Enkät i gymnasieskolan

Full text

(1)

Resultat för: Stockholms län, Stockholms stad, Realgymnasiet Stockholm, Hotell- och turismprogrammet åk 2

Programrapport: Resultaten jämförs mot aktuellt program i Stockholms stad, inkluderar fristående och kommunala skolor

Enkät i gymnasieskolan

2020

(2)

Om undersökningen

På uppdrag av nästan samtliga länets kommuner och Håbo har Gymnasieantagningen Storsthlm, och Stockholms stad genomfört den årliga totalundersökningen för eleverna i årskurs 2 på gymnasiet. Undersökningen genomfördes under vecka 2 - 10 år 2020 och både kommunalt och enskilt drivna skolor erbjöds att delta.

Syftet med undersökningen är att bland annat att följa upp kommunernas mål för verksamheten samt att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild skola.

Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Trygghet och trivsel, Lärandet, Inflytande, Utbildningsval - framtida arbetsliv och Helhetsomdöme.

Resultaten redovisas i så kallade temperaturdiagram med olika färger för de olika skalstegen i en 5-gradig instämmandeskala. 1-2 är negativt/instämmer inte och 4-5 är positivt/instämmer, värdet 3 är neutralt. Andelen positiva svar anges för respektive fråga.

Inga resultat visas i grupper med mindre än 5 svarande eller där resultaten riskerar respondenternas anonymitet.

Tips vid analys av resultaten

Titta på diagrammen och se var ni har era styrkor respektive utvecklingsområden. Analysera era styrkor och diskutera hur ni ska göra för att fortsätta behålla dessa resultat. Ta därefter fram 1-3 prioriterade områden som ni vill arbeta vidare med. Diskutera dessa områden och ta fram en plan för hur ni kan arbeta med dessa. Utse ansvarig och sätt en tidplan för när det ska vara klart.

Tänk på att resultaten alltid ska tolkas i sitt sammanhang. Har nyligen stora förändringar skett inom skolan, t ex lärarbyten, omorganisation kan det påverka resultatet. Samtidigt är det bra att dra lärdomar av detta framåt. Har skolan mycket bra resultat kan diskussionen

fokusera på hur de goda resultaten ska bibehållas och vilka hot som kan äventyra de goda resultaten och hur man kan förebygga dessa.

2

(3)

Realgymnasiet Stockholm

Hotell- och turismprogrammet åk 2 (19 svar, 95%)

, Hotell- och turismprogrammet åk 2, Realgymnasiet Stockholm, 2020, Alla Trygg i

skolan Positiv stämning på

skolan Nöjd med

skolans arbete mot mobbning

Arbetsro på lektioner

Utvecklingssamtalet känns meningsfullt

Undervisningen motiverar till att vilja lära mera

Lärare samarbetar kring lärandet Variation på arbetssätt under lektioner Får extra

hjälp om jag behöver Lärare

kunniga i ämnena Lärarna

bemöter mig positivt Lärare

informerar om betyg Får info om

hur jag ligger till Lärare

hjälper att förstå hur studieresultat förbättras Påverka innehållet Påverka arbetssätt

Synpunkter tas tillvara

Rekommendera program

Rekommendera skola

Nöjd med skolan 20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

3

(4)

Realgymnasiet Stockholm

Hotell- och turismprogrammet åk 2

Pojke Flicka Trygg i

skolan Positiv stämning på

skolan Nöjd med

skolans arbete mot mobbning

Arbetsro på lektioner

Utvecklingssamtalet känns meningsfullt

Undervisningen motiverar till att vilja lära mera

Lärare samarbetar kring lärandet Variation på arbetssätt under lektioner Får extra

hjälp om jag behöver Lärare

kunniga i ämnena Lärarna

bemöter mig positivt Lärare

informerar om betyg Får info om

hur jag ligger till Lärare

hjälper att förstå hur studieresultat förbättras Påverka innehållet Påverka arbetssätt

Synpunkter tas tillvara

Rekommendera program

Rekommendera skola

Nöjd med skolan 20

0 1 2 3 4 5

4

(5)

Realgymnasiet Stockholm

Hotell- och turismprogrammet åk 2 (19 svar, 95%)

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 53

47 46

16

14 19

12

18 22

37

33 33

26

27 33

35

35 35

11

17 19

53

45 38

53

33 30

0

3 2

5

11 9

0

9 10

0

0 0

0

3 2

0

5 3

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

2020 2019 1 2018 1 2020 2020

2020 2019 1 2018 1 2020 2020

2020 2019 1 2018 1 2020 2020 Realgymnasiet Stockholm

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Stockholms län

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Stockholms län

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Stockholms län Jag känner mig

trygg på min skola

Det är en positiv stämning på min skola

Jag är nöjd med skolans arbete mot mobbning

89

80 79

42

41 52

47

53 57

0

0 0

0

0 1

11

14 12

0 25 50 75 100

Trygghet och trivsel

1) Inget resultat 5

(6)

Realgymnasiet Stockholm

Hotell- och turismprogrammet åk 2 (19 svar, 95%)

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 0

16 15

32

27 30

47

36 31

11

17 20

11

5 3

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

2020 2019 1 2018 1 2020 2020 Realgymnasiet Stockholm

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Stockholms län Det är arbetsro

på mina lektioner 32

42 46

0

0 0

0 25 50 75 100

Trygghet och trivsel

1) Inget resultat 6

(7)

Realgymnasiet Stockholm

Hotell- och turismprogrammet åk 2 (19 svar, 95%)

0

6

89

86

11

8

Ja Nej Vet ej/Vill ej svara 2020

2019 1 2018 1

2020 Realgymnasiet Stockholm

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm

Stockholms stad

0 25 50 75 100

Upplever du att du under detta läsår har blivit illa behandlad (kränkt/trakasserad) på din skola?

Med det menas att du har blivit utfryst, hotad, slagen eller illa behandlad på annat sätt

1) Inget resultat 7

(8)

Stockholms stad

Hotell- och turismprogrammet åk 2

Flera gånger i veckan Fler gånger per termin Några enstaka gånger per termin 2020 2

1 2 3 4

Hur ofta upplever du att du blivit illa behandlad?

1) Har blivit kränkt

2) För få svar 8

(9)

Stockholms stad

Hotell- och turismprogrammet åk 2

2020 2

2020 2

2020 2

2020 2 Elev i min klass

Annan elev på skolan

Min lärare

Annan vuxen på skolan

1 2 3 4

Av vem upplever du dig illa behandlad?

1) Har blivit kränkt

2) För få svar 9

(10)

Realgymnasiet Stockholm

Hotell- och turismprogrammet åk 2 (19 svar, 95%)

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 21

16 19

0

5 9

0

8 9

0

14 30

11

17 28

26

23 29

21

21

16

37

36 31

32

28 34 14

21

15

26

27 21

21

23 17 43

28 20

26

16 12

21

18 12

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

2020 2019 1 2018 1 2020 2020

2020 2019 1 2018 1 2020 2020

2020 2019 1 2018 1 2020 2020 Realgymnasiet Stockholm

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Stockholms län

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Stockholms län

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Stockholms län Utvecklingssamtalet med min

mentor/handledare känns meningsfullt

Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mera

Mina lärare samarbetar kring mitt lärande

21

30 48

11

22 37

26

31 38

26

11 8

0

0 1

0

5 4

0 25 50 75 100

Frågor om lärandet

1) Inget resultat 10

(11)

Realgymnasiet Stockholm

Hotell- och turismprogrammet åk 2 (19 svar, 95%)

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 5

10 12

5

15 25

11

19 25

21

21 28

32

28 28

47

38 41 32

27 29

32

20 22

32

27 22 21

24 19

16

23 15

11

11 9 21

18 12

16

15 11

0

5 3

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

2020 2019 1 2018 1 2020 2020

2020 2019 1 2018 1 2020 2020

2020 2019 1 2018 1 2020 2020 Realgymnasiet Stockholm

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Stockholms län

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Stockholms län

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Stockholms län Det är variation på arbetssätten

under mina lektioner

Jag får extra hjälp om jag behöver

Mina lärare är kunniga i sina ämnen

26

31 40

37

43 53

58

57 66

0

3 2

0

5 3

0

2 1

0 25 50 75 100

Frågor om lärandet

1) Inget resultat 11

(12)

Realgymnasiet Stockholm

Hotell- och turismprogrammet åk 2 (19 svar, 95%)

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 21

19 22

5

19 22

0

16 19

37

33 38

16

22 25

11

18 26

26

27 26

42

33 33

37

24

26

16

17 12

26

21 17

16

21 14

0

3 3

11

5 3

37

21 15

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

2020 2019 1 2018 1 2020 2020

2020 2019 1 2018 1 2020 2020

2020 2019 1 2018 1 2020 2020 Realgymnasiet Stockholm

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Stockholms län

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Stockholms län

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Stockholms län Lärarna bemöter mig

på ett positivt sätt

Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen

Mina lärare informerar mig under kursens gång, om hur jag ligger till

58

52 60

21

41 47

11

34 46

0

2 1

0

2 1

0

3 2

0 25 50 75 100

Frågor om lärandet

1) Inget resultat 12

(13)

Realgymnasiet Stockholm

Hotell- och turismprogrammet åk 2 (19 svar, 95%)

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 0

14 14 5

14 27

47

34 32

21

19 15

26

19 11

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

2020 2019 1 2018 1 2020 2020 Realgymnasiet Stockholm

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Stockholms län Mina lärare hjälper mig att förstå

vad jag ska göra för att förbättra mina studieresultat

5

28 41

0

0 0

0 25 50 75 100

Frågor om lärandet

1) Inget resultat 13

(14)

Realgymnasiet Stockholm

Hotell- och turismprogrammet åk 2 (19 svar, 95%)

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 0

6 10

0

8 11

0

10 10 16

15 19

21

13 19

11

10 19

37

21 24

37

25 26

37

34 35

21

32 30

21

32 31

26

28 24

26

26 17

21

22 13

26

18 13

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

2020 2019 1 2018 1 2020 2020

2020 2019 1 2018 1 2020 2020

2020 2019 1 2018 1 2020 2020 Realgymnasiet Stockholm

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Stockholms län

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Stockholms län

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Stockholms län Jag får vara med och påverka

innehållet i undervisningen

Jag får vara med och påverka hur vi arbetar under lektionerna

Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola

16

21 29

21

21 30

11

20 29

0

3 2

0

2 1

0

5 4

0 25 50 75 100

Inflytande

1) Inget resultat 14

(15)

Realgymnasiet Stockholm

Hotell- och turismprogrammet åk 2 (19 svar, 95%)

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 5

10 13

16

40 39 11

20 22

21

14 17 47

30 33

53

29 30 11

18 18

5

14 12 26

22 13

5

3 2

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

2020 2019 1 2018 1 2020 2020

2020 2019 1 2018 1 2020 2020 Realgymnasiet Stockholm

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Stockholms län

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Stockholms län Jag får information och

vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet

I min utbildning får jag kontakt med arbetslivet i form av t.ex.

föreläsare, studiebesök eller praktik

16

30 36

37

54 57

0

6 7

0

2 1

0 25 50 75 100

Frågor om utbildningsval - framtida arbetsliv

1) Inget resultat 15

(16)

Realgymnasiet Stockholm

Hotell- och turismprogrammet åk 2 (19 svar, 95%)

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 32

38

11

17

37

27

28

22

32

25

33

27

0

8

17

22

0

2

11

12

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

2020 2019 1 2018 1 2020

2020 2019 1 2018 1 2020 Realgymnasiet Stockholm

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Jag använder ofta digitala

verktyg/hjälpmedel som till exempel dator, läsplatta, smartboard, smartphone, m.m. i mitt skolarbete

Jag är nöjd med de kulturupplevelser som jag får ta del av i skolan

68

65

39

39

0

2

5

8

0 25 50 75 100

Övriga frågor

1) Inget resultat 16

(17)

Realgymnasiet Stockholm

Hotell- och turismprogrammet åk 2 (19 svar, 95%)

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 17

18 24

17

15 17

16

14 17

17

21 26

17

18 21

16

17 26

22

26 25

28

29 31

32

33 33 6

8 7

11

11 11

32

22 16 39

26 19

28

27 19

5

13 8

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

2020 2019 1 2018 1 2020 2020

2020 2019 1 2018 1 2020 2020

2020 2019 1 2018 1 2020 2020 Realgymnasiet Stockholm

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Stockholms län

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Stockholms län

Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Realgymnasiet Stockholm Stockholms stad Stockholms län Jag kan rekommendera mitt

gymnasieprogram till andra elever

Jag kan rekommendera min skola till andra elever

Jag är nöjd med min skola

33

39 50

33

32 39

32

32 43

5

5 4

5

3 2

0

2 1

0 25 50 75 100

Helhetsomdöme

1) Inget resultat 17

(18)

Målområdessammanställning

Anger andelen positiva per målområde

(19)

Realgymnasiet Stockholm

Målområdessammanställning

53

28

16

26

32 2020

2020

2020

2020

2020 Trygghet och trivsel

Frågor om lärandet

Inflytande

Frågor om utbildningsval - framtida arbetsliv

Helhetsomdöme

0 25 50 75 100

19

(20)

Redovisning per kön

(21)

Realgymnasiet Stockholm

Hotell- och turismprogrammet åk 2

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%)

33 50

7 17

9 21

7 19

40

31

27 27

45 33

20

29

27 15

40

46

27 33

47

33

0 4

27 6

9 9

20 17

0 0

0 4

9 5

7 2

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Realgymnasiet Stockholm 1

Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad

Realgymnasiet Stockholm 1 Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad

Realgymnasiet Stockholm 1 Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad

Realgymnasiet Stockholm 1 Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad Jag känner mig

trygg på min skola

Det är en positiv stämning på min skola

Jag är nöjd med skolans arbete mot mobbning

Det är arbetsro på mina lektioner

73 81

33 44

55 53

27 48

0 0

0 0

27 10

0 0

0 25 50 75 100

Trygghet och trivsel

1) För få svar 21

(22)

Realgymnasiet Stockholm

Hotell- och turismprogrammet åk 2

7 6

87 88

7 6

Ja Nej Vet ej/Vill ej svara Pojke

Flicka

Pojke Flicka Realgymnasiet Stockholm 1

Realgymnasiet Stockholm 1

Stockholms stad Stockholms stad

0 25 50 75 100

Upplever du att du under detta läsår har blivit illa behandlad (kränkt/trakasserad) på din skola?

Med det menas att du har blivit utfryst, hotad, slagen eller illa behandlad på annat sätt

1) För få svar 22

(23)

Stockholms stad

Hotell- och turismprogrammet åk 2

Flera gånger i veckan Fler gånger per termin Några enstaka gånger per termin Pojke 2

Flicka 2

1 2 3 4

Hur ofta upplever du att du blivit illa behandlad?

1) Har blivit kränkt

2) För få svar 23

(24)

Stockholms stad

Hotell- och turismprogrammet åk 2

Pojke 2

Flicka 2

Pojke 2

Flicka 2

Pojke 2

Flicka 2

Pojke 2

Flicka 2 Elev i min klass

Annan elev på skolan

Min lärare

Annan vuxen på skolan

1 2 3 4

Av vem upplever du dig illa behandlad?

1) Har blivit kränkt

2) För få svar 24

(25)

Realgymnasiet Stockholm

Hotell- och turismprogrammet åk 2

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%)

7 17

0 6

0 11

7 11

21 13

13 21

13 21

20 12

27 15

29 22

20 22

21 30

40 38

40 32 20

22

40 35

29 26

27 26

29 15

27 26

27 26

40 15

27 27

21 24

27 24

21 24

13 11

20 17

13 34

7 17

21 17

20 17

7 17

7 4

0 4

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Realgymnasiet Stockholm 1 Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad

Realgymnasiet Stockholm 1 Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad

Realgymnasiet Stockholm 1 Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad

Realgymnasiet Stockholm 1 Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad

Realgymnasiet Stockholm 1 Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad

Realgymnasiet Stockholm 1 Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad

Realgymnasiet Stockholm 1 Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad Utvecklingssamtalet med min

mentor/handledare känns meningsfullt

Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mera

Mina lärare samarbetar kring mitt lärande

Det är variation på arbetssätten under mina lektioner

Jag får extra hjälp om jag behöver

Mina lärare är kunniga i sina ämnen

Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt

27 29

27 21

29 33

27 33

43 43

53 60

53 53

0 15

0 0

7 4

0 4

7 4

0 2

0 2

0 25 50 75 100

Frågor om lärandet

1) För få svar 25

(26)

Realgymnasiet Stockholm

Hotell- och turismprogrammet åk 2

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%)

7 23

7 20

7 17

29 21

33 13

27 10

36 31

27 22

40 31

21 21

13 24

13 21

7 4

20 22

13 21

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Realgymnasiet Stockholm 1

Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad

Realgymnasiet Stockholm 1 Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad

Realgymnasiet Stockholm 1 Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad Mina lärare har informerat mig om

vad som krävs för att uppnå de olika betygen

Mina lärare informerar mig under kursens gång, om hur jag ligger till

Mina lärare hjälper mig att förstå vad jag ska göra för att förbättra mina studieresultat

36 44

40 33

33 27

7 0

0 4

0 0

0 25 50 75 100

Frågor om lärandet

1) För få svar 26

(27)

Realgymnasiet Stockholm

Hotell- och turismprogrammet åk 2

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%)

0 9

0 11

7 11

14 15

13 13

7 11

36 15

40 19

57 26

21 36

20 36

14 33

29 26

27 21

14 20

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Realgymnasiet Stockholm 1

Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad

Realgymnasiet Stockholm 1 Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad

Realgymnasiet Stockholm 1 Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad Jag får vara med och påverka

innehållet i undervisningen

Jag får vara med och påverka hur vi arbetar under lektionerna

Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola

14 23

13 23

14 22

7 2

0 2

7 4

0 25 50 75 100

Inflytande

1) För få svar 27

(28)

Realgymnasiet Stockholm

Hotell- och turismprogrammet åk 2

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%)

0 13

33 43 21

20

13 15

64 18

27 28

0 24

27 11

14 24

0 4

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Realgymnasiet Stockholm 1

Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad

Realgymnasiet Stockholm 1 Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad Jag får information och

vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet

I min utbildning får jag kontakt med arbetslivet i form av t.ex.

föreläsare, studiebesök eller praktik

21 33

47 57

7 6

0 2

0 25 50 75 100

Frågor om utbildningsval - framtida arbetsliv

1) För få svar 28

(29)

Realgymnasiet Stockholm

Hotell- och turismprogrammet åk 2

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%)

13

47

0 23

20

30

21

23

53

15

21

27

13 6

36

18

0 2

21 9

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Realgymnasiet Stockholm 1

Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad

Realgymnasiet Stockholm 1 Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad Jag använder ofta digitala

verktyg/hjälpmedel som till exempel dator, läsplatta, smartboard, smartphone, m.m. i mitt skolarbete

Jag är nöjd med de kulturupplevelser som jag får ta del av i skolan

33 77

21 45

0 2

7 8

0 25 50 75 100

Övriga frågor

1) För få svar 29

(30)

Realgymnasiet Stockholm

Hotell- och turismprogrammet åk 2

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%)

7 22

7 17

7 17

14

24

20 17

13

19

50 17

27 28

47 28

14 7

13 11

27 21

14 30

33 26

7 15

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka

Pojke Flicka Pojke Flicka Realgymnasiet Stockholm 1

Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad

Realgymnasiet Stockholm 1 Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad

Realgymnasiet Stockholm 1 Realgymnasiet Stockholm 1 Stockholms stad Stockholms stad Jag kan rekommendera mitt

gymnasieprogram till andra elever

Jag kan rekommendera min skola till andra elever

Jag är nöjd med min skola

21 46

27 35

20 36

7 4

0 4

0 2

0 25 50 75 100

Helhetsomdöme

1) För få svar 30

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :