BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL Lennart Svantesson

Full text

(1)

BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2004

Lennart Svantesson

(2)

INNEHÅLL

z Återblick z Året 2003

z Delårsrapport jan-mars 2004 z Portföljbolagen

z Bureaktien

z Bures inriktning

(3)

z Återblick z Året 2003

z Delårsrapport jan-mars 2004 z Portföljbolagen

z Bureaktien

z Bures inriktning

(4)

Kapitalmarknad Portföljbolagens aktieutdelning

Lån m m

BURES KAPITALFLÖDEN VAR UR BALANS LIKVIDITETSKRIS FINANSIELL KRIS

Utdelning till ägare Förvaltnings- kostnader Investeringar

och kapitaltillskott

till portföljbolagen

(5)

FINANSIELL REKONSTRUKTION OCH AVYTTRINGAR LÖSTE KRISEN……..

Emissioner

Försäljning Nordic Capital Teleca

Långfristig kreditram

(6)

HANDLINGSPLAN I DET KORTA PERSPEKTIVET (APRIL 2003)

Klargöra mål

Gemensam agenda

Motivation

Mobilisera lednings- grupp och

organisation

Styrelse- samman- sättning

Förtroende- skapande

Återta initiativ i portföljbolagen

Klara mål

Positiva kassaflöden

Kostnads- styrning

Uppföljning Fokusera lönsamhet

Indirekta innehav

Bolag med risker och åtaganden

Köpare med strategiskt motiv

Exits på goda nivåer Nödvändiga och planerade exits

Personal

Kompetens

Kontor

Övriga kostnader Personal-

och kostnads- anpassning

(7)

HANDLINGSPLAN I DET KORTA PERSPEKTIVET (APRIL 2003)

Klargöra mål

Gemensam agenda

Motivation

Mobilisera lednings- grupp och

organisation

Styrelse- samman- sättning

Förtroende- skapande

Återta initiativ i portföljbolagen

Klara mål

Positiva kassaflöden

Kostnads- styrning

Uppföljning Fokusera lönsamhet

Indirekta innehav

Bolag med risker och åtaganden

Köpare med strategiskt motiv

Exits på goda nivåer Nödvändiga och planerade exits

Personal

Kompetens

Kontor

Övriga kostnader Personal-

och kostnads- anpassning

(8)

z Återblick z Året 2003

z Delårsrapport jan-mars 2004 z Portföljbolagen

z Bureaktien

z Bures inriktning

(9)

PRIORITERINGAR 2003

Finansiell stabilitet och minskad skuldsättning

1

2 Fokusera på lönsamhet och positiva kassaflöden i befintliga innehav

3 Skapa en uthålligt

lönsam struktur

(10)

FULLTECKNADE EMISSIONER I JUNI 2003

z Fulltecknade emissioner gav cirka 750 MSEK z Aktier: Gamla 104 154 500 st

Nya 216 200 000 st 320 354 500 st

z Utgivna teckningsoptioner: 972 900 000 st

z Efter utspädning totalt 1 293 254 500 aktier

(11)

1 aktie Bure

3 aktier 9 tecknings- optioner

1 förlagslån

Bure Bure Bure

1,

1,08 SEK 4,36 SEK

BURES TRE VÄRDEPAPPER

(12)

AVYTTRINGAR (EXITS) 2003

z Försäljning av innehaven i Nordic Capitals fonder samt innehavet i Teleca

• Totalt realisationsresultat 158 MSEK

• Total likviditetseffekt cirka 900 MSEK

(13)

HELÅRET 2003

z Moderbolagets resultat efter skatt 75 MSEK (-2 279) z Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar

58 MSEK (-802).

z Koncernens nettoresultat -187 MSEK (-2 007)

(14)

MODERBOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING

31 dec 31 dec

(MSEK) 2003 2002

Balansomslutning 2 986 2 602

Eget kapital 1 294 995

Nettolåneskuld 594 686

Varav förlagslån 526 0

Varav räntebärande fordringar DB 177 332

Soliditet, % 43 38

Nettoskuldsättningsgrad 0,5 0,7

Efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner

Eget kapital 1 812 995

Nettolåneskuld 76 686

Nettolåneskuld justerad för koncernfordringar 253 1 018

Soliditet, % 60 38

Nettoskuldsättningsgrad 0,0 0,7

(15)

MODERBOLAGETS EGET KAPITAL (SUBSTANSVÄRDE)

31 dec 31 dec

(MSEK) 2003 2002

Eget kapital, MSEK före utspädning 1 294 995

Eget kapital, MSEK efter full utspädning 1 812 995 Eget kapital per aktie före full utspädning 3,86 6,58 Eget kapital per aktie efter full utspädning

Diskonterat med 10 % 1,40 6,58

Odiskonterat 1,56 6,58

(16)

ÅR 2003 – ÅTERSKAPA FINANSIELL STABILITET

z Emissioner på cirka 750 MSEK

z Kraftfulla åtgärder i portföljbolagen

z Försäljning av icke strategiska innehav z Amortering med cirka 600 MSEK

z Sänkta förvaltningskostnader

(17)

EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

z Bud på Dimension från ProAct gav 19 MSEK och 3,9 % i ägarandel

z Nyemission genomförd i Carl Bro/Förvärv av aktier

z Amortering med ytterligare 240 MSEK i februari 2004

z Försäljning av Parere till WM-data

(18)

z Återblick z Året 2003

z Delårsrapport jan-mars 2004 z Portföljbolagen

z Bureaktien

z Bures inriktning

(19)

FÖRSTA KVARTALET 2004

z Moderbolagets resultat efter skatt 16 MSEK (-172) z Koncernens rörelseresultat före goodwill-

avskrivningar 109 MSEK (-165)

z Koncernens nettoresultat 41 MSEK (-235)

z Nyemission samt förvärv av aktier ökar ägandet i Carl Bro

z Resultatförbättringar och positiv resultatutveckling i

portföljbolagen

(20)

EFTER KVARTALETS UTGÅNG

z Försäljningen av Parere har medfört en realisationsvinst på ca 113 MSEK och ett likviditetstillskott på ca 340 MSEK.

planerad amortering under maj med

260 MSEK .

(21)

MODERBOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING

31 mars 31 mars

(MSEK) 2004 2003

Balansomslutning 2 732 2 357

Eget kapital 1 328 823

Nettolåneskuld 769 958

Varav förlagslån 539 0

Varav räntebärande fordringar DB 125 270

Soliditet, % 49 35

Nettoskuldsättningsgrad 0,6 1,2

Efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner

Eget kapital 1 845 823

Nettolåneskuld 252 958

Nettolåneskuld justerad för koncernfordringar 377 1 228

Soliditet, % 68 35

Nettoskuldsättningsgrad 0,1 1,2

(22)

MODERBOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING

31 mars 31 mars

(MSEK) 2004 2003

Balansomslutning 2 357

Eget kapital 823

Nettolåneskuld 958

Varav förlagslån 0

Varav räntebärande fordringar DB 270

Soliditet, % 35

Nettoskuldsättningsgrad 1,2

Nettolåneskuld *) 823

Nettolåneskuld justerad för koncernfordringar*) 377 958

1 228

Soliditet, % 68

Nettoskuldsättningsgrad 35

1,2 Nettolåneskuld justerad för koncernfordringar

Soliditet, %

Med hänsyn tagen till försäljningen av Parere

35 82 Efter fullt utnyttjande av utestående

teckningsoptioner

(23)

MODERBOLAGETS EGET KAPITAL (SUBSTANSVÄRDE)

31 mars 31 dec

(MSEK) 2004 2003

Eget kapital, MSEK före utspädning 1 328 1 294

Eget kapital, MSEK efter full utspädning 1 845 1 812 Eget kapital per aktie före full utspädning 3,69 3,86 Eget kapital per aktie efter full utspädning

diskonterat med 10 % 1,43 1,40

Odiskonterat 1,57 1,56

(24)

MODERBOLAGETS EGET KAPITAL (SUBSTANSVÄRDE)

31 mars 31 dec

(MSEK) 2004 2003

Eget kapital, MSEK före utspädning 1 328 1 294

Eget kapital, MSEK efter full utspädning 1 845 1 812 Eget kapital per aktie före full utspädning 3,69 3,86 Eget kapital per aktie efter full utspädning

diskonterat med 10 % 1,40

Odiskonterat 1,57 1,56

Eget kapital per aktie efter full utspädning,

diskonterat med 10% (28 april 2004) 1,48

(25)

z Återblick z Året 2003

z Delårsrapport jan-mars 2004 z Portföljbolagen

z Bureaktien

z Bures inriktning

(26)

INGÅENDE BOLAG

ONOTERADE

NOTERADE

VENTURE CAPITAL

& INCUBATORS

ÖVRIGA

(27)

TEMPERATUR I PORTFÖLJBOLAGEN

(28)

TEMPERATUR I PORTFÖLJBOLAGEN

z Omsättning Q1 2004: 285 MSEK (243) z Rörelseresultat f goodwill: 9 MSEK (10)

z Förvärv av Hands Svenska och finska verksamhet z Fokus på fortsatt tillväxt med bibehållen lönsamhet

(29)

TEMPERATUR I PORTFÖLJBOLAGEN

z Omsättning Q1 2004: 606 MSEK (657) z Rörelseresultat f goodwill: 12 MSEK (4) z Avyttring av verksamheter utanför

kärnverksamheten

z Rationaliseringsprogram genomförda z Storbritannien stabilt, svårare marknad

Danmark och Sverige z Ny ledning under 2003

z Nyemission i början av 2004/förvärv av aktier

z Aktieägaravtal ger Bure ökat inflytande

(30)

TEMPERATUR I PORTFÖLJBOLAGEN

z Omsättning Q1 2004: 216 MSEK (198) z Rörelseresultat f goodwill: 14 MSEK (-4)

z Fortsatt stark utveckling under första kvartalet

z Har tagit ett antal större affärer som: Stockholms Läns Landsting, Systembolaget, Metso Corporation mfl

z Integration av Måldata och Cygate Sweden genomförd

(31)

TEMPERATUR I PORTFÖLJBOLAGEN

z Omsättning Q1 2004: 166 MSEK (173) z Rörelseresultat f goodwill: 14 MSEK (12) z Centrala kostnader har reducerats

z Ny ledningsstruktur och ny VD på plats z Fokus på lönsamhet före tillväxt

z Partnerprogram implementeras under andra kvartalet 2004

(32)

TEMPERATUR I PORTFÖLJBOLAGEN

z Omsättning Q1 2004: 119 MSEK (94) z Rörelseresultat f goodwill: (-2) MSEK (2) z Fem nya enheter startades hösten 2003

z Skolverket har godkänt Vittras pedagogiska modell och formen för betygsättning vid gymnasieskolorna

z Lägre etableringstakt till förmån för lönsamhet och kvalitet

(33)

TEMPERATUR I PORTFÖLJBOLAGEN

z Omsättning Q1 2004: 88 MSEK (59) z Rörelseresultat f goodwill: 4 MSEK (4)

z Rankad som ledande i Europa inom Marketing Resource Management av Gartner Group

z Flera nya kundavtal

z Journalistgruppen och SRC förvärvades i januari 2004 z Outsourcing-affär med Ericsson

(34)

z Återblick z Året 2003

z Delårsrapport jan-mars 2004 z Portföljbolagen

z Bureaktien

z Bures inriktning

(35)

BURES 10 STÖRSTA AKTIEÄGARE SAMT

TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE 31 MARS 2004

AKTIEÄGARE %

Skanditek 10,0

Eikos 5,6

UBS AG Norway 2,1

SEB Sverige Småbolag 1,3 SIS Segaintersettle 1,2

Nordea Bank 1,2

SEB Private Bank 0,8

Catella fokus tillväxt 0,8 Svenska Handelsbanken 0,7 Akelius Insurance Ltd 0,6

Totalt antal aktieägare

33 395

TECKNINGSOPTIONS-

INNEHAVARE %

Sjätte AP-Fonden 17,1

Goldman Sachs 6,6

Eikos 5,9

Morgan Stanley 5,6

Catella Reavinstfond 4,7 Banco Småbolagsfond 2,8 UBS (Luxemburg) S.A 2,5

Banco Teknikfond 2,1

Banque Carnegie Luxemburg 1,4 SEB Private Bank S.A 1,3

Totalt antal tecknings-

optionsinnehavare

11 543

(36)

BURES KURSUTVECKLING MAJ 2003 - APRIL 2004

(37)

VÄRDEFÖRÄNDRING FÖR EN AKTIEÄGARE

Aktieägare som ägde en aktie den 31 mars 2003 och som deltog i emissionen

Startkapital Kapital per 2004-03-31

1 aktie per den 31 mars 2,50 3 aktier 4,47

Kostnad för teckning 9 teckningsoptioner 6,66

i Bures emission 6,94 1 förlagslån 5,27

9,44 16,40

Värdeförändring 73,7 %

En ny aktieägare som deltog i emissionen

Startkapital Kapital per 2004-03-31

Förvärv av teckningsrätt 1 unit 0,01 2 aktier 2,98

Kostnad för teckning i 9 teckningsoptioner 6,66

Bures emission 6,94 1 förlagslån 5,27

6,95 14,91

Värdeförändring 114,5 %

(38)

FRÅN KRIS 2003 TILL FINANSIELL STABILITET 2004

Belåning 1 500

MSEK

Förvaltnings- kostnader

55 MSEK

Portföljbolag

24 st

73% 62%

400 MSEK

145 MSEK

37

st

(39)

POSITIV VÄNDNING AV RESULTAT OCH BÖRSVÄRDE – från första kvartalet 2003 till första kvartalet 2004

Moderbolagets resultat

Koncernens rörelseresultat före goodwill

+109 MSEK

Bures

börsvärde

1 927 MSEK

-172 MSEK

-165 MSEK

179 MSEK +16

MSEK

(40)

z Återblick z Året 2003

z Delårsrapport jan-mars 2004 z Portföljbolagen

z Bureaktien

z Bures inriktning

(41)

FRAMTIDA INRIKTNING

z Primärt tjänstesektorn z Eventuellt nya

branschsegment z Färre och större

innehav

z Hel- och delägda portföljbolag

z Tillväxt via helägda portföljbolag resp direktinvesteringar Minska skuldsättningen

1

2 Fokusera på lönsamhet och positiva kassaflöden i befintliga innehav

3 Skapa en uthålligt

lönsam struktur

(42)

BURES FRAMTIDA MÅL ÄR FÄRRE OCH STÖRRE LÖNSAMMA VÄXANDE INNEHAV….

Carl Bro Systeam Parere Cygate

Retea Xdin Simonsen

Vittra Citat BCG

Mercuri Informator

Celemi Vend-

ator

Teleca Scribona

InnKap

CR&T

Nordic C Möln. HC

Bure

Bure våren 2003

Appgate

Mitrion

Pilotfish

Kreatel

Mitra

Cobolt

Comhat

Voxi Newmad Wespot

Bure

Bures målbild

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

SRC

JG

Appelb

Stark

S&T

DMSN Elmo L

(43)

… OCH VI HAR TAGIT DE FÖRSTA STEGEN

Bure våren 2003

Bure

Bures målbild

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Carl Bro Systeam Parere Cygate

Retea Xdin Simonsen

Vittra Citat BCG

Mercuri Informator

Celemi Vend-

ator

Teleca Scribona

InnKap

CR&T

Nordic C Möln. HC

Bure

Appgate

Mitrion

Pilotfish

Kreatel

Mitra

Cobolt

Comhat

Voxi Newmad Wespot

SRC

JG

Appelb

Stark

S&T

DMSN Elmo L

(44)

SAMMANFATTNING

2003

2004

2005

Krisens år

− Fokus på att återskapa finansiell stabilitet

Stabilisering och strukturarbete

− Återskapat förtroende

− Ökat engagemang

− Strukturera och koncentrera portföljen

− Fortsatt sänkta förvaltningskostnader

− Finansiell struktur – nytt kreditavtal

Redo att bygga vidare

− Renodlad struktur

− Anpassad organisation

− Utveckla portföljen

(45)
(46)

NYVAL STYRELSELEDAMOT Patrik Tigerschiöld

Född 1964

VD i Skanditek Industriförvaltning AB Styrelseordförande i Vitrolife AB,

The Chimney Pot AB, Theducation AB,

CMA Microdialysis AB och PBK Outsourcing AB.

Vice ordförande i Axis AB.

Styrelseledamot i Skanditek Industriförvaltning AB,

H. Lundén Kapitalförvaltning AB, MYDATA automation AB

och PartnerTech AB.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :