KURSUTVECKLING 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0. FINANSIELL KALENDER att få exponering mot råoljetransportmarknaden.

Full text

(1)

656 1 mån (%) -12,4

Nettoskuld (MSEK) 1 741 3 mån (%) -12,4

Enterprise Value (MSEK) 2 397 12 mån (%) -30,6

Soliditet (%) 44 YTD (%) -29,5

Antal aktier f. utsp. (m) 47,7 52-V Högst 20,9

Antal aktier e. utsp. (m) 47,7 52-V Lägst 13,6

Free Float (%) 47,9 Kortnamn CCOR B

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 473,8 1 086,6 950,6 975,7

EBITDA (MSEK) 201,2 423,8 259,2 253,7

EBIT (MSEK) 56,5 209,6 32,0 45,7

EBT (MSEK) 16,7 174,3 11,9 12,8

EPS (just. SEK) -1,0 3,6 0,1 0,3

DPS (SEK) 0,00 0,50 0,50 0,50

Omsättningstillväxt (%) 1,3 129,3 -12,5 2,6

EPS tillväxt (%) nmf nmf nmf nmf

Just. EBIT marginal (%) -0,2 19,3 4,9 4,7

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) 69,2 5,4 27,6 51,4

P/BV (x) 0,4 0,5 0,3 0,3

EV/Omsättning (x) 5,3 2,8 2,5 2,5

EV/EBITDA (x) 12,5 7,2 9,2 9,4

EV/EBIT (x) 44,6 14,5 74,9 52,5

Direktavkastning (%) 0,0 2,6 3,6 3,6

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

BOLAGSBESKRIVNING Stena Sessan AB 52,1%

0,521

72,7%

Fjärde AP-fonden 6,4%

0

3,7%

Avanza Pension 2,7%

0

1,5%

Bengt Stillström 2,7%

0

1,5%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Carl-Johan Hagman 4Q-rapport

VD Kim Ullman 1Q-rapport

CFO Ola Helgesson

• Kraftsamlar

• Risk för fortsatt dålig marknad

Marknadsvärde (MSEK)

Analytiker: Claes Vikbladh

claes.vikbladh@remium.com, 08 454 32 94

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

RÖSTER

Ryggraden i Concordia Maritime utgörs av 10 P-MAX fartyg (65 000 dwt), för transporter av petroleum- och vegetabiliska produkter. I huvudsak sysselsätts dessa på spotmarkanden. Under 2015 levererades två s k IMO2MAX fartyg avsedda för transport av vegetabiliska oljor.

Som ett komplement äger man en Suezmaxtanker (158 000 dwt) för att få exponering mot råoljetransportmarknaden.

2017-01-31 2017-04-25

Fortsatt försämring av marknaden. Den nedåtgående trenden i raterna fortsatte med oförminskad kraft i Q3. Den genomsnittliga intjäningen på marknaden för produkttankfartyg minskade under kvartalet till 9 900 USD/dag. Det är nästan 60% lägre än motsvarande kvartal förra året och 30% lägre än föregående kvartal. För Suezmax fartyg har nedgången varit minst lika dramatisk. I ljuset av detta är det enligt vår mening imponerande av Concordia att rapportera en rörelseförlust om enbart -9,8 MSEK (+60,7).

Bakgrund till att förlusten kunde begränsas var att tre fartyg var på timecharter, tre på CVC (kontinuerliga transporter) och bolaget lyckades fortsätta att erhålla en premie på sina P- Maxfartyg i förhållande till traditionella produkttankfartyg.

För de av fartyg som var verksamma på spotmarknaden lyckades bolaget erhålla rater som var hela 30% högre än de genomsnittliga.

Kraftsamlar. Efter kvartalets utgång har Concordia ingått två sale and lease back-avtal avseende Stena Image och Stena Supreme. Genom transaktionerna som sammanlagt ökar kassan med ca 35 MUSD stärks bolagets finansiella möjlighet att utnyttja dagens besvärliga marknadssituation. Den disponibla likviditeten efter dessa affärer att uppgå till ca 600 MSEK. Dessutom styrker det ledningens uppfattning att det inte finns något större nedskrivningsbehov i flottan när man som i de här två fallen kan sälja fartygen över bokfört värde och göra en realisationsvinst. Fler liknande transaktioner kan förväntas.

Risk för fortsatt dålig marknad. Även om marknaden i Q4 som så ofta visar tecken på en förbättring finns stor risk att 2017 blir ännu ett förlorat år med stora fartygsleveranser och höga lagernivåer av oljeprodukter. 2018 borde det dock kunna bli en avsevärd ökning i raterna när minskade nybeställningar får effekt.

13,0 15,0 17,0 19,0 21,0 23,0

2015-11-11 2016-01-27 2016-04-08 2016-06-21 2016-08-31 2016-11-09

CCOR B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoomsättning 256 285 287 274 264 239 215 233 468 474 1 087 951 976 1 198

Rörelsekostnader -173 -185 -179 -157 -160 -147 -164 -185 -323 -330 -663 -656 -722 -755

EO-poster 0 0 0 0 0 -35 0 20 0 57 0 -15 0 0

EBITDA 82 99 108 117 103 57 51 48 145 201 424 259 254 443

Avskrivningar -43 -47 -47 -60 -59 -57 -61 -51 -144 -145 -214 -227 -208 -210

EBIT 39 52 61 58 44 1 -10 -3 0 57 210 32 46 233

Finansnetto -11 -8 -8 -8 -11 12 -13 -8 -39 -40 -35 -20 -33 -33

EBT 28 44 52 50 33 12 -22 -12 -39 17 174 12 13 200

Skatt 0 0 0 -1 0 0 12 0 10 -8 -1 12 0 0

Nettoresultat 28 44 52 49 33 12 -11 -12 -29 9 174 24 13 200

EPS 0,59 0,92 1,10 1,03 0,70 0,26 -0,22 -0,24 -0,60 0,19 3,64 0,50 0,27 4,20

Just. EPS 0,59 0,92 1,10 1,03 0,70 0,51 -0,47 -0,66 -0,60 -1,02 3,64 0,08 0,27 4,20

Omsättningstillväxt Q/Q 103% 11% 1% -4% -4% -9% -10% 8% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 89% 159% 176% 118% 3% -16% -25% -15% -14% 1% 129% -13% 3% 23%

EBITDA-marginal 32% 35% 38% 43% 39% 24% 24% 21% 31% 42% 39% 27% 26% 37%

EBIT-marginal 15% 18% 21% 21% 17% 0% -5% -1% 0% 12% 19% 3% 5% 19%

EBT-marginal 11% 15% 18% 18% 13% 5% -10% -5% -8% 4% 16% 1% 1% 17%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 124 122 392 219 221 410 EPS -0,6 0,2 3,6 0,5 0,3 4,2

Förändring rörelsekapital -88 -36 -15 93 -16 33 Just. EPS -0,6 -1,0 3,6 0,1 0,3 4,2

Kassaflöde löpande verksamheten 36 86 378 312 204 444 BVPS 27,1 33,0 39,2 39,9 39,6 42,8

Kassaflöde investeringar -53 240 -459 665 -39 -48 CEPS 0,8 1,8 7,9 6,5 4,3 9,3

Fritt kassaflöde -16 326 -82 977 165 396 DPS 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0

Kassaflöde fin. verksamheten -22 -318 211 -562 -24 -48 ROE -1% 0% 8% 1% 1% 12%

Nettokassaflöde -38 8 129 415 141 348 Just. ROE -1% -2% 8% 2% 1% 12%

Soliditet 38% 42% 43% 48% 48% 49%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

3 016 3 336 3 809 3 015 2 846 2 684 Antal A-aktier (m) 4,0

106 137 274 697 838 1 186 Antal B-aktier (m) 43,7

3 407 3 716 4 355 3 945 3 928 4 170 Totalt antal aktier (m) 47,7 +46 (31)85 50 00

1 292 1 575 1 869 1 903 1 892 2 044 www.concordiamaritime.com

1 757 1 902 2 113 949 808 460

24 141 172 -163 -146 -180

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

206 215 955 951 967 976

EBIT 5 -10 72 32 130 46

Just. EPS (SEK) -0,3 -0,5 1,5 0,1 1,9 0,3

###

RESULTATRÄKNING MSEK

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 3Q 2016A 2016E 2017E

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

MSEK

Materiella tillgångar

405 19 Göteborg Likvida medel

Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Estimat Skillnad Skillnad Förändring

Omsättning 4% 0% 1%

nmf -56% -65%

36% nmf -86%

(3)

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

FLOTTANS GENOMSNITTLIGA INTÄKTER

PRODUKTTANKFLOTTAN (avg. Spot), USD/DAG SUEZMAXFLOTTAN (avg. Spot), USD/DAG -400

-300 -200 -100 0 100 200 300

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

7000 10000 13000 16000 19000 22000 25000 28000

13500 9000 16000 10700 14000 14800 20000 21800 21600 10400 20300 19300 12900 12500 9000 16700 10600 14000 20700 24500 22000 23100 18200 16400 12900 9900

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2013 2014 2015 2016

Marknadsutveckling, spotbefraktning Concordia Maritimes intäkt, spotbefraktning

5000 15000 25000 35000 45000 55000

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2013 2014 2015 2016

Marknadsutveckling, spotbefraktning Concordia Maritimes intäkt, spotbefraktning

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 50 100 150 200 250 300 350

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

0,0X 2,0X 4,0X 6,0X 8,0X 10,0X 12,0X 14,0X

0 500 1000 1500 2000 2500

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -50%

0%

50%

100%

150%

200%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

(4)

CONCORDIA MARITIMES FLOTTA PER 2015-12-31 P-MAX

**

SUEZMAX IMO2MAX

Stena Important Spot (lätta)

Sysselsättning Partner/Kund

Stena Supreme Spot

Stena Sonangol Suezmax Pool

Stena Weco

Sysselsättning Partner/Kund

Stena Image Spot (lätta) Stena Weco

Källa: bolaget

Stena Bulk Stena Bulk Stena Weco Stena Weco Stena Weco Stena Bulk Stena Bulk

Sysselsättning Partner/Kund

Spot (lätta)

CVC (lätta)

Timecharter (lätta)

CVC (lätta) Timecharter (lätta) CVC (lätta) Timecharter (tunga) Spot (tunga) Spot (tunga) Spot (tunga)

Stena Weco Stena Weco Stena Weco Stena Premium

Stena Polaris

Stena Performance

Stena Provence Stena Progress Stena Paris Stena Primorsk Stena Penguin Stena Perros Stena President

BOLAGSBESKRIVNING

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi som i huvudsak fokuserat på frakter av förädlade oljeprodukter såsom bensin, diesel och flygbränsle samt vegetabiliska oljor. Som komplement är bolaget även aktivt inom transport av råolja. Ryggraden i Concordia Maritimes flotta består av tio s k P- MAX fartyg. Dessa är utvecklade inom Stenagruppen och utmärks till följd av sin bredd av att de kan operera i hamnar och områden med begränsat vattendjup med betydligt mer last än motsvarande fartyg av samma klass. Under 2015 levererades två s k IMO2MAX fartyg avsedda för transport av vegetabiliska oljor. Som ett komplement till produkttankfartygen i P-MAX flottan har även Concordia Maritime verksamhet inom transport av råolja.

Inom det s k Suezmax segmentet äger bolaget Stena Supreme.

(5)

Analys utarbetad av: Claes Vikbladh, analyschef, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”, ”sälj” och

”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Concordia Maritime: Introduce och likviditetsgaranti. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 57%

Behåll: 38%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 14%

Behåll: 12%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 74%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :