Möte 16 oktober mellan Årsta havsbads samfällighets styrelse, Fastighetsägareföreningens styrelse, Bevarandegruppens

Full text

(1)

Stadsbyggnadsförvaltningen VA-avdelningen

Möte 16 oktober mellan Årsta havsbads samfällighets styrelse, Fastighetsägareföreningens styrelse, Beva- randegruppens styrelse och VA-avdelningen, minne- santeckningar

Närvarande:

ÅHS: Marianne Rocklind och Göran Johansson FÄF: Hans Gordon och Arne Fridström BG: Karin Marcus och Kjell Johansson

VA: Karl-Ossian Frimodt, Felix Lindberg, Ronny Jarnestedt. (Johanna Blomberg un- der slutet av mötet)

Distribueras till:

De närvarande, Bo Hellberg, Ingwar Åhman-Eklund, Jan Kårs- tröm, och Fredrik Schölander.

1 Föregående mötesanteckningar

Från 28 augusti

VA ska revidera och distribuera minnesanteckningarna.

Årsta Brygga, samordning med VA-arbeten

Kommunen har haft möte med Skärgårdsstiftelsen. Waxholmsbolagets båtar

ska, vid Årsta Brygga, kunna tömma sina avloppstankar till det kommunala systemet.

Det planeras inte att fritidsbåtar ska ha sådan möjlighet.

ÅHS kommer att kontakta Erik Josephsson för att få till en tömningsmöjlighet även för fritidsbåtar.

2 Detaljer kring LTA

Information, bla på hemsidan, om LTA-enheten bör utvecklas.

LTA-enheten kan placeras där 2- eller 3-kammarbrunnen är belägen

Det förutsätter dock, som vanligt, att det finns god åtkomlighet för VA:s service.

Hur tar man hand om en - eller 3-kammarbrunn? Sluttömning av SRV?

Var gör man av plasttanken? VA kollar till nästa möte.

Sommarvattnet kommer att finans kvar under hela VA-utbyggnaden tills det är slut- fört. Detta är ett skallkrav i upphandlingen

VA-avdelningen kommer att tillhandahålla en av två alternativa LTA-enheter: antingen den grundmodell som med sitt omslutande magasin mäter 2,6 meter i höjd (kan för- kortas ned till 1,6 meter) och som bör förläggas på frostfritt djup, eller den mindre, isolerade pumpen som med magasin är 1,6 meter, och som med värmekablar kan läg- gas grundare. Rekommendationen är att i första hand välja basmodellen om så är möj- ligt.

(2)

Frågan om hur man skulle kunna hitta en övergångslösning för dem som idag har toa- lett till tank – innan det nya systemet är helt på plats, togs upp. Konstaterades att det får lösas enskilt och på plats

3 Bredband

Skanova ska anlägga bredband i Årsta havsbadsvägen. Fortfarande oklart om Skanova vill att VA tar med det i upphandlingen för etapp 2-4, dvs i själva

området. Även om något slutligt beslut om fiberdragning i hela området ännu inte är klart föreligger en inriktning mot att hela Årsta på sikt ska förses med fiber. Definitivt beslut om detta kommer senare.

4 Avtal/Bygglov/Strandskyddsdispens

ÅHS har fått faktura och påminnelse angående bygglovsavgift för VA:s pumpstation.

Denna har skickats ut felaktigt, för det är VA som bekostar bygglovet. För att ordna upp detta kontaktar VA bygglovssidan angående betalning.

5 Ersättning för ledningsrätt/färg på pumpstationer

Ersättningen för ledningsrättsavtal och nyttjanderättsavtal är på gång till ÅHS.

VA:s standardfärg för pumpstationer är faluröd, vilket inte bedöms passa så bra i Årsta havsbad. Grönt bedöms som lämpligt.

6 Vattentappställen, vinterhalvåret

ÅHS vintertappställen kommer att försvinna, vattenverken kommer att utgå.

VA har undersökt att undersökt möjligheten till vintertappställe i anslutning till avloppspumpstationerna. Ett vintertappställe kan ordnas som ett utanpåliggande frostskyddat skåp, med någon form av debitering av vattnet. En överslagsmässsig kostnadsberäkning medför att kostnaden bedöms bli ca 5 kr/liter, inkl moms.

Med tanke på kostnadsbilden för varje liter vatten och därmed en sannolik mycket låg användning av vintertappställen uppstod en gemensam inriktning, nämligen att inte bygga vintertappställen vid pumpstationerna. VA föreslår att man försöker få till en möjlighet att hämta vatten inne i blivande vänthallen vid Årsta brygga. Debiteringsfrå- gan kvarstår dock.

7 Gångbana längs Årsta Havsbadsvägen, Flottans plan - Videnäsvägen (nerfarten till Årsta Brygga)

Trafikverket har bekostat översiktlig utredning/projektering av gångbana

på denna sträcka. Gångbaneutbyggnaden medför att en dagvattenutredning behöver utföras, kommer att redovisas i månadsskiftet.

VA ska sedan skriva genomförandeavtal med Trafikverket, som ger VA

tillstånd till att anlägga VA-ledningar i vägen samt en lösning på hur gångbanan ska finansieras.

(3)

FÄF vill ha gångbana från Årsta havsbadsvägen ner till själva bryggan.

ÅHS meddelar att man inte kommer att ta några kostnader för den flytt av

belysningsstolpar som gångbaneutbygganden medför. Gäller även för VA-grävningen.

8 Tidplan

Tidplanen är försenad. Nu är tidplanen för etapp 1, Årsta havsbadsvägen, att förfrågan utannonseras i mitten av oktober, anbud inkommer i slutet av december och entrepre- nör utses i januari. Under vintern/våren påbörjas anläggandet av VA-ledningar och gångbana (fram till nerfaren till Årsta Brygga). Efter sommaruppehåll så anläggs VA- ledningar resten av Årsta havsbadsvägen under hösten.

För etapperna 2-4, i själva området, är tidplanen oförändrad. I början av 2014 kommer de tre etapperna att utannonseras, dvs det kan bli tre entreprenörer.

Planerad utförandetid blir enligt nedan;

Etapp Utförandetid

2 (väster) före sommaren 2014 – våren 2015 3 (mitten) efter sommaren 2014 – sommaren 2015 4 (öster) senhösten 2014 – senhösten 2015.

Till detta ska läggas återställning (=plantering/sådd, beläggning mm) för den sista etappen våren 2016.

9 Riskanalys/Besiktningar

VA kommer att låta utföra förbesiktning på aktuella fastigheter. Under entreprenadar- betet kan vibrationsmätare komma att placeras på vissa byggnader. Entreprenören kommer, så snart som möjligt efter arbetenas avslutande att utföra efterbesiktning VA kräver av entreprenör att man ska ha försäkring för eventuella skador.

Eventuella skador bekostas av entreprenören, dvs fastighetsägaren behöver inte betala självrisk.

10 Fors reningsverk, kommunens planer på en utbyggnad

VA har under 2013 tillsammans med Ramböll utrett frågan om Fors långsiktiga framtid. Tre alternativ finns;

1) Fors blir kvar som konventionellt reningsverk

Verket byggs ut för nya reningskrav och utökat antal anslutna.

2) Fors blir kvar som reningsverk, med ”grön” inriktning Verket byggs ut för nya reningskrav och utökat antal anslutna.

Tekniken är mer biologisk inriktad.

3) Anslutning till Stockholm Vatten (Henriksdals reningsverk) Fors byggs om till pumpstation, tryckledning anläggs upp till Handen.

Förslagen ska de närmaste månaderna presenteras för politikerna för beslut.

(4)

11 Övrigt

Etableringsytor

VA fortsätter att söka avtal för nyttjanderätt hos Fortifikationsverket och Fröstad för ytterligare etableringsytor. De ytor som har avtal påskrivna än så länge tillhör ÅHS (Alvsta 4:8 och en bit av Stadsberga 8:1).

Frågor från Bevarandegruppen;

Fastighetsägarnas el-installation

I Årsta kräver LTA-pumpenheten 230 V och separat 10A:s säkring.

Kommunens LTA-information, från 2008-08-28, är allmän och anpassad även till andra fabrikat som kräver 3-fas, 400V.

De som har egen brunn, men ändå väljer att ansluta till kommunalt vatten, kan de fortsätta att använda sin brunn till tex vattning och annat utomhus?

Ja, det går bra. Man får dock inte koppla ihop systemen. Man vill undvika att vatten från brunnen kan komma ut i kommunens ledningsnät.

När vatten från den egna brunnen användes till vattning så leds inget avlopp tillbaka till kommunens avloppsnät.

Man får ordna med vattenmätning av det kommunala vattnet.

Vad blir det för brukningsavgifter för en bebyggd fastighet som inte vill ansluta till vare sig vatten eller spillvatten?

Frågan avser en fastighet med egen vattenbrunn, att vattnet inte dras in i någon byggnad och att man får tillstånd från SMOHF till att inte behöva ansluta till kommu- nalt.

VA återkommer vid nästa möte.

Pumpbrunnen ska monteras så att någon/några dm sticker upp över mark, men den får inte placeras ovanpå mark. Hur högt får den sticka upp över mark?

För att inte ytvatten ska rinna in i LTA-enheten ska den monteras så att den sticker upp 1-2 dm över mark och att marken sluttar från enheten. Den normalhöga (vid leve- rans 2,6 m) LTA-enheten kan kortas av ner till 1,6m, dvs anpassas så att den sticker upp 1-2 dm. Den kortare (1,4m) förberedd för el-uppvärmning ska inte kortas av.

Om man av någon anledning önskar så är det dock ingenting som hindrar

att man låter den normalhöga (vid leverans 2,6 m) LTA-enheten sticka upp någon dm till. Man bör dock tänka på två saker, den del som sticker upp måste värmeisoleras och el-uppvärmning måste till samt att självfallsledningen från byggnaden måste förläggas frostfritt och kunna ansluta till LTA-enhetens anslutning (vilket blir svårare ju högre enheten förläggs). Pumpen ska också sticka upp i rimligt mycket för att klara av drift och underhåll.

För att minska risken för översvämmad pumpbrunn föreslår kommunen att en magnetventil som stänger av vattnet vid strömavbrott installeras på inkommande ledning. Kan man låta LTA- enhetens översvämningslarm stänga magnetventilen?

(5)

Hur stort fritt utrymme på en vägg krävs för mätarmontering och åtkomst? T.ex. har en mätarbrunn diametern 60 cm, men mätaren kan lyftas ur en sådan för montering och andra åtgärder.

Enligt de råd och riktlinjer som Svenskt Vatten har gett ut (publikation P100) så gäller ett fritt utrymme på 1900x600x800 mm (höjd, bredd, djup). Vattenmätaren monteras horisontellt på en höjd mellan 500 – 1000 mm och det ska finnas belysning.

Får vattenmätare och avstängningsventil placeras i en isolerad och uppvärmd låda på tomten nära förbindelsepunkten – som ett alternativ till mätarbrunn? Krävs i så fall bygglov för det?

Detta anses vara en lösning mest för de som är sommarboende, och skulle du då inte kräva isolering. Kräver sannolikt inte bygglov för en låda som är max 120 cm hög, bara anmälan.

Nästa träff

Onsdagen 4 december 15.00, Anläggarvägen 6.

Välkomna!

Vid tangentbordet

Ronny Jarnestedt & Felix Lindberg

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :