Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Full text

(1)

NASDAQ OMX Small Cap

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

381 1 mån (%) -5,5

Nettoskuld (MSEK) 71,3 3 mån (%) -13,1

Enterprise Value (MSEK) 452 12 mån (%) -19,8

Soliditet (%) 36,4 YTD (%) -22,2

Antal aktier f. utsp. (m) 8,2 52-V Högst 70,8 Antal aktier e. utsp. (m) 8,2 52-V Lägst 44,0

Free Float (%) 58,5 Kortnamn SVIK

2015A* 2016A* 2017E 2018E

Omsättning (MSEK) 721 759 744 795

EBITDA (MSEK) 55 41 31 73

EBIT (MSEK) 37 25 17 54

EBT (MSEK) 19 8 -6 42

EPS (just. SEK) 1,8 2,1 0,3 4,6

DPS SEK) 0,00 1,00 2,00 2,50

Omsättningstillväxt (%) nmf nmf -2,0 7,0

EPS-tillväxt (%) nmf nmf -85,2 1 408

Just. EBIT-marginal (%) 3,5 2,7 1,8 5,4

2015A* 2016A* 2017E 2018E

P/E (x) 18,0 28,6 151 10,0

P/BV (x) 0,9 1,4 1,2 1,1

EV/S (x) 0,6 0,6 0,5 0,5

EV/EBITDA (x) 7,2 11,9 13,0 5,3

EV/EBIT (x) 10,9 20,0 17,8 7,2

Direktavkastning (%) 0,0 1,7 4,3 5,4

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Briban Invest 15,6% 0,1564 15,6%

Anna Karinen 15,6% 0,156 15,6%

Peter Gyllenhammar AB 10,3% 0,103 10,3%

Avanza Pension 4,2% 0 4,2%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Anders Ullberg 4Q-rapport

VD Michael Mononen 1Q-rapport

CFO Pål Jarness 2Q-rapport

Analytiker: Carl Ragnerstam

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Resultat boostat av Kina-licens. Studsvik redovisade en omsättning för det tredje kvartalet om 183,3 MSEK (164,6) motsvarande en tillväxt Y/Y om 11,4% varav cirka 12% organiskt.

Omsättningen kom in 6,7% under våra estimat om 196,6 MSEK samt en tillväxt om 19,4%. Differensen härleds en markant lägre omsättning än vi prognostiserat inom Bränsle och Materialteknik som påverkades negativt av ett oplanerat stopp i den svenska verksamheten men även något lägre nettoomsättning inom Scandpower. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 15,6 MSEK (-9,2) en markant ökning från föregående år som primärt drevs av licensintäkt om 22 MSEK från Kina. Rörelsemarginalen uppgick till 8,5% (-8,1). Om man väljer att justera för licensen, för att se utvecklingen i den underliggande verksamheten uppgick rörelseresultatet till -6,4 MSEK (-9,2).

Prishöjning och omstrukturering gav effekt. Konsulttjänster vände ett svagt andra kvartal till ett klart förbättrat tredje kvartal.

Omsättning uppgick till 118 MSEK (101) motsvarande en tillväxt Y/Y om 17,4%. Dock boostades kvartalet av en licensintäkt från samarbetsavtalet med Dynatech i Kina om 22 MSEK. Justerat för denna uppgick nettoomsättningen till 96 MSEK, innebärande en svag minskning från föregående år. Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 26,2 MSEK (-5,5) motsvarande en marginal om 22,2% (-5,5). Justerat för licensen uppgick rörelseresultatet till 4,3 MSEK (-2,8) samt en marginal om 4,5% (- 2,8). Det klart förbättrade resultatet bedömer vi härleds prisuppjusteringar med cirka 1-2% främst inom den tyska verksamheten. Prishöjningarna initierades vid årsskiftet och började ge effekt under Q3 för att nå full effekt under Q4/H1 2018. Till detta menar bolaget att de åtgärder som har genomförts i den tyska och engelska verksamheten börjar materialiseras. Kombinationen av en förbättrad beläggningsgrad i den tyska verksamheten och prishöjningar gör att vi känner tillförsikt för en stabilisering av marginalerna inom konsulttjänster.

Estimatjusteringar. Underliggande gör vi mindre estimatjusteringar, en viss nedjustering av Bränsle & Materialteknik och uppjustering av Konsulttjänster. Till detta justerar vi ner Scandpowers estimat och EBIT. Nedjusteringen härleds uppskjuten licensintäkt till 2018.

2018-07-20 2018-02-15 Studsvik levererar kvalificerade tjänster till den internationella

kärnkraftsindustrin. Bolaget bedriver verksamhet inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering och man har lång erfarenhet inom kärnteknik och tjänsteverksamhet i radiologisk miljö.Verksamheten bedrivs i Sverige och Europa– i huvudsak Tyskland och Storbritannien –, USA och Asien.

2018-04-25 Industrivaror

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

• Resultat boostat av Kina-licens

• Prishöjning och omstrukturering gav effekt

• Estimatjusteringar

Marknadsvärde (MSEK)

40 45 50 55 60 65 70 75 80

2016-10-21 2017-01-17 2017-04-11 2017-07-12 2017-10-04

SVIK OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning 172 176 165 246 180 177 183 204 910 721 759 744 795 796

Rörelsekostnader -158 -173 -171 -201 -175 -192 -166 -177 -835 -674 -703 -710 -722 -716

Övriga rörelsekostnader, netto -2 -2 -3 -11 -6 -3 0 -3 -10 -3 -18 -11 -11 -18

Andelar i intresseföretag 3 2 2 -3 2 3 2 3 12 12 4 9 11 11

EO-poster 0 -5 -3 -9 -4 -2 0 0 -12 0 0 -6 0 0

EBITDA 15 3 -8 31 1 -15 19 27 64 55 41 31 73 73

Avskrivningar -4 -4 -4 -4 -3 -4 -3 -5 -34 -19 -17 -15 -19 -20

EBIT 11 -1 -12 27 -2 -19 16 22 31 37 25 17 54 54

Finansnetto -9 -2 -3 -3 -7 -8 -4 -3 -19 -18 -16 -23 -12 -12

EBT 2 -3 -14 24 -9 -27 12 19 12 19 8 -6 42 42

Skatt 4 5 15 -15 1 3 0 -2 -6 -4 9 2 -4 -4

Nettoresultat 6 2 1 9 -9 -24 12 17 5 15 17 -4 38 38

Res. från avyttrad verksamhet -13 -19 78 -1 nmf nmf nmf nmf nmf -12 47 nmf nmf nmf

Jämförelseförstörande poster -5 -3 -9 -17

EPS (SEK)** -0,79 -2,06 9,62 0,90 -1,03 -2,92 2,77 2,08 0,63 0,29 7,68 0,90 4,64 4,60

EPS (kvarv. verksamhet, SEK) 0,73 0,21 0,09 1,06 -1,03 -2,92 1,42 2,08 0,63 1,78 2,08 -0,45 4,64 4,60

Omsättningstillväxt Q/Q -13% 3% -7% 50% -27% -2% 4% 11% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 9% -1% -13% 25% 5% 0% 11% -17% -9% -21% 5% -2% 7% 0%

Just. EBITDA marginal 6,9% 3,2% -4,2% 17,7% 1,8% -9,3% 9,4% 11,9% 7,1% 6,0% 4,9% 3,8% 7,8% 7,8%

Just. EBIT marginal 4,3% 1,0% -6,7% 16,0% 0,3% -11,7% 7,6% 9,6% 3,4% 3,5% 2,7% 1,8% 5,4% 5,3%

** Avser EPS inklusive Avfallshantering.

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen 19 35 -7 1 57 57 EPS ** 0,6 0,3 7,7 -0,4 4,6 4,6

Förändring rörelsekapital -55 -41 -49 2 2 0 Just. EPS 2,1 1,8 2,1 0,3 4,6 4,6

Kassaflöde löpande verksamheten -37 -7 -56 2 59 57 BVPS 35,6 36,3 42,4 39,8 42,5 44,6

Kassaflöde investeringar 87 -23 186 -11 -24 -24 CEPS -4,5 -0,8 -6,8 0,3 7,2 7,0

Fritt kassaflöde 50 -30 130 -9 35 33 DPS 0,00 0,00 1,00 2,00 2,50 3,00

Kassaflöde fin. verksamheten -93 -17 -11 -8 -16 -21 ROE 2% 5% 5% -1% 11% 10%

Nettokassaflöde -43 -47 119 -17 19 13 Just. ROE 5% 2% 9% 1% 11% 12%

Soliditet 28% 30% 39% 38% 38% 39%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

177 181 178 173 173 173 Antal A-aktier (m) -

120 75 195 173 192 205 Antal B-aktier (m) 8,2

1 034 994 901 859 914 932 Totalt antal aktier (m) 8,2 +46 (0)155 22 10 00

293 298 349 327 349 366 www.studsvik.se

83 134 3 26 7 -6

376 433 351 354 356 361

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

197 183 771 744 759 795

Just. EBIT 14,1 15,6 19,6 16,6 51,6 54,1

1,2 1,4 0,4 0,3 4,4 4,6

5%

7%

11%

14%

-15%

Just. EPS (kvarvarande verksamhet) (SEK) -19%

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING* BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Immateriella tillgångar Box 556

611 82 Nyköping Likvida medel

Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Omsättning

Förändring Förändring

Skillnad

3Q 2017A 2017E

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2018E

-7% -4% 5%

Estimat

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) JUSTERAD EBIT-MARGINAL (R12m)

0 10 20 30 40 50 60

0 200 400 600 800 1000 1200

2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning EBIT

15%

20%

25%

30%

35%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013A 2014A 2015A 2016A 2017E

Bruttomarginal

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013A 2014A 2015A 2016A 2017E

Just. EBIT-marginal

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0 50 100 150 200 250 300

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013A 2014A 2015A 2016A 2017E

Omsättning EBIT-marginal

-0,5X 0,0X 0,5X 1,0X 1,5X 2,0X 2,5X 3,0X

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013A 2014A 2015A 2016A 2017E

(4)

Konsulttjänster, underliggande EBIT utveckling (%) Bränsle & Materialteknik Adj EBIT & EBIT-Marginal (%)

Omsättningstillväxt Y/Y per segment (%)

EBIT-marginal, Adj & Adj exkl Thor (Group) (%)

OPEX/Försäljning (%) 2015-2019E MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

EBIT, Adj EBIT & Adj EBIT exkl Thor (Group) (MSEK) -15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

EBIT-Margin (%) Adj EBIT-margin (%)

Adj.EBIT-Margin (%) excl THOR

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-5 0 5 10 15 20 25 30

Adj. EBIT Adj EBIT-margin (%)

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

EBIT (reported) Adj EBIT (ex EO) Adj EBIT (ex EO, THOR etc)

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Reported EBIT-Margin (%) Adj EBIT-Margin (%) Adj EBIT-Margin (excl Thor etc) (%)

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Konsulttjänster Bränsle- & materialteknik Studsvik Scandpower

-18%

-16%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

Cost of sales/Sales Administrative costs/Sales

R&D/Sales

2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

(5)

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, analyschef, Remium Nordic (Remium).

Analytiker: Carl Ragnerstam, Remium.

Bolagsbeskrivning

Tjänster till kärnkraftsindustrin

Studsvik levererar kvalificerade tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Bolaget bedriver verksamhet inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering och man har lång erfarenhet inom kärnteknik och tjänsteverksamhet i radiologisk miljö.

Tjänsteleveratör till kärnkraftsindustrin

Studsvik levererar tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Tyskland, Storbritannien, USA och Global Services. Inom dessa segment har bolaget i huvudsak tre olika verksamhetsområden: avveckling, driftoptimering samt teknik- och underhållstjänster. Studsviks breda kunderbjudande täcker in hela kärnkraftverkets livscykel men har alltmer koncentrerats mot verksamhetsområdena avveckling och avfallshantering. Inom dessa områden har stora satsningar gjort genom förvärv och investeringar på nya geografiska marknader och dessa två områden svarar i dagsläget för drygt två tredjedelar av bolagets försäljning.

För att skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt utgår Studsviks tjänster alltid utifrån en hög grad av anpassning till kundernas särskilda behov. Driften av kärntekniska anläggningar ställer höga krav på både säkerhet och miljöansvar och man kan erbjuda en rad tjänster inom dessa områden. Vidare är självklart även lönsamheten viktig för kunden och där kan Studsvik också hjälpa till, exempelvis genom programvara för driftoptimering eller teknik- och underhållstjänster vilket förlänger anläggningarnas livslängd.

Tre olika verksamhetsområden

Studsviks expertis inom bränsle- och materialteknik bidrar till förbättrad driftsekonomi och höjd säkerhet inom kärnkraftsindustrin.

Lång livslängd och god bränsleekonomi är förutsättningar för att nå god lönsamhet i driften av ett kärnkraftverk. Bränsle- och materialteknik tillhandahåller innovativa tekniska lösningar för att testa och utvärdera material i våra flexibla testanläggningar i Studsvik. Resultaten ger kunderna underlag för att på ett effektivt och säkert sätt optimera konstruktionsmaterial och bränsle vid både drift och reinvestering. Det finns en ökad efterfrågan av tjänster när det gäller hantering av bränsle efter drift, dvs tjänster för mellan- och slutförvar. Studsvik Scandpower levererar världsledande programvaror för optimering och övervakning av bränsle och härd. Programvarorna ökar utbränningen av reaktorbränslet och därmed effektuttaget samtidigt som driftsäkerheten inte äventyras.

Studsvik Scandpower blev 2017 ett tredje affärsområde för koncernen.

Studsviks konsulttjänster bidrar till förbättrad lönsamhet och säkerhet inom kärnkraftsindustrin och andra branscher som hanterar radioaktivt material. Bolaget bistår sina kunder genom hela livscykeln med strategier, policys och planer för hantering och förvaring av avfall som uppstår inom kärntekniska anläggningar samt hantering av naturligt förekommande radioaktivt material inom främst olje-, gas- och gruvindustrin (NORM, ”Naturally Occurring Radioactive Material”). Konsulttjänsterna omfattar också strålskydd såsom mätning och analys av strålningsnivåer samt åtgärder för att minimera stråldosen vid arbete i strålningsklassade miljöer.

Studsviks tjänster inom avveckling och rivning av kärnkraftsanläggningar omfattar allt från förstudier, planering och projektledning till praktiskt arbete med rivning och därpå följande avfallshantering.

Dynamisk marknad i tillväxt

Studsviks bransch är både växande och dynamisk och kunderna är framför allt kärnkraftverk och leverantörer till kärnkraftindustrin.

Efterfrågan på tjänster med anknytning till kärnteknik ökar på många marknader och det internationella atomenergiorganet IAEA förutspår en fördubbling av produktion av kärnkraftselektricitet till 2030. Marknadens underliggande tillväxt beror av ett flertal komponenter, däribland nybyggnationer och moderniseringar samt avveckling och rivning av äldre reaktorer. Strategin är att bolagets tillväxt på prioriterade marknader ska säkras genom organisk tillväxt i kombination med allianser och förvärv.

Studsviks position som en ledande leverantör till den internationella kärnkraftsindustrin stärks genom höga inträdesbarriärer och bolaget har en lång erfarenhet av att bedriva verksamhet på dessa marknader. Inom speciella nischer har Studsvik en stark marknadsposition globalt och bolagets stora geografiska spridning kan utnyttjas när en mer fullskalig etablering övervägs på enskilda marknader.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :