A 17/18E 18/19E 19/20E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18E

(4)

Prioriterade projekt med planerad driftsättning 2018-2021. Mörk blå stapel = sålda projekt

Prioriterade projekt för de kommande åren. Aktiviteten

har varit hög under december 2017 då säljavtal

signades för bl.a Nylandsbergen och

Kråktorpet där färdigställande beräknas i

H2 2019 (Q4 18/19 respektive Q1 19/20)

Baktung intjäning ger tydligt avtryck när en större vindpark färdigställs då intäkter och kassaflöde sker först vid överlämnade till kund

Stor projektpipeline i närtid och projektaktivitetens kassaflödespåverkan

Högre fluktuationer mellan enskilda kvartal

Jenåsen med sannolikt överlämnade i Q4 präglar innevarande år. Under 17/18 bör volatiliten intensifieras. Vi räknar med negativt kassadlöde Q1 och Q3, där Q2 påverkas positivt av projekträttigheter och Vilseberga. Året belastas av uppförandet av Jenåsen (79 MW), varpå lån tas upp tills parken överlämnas till kund. I Q4 bör försäljning slutföras, varpå resultatavräkning sker, positiv effekt i förändrat rörelsekapital då parken avyttras, samt återbetalning av lån och elcertfiktatförvärv.

Under 18/19E överlämnas sannolikt Nylandsbergen och 19/20E Kråktorpet. Det som skiljer projekten åt är att Kråktorpet är kundfinansierat till skillnad från Nylandsbergen, varpå projektmarginalen är högre i Nylandsbergen samtidigt som finansnettot belastas i högre utsräckning. Vidare är affärsstrukturen något annorlunda då projektintäkterna från Kråktorpet redovisas redan i Q2 17/18E.

Kassaflöde per kvartal, FY 16/16A & 17/18E Trenden går mot större verk och parker. Vanliga vindkraftsmodeller från Vestas har en effekt om 2

MW och 3 MW med rotordiameter om 110 meter respektive 136. Under senaste tiden har tillverkare lanserat modeller överstigande 4 MW med rotordiameter om 150 meter. Större verk och parker samt snabb teknisk utveckling medför lägre kostnader per MWh och skalfördelar; högre ROIC för köparen.

Varpå det blir naturligt för Eolus att fokusera på större projekt. I projektpipelinen består den minsta parken om 10 verk och den största om hela ~90 stycken. Effekt per verk uppgår till ca 3,5 MW.

Kombinationen av (1) färre småprojekt och (2) resultatavräkning först när byggnationen är klar medför ökad volatilitet i omsättning och intjäning framgent. Som investerare är det viktigt att beakta att slagigheten kan bli betydande för enskilda kvartal. Vi exemplifierar det nedan. 16/17 innefattade överlämnande av ett antal mindre projekt i Q2 och Q4 varpå positivt operativt kassaflöde uppvisades hänförligt resultatavräkning vid färdigställandet samt frigörande av rörelsekapital då verken överlämnas.

Under byggnationstiden är kapitalbindningen intensiv fram till avyttring, och finansieras via egna medel, externa lån eller kundfinansiering.

Större parker, större verk och lägre kostnader

-600 -400 -200 0 200 400 600 800 1 000

Kassaflöde från Finansiering Kassaflöde från Investeringar Förändring rörelsekapital Operativt kassaflöde före rörelsekap.

Fritt kassaflöde

275 240

570

140 120 130

370

1300

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Jenåsen (79 MW) Nylandsbergen (68 MW) Kråktorpet (163 MW) Wind Wall, US (~40 MW) Stigafjellet (30 MW) Sötterfällan (36 MW) Bäckhammar (~120 MW) Öyfellet (330 MW)

(5)

EOLUS VIND

Projektering av vindkraftverk

Eolus Vind har en lång erfarenhet av framförallt projektering av vindkraftverk och hjälper sina kunder från första ansökan till färdigt verk. Bolaget förvaltar även egna vindkraftverk där försäljningen består av el och el-certifikat. Eolus Vind verkar på en marknad som i hög grad påverkas av politiska beslut.

Eolus har medverkat vid flest vindkraftsetableringar i

Sverige Fokus på försäljning av

nyckelfärdiga projekt

Goda vindlägen

Eolus Vind är en vindkraftsprojektör, vilket innebär att bolaget hjälper kunder att etablera nyckelfärdiga vindkraftverk för elproduktion. Bolaget är oberoende vilket innebär att Eolus inte arbetar med en viss tillverkare eller underleverantör utan varje projekt optimeras utifrån förutsättningarna. Vid sidan av projekteringen förvaltar bolaget också egna vindkraftverk för elproduktion vilket är en medvetet minskande del av koncernen (endast 17 MW i 1Q 17/18). Vilket gör bolaget kapitallättare samt mindre riskfyllt i termer av osäkerhet för eventuella nedskrivningar och direkt elprisexponering.

Eolus har även en mindre konsultbaserad verksamhet avseende drift- och förvaltning.

Konsultverksamheten är på låga nivåer men en kraftigt ökande verksamhet allt eftersom vindparker överlämnas till kund med tillhörande drift och förvaltningstjänster.

Eolus Vind har sedan 1990-talet varit aktiva på den relativt unga vindkraftsmarknaden och är den oberoende aktör som medverkat vid flest etableringar av vindkraftverk i Sverige. Under denna tid har bolaget byggt upp en erfarenhet som nu används för att kunna få ut största möjliga värde både åt bolagets kunder och i den egna förvaltningen. I etableringen av ett nytt vindkraftverk krävs en bred kunskapsbas inom alltifrån elmarknad och gällande lagstiftning till analys av vindlägen. Analys av vindlägen är en central process. Vindens energiinnehåll ökar exponentiellt med kubiken på vindstyrkan.

Detta innebär att även små förändringar i medelvind kan få stora effekter på produktionen.

Projektpipeline i närtid med prioriterade projekt:

Uppdaterad per Q1 17/18

Prioriterade projekt Beräknad produktion (per år) Planerad driftsättning Status

Jenåsen (79 MW) 2018 Såld till Munich Re

Nylandsbergen (68 MW) 240 2019 Såld till Aquila

Kråktorpet (163 MW) 570 2019 Såld till Aquila (byggnation kundfinansierad)

Wind Wall, US (~40 MW) 140 2019 Full production tax credit säkrad för projektet

Stigafjellet (30 MW) 120 2019 Fullt koncessiongivet. Sales process initierad

Sötterfällan (36 MW) 130 2019 Såld till KGAL

275

(6)

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (Remium) Analys utarbetad av: Johan Nilsson Wall, analytiker, Remium.

DISCLAIMER - www.introduce.se/analys/disclaimer

EOLUS VIND

Projektör inom vindkraft

Eolus verksamhet är som sagt indelad i tre delar; Projektering, Förvaltning och Konsultverksamhet, där projekteringen är störst, följt av förvaltningsdelen. Att etablera ett nytt vindkraftverk är en förhållandevis omfattande process som innefattar de tre faserna förprojektering, projektering och etablering. Den första nyckelprocessen är att finna goda vindlägen och teckna arrendeavtal med markägare. Därefter vidtar analyser av vindläget och bedömningar av etableringskostnader. Nödvändiga tillstånd söks och därefter fattas beslut om etablering. I etableringsfasen utgörs de största projektutgifterna av vindkraftverk, fundament, elanslutning samt väg och kranplats. Sammanfattningsvis kan man säga att det är en både tids- och kompetenskrävande process och det är precis här Eolus Vind med sin erfarenhet vill vara den självklara partnern.

Eolus har ett uttalat mål om att fokusera på lönsamhet i sina vindkraftprojekt. Att varje ny etablering ska vara en lönsam elproducerande enhet är prioriterat framför att snabbt ta marknadsandelar. Målsättningen är att verk som säljs till kunder, så långt som möjligt, skall finansieras genom förskott från dessa från och med det att verken upphandlats.

Lagar och förordningar en central faktor

Givet att verket inte säljs flyttas det in i Eolus förvaltningsverksamhet. Här består intäkterna istället av försäljning av den el som produceras med verket. Dessutom får producenter av förnyelsebar el certifikat kopplat till sin elproduktion som sedan kan säljas och innebära ytterligare intäkter. Eolus har även en mindre renodlad konsultverksamhet som växer snabbt men från relativt låga nivåer.

Vindkraft står idag för ca 10% av Sveriges elproduktion. Sverige är väl lämpat för vindkraft med stora obebodda landytor och långa vindrika kuster samt lättillgänglig terräng och extraordinärt välutvecklad infrastruktur. Eolus beskriver dock sin marknad som hela Norden och har även projekt i våra grannländer. Vidare har Eolus under senaste tid etablerat sig i USA; Kalifornien och Nevada som är projekt under utveckling där ambitionen är att få tillstånd under 2018. Vindkraftindustrin är förhållandevis beroende av politik, lagar och regleringar. Sektorn finansieras fortsatt delvis av de certifikat som är effekten av olika typer av fördrag och mål som sätts upp både nationellt och globalt. Att följa den politiska utvecklingen är därför en central del både för Eolus själva och för investerare i bolaget.

Byggnation av vindpark Jenåsen med beräknat färdigställande Q4 17/18,

samt vindmätning på Öyfjellet med planerad driftsättning under 2021

Segment som procent av omsättningen, R12A

Lönsam vindkraftprojektering med strävan om kundfinansierad

byggnation

Tyngdpunkt på Norden och i synnerhet Sverige medför en

rad fördelar

Projektering El-produktion Drift &

förvaltning

(7)

08/09A 09/10A 10/11A 11/12A 12/13A 13/14A 14/15A 15/16A 16/17A 17/18E 18/19E 19/20E CAGR L3Y L5Y

Sales 731 1 409 1 629 1 888 1 205 466 1 502 693 1 066 1 366 1 401 1 643 31,8% -10,8%

EBIT 65 143 211 81 147 41 90 -16 40 146 77 87 -1,0% -13,1%

EPS 2,7 4,3 6,7 1,1 5,7 0,4 3,2 -1,0 1,0 5,0 2,3 2,7 32,5% -1,8%

DPS NA 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 11,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,8 0,0% 8,4%

NCPS** 3,4 -4,8 -1,3 -18 4,5 -17 2,1 5,6 6,1 14 15 16 nmf nmf

AVG. L3Y L5Y

P/E (x) 13 9 8 23 5 68 8 neg. 30 6 12 11 nmf nmf

6,7 5,9 5,1 9,3 3,0 15,8 2,2 16,0 8,5 2,3 3,9 3,2 8,9 9,1

8,6 6,9 5,9 13,2 4,2 28,1 3,5 neg. 14,2 2,5 4,5 3,7 nmf nmf

0,8 0,7 0,8 0,6 0,5 2,5 0,4 0,9 0,5 0,3 0,3 0,2 0,6 1,0

P/FCF (x) 72,6 neg. 13,5 neg. 1,3 neg. 0,8 5,8 8,9 3,1 13,3 10,2 5,2 nmf

P/BV (x) 1,7 1,4 1,4 0,7 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9

ROA (%) 6,7% 6,9% 10,6% 1,4% 9,1% 0,6% 11,9% -1,9% 2,7% 13,0% 6,0% 6,7% 4,2% 4,5%

ROE (%) 13,8% 15,8% 17,8% 3,3% 14,7% 1,2% 20,5% -3,6% 3,7% 16,6% 7,6% 8,5% 6,9% 7,3%

13,8% 17,0% 19,6% 6,1% 11,9% 2,9% 17,4% -2,1% 5,7% 19,0% 9,8% 10,6% 7,0% 7,1%

ROC (%) 17,0% 15,3% 18,0% 5,9% 11,4% 3,2% 12,6% -1,6% 4,6% 27,8% 18,3% 20,1% 5,2% 6,0%

1,4% -38,3% 7,4% -58,5% 76,4% -64,3% 124,4% 17,1% 11,2% 32,5% 7,5% 9,8% 50,9% 33,0%

NA 1,3% 1,9% 4,0% 5,2% 5,0% 46,9% 5,2% 5,2% 5,2% 5,9% 6,2% 19,1% 13,5%

9,9% -12% -2,3% -70% 15% -57% 8,6% 19% 21% 49% 51% 56% 16,3% 1,5%

18,1 22,6 22,6 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9

621 883 1 217 630 722 742 610 724 724 724 724 724

559 993 1 246 1 069 611 1 163 558 584 572 370 351 317

EV/EBITDA (x) P/BV (x)

NCPS = Net cash per share Market Cap (MSEK) EV (MSEK)

*Medel = 8,1 *Median = 1,1

*Medelvärdet baseras på historiska nyckeltal EV/EBITDA (x)

No. of shares (m)

HISTORISKA NYCKELTAL

EV/EBIT (x) EV/SALES (x)

ROCE (%)

FCF YIELD (%) DIV. YIELD (%) NET CASH/MCAP

0 5 10 15

EV/EBITDA (x) Medel

0 1 2

P/BV (x) Median

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :