• No results found

Granskning av upphandling och inköp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Granskning av upphandling och inköp"

Copied!
9
0
0

Full text

(1)

Jörn Wahlroth

Januari/2019

Granskning av

upphandling och inköp

Räddningstjänsten

Västra Blekinge

(2)

Innehåll

1. Inledning ... 2

1.1. Bakgrund ... 2

1.2. Syfte och Revisionsfrågor ... 2

1.3. Revisionskriterier ... 2

1.4. Kontrollmål ... 2

1.5. Avgränsning ... 2

1.6. Metod ... 2

2. Iakttagelser och bedömningar ... 3

2.1. Riktlinjer/policys ... 3

2.1.1. Iakttagelser ... 3

2.1.2. Bedömning ... 4

2.2. Roll- och ansvarsfördelning ... 4

2.2.1. Bedömning ... 4

2.3. Avtalshantering ... 5

2.3.1. Bedömning ... 5

2.4. Inköp i förhållande till lagkrav och riktlinjer ... 5

2.4.1. Bedömning ... 6

2.5. Intern kontroll ... 6

2.5.1. Bedömning ... 6

3. Revisionell bedömning... 7

(3)

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Förbundet genomför årligen investeringar i utrustning, samt har fortlöpande kostnader för bland annat material. I samband med en grundläggande granskning uppmärksam- made förbundets revisorer att riktlinjer för direktupphandling saknades. Direktionen har därefter fattat beslut om sådana riktlinjer. Revisorerna har inom ramen för en riskbedöm- ning beslutat att granska om det finns fungerande rutiner utifrån upprättade riktlinjer och upphandlingslagstiftning i övrigt.

1.2. Syfte och Revisionsfrågor

Hanterar förbundet upphandling och inköp ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll?

1.3. Revisionskriterier

Lagstiftning och styrdokument

1.4. Kontrollmål

• Finns riktlinjer/policys inom området som är ändamålsenliga?

• Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för upphandling och inköp?

• Finns en ändamålsenlig avtalshantering, samt rutiner för att säkerställa att avtal finns för väsentliga inköpsområden?

• Sker inköp och avrop i ett antal utvalda ärenden i enlighet med lagkrav och beslu- tade riktlinjer?

• Finns rutiner för att säkerställa en god intern kontroll?

1.5. Avgränsning

Granskningen har avgränsats till att upphandling och inköp under år 2017 och 2018.

1.6. Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning av styrdokument, stickprov samt intervju med förbundschef och ekonom.

(4)

2. Iakttagelser och bedömningar

2.1. Riktlinjer/policys

2.1.1. Iakttagelser

Syftet med upphandlingsreglerna är att på bästa sätt använda konkurrensen på mark- naden, samt att ge leverantörerna möjlighet att på lika villkor konkurrera om kontrakten.

Vidare förebygger och förhindrar tillämpningen av lagstiftningen korruption. Konkur- rensverket utövar tillsyn och kan föra talan om upphandlingsskadeavgift i domstol.

Inom upphandlingsområdet finns följande lagar:

Lagen om offentlig upphandling (LOU) Köp av byggentreprenader, varor och tjänster.

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)

Gäller för upphandlande enheter inom områdena vatten, energi, transporter och post- tjänster.

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)

Upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet som bland annat omfattar militär ut- rustning.

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK)

Upphandling av tjänster eller byggentreprenader vid tilldelning av en så kallad koncess- ion. En tjänstekoncession gäller utförande av en tjänst och där ersättningen är en rätt att utnyttja kontraktföremålet. En byggkoncession består av en rätt att utnyttja ett byggnads- verk.

Tröskelvärden

Tröskelvärdet är avgörande för vilka regler i lagstiftningen som ska tillämpas, vilket inne- bär att värdet av ett kontrakt behöver uppskattas innan upphandlingen sker.

Över tröskelvärdet gäller en mer omfattande lagstiftning. Framförallt skiljer i krav om an- nonsering och tidsfrister.

Direktupphandling

Under en viss beloppsgräns, 586 tkr (LoU, år 2018), är det tillåtet för den upphandlande myndigheten att göra en direktupphandling. Värdet av samtliga inköp av samma slag räk- nas samman. Värdet av ett inköp räknas över hela avtalstiden.

Direktupphandling kan även ske om det finns synnerliga skäl eller om kriterierna för ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda. Synnerliga skäl kan vara brådska som inte möjliggör en annonsering på vanligt sätt. En förutsättning är att den upphandlande myndigheten inte kunnat förutse händelsen och att det är nödvändigt att

(5)

Förhandlat förfarande som direktupphandling kan användas om en upphandling skett där inga anbud erhållets eller ogiltiga/oacceptabla anbud. Vidare kan det vara fråga om konst- närliga verk, tekniska skäl eller att det som ska anskaffas skyddas av ensamrätt.

Det finns inga krav i lagen för hur en direktupphandling ska ske. Det finns dock sedan den 1 juli 2014 krav på att den upphandlande myndigheten ska besluta om riktlinjer för direkt- upphandling och krav på dokumentation för direktupphandlingar som överstiger

100 000 kronor.

Upphandlings- och inköpspolicy

Direktionen har vid sammanträde den 6 december 2017 beslutat om en upphandlings- och inköpspolicy. I policyn behandlas övergripande mål, bland annat en god total eko- nomi med hänsyn tagen till bland annat miljökrav.

Riktlinjer för upphandling och inköp

Av riktlinjerna framgår att ansvarig för upphandling är berörd enhetschef tillsammans med förbundschefen. Vidare framgår bland annat att all personal som genomför upp- handling ska ha kännedom om upphandlingslagstiftningen och vara insatta i förbundet policy och riktlinjer. Inköp utanför ingångna ramavtal inte är tillåtet. Avvikelserapporte- ring ska ske till förbundschefen.

Det framgår också av riktlinjerna att de skallkrav som ställs upp i samband med en upp- handling, måste gå att följa upp.

2.1.2. Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Räddningstjänstförbundet behöver i rikt- linjerna tydliggöra hur direktupphandling över 100 000 kronor kan ske och vilka krav på dokumentation som ställs, exempelvis med angivande av skäl som legat till grund för den genomförda upphandlingen, hur konkurrensutsättning ska ske och när avtal ska upprät- tas.

2.2. Roll- och ansvarsfördelning

Det finns ingen särskild reglering i delegationsordning för upphandling och inköp, utan roll- och ansvarsfördelningen är sådan att den följer budget och attestordning. En förut- sättning för att verkställa en upphandling är att det finns tillräckligt med medel avsatta i investeringsbudgeten.

Chefer med attesträtt kan attestera upp till 100 tkr. Beloppsgränserna finns i ekonomisy- stemet, men framgår ej av delegationsreglementet.

2.2.1. Bedömning

Vi bedömer att det delvis finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning. För att kontrollmålet ska vara helt uppfyllt anser vi att upphandling- och inköpområdet behöver tydliggöras i delegationsreglementet. Exempelvis att förbundschefen har rätt att verkställa upphand- ling inom ramen för beslutad budget, och vad som gäller för eventuell vidaredelegation.

(6)

2.3. Avtalshantering

Ingångna avtal utifrån genomförda upphandlingar dokumenteras i förbundets ärendehan- teringssystem. Det saknas dock en sammanhållen avtalsdatabas.

Förbundet arbetar endast i liten utsträckning med ramavtal, vilket följer av förbundets be- gränsade behov av sådana avtal. Exempelvis sker återkommande kompletterande köp av material och utrustning företrädesvis av samma fabrikat som handlats upp i den ur- sprungliga upphandlingen.

2.3.1. Bedömning

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. Vi anser att samtliga ingångna avtal kan tydlig- göras i organisationen genom en avtalsdatabas, som även ger stöd för när det är aktuellt för eventuell förnyad konkurrensutsättning.

Vi rekommenderar att när så är möjligt beakta villkor för kompletterande köp i samband med den ”ursprungliga” upphandlingen.

2.4. Inköp i förhållande till lagkrav och riktlinjer

Uppföljning av underlag för separat upphandling enligt LoU

Räddningstjänstförbundet har under år 2018 genomfört en upphandling av en insats- ledarbil. Upphandlingen har skett med stöd av Karlshamns kommuns upphandlingsfunkt- ion och publicerades i det elektroniska upphandlingsverktyget e-avrop den 23 april 2018 med sista anbudsdag den 25 maj 2018.

Ett giltigt anbud inkom och utvärderades. Anbudssumman var 1,4 mnkr med leveranstid om 12 månader. Efter utvärdering fattades beslut om tilldelning den 13 juni 2018.

Upphandlingen har inte varit föremål för överprövning.

Uppföljning av ett antal inköp

Från leverantörsreskontran har inköp från olika leverantörer följts upp. Avstämning har skett av hur upphandling/inköp skett.

Leverantör A: Kompletterande köp av utrustning och material utifrån en tidigare upp- handling har skett genom direktupphandling.

Leverantör B: Inköp av bränsle till fordonen. I dessa fall sker inköp på ramavtal från SKL Kommentus.

Leverantör C: Separat upphandling av fordon har skett enligt LoU med stöd av Karls- hamns kommuns upphandlingsfunktion.

(7)

Leverantör E: Leverans sker av återkommande tjänster från ett avtal som under ett antal år förlängts löpande.

Av intervjuerna framgår uppfattningen att den direktupphandling som genomförs sker med prismedvetenhet och genom att jämförande pris tas in när så är relevant. Däremot brister det gällande dokumentationen. Den bristande dokumentationen avseende direkt- upphandling bekräftas av ovanstående kontroll.

2.4.1. Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Det finns rutiner för att vid större upp- handlingar tillämpa LoU, men att den direktupphandling som sker behöver dokumenteras i enlighet med gällande lagkrav.

Vidare behöver tillsvidareavtal ersättas av upphandlade avtal med fast tidsperiod inklu- sive eventuella optionsår.

2.5. Intern kontroll

Det finns ett aktivt internkontrollarbete. Av 2018 års internkontrollplan framgår att in- köpsprocessen följts upp genom stickprov och att attestordningen följs.

Det saknas en uppföljning vad avser implementering av inköpsregler avseende krav på dokumentation.

2.5.1. Bedömning

Vi bedömer att det delvis finns tillräcklig intern kontroll genom det arbete som sker ge- nom internkontrollplanen, men att implementeringen vad avser riktlinjer och doku- mentation för direktupphandling behöver säkerställas.

Inköpsprocessen

Följs attestreglementet?

Stickprov

Ekonom, rapporterar till förbundschef

2 ggr/år Avrapportering sker på direktionens möte i

september och februari

Kontrollen är utförd för jan- juli 2018, presenteras direktionsmöte 12/9 2018

Femton stickprov har tagits under perioden jan-juli 2018. Stickproven har kontrollerats mot attestreglemente och ansvarsuppdelning. Inga anmärkningar.

(8)

3. Revisionell bedömning

Hanterar förbundet upphandling och inköp ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll?

Den sammanfattande revisionella bedömningen är att förbundets upphandling och inköp delvis hanteras ändamålsenligt med en tillräcklig intern kontroll. Bedömningen grundas på vad som följer i nedanstående under respektive kontrollmål.

Kontrollmål Kommentar

Finns riktlinjer/policys inom om- rådet som är ändamålsenliga?

Delvis uppfyllt

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt.

Räddningstjänstförbundet behöver i rikt-lin- jerna tydliggöra hur direktupphandling över 100 000 kronor kan ske och vilka krav på dokumentation som ställs, exempelvis med an- givande av skäl som legat till grund för den ge- nomförda upphandlingen, hur konkurrensut- sättning ska ske och när avtal ska upprättas.

Finns en tydlig roll- och ansvars- fördelning för upphandling och inköp?

Delvis uppfyllt

Vi bedömer att det delvis finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning. För att kontrollmålet ska vara helt uppfyllt anser vi att upphandling- och inköpområdet behöver tydliggöras i dele- gationsreglementet. Exempelvis att förbunds- chefen har rätt att verkställa upphandling inom ramen för beslutad budget, och vad som gäller för eventuell vidaredelegation.

Finns en ändamålsenlig avtals- hantering, samt rutiner för att sä- kerställa att avtal finns för vä- sentliga inköpsområden?

Delvis uppfyllt

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. Vi anser att samtliga ingångna avtal kan tydlig- göras i organisationen genom en avtalsdata- bas, som även ger stöd för när det är aktuellt för eventuell förnyad konkurrensutsättning.

Vi rekommenderar att när så är möjligt beakta villkor för kompletterande köp i samband med den ”ursprungliga” upphandlingen.

Sker inköp och avrop i ett antal utvalda ärenden i enlighet med lagkrav och beslutade riktlinjer?

Delvis uppfyllt

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt.

Det finns rutiner för att vid större upp-hand- lingar tillämpa LoU, men att den direktupp-

(9)

Vidare behöver tillsvidareavtal ersättas av upp- handlade avtal med fast tidsperiod inklu-sive eventuella optionsår.

Finns rutiner för att säkerställa en god intern kontroll?

Delvis uppfyllt

Vi bedömer att det delvis finns tillräcklig in- tern kontroll genom det arbete som sker ge- nom internkontrollplanen, men att implemen- teringen vad avser riktlinjer och doku-mentat- ion för direktupphandling behöver säkerstäl- las.

2019-01-28

Jörn Wahlroth

Uppdragsledare/projektledare

References

Related documents

Av dessa risker finns kontrollmoment angivna för totalt nio risker som inte når upp till risknivån enligt riktlinjerna för intern kontroll. Totalt 12 risker har ett riskvärde på

Kontrollmoment för att säkerställa att inköp görs från upphandlade leverantörer samt att inköpen överensstämmer med avtal finns inte utöver det kontrollmoment som enligt

Att det görs avsteg från gällande lagstiftning och regionens egna riktlinjer (se kontrollmål 2) och att inköp inte alltid görs från upphandlade ramavtalsleverantö- rer

Vi bedömer att nämnden för folkhälsa och sjukvård behöver fortsätta arbetet och vidta åtgärder för att komma tillrätta med att nettokostnaden för den specialiserade

I enlighet med Agenda 2030 ska kommunen vid inköp och upphandling arbeta för förändring mot ett hållbart samhälle, vilket syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga

Den sammanfattande bedömningen är att nämnden inte har en helt tillräcklig intern kontroll för att säkerställa att LOU och stadens riktlinjer efterlevs gällande

Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till kommunfullmäktige.. Vårt ansvar är att granska och pröva om nämndens

Kopplat till reglementet för intern kontroll finns riktlinjer för intern styrning och kontroll som regionstyrelsen fastställt (4).. I huvudsak vänder sig reglementet för

Observera att en upphandlande myndighet får varken i förfrågningsunderlaget eller i an- nat underlag för upphandlingen beskriva föremålet för upphandlingen på ett sådant sätt

Vi rekommenderar att den interna kontrollen fördjupas gällande kontroller och stickprov och att inköpsenheten diskuterar systematiska utbildningsinsatser inom upphandlings- området

„ Kommunstyrelsen bör upprätta en skriftlig rutinbeskrivning om hur informationen i internbankens riskrapport kvalitetssäkras samt att de kontroller som genomförs för att

Revisionsfråga 3: Finns en ändamålsenlig avtalshantering, samt rutiner för att säkerställa att avtal finns för väsentliga inköpsområden.. Revisionsfrågan är

kommissionen definieras miljöanpassad upphandling som ”en process, där upphandlade myndigheter eftersträvar att upphandla varor, tjänster, och entreprenader med en

Fyll i händelser och skada/påverkan i Mörbylånga kommuns systemstöd för intern kontroll eller motsvarande rapport för bolagen.

För att främja hållbar utveckling ska kommunen i arbetet med upphandling och inköp, så långt det är möjligt, ställa relevanta sociala- (till exempel krav

Vidare bedömer vi utifrån enkätsvaren att det krävs ett utvecklingsarbete avseende sty- rande och stödjande dokument avseende intern kontroll samt att en noterbar andel re-

upphandlas, upphandlingens komplexitet, värdet av upphandlingen och om det finns ramavtal eller inte.. Ofta kan värdets storlek avgöra vilken form av upphandling som

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för att verksamhetsspecifika upphandlingar och direktupphandlingar efterlever lagbestämmelser och gällande riktlinjer för inköp och

Åstorps kommun – Granskning av intern kontroll, februari 2009 7 låg till grund för arbetet med 2009 års plan som inkluderade en risk- och väsentlig- hetsanalys.. 2009

 Direktupphandling får användas vid inköp av varor och tjänster där värdet av kontraktet (totala värdet för hela avtalstiden) för högskolan totalt understiger 15 procent

För att undersöka huruvida kommunen har ramavtal avseende en viss vara eller tjänst skall alltid före ett inköp en kontroll ske med hjälp av upphandlingsenhetens

Direktupphandling får bara användas när varan eller tjänsten som ska inhandlas är så sällan förekommande att den samlade inköpssumman för hela kommunen under ett år

Verksamhetsansvarig chef ansvarar för att säkerställa att alla medarbetare som be- ställer varor och tjänster eller genomför direktupphandlingar har nödvändig kompe- tens samt